New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent

OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
 

Proverbs 12

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

1 ὁ ἀγαπῶν παιδείαν ἀγαπᾷ αἴσθησιν ὁ δὲ μισῶν ἐλέγχους ἄφρων 1 Ever the friend of admonition is the friend of knowledge; only fools are impa-tient of warning. 1

Qui diligit disciplinam diligit scientiam;
qui autem odit increpationes insipiens est.
2 κρείσσων ὁ εὑρὼν χάριν παρὰ κυρίῳ ἀνὴρ δὲ παράνομος παρασιωπηθήσεται 3 οὐ κατορθώσει ἄνθρωπος ἐξ ἀνόμου αἱ δὲ ῥίζαι τῶν δικαίων οὐκ ἐξαρθήσονται 2 A kindly man wins the Lord’s favour, a schemer is his enemy. 3 Wickedness shall never thrive; the just have roots immovable. 2
Qui bonus est hauriet gratiam a Domino;
qui autem confidit in cogitationibus suis impie agit.
3
Non roborabitur homo ex impietate,
et radix justorum non commovebitur.
4 γυνὴ ἀνδρεία στέφανος τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς ὥσπερ δὲ ἐν ξύλῳ σκώληξ οὕτως ἄνδρα ἀπόλλυσιν γυνὴ κακοποιός 4 Crowned is his brow, who wins a vigorous wife; sooner let thy bones rot than marry one who shames thee. 4
Mulier diligens corona est viro suo;
et putredo in ossibus ejus, quæ confusione res dignas gerit.
5 λογισμοὶ δικαίων κρίματα κυβερνῶσιν δὲ ἀσεβεῖς δόλους 6 λόγοι ἀσεβῶν δόλιοι στόμα δὲ ὀρθῶν ῥύσεται αὐτούς 7 οὗ ἐὰν στραφῇ ἀσεβὴς ἀφανίζεται οἶκοι δὲ δικαίων παραμένουσιν 5 Honourable thoughts the just conceive, the wicked are all double-dealing; 6 yet, when the accusations of the wicked lay a fatal snare, the just shall find words to deliver them. 7 A turn in their fortunes, and no more is heard of the wicked; only the just have abiding prosperity. 5
Cogitationes justorum judicia,
et consilia impiorum fraudulenta.
6
Verba impiorum insidiantur sanguini;
os justorum liberabit eos.
7
Verte impios, et non erunt;
domus autem justorum permanebit.
8 στόμα συνετοῦ ἐγκωμιάζεται ὑπὸ ἀνδρός νωθροκάρδιος δὲ μυκτηρίζεται 8 Good sense is the measure of a man’s repute; fond fancies are ever despised. 8
Doctrina sua noscetur vir;
qui autem vanus et excors est patebit contemptui.
9 κρείσσων ἀνὴρ ἐν ἀτιμίᾳ δουλεύων ἑαυτῷ ἢ τιμὴν ἑαυτῷ περιτιθεὶς καὶ προσδεόμενος ἄρτου 9 Better be poor, and toil to support thyself, than play the great lord with an empty belly. 9
Melior est pauper et sufficiens sibi
quam gloriosus et indigens pane.
10 δίκαιος οἰκτίρει ψυχὰς κτηνῶν αὐτοῦ τὰ δὲ σπλάγχνα τῶν ἀσεβῶν ἀνελεήμονα 10 A just man cares for the safety of the beasts he owns; the wicked are heartless through and through. 10
Novit justus jumentorum suorum animas;
viscera autem impiorum crudelia.
11 ὁ ἐργαζόμενος τὴν ἑαυτοῦ γῆν ἐμπλησθήσεται ἄρτων οἱ δὲ διώκοντες μάταια ἐνδεεῖς φρενῶν ὅς ἐστιν ἡδὺς ἐν οἴνων διατριβαῖς ἐν τοῖς ἑαυτοῦ ὀχυρώμασιν καταλείψει ἀτιμίαν 11 Till field and fill belly; idle pursuits are but foolishness. (Sit long enjoying thy wine, and there is no strong fortress will win thee renown.[1]) 11
Qui operatur terram suam satiabitur panibus;
qui autem sectatur otium stultissimus est.
Qui suavis est in vini demorationibus,
in suis munitionibus relinquit contumeliam.
12 ἐπιθυμίαι ἀσεβῶν κακαί αἱ δὲ ῥίζαι τῶν εὐσεβῶν ἐν ὀχυρώμασιν 13 δ{I'} ἁμαρτίαν χειλέων ἐμπίπτει εἰς παγίδας ἁμαρτωλός ἐκφεύγει δὲ ἐξ αὐτῶν δίκαιος ὁ βλέπων λεῖα ἐλεηθήσεται ὁ δὲ συναντῶν ἐν πύλαις ἐκθλίψει ψυχάς 12 In unholy ambitions the wicked put their trust, but it is honesty that strikes deep root. 13 Ruin comes upon the sinner for a word spoken amiss, while honest men find acquittal. 12
Desiderium impii munimentum est pessimorum;
radix autem justorum proficiet.
13

Propter peccata labiorum ruina proximat malo;
effugiet autem justus de angustia.
14 ἀπὸ καρπῶν στόματος ψυχὴ ἀνδρὸς πλησθήσεται ἀγαθῶν ἀνταπόδομα δὲ χειλέων αὐτοῦ δοθήσεται αὐτῷ 14 When a man is blessed, it is his own words that bear fruit; never son of Adam but had the lot his deeds deserved. 14
De fructu oris sui unusquisque replebitur bonis,
et juxta opera manuum suarum retribuetur ei.
15 ὁδοὶ ἀφρόνων ὀρθαὶ ἐνώπιον αὐτῶν εἰσακούει δὲ συμβουλίας σοφός 16 ἄφρων αὐθημερὸν ἐξαγγέλλει ὀργὴν αὐτοῦ κρύπτει δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀτιμίαν πανοῦργος 15 A fool is ever right to his own thinking; the wise listen to advice. 16 Fools betray anger on the instant, when prudence would pass the insult by. 15
Via stulti recta in oculis ejus;
qui autem sapiens est audit consilia.
16
Fatuus statim indicat iram suam;
qui autem dissimulat injuriam callidus est.
17 ἐπιδεικνυμένην πίστιν ἀπαγγέλλει δίκαιος ὁ δὲ μάρτυς τῶν ἀδίκων δόλιος 18 εἰσὶν οἳ λέγοντες τιτρώσκουσιν μαχαίρᾳ γλῶσσαι δὲ σοφῶν ἰῶνται 19 χείλη ἀληθινὰ κατορθοῖ μαρτυρίαν μάρτυς δὲ ταχὺς γλῶσσαν ἔχει ἄδικον 17 Nothing but his honest thought a lover of truth declares, a false witness nothing but lies. 18 Rash promises can stab the heart with remorse;[2] wise words bring healing. 19 Lips that speak the truth shall fade never; a lie serves but the haste of the moment. 17
Qui quod novit loquitur, index justitiæ est;
qui autem mentitur, testis est fraudulentus.
18
Est qui promittit, et quasi gladio pungitur conscientiæ:
lingua autem sapientium sanitas est.
19
Labium veritatis firmum erit in perpetuum;
qui autem testis est repentinus, concinnat linguam mendacii.
20 δόλος ἐν καρδίᾳ τεκταινομένου κακά οἱ δὲ βουλόμενοι εἰρήνην εὐφρανθήσονται 21 οὐκ ἀρέσει τῷ δικαίῳ οὐδὲν ἄδικον οἱ δὲ ἀσεβεῖς πλησθήσονται κακῶν 20 The schemer’s thoughts dwell ever on treachery; for peace be all thy plotting, if thou wouldst have a contented heart. 21 Nothing can befall the just man to do him hurt; the wicked shall have their fill of mischief. 20
Dolus in corde cogitantium mala;
qui autem pacis ineunt consilia, sequitur eos gaudium.
21
Non contristabit justum quidquid ei acciderit:
impii autem replebuntur malo.
22 βδέλυγμα κυρίῳ χείλη ψευδῆ ὁ δὲ ποιῶν πίστεις δεκτὸς πα{R'} αὐτῷ 22 Lying lips the Lord cannot abide; keep faith if thou wouldst content him. 22
Abominatio est Domino labia mendacia;
qui autem fideliter agunt placent ei.
23 ἀνὴρ συνετὸς θρόνος αἰσθήσεως καρδία δὲ ἀφρόνων συναντήσεται ἀραῖς 23 Prudence says less than it knows; the fool’s heart cannot contain its folly. 23
Homo versatus celat scientiam,
et cor insipientium provocat stultitiam.
24 χεὶρ ἐκλεκτῶν κρατήσει εὐχερῶς δόλιοι δὲ ἔσονται εἰς προνομήν 24 Busy hands, hands that shall bear the sceptre; idle hands, hands that shall bring tribute. 24

Manus fortium dominabitur;
quæ autem remissa est, tributis serviet.
25 φοβερὸς λόγος καρδίαν ταράσσει ἀνδρὸς δικαίου ἀγγελία δὲ ἀγαθὴ εὐφραίνει αὐτόν 25 A heart bowed down with anxiety, how a kind word can refresh it! 25
Mœror in corde viri humiliabit illum,
et sermone bono lætificabitur.
26 ἐπιγνώμων δίκαιος ἑαυτοῦ φίλος ἔσται αἱ δὲ γνῶμαι τῶν ἀσεβῶν ἀνεπιεικεῖς ἁμαρτάνοντας καταδιώξεται κακά ἡ δὲ ὁδὸς τῶν ἀσεβῶν πλανήσει αὐτούς 27 οὐκ ἐπιτεύξεται δόλιος θήρας κτῆμα δὲ τίμιον ἀνὴρ καθαρός 28 ἐν ὁδοῖς δικαιοσύνης ζωή ὁδοὶ δὲ μνησικάκων εἰς θάνατον 26 It is well done to put up with loss for a neighbour’s need; the calculations of the sinner do but lead him astray. 27 Never yet did cunning achieve the gains it hoped for; a contented heart is precious as fine gold.[3] 28 Wouldst thou attain life, honesty is the high road; by-way there is none but leads to death. 26
Qui negligit damnum propter amicum, justus est;
iter autem impiorum decipiet eos.
27
Non inveniet fraudulentus lucrum,
et substantia hominis erit auri pretium.
28
In semita justitiæ vita;
iter autem devium ducit ad mortem.
 PreviousNext 
Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT