New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Proverbs 7

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Knox Bible Ad

1 υἱέ φύλασσε ἐμοὺς λόγους τὰς δὲ ἐμὰς ἐντολὰς κρύψον παρὰ σεαυτῷ υἱέ τίμα τὸν κύριον καὶ ἰσχύσεις πλὴν δὲ αὐτοῦ μὴ φοβοῦ ἄλλον 2 φύλαξον ἐμὰς ἐντολάς καὶ βιώσεις τοὺς δὲ ἐμοὺς λόγους ὥσπερ κόρας ὀμμάτων 3 περίθου δὲ αὐτοὺς σοῖς δακτύλοις ἐπίγραψον δὲ ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σου 4 εἶπον τὴν σοφίαν σὴν ἀδελφὴν εἶναι τὴν δὲ φρόνησιν γνώριμον περιποίησαι σεαυτῷ 1 My son, do not forget these warnings; let this charge of mine be an heirloom, 2 kept jealously, as thou lovest thy own life; precious to thee as the apple of thy eye be the teaching I give thee. 3 Bind it fast about thy fingers, write it, as upon a tablet, on thy heart; 4 give to wisdom a sister’s welcome, and hail discernment as thy friend. 1

Fili mi, custodi sermones meos,
et præcepta mea reconde tibi.
Fili,
2
serva mandata mea, et vives;
et legem meam quasi pupillam oculi tui:
3
liga eam in digitis tuis,
scribe illam in tabulis cordis tui.
4
Dic sapientiæ: Soror mea es,
et prudentiam voca amicam tuam:
5 ἵνα σε τηρήσῃ ἀπὸ γυναικὸς ἀλλοτρίας καὶ πονηρᾶς ἐάν σε λόγοις τοῖς πρὸς χάριν ἐμβάληται 6 ἀπὸ γὰρ θυρίδος ἐκ τοῦ οἴκου αὐτῆς εἰς τὰς πλατείας παρακύπτουσα 7 ὃν ἂν ἴδῃ τῶν ἀφρόνων τέκνων νεανίαν ἐνδεῆ φρενῶν 8 παραπορευόμενον παρὰ γωνίαν ἐν διόδοις οἴκων αὐτῆς 9 καὶ λαλοῦντα ἐν σκότει ἑσπερινῷ ἡνίκα ἂν ἡσυχία νυκτερινὴ ᾖ καὶ γνοφώδης 10 ἡ δὲ γυνὴ συναντᾷ αὐτῷ εἶδος ἔχουσα πορνικόν ἣ ποιεῖ νέων ἐξίπτασθαι καρδίας 11 ἀνεπτερωμένη δέ ἐστιν καὶ ἄσωτος ἐν οἴκῳ δὲ οὐχ ἡσυχάζουσιν οἱ πόδες αὐτῆς 12 χρόνον γάρ τινα ἔξω ῥέμβεται χρόνον δὲ ἐν πλατείαις παρὰ πᾶσαν γωνίαν ἐνεδρεύει 13 εἶτα ἐπιλαβομένη ἐφίλησεν αὐτόν ἀναιδεῖ δὲ προσώπῳ προσεῖπεν αὐτῷ 14 θυσία εἰρηνική μοί ἐστιν σήμερον ἀποδίδωμι τὰς εὐχάς μου 15 ἕνεκα τούτου ἐξῆλθον εἰς συνάντησίν σοι ποθοῦσα τὸ σὸν πρόσωπον εὕρηκά σε 16 κειρίαις τέτακα τὴν κλίνην μου ἀμφιτάποις δὲ ἔστρωκα τοῖς ἀ{P'} Αἰγύπτου 17 διέρραγκα τὴν κοίτην μου κρόκῳ τὸν δὲ οἶκόν μου κινναμώμῳ 18 ἐλθὲ καὶ ἀπολαύσωμεν φιλίας ἕως ὄρθρου δεῦρο καὶ ἐγκυλισθῶμεν ἔρωτι 19 οὐ γὰρ πάρεστιν ὁ ἀνήρ μου ἐν οἴκῳ πεπόρευται δὲ ὁδὸν μακρὰν 20 ἔνδεσμον ἀργυρίου λαβὼν ἐν χειρὶ αὐτοῦ δ{I'} ἡμερῶν πολλῶν ἐπανήξει εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ 5 So wilt thou learn to shun the temptress with her honeyed words, the wife that is no wife of thine. 6 Ere now, looking down from my window through the lattice, 7 I have watched the thoughtless crowd, and seen some gallant, more insensate than the rest, 8 crossing the street at the corner where such a woman dwells. Now his steps are taking him near that abode of hers; 9 the day wanes, and the light fades; night spreads her pall of darkness. 10 Who comes to meet him? A woman in right harlot’s guise, that goes out, ready of speech, to hunt men’s lives. 11 No rest for her, stay at home she cannot; 12 ever in street and market-place she lies in ambush, at some corner of the ways. 13 She draws him to herself and kisses him, flattering him with her bold speech: 14 Only to-day I have paid a vow that I owed for my preservation, and here are my victims freshly killed; 15 so I came out to find thee, longing for the sight of thee, and here thou art! 16 Soft, soft I have made my bed, spread it with embroidered tapestries of Egyptian woof; 17 freshly scented is that bower of mine with myrrh, and aloes, and cinnamon. 18 Come, let us lose ourselves in dalliance, all the night through let us enjoy the long-desired embrace. 19 My home stands masterless, my husband far away, 20 and his purse with him; no fear of his returning till the moon is full. 5
ut custodiant te a muliere extranea,
et ab aliena quæ verba sua dulcia facit.
6
De fenestra enim domus meæ
per cancellos prospexi,
7
et video parvulos;
considero vecordem juvenem,
8
qui transit per plateam juxta angulum
et prope viam domus illius graditur:
9
in obscuro, advesperascente die,
in noctis tenebris et caligine.
10
Et ecce occurrit illi mulier ornatu meretricio,
præparata ad capiendas animas:
garrula et vaga,
11
quietis impatiens,
nec valens in domo consistere pedibus suis;
12
nunc foris, nunc in plateis,
nunc juxta angulos insidians.
13
Apprehensumque deosculatur juvenem,
et procaci vultu blanditur, dicens:
14
Victimas pro salute vovi;
hodie reddidi vota mea:
15
idcirco egressa sum in occursum tuum,
desiderans te videre, et reperi.
16
Intexui funibus lectulum meum;
stravi tapetibus pictis ex Ægypto:
17
aspersi cubile meum myrrha,
et aloë, et cinnamomo.
18
Veni, inebriemur uberibus,
et fruamur cupitis amplexibus donec illucescat dies.
19
Non est enim vir in domo sua:
abiit via longissima:
20
sacculum pecuniæ secum tulit;
in die plenæ lunæ reversurus est in domum suam.
21 ἀπεπλάνησεν δὲ αὐτὸν πολλῇ ὁμιλίᾳ βρόχοις τε τοῖς ἀπὸ χειλέων ἐξώκειλεν αὐτόν 22 ὁ δὲ ἐπηκολούθησεν αὐτῇ κεπφωθείς ὥσπερ δὲ βοῦς ἐπὶ σφαγὴν ἄγεται καὶ ὥσπερ κύων ἐπὶ δεσμοὺς 23 ἢ ὡς ἔλαφος τοξεύματι πεπληγὼς εἰς τὸ ἧπαρ σπεύδει δὲ ὥσπερ ὄρνεον εἰς παγίδα οὐκ εἰδὼς ὅτι περὶ ψυχῆς τρέχει 24 νῦν οὖν υἱέ ἄκουέ μου καὶ πρόσεχε ῥήμασιν στόματός μου 25 μὴ ἐκκλινάτω εἰς τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἡ καρδία σου 26 πολλοὺς γὰρ τρώσασα καταβέβληκεν καὶ ἀναρίθμητοί εἰσιν οὓς πεφόνευκεν 27 ὁδοὶ ᾅδου ὁ οἶκος αὐτῆς κατάγουσαι εἰς τὰ ταμίεια τοῦ θανάτου 21 Alas, the ready speech that beguiles him, the seducing lips that lead him captive away! 22 He follows without more ado, unwitting as the ox that goes to the shambles, or a frisking lamb;[1] nor knows what fetters await him, 23 till the shaft is already deep in his bosom. So joyfully flies bird into snare, heedless of its life’s peril. 24 Heed me well, my son; let not this warning be given in vain; 25 do not let her steal thy heart away, do not be enticed by her beckoning. 26 Many the wounds such a woman has dealt; a brave retinue she has of men murdered; 27 truly her house is the grave’s ante-chamber, opens the door into the secret closet of death. 21
Irretivit eum multis sermonibus,
et blanditiis labiorum protraxit illum.
22
Statim eam sequitur quasi bos ductus ad victimam,
et quasi agnus lasciviens,
et ignorans quod ad vincula stultus trahatur:
23
donec transfigat sagitta jecur ejus,
velut si avis festinet ad laqueum,
et nescit quod de periculo animæ illius agitur.
24
Nunc ergo, fili mi, audi me,
et attende verbis oris mei.
25
Ne abstrahatur in viis illius mens tua,
neque decipiaris semitis ejus;
26
multos enim vulneratos dejecit,
et fortissimi quique interfecti sunt ab ea.
27
Viæ inferi domus ejus,
penetrantes in interiora mortis.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT