New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent

OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
 

Judith 16

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

1 καὶ εἶπεν Ιουδιθ ἐξάρχετε τῷ θεῷ μου ἐν τυμπάνοις ᾄσατε τῷ κυρίῳ ἐν κυμβάλοις ἐναρμόσασθε αὐτῷ ψαλμὸν καὶ αἶνον ὑψοῦτε καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ 2 ὅτι θεὸς συντρίβων πολέμους κύριος ὅτι εἰς παρεμβολὰς αὐτοῦ ἐν μέσῳ λαοῦ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς καταδιωκόντων με 3 ἦλθεν Ασσουρ ἐξ ὀρέων ἀπὸ βορρᾶ ἦλθεν ἐν μυριάσι δυνάμεως αὐτοῦ ὧν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἐνέφραξεν χειμάρρους καὶ ἡ ἵππος αὐτῶν ἐκάλυψεν βουνούς 4 εἶπεν ἐμπρήσειν τὰ ὅριά μου καὶ τοὺς νεανίσκους μου ἀνελεῖν ἐν ῥομφαίᾳ καὶ τὰ θηλάζοντά μου θήσειν εἰς ἔδαφος καὶ τὰ νήπιά μου δώσειν εἰς προνομὴν καὶ τὰς παρθένους μου σκυλεῦσαι 1 Then Judith herself sang to the Lord, and this was Judith’s song: 2 Strike up, tambour, and cymbals beat in the Lord’s honour, sound a fresh song of praise; high enthrone him, call aloud upon his name! 3 What power divine crushes the enemy, but the Lord’s great name? 4 Here in the midst of his people he lies encamped; come what enemy may, he grants deliverance. 1 Tunc cantavit canticum hoc Domino Judith, dicens: 2

Incipite Domino in tympanis;
cantate Domino in cymbalis;
modulamini illi psalmum novum:
exaltate, et invocate nomen ejus.
3
Dominus conterens bella,
Dominus nomen est illi.
4
Qui posuit castra sua in medio populi sui,
ut eriperet nos de manu omnium inimicorum nostrorum.
5 κύριος παντοκράτωρ ἠθέτησεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ θηλείας 6 οὐ γὰρ ὑπέπεσεν ὁ δυνατὸς αὐτῶν ὑπὸ νεανίσκων οὐδὲ υἱοὶ τιτάνων ἐπάταξαν αὐτόν οὐδὲ ὑψηλοὶ γίγαντες ἐπέθεντο αὐτῷ ἀλλὰ Ιουδιθ θυγάτηρ Μεραρι ἐν κάλλει προσώπου αὐτῆς παρέλυσεν αὐτόν 7 ἐξεδύσατο γὰρ στολὴν χηρεύσεως αὐτῆς εἰς ὕψος τῶν πονούντων ἐν Ισραηλ ἠλείψατο τὸ πρόσωπον αὐτῆς ἐν μυρισμῷ 8 καὶ ἐδήσατο τὰς τρίχας αὐτῆς ἐν μίτρᾳ καὶ ἔλαβεν στολὴν λινῆν εἰς ἀπάτην αὐτοῦ 9 τὸ σανδάλιον αὐτῆς ἥρπασεν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ καὶ τὸ κάλλος αὐτῆς ᾐχμαλώτισεν ψυχὴν αὐτοῦ διῆλθεν ὁ ἀκινάκης τὸν τράχηλον αὐτοῦ 10 ἔφριξαν Πέρσαι τὴν τόλμαν αὐτῆς καὶ Μῆδοι τὸ θράσος αὐτῆς ἐταράχθησαν 11 τότε ἠλάλαξαν οἱ ταπεινοί μου καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἀσθενοῦντές μου καὶ ἐπτοήθησαν ὕψωσαν τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἀνετράπησαν 12 υἱοὶ κορασίων κατεκέντησαν αὐτοὺς καὶ ὡς παῖδας αὐτομολούντων ἐτίτρωσκον αὐτούς ἀπώλοντο ἐκ παρατάξεως κυρίου μου 13 ὑμνήσω τῷ θεῷ μου ὕμνον καινόν κύριε μέγας εἶ καὶ ἔνδοξος θαυμαστὸς ἐν ἰσχύι ἀνυπέρβλητος 14 σοὶ δουλευσάτω πᾶσα ἡ κτίσις σου ὅτι εἶπας καὶ ἐγενήθησαν ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου καὶ ᾠκοδόμησεν καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιστήσεται τῇ φωνῇ σου 5 Came the Assyrian from the northern hills in his great strength, the valleys choked with his marching columns, the mountain glens black with his horses; 6 to send fire through our country-side, put our warriors to the sword, mark down our children for slavery, our maidens for spoil. 7 Great despite the Lord Almighty did him, that he should fall into a woman’s power for his death-blow. 8 Not by warriors’ hands the tyrant fell; not giants smote him, not heroes of the old time barred his path; it was Judith, Merari’s daughter, Judith’s fair face that was his undoing. 9 Laid aside, now, her widow’s weeds; festal her array must be; a feast waits for the sons of Israel. 10 Ointment, there, for her cheeks, a band for her straying locks, a robe new-wrought to ensnare him! 11 Her very sandals thralled his eyes; he lay there, his heart beauty’s prisoner, while the sharp steel pierced his neck through. 12 Stood Persian, stood Mede aghast at the boldness of her resolve; 13 loud rang the cry of the Assyrian camp, when the hard-pressed defenders sallied out against them, parched with thirst! 14 Slaves, did they call us? But we gave them cold steel; cut them down where, like slaves, they ran; one glance from the Lord our God, and the battle was lost. 5
Venit Assur ex montibus ab aquilone
in multitudine fortitudinis suæ:
cujus multitudo obturavit torrentes,
et equi eorum cooperuerunt valles.
6
Dixit se incensurum fines meos,
et juvenes meos occisurum gladio;
infantes meos dare in prædam,
et virgines in captivitatem.
7
Dominus autem omnipotens nocuit eum,
et tradidit eum in manus feminæ, et confodit eum.
8
Non enim cecidit potens eorum a juvenibus,
nec filii Titan percusserunt eum,
nec excelsi gigantes opposuerunt se illi:
sed Judith filia Merari in specie faciei suæ dissolvit eum.
9
Exuit enim se vestimento viduitatis,
et induit se vestimento lætitiæ
in exultatione filiorum Israël.
10
Unxit faciem suam unguento,
et colligavit cincinnos suos mitra;
accepit stolam novem ad decipiendum illum.
11
Sandalia ejus rapuerunt oculos ejus;
pulchritudo ejus captivam fecit animam ejus:
amputavit pugione cervicem ejus.
12
Horruerunt Persæ constantiam ejus,
et Medi audaciam ejus.
13
Tunc ululaverunt castra Assyriorum,
quando apparuerunt humiles mei, arescentes in siti.
14
Filii puellarum compunxerunt eos,
et sicut pueros fugientes occiderunt eos:
perierunt in prælio a facie Domini Dei mei.
15 ὄρη γὰρ ἐκ θεμελίων σὺν ὕδασιν σαλευθήσεται πέτραι {D'} ἀπὸ προσώπου σου ὡς κηρὸς τακήσονται ἔτι δὲ τοῖς φοβουμένοις σε σὺ εὐιλατεύσεις αὐτοῖς 16 ὅτι μικρὸν πᾶσα θυσία εἰς ὀσμὴν εὐωδίας καὶ ἐλάχιστον πᾶν στέαρ εἰς ὁλοκαύτωμά σοι ὁ δὲ φοβούμενος τὸν κύριον μέγας διὰ παντός 17 οὐαὶ ἔθνεσιν ἐπανιστανομένοις τῷ γένει μου κύριος παντοκράτωρ ἐκδικήσει αὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως δοῦναι πῦρ καὶ σκώληκας εἰς σάρκας αὐτῶν καὶ κλαύσονται ἐν αἰσθήσει ἕως αἰῶνος 18 ὡς δὲ ἤλθοσαν εἰς Ιερουσαλημ προσεκύνησαν τῷ θεῷ καὶ ἡνίκα ἐκαθαρίσθη ὁ λαός ἀνήνεγκαν τὰ ὁλοκαυτώματα αὐτῶν καὶ τὰ ἑκούσια αὐτῶν καὶ τὰ δόματα 19 καὶ ἀνέθηκεν Ιουδιθ πάντα τὰ σκεύη Ολοφέρνου ὅσα ἔδωκεν ὁ λαὸς αὐτῇ καὶ τὸ κωνώπιον ὃ ἔλαβεν ἑαυτῇ ἐκ τοῦ κοιτῶνος αὐτοῦ εἰς ἀνάθημα τῷ θεῷ ἔδωκεν 20 καὶ ἦν ὁ λαὸς εὐφραινόμενος ἐν Ιερουσαλημ κατὰ πρόσωπον τῶν ἁγίων ἐπὶ μῆνας τρεῖς καὶ Ιουδιθ με{T'} αὐτῶν κατέμεινεν 21 μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἀνέζευξεν ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ καὶ Ιουδιθ ἀπῆλθεν εἰς Βαιτυλουα καὶ κατέμεινεν ἐπὶ τῆς ὑπάρξεως αὐτῆς καὶ ἐγένετο κατὰ τὸν καιρὸν αὐτῆς ἔνδοξος ἐν πάσῃ τῇ γῇ 15 A hymn, a new hymn, sing we to the Lord our God. 16 Great and glorious thou art, Lord Adonai; there is no outmatching thy wondrous power. 17 Let all thy creatures do thee service; were they not made at thy word, fashioned by a breath from thee? When thou commandest, none but must obey. 18 Rain-swept, the mountains quake from their depths, the rocks melt like wax at thy coming. 19 Yet great, by thy measure, are those that fear thee, in all their doings great. 20 Woe to the nations that levy war on my people; when the time comes for judgement, the Lord Almighty will execute vengeance on them; he will not spare. 21 Their flesh the fire shall scorch, the worm shall devour; lament they must and bear their pain for ever. 15
Hymnum cantemus Domino;
hymnum novum cantemus Deo nostro.
16
Adonai Domine, magnus es tu,
et præclarus in virtute tua:
et quem superare nemo potest.
17
Tibi serviat omnis creatura tua,
quia dixisti, et facta sunt;
misisti spiritum tuum, et creata sunt:
et non est qui resistat voci tuæ.
18
Montes a fundamentis movebuntur cum aquis;
petræ, sicut cera, liquescent ante faciem tuam.
19
Qui autem timent te,
magni erunt apud te per omnia.
20
Væ genti insurgenti super genus meum:
Dominus enim omnipotens vindicabit in eis;
in die judicii visitabit illos.
21
Dabit enim ignem et vermes in carnes eorum,
ut urantur et sentiant usque in sempiternum.
22 καὶ πολλοὶ ἐπεθύμησαν αὐτήν καὶ οὐκ ἔγνω ἀνὴρ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῆς ἀ{F'} ἧς ἡμέρας ἀπέθανεν Μανασσης ὁ ἀνὴρ αὐτῆς καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ 23 καὶ ἦν προβαίνουσα μεγάλη σφόδρα καὶ ἐγήρασεν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἔτη ἑκατὸν πέντε καὶ ἀφῆκεν τὴν ἅβραν αὐτῆς ἐλευθέραν καὶ ἀπέθανεν εἰς Βαιτυλουα καὶ ἔθαψαν αὐτὴν ἐν τῷ σπηλαίῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Μανασση 24 καὶ ἐπένθησεν αὐτὴν οἶκος Ισραηλ ἡμέρας ἑπτά καὶ διεῖλεν τὰ ὑπάρχοντα αὐτῆς πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν αὐτὴν πᾶσι τοῖς ἔγγιστα Μανασση τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ τοῖς ἔγγιστα τοῦ γένους αὐτῆς 25 καὶ οὐκ ἦν ἔτι ὁ ἐκφοβῶν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν ταῖς ἡμέραις Ιουδιθ καὶ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὴν ἡμέρας πολλάς 26 27 28 29 30 31 22 And now, their victory won, all went to Jerusalem to worship the Lord there; once they were cleansed of defilement, burnt-sacrifice was done, vow and promise were paid by all alike. 23 As for Judith, she kept none of Holofernes’ spoil, that the people had given her, nor the canopy she had carried off from his banqueting-room, for herself; she offered them up as a thing forfeit.[1] 24 High festival the people kept, there before the sanctuary; for three whole months they solemnized their victory, and Judith among them. 25 Then they dispersed to their homes, and Judith, back at Bethulia, was held in great renown; in all Israel, none so honoured as she. 26 So well, in her, did chastity mate with valour; once her husband was dead, she never had knowledge of man again. 27 When she left her house on festival days, great reverence was hers indeed. 28 And for the serving-maid, Judith let her go free.

There, then, Judith lived on in her husband’s dwelling-place, and a hundred and five years had passed before she was laid to rest at his side at Bethulia; 29 and the whole people bewailed her for seven days together. 30 All the while she lived, and long after her death, was never enemy that disturbed the peace of Israel. 31 In the Hebrew calendar, a day of rejoicing commemorates her victory; in such honour have the Jews held it from that day to this.
22 Et factum est post hæc, omnis populus post victoriam venit in Jerusalem adorare Dominum: et mox ut purificati sunt, obtulerunt omnes holocausta, et vota, et repromissiones suas. 23 Porro Judith universa vasa bellica Holofernis, quæ dedit illi populus, et conopeum quod ipsa sustulerat de cubili ipsius, obtulit in anathema oblivionis. 24 Erat autem populus jucundus secundum faciem sanctorum: et per tres menses gaudium hujus victoriæ celebratum est cum Judith. 25 Post dies autem illos, unusquisque rediit in domum suam: et Judith magna facta est in Bethulia, et præclarior erat universæ terræ Israël. 26 Erat enim virtuti castitas adjuncta, ita ut non cognosceret virum omnibus diebus vitæ suæ, ex quo defunctus est Manasses vir ejus. 27 Erat autem, diebus festis, procedens cum magna gloria. 28 Mansit autem in domo viri sui annos centum quinque, et dimisit abram suam liberam: et defuncta est ac sepulta cum viro suo in Bethulia. 29 Luxitque illam omnis populus diebus septem. 30 In omni autem spatio vitæ ejus non fuit qui perturbaret Israël, et post mortem ejus annis multis. 31 Dies autem victoriæ hujus festivitatis ab Hebræis in numero sanctorum dierum accipitur, et colitur a Judæis ex illo tempore usque in præsentem diem.
 PreviousNext 
Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT