New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Proverbs 1

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Knox Bible Ad

7 ἀρχὴ σοφίας φόβος θεοῦ σύνεσις δὲ ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν εὐσέβεια δὲ εἰς θεὸν ἀρχὴ αἰσθήσεως σοφίαν δὲ καὶ παιδείαν ἀσεβεῖς ἐξουθενήσουσιν 7 True wisdom is founded on the fear of the Lord; who but a fool would despise such wisdom, and the lessons she teaches? 7
Timor Domini principium sapientiæ;
sapientiam atque doctrinam stulti despiciunt.
8 ἄκουε υἱέ παιδείαν πατρός σου καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σου 9 στέφανον γὰρ χαρίτων δέξῃ σῇ κορυφῇ καὶ κλοιὸν χρύσεον περὶ σῷ τραχήλῳ 10 υἱέ μή σε πλανήσωσιν ἄνδρες ἀσεβεῖς μηδὲ βουληθῇς ἐὰν παρακαλέσωσί σε λέγοντες 11 ἐλθὲ με{Q'} ἡμῶν κοινώνησον αἵματος κρύψωμεν δὲ εἰς γῆν ἄνδρα δίκαιον ἀδίκως 12 καταπίωμεν δὲ αὐτὸν ὥσπερ ᾅδης ζῶντα καὶ ἄρωμεν αὐτοῦ τὴν μνήμην ἐκ γῆς 13 τὴν κτῆσιν αὐτοῦ τὴν πολυτελῆ καταλαβώμεθα πλήσωμεν δὲ οἴκους ἡμετέρους σκύλων 14 τὸν δὲ σὸν κλῆρον βάλε ἐν ἡμῖν κοινὸν δὲ βαλλάντιον κτησώμεθα πάντες καὶ μαρσίππιον ἓν γενηθήτω ἡμῖν 15 μὴ πορευθῇς ἐν ὁδῷ με{T'} αὐτῶν ἔκκλινον δὲ τὸν πόδα σου ἐκ τῶν τρίβων αὐτῶν 16 οἱ γὰρ πόδες αὐτῶν εἰς κακίαν τρέχουσιν καὶ ταχινοὶ τοῦ ἐκχέαι αἷμα 17 οὐ γὰρ ἀδίκως ἐκτείνεται δίκτυα πτερωτοῖς 18 αὐτοὶ γὰρ οἱ φόνου μετέχοντες θησαυρίζουσιν ἑαυτοῖς κακά ἡ δὲ καταστροφὴ ἀνδρῶν παρανόμων κακή 19 αὗται αἱ ὁδοί εἰσιν πάντων τῶν συντελούντων τὰ ἄνομα τῇ γὰρ ἀσεβείᾳ τὴν ἑαυτῶν ψυχὴν ἀφαιροῦνται 8 Heed well, my son, thy father’s warnings, nor make light of thy mother’s teaching; 9 no richer heirloom, crown or necklace, can be thine. 10 Turn a deaf ear, my son, to the blandishments of evil-doers that would make thee of their company. 11 There are lives to be had for the ambushing, the lives of unsuspecting folk whose uprightness shall little avail them; 12 there are fortunes to be swallowed up whole, as a man is swallowed up by death when he goes to his grave. 13 No lack of treasures here, they say, rich plunder that shall find its way into our houses; 14 thou hast but to throw in thy lot with us; every man shares alike. 15 Such errands, my son, are not for thee; never stir a foot in their company; 16 thou knowest well how eager they are for mischief, how greedy for blood, 17 and the snare is laid to no purpose if the bird is watching. 18 What do they, but compass their own ruin, plot against their own lives? 19 Such is ever the end of greed; he who cherishes it must fall by it at last. 8

Audi, fili mi, disciplinam patris tui,
et ne dimittas legem matris tuæ:
9
ut addatur gratia capiti tuo,
et torques collo tuo.
10
Fili mi, si te lactaverint peccatores,
ne acquiescas eis.
11
Si dixerint: Veni nobiscum, insidiemur sanguini;
abscondamus tendiculas contra insontem frustra;
12
deglutiamus eum sicut infernus viventem,
et integrum quasi descendentem in lacum;
13
omnem pretiosam substantiam reperiemus;
implebimus domos nostras spoliis:
14
sortem mitte nobiscum,
marsupium unum sit omnium nostrum:
15
fili mi, ne ambules cum eis;
prohibe pedem tuum a semitis eorum:
16
pedes enim illorum ad malum currunt,
et festinant ut effundant sanguinem.
17
Frustra autem jacitur rete
ante oculos pennatorum.
18
Ipsi quoque contra sanguinem suum insidiantur,
et moliuntur fraudes contra animas suas.
19
Sic semitæ omnis avari:
animas possidentium rapiunt.
20 σοφία ἐν ἐξόδοις ὑμνεῖται ἐν δὲ πλατείαις παρρησίαν ἄγει 21 ἐ{P'} ἄκρων δὲ τειχέων κηρύσσεται ἐπὶ δὲ πύλαις δυναστῶν παρεδρεύει ἐπὶ δὲ πύλαις πόλεως θαρροῦσα λέγει 22 ὅσον ἂν χρόνον ἄκακοι ἔχωνται τῆς δικαιοσύνης οὐκ αἰσχυνθήσονται οἱ δὲ ἄφρονες τῆς ὕβρεως ὄντες ἐπιθυμηταί ἀσεβεῖς γενόμενοι ἐμίσησαν αἴσθησιν 23 καὶ ὑπεύθυνοι ἐγένοντο ἐλέγχοις ἰδοὺ προήσομαι ὑμῖν ἐμῆς πνοῆς ῥῆσιν διδάξω δὲ ὑμᾶς τὸν ἐμὸν λόγον 24 ἐπειδὴ ἐκάλουν καὶ οὐχ ὑπηκούσατε καὶ ἐξέτεινον λόγους καὶ οὐ προσείχετε 25 ἀλλὰ ἀκύρους ἐποιεῖτε ἐμὰς βουλάς τοῖς δὲ ἐμοῖς ἐλέγχοις ἠπειθήσατε 26 τοιγαροῦν κἀγὼ τῇ ὑμετέρᾳ ἀπωλείᾳ ἐπιγελάσομαι καταχαροῦμαι δέ ἡνίκα ἂν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος 27 καὶ ὡς ἂν ἀφίκηται ὑμῖν ἄφνω θόρυβος ἡ δὲ καταστροφὴ ὁμοίως καταιγίδι παρῇ καὶ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν θλῖψις καὶ πολιορκία ἢ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος 20 And all the while Wisdom is publishing her message, crying it aloud in the open streets; 21 never a meeting of roads, never a gateway, but her voice is raised, echoing above the din of it. 22 What, says she, are you still gaping there, simpletons? Do the reckless still court their own ruin? Rash fools, will you never learn? 23 Pay heed, then, to my protest; listen while I speak out my mind to you, give you open warning. 24 Since my call is unheard, since my hand beckons in vain, 25 since my counsel is despised and all my reproof goes for nothing, 26 it will be mine to laugh, to mock at your discomfiture, when perils close about you. 27 Close about you they will, affliction and sore distress, disasters that sweep down suddenly, gathering storms of ruin. 20

Sapientia foris prædicat;
in plateis dat vocem suam:
21
in capite turbarum clamitat;
in foribus portarum urbis profert verba sua, dicens:
22
Usquequo, parvuli, diligitis infantiam,
et stulti ea quæ sibi sunt noxia cupient,
et imprudentes odibunt scientiam?
23
convertimini ad correptionem meam.
En proferam vobis spiritum meum,
et ostendam vobis verba mea.
24
Quia vocavi, et renuistis;
extendi manum meam, et non fuit qui aspiceret:
25
despexistis omne consilium meum,
et increpationes meas neglexistis.
26
Ego quoque in interitu vestro ridebo,
et subsannabo cum vobis id quod timebatis advenerit.
27
Cum irruerit repentina calamitas,
et interitus quasi tempestas ingruerit;
quando venerit super vos tribulatio et angustia:
28 ἔσται γὰρ ὅταν ἐπικαλέσησθέ με ἐγὼ δὲ οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν ζητήσουσίν με κακοὶ καὶ οὐχ εὑρήσουσιν 29 ἐμίσησαν γὰρ σοφίαν τὸν δὲ φόβον τοῦ κυρίου οὐ προείλαντο 30 οὐδὲ ἤθελον ἐμαῖς προσέχειν βουλαῖς ἐμυκτήριζον δὲ ἐμοὺς ἐλέγχους 31 τοιγαροῦν ἔδονται τῆς ἑαυτῶν ὁδοῦ τοὺς καρποὺς καὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσεβείας πλησθήσονται 32 ἀν{Q'} ὧν γὰρ ἠδίκουν νηπίους φονευθήσονται καὶ ἐξετασμὸς ἀσεβεῖς ὀλεῖ 28 It will be their turn, then, to call aloud; my turn, then, to refuse an answer. They will be early abroad looking for me, but find me never; 29 fools, that grew weary of instruction, and would not fear the Lord. 30 Well for them, if they had followed my counsel, if they had not spurned all the warnings I gave! 31 Now they must eat of the harvest their own wickedness has reaped, make the best of the cheer their own knavish schemes have brought them. 32 Ah, silly souls, what a perilous refusal, what fatal foolhardiness was here! 28
tunc invocabunt me, et non exaudiam;
mane consurgent, et non invenient me:
29
eo quod exosam habuerint disciplinam,
et timorem Domini non susceperint,
30
nec acquieverint consilio meo,
et detraxerint universæ correptioni meæ.
31
Comedent igitur fructus viæ suæ,
suisque consiliis saturabuntur.
32
Aversio parvulorum interficiet eos,
et prosperitas stultorum perdet illos.
33 ὁ δὲ ἐμοῦ ἀκούων κατασκηνώσει ἐ{P'} ἐλπίδι καὶ ἡσυχάσει ἀφόβως ἀπὸ παντὸς κακοῦ 33 But let a man give heed to me, peace undisturbed shall be his, happiness shall be his, free from all threat of danger. 33
Qui autem me audierit, absque terrore requiescet,
et abundantia perfruetur, timore malorum sublato.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT