New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Proverbs 22

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Knox Bible Ad

1 αἱρετώτερον ὄνομα καλὸν ἢ πλοῦτος πολύς ὑπὲρ δὲ ἀργύριον καὶ χρυσίον χάρις ἀγαθή 2 πλούσιος καὶ πτωχὸς συνήντησαν ἀλλήλοις ἀμφοτέρους δὲ ὁ κύριος ἐποίησεν 1 Precious beyond all treasure is good repute; not gold or silver is so worth the winning, as to be loved. 2 Rich and poor dwell ever side by side, God’s creatures both of them. 1

Melius est nomen bonum quam divitiæ multæ;
super argentum et aurum gratia bona.
2
Dives et pauper obviaverunt sibi:
utriusque operator est Dominus.
3 πανοῦργος ἰδὼν πονηρὸν τιμωρούμενον κραταιῶς αὐτὸς παιδεύεται οἱ δὲ ἄφρονες παρελθόντες ἐζημιώθησαν 3 When ill times come, prudence is on its guard, and takes refuge; the unwary march on, and pay the penalty. 3
Callidus vidit malum, et abscondit se;
innocens pertransiit, et afflictus est damno.
4 γενεὰ σοφίας φόβος κυρίου καὶ πλοῦτος καὶ δόξα καὶ ζωή 4 Humility brings fear of the Lord, and therewith riches, honour and long life. 4
Finis modestiæ timor Domini,
divitiæ, et gloria, et vita.
5 τρίβολοι καὶ παγίδες ἐν ὁδοῖς σκολιαῖς ὁ δὲ φυλάσσων τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀφέξεται αὐτῶν 5 Stake and caltrop beset the path of the wicked; as thou lovest life, keep thy distance. 5
Arma et gladii in via perversi;
custos autem animæ suæ longe recedit ab eis.
6 6 There is a proverb; a boy will keep the course he has begun; even when he grows old, he will not leave it.[1] 6
Proverbium est: adolescens juxta viam suam;
etiam cum senuerit, non recedet ab ea.
7 πλούσιοι πτωχῶν ἄρξουσιν καὶ οἰκέται ἰδίοις δεσπόταις δανιοῦσιν 7 Rich rules poor, debtor must wait on creditor. 7
Dives pauperibus imperat,
et qui accipit mutuum servus est fœnerantis.
8 ὁ σπείρων φαῦλα θερίσει κακά πληγὴν δὲ ἔργων αὐτοῦ συντελέσει ἄνδρα ἱλαρὸν καὶ δότην εὐλογεῖ ὁ θεός ματαιότητα δὲ ἔργων αὐτοῦ συντελέσει 9 ὁ ἐλεῶν πτωχὸν αὐτὸς διατραφήσεται τῶν γὰρ ἑαυτοῦ ἄρτων ἔδωκεν τῷ πτωχῷ νίκην καὶ τιμὴν περιποιεῖται ὁ δῶρα δούς τὴν μέντοι ψυχὴν ἀφαιρεῖται τῶν κεκτημένων 8 Who sows mischief, reaps a sorry crop; ere long, the flail of his malice will have done its work.[2] 9 For every loaf of bread given to the hungry, blessing shall be the reward of kindly hearts. (A renowned victory he wins, that is a bestower of gifts, and living men are the spoils of it.[3]) 8
Qui seminat iniquitatem metet mala,
et virga iræ suæ consummabitur.
9
Qui pronus est ad misericordiam benedicetur:
de panibus enim suis dedit pauperi.
Victoriam et honorem acquiret qui dat munera;
animam autem aufert accipientium.
10 ἔκβαλε ἐκ συνεδρίου λοιμόν καὶ συνεξελεύσεται αὐτῷ νεῖκος ὅταν γὰρ καθίσῃ ἐν συνεδρίῳ πάντας ἀτιμάζει 10 Banish the reckless spirit, and strife goes out with him; thou art rid of quarrelling and of disgrace. 10
Ejice derisorem, et exibit cum eo jurgium,
cessabuntque causæ et contumeliæ.
11 ἀγαπᾷ κύριος ὁσίας καρδίας δεκτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι χείλεσιν ποιμαίνει βασιλεύς 12 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ κυρίου διατηροῦσιν αἴσθησιν φαυλίζει δὲ λόγους παράνομος 11 Love purity of heart, and thou shalt find such gracious words as shall win thee a king’s friendship. 12 True knowledge has the Lord’s smile for its protection; the schemer’s cause he will overthrow. 11
Qui diligit cordis munditiam,
propter gratiam labiorum suorum habebit amicum regem.
12
Oculi Domini custodiunt scientiam,
et supplantantur verba iniqui.
13 προφασίζεται καὶ λέγει ὀκνηρός λέων ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐν δὲ ταῖς πλατείαις φονευταί 13 Out? says Sloth; why, there is a lion without; wouldst thou have me slain in the open street? 13
Dicit piger: Leo est foris;
in medio platearum occidendus sum.
14 βόθρος βαθὺς στόμα παρανόμου ὁ δὲ μισηθεὶς ὑπὸ κυρίου ἐμπεσεῖται εἰς αὐτόν εἰσὶν ὁδοὶ κακαὶ ἐνώπιον ἀνδρός καὶ οὐκ ἀγαπᾷ τοῦ ἀποστρέψαι ἀ{P'} αὐτῶν ἀποστρέφειν δὲ δεῖ ἀπὸ ὁδοῦ σκολιᾶς καὶ κακῆς 14 Like a deep pit is the flattery of wanton wife; they only are ensnared, whom the Lord loves little. 14
Fovea profunda os alienæ:
cui iratus est Dominus, incidet in eam.
15 ἄνοια ἐξῆπται καρδίας νέου ῥάβδος δὲ καὶ παιδεία μακρὰν ἀ{P'} αὐτοῦ 15 Boyhood’s mind is loaded with a pack of folly, that needs the rod of correction to shift it. 15
Stultitia colligata est in corde pueri,
et virga disciplinæ fugabit eam.
16 ὁ συκοφαντῶν πένητα πολλὰ ποιεῖ τὰ ἑαυτοῦ δίδωσιν δὲ πλουσίῳ ἐ{P'} ἐλάσσονι 16 Oppress the poor for thy enrichment, and ere long a richer man’s claim shall impoverish thee.[4] 16
Qui calumniatur pauperem ut augeat divitias suas,
dabit ipse ditiori, et egebit.
17 λόγοις σοφῶν παράβαλλε σὸν οὖς καὶ ἄκουε ἐμὸν λόγον τὴν δὲ σὴν καρδίαν ἐπίστησον ἵνα γνῷς ὅτι καλοί εἰσιν 18 καὶ ἐὰν ἐμβάλῃς αὐτοὺς εἰς τὴν καρδίαν σου εὐφρανοῦσίν σε ἅμα ἐπὶ σοῖς χείλεσιν 19 ἵνα σου γένηται ἐπὶ κύριον ἡ ἐλπὶς καὶ γνωρίσῃ σοι τὴν ὁδὸν αὐτοῦ 20 καὶ σὺ δὲ ἀπόγραψαι αὐτὰ σεαυτῷ τρισσῶς εἰς βουλὴν καὶ γνῶσιν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σου 21 διδάσκω οὖν σε ἀληθῆ λόγον καὶ γνῶσιν ἀγαθὴν ὑπακούειν τοῦ ἀποκρίνεσθαι λόγους ἀληθείας τοῖς προβαλλομένοις σοι 17 Wouldst thou but give heed, and listen to wise counsels, take these my warnings to heart! 18 Digest them well, and they shall bring back a sweet taste to thy lips; 19 to fill thy own heart too with confidence in the Lord, is the sum of my present teaching. 20 Not once nor twice have I warned thee and instructed thee, 21 so as to ground thee in true doctrine, and send thee home supplied with ready answers concerning it. 17

Inclina aurem tuam, et audi verba sapientium:
appone autem cor ad doctrinam meam,
18
quæ pulchra erit tibi cum servaveris eam in ventre tuo,
et redundabit in labiis tuis:
19
ut sit in Domino fiducia tua,
unde et ostendi eam tibi hodie.
20
Ecce descripsi eam tibi tripliciter,
in cogitationibus et scientia:
21
ut ostenderem tibi firmitatem et eloquia veritatis,
respondere ex his illis qui miserunt te.
22 μὴ ἀποβιάζου πένητα πτωχὸς γάρ ἐστιν καὶ μὴ ἀτιμάσῃς ἀσθενῆ ἐν πύλαις 23 ὁ γὰρ κύριος κρινεῖ αὐτοῦ τὴν κρίσιν καὶ ῥύσῃ σὴν ἄσυλον ψυχήν 24 μὴ ἴσθι ἑταῖρος ἀνδρὶ θυμώδει φίλῳ δὲ ὀργίλῳ μὴ συναυλίζου 25 μήποτε μάθῃς τῶν ὁδῶν αὐτοῦ καὶ λάβῃς βρόχους τῇ σῇ ψυχῇ 26 μὴ δίδου σεαυτὸν εἰς ἐγγύην αἰσχυνόμενος πρόσωπον 27 ἐὰν γὰρ μὴ ἔχῃς πόθεν ἀποτείσῃς λήμψονται τὸ στρῶμα τὸ ὑπὸ τὰς πλευράς σου 28 μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου 29 ὁρατικὸν ἄνδρα καὶ ὀξὺν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ βασιλεῦσι δεῖ παρεστάναι καὶ μὴ παρεστάναι ἀνδράσι νωθροῖς 22 Never oppress the poor; his poverty protects him; never bear hard on the friendless at law; 23 be sure the Lord will grant them redress, and claim life for life. 24 Never let a quarreller, a man of angry moods, be thy friend; go thy way, and let him go his; 25 ill habits are soon learned, to the sudden peril of thy life. 26 Leave it to others to engage themselves, and go bail for their neighbour’s debts; 27 for thyself, thou hast no means of payment; wouldst thou see the clothes stripped from thy bed? 28 Pass not beyond the ancient bounds which thy fathers have set. 29 Mark me the man whose task is deftly done; he is for the court, no common service shall be his. 22
Non facias violentiam pauperi quia pauper est,
neque conteras egenum in porta:
23
quia judicabit Dominus causam ejus,
et configet eos qui confixerunt animam ejus.
24
Noli esse amicus homini iracundo,
neque ambules cum viro furioso:
25
ne forte discas semitas ejus,
et sumas scandalum animæ tuæ.
26
Noli esse cum his qui defigunt manus suas,
et qui vades se offerunt pro debitis:
27
si enim non habes unde restituas,
quid causæ est ut tollat operimentum de cubili tuo?
28
Ne transgrediaris terminos antiquos,
quos posuerunt patres tui.
29
Vidisti virum velocem in opere suo?
coram regibus stabit, nec erit ante ignobiles.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT