New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Proverbs 6

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Knox Bible Ad

1 υἱέ ἐὰν ἐγγυήσῃ σὸν φίλον παραδώσεις σὴν χεῖρα ἐχθρῷ 2 παγὶς γὰρ ἰσχυρὰ ἀνδρὶ τὰ ἴδια χείλη καὶ ἁλίσκεται χείλεσιν ἰδίου στόματος 3 ποίει υἱέ ἃ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι καὶ σῴζου ἥκεις γὰρ εἰς χεῖρας κακῶν διὰ σὸν φίλον ἴθι μὴ ἐκλυόμενος παρόξυνε δὲ καὶ τὸν φίλον σου ὃν ἐνεγυήσω 4 μὴ δῷς ὕπνον σοῖς ὄμμασιν μηδὲ ἐπινυστάξῃς σοῖς βλεφάροις 5 ἵνα σῴζῃ ὥσπερ δορκὰς ἐκ βρόχων καὶ ὥσπερ ὄρνεον ἐκ παγίδος 1 My son, has some friend persuaded thee to be his surety? Hast thou pledged thyself for a bond which is none of thine? 2 Believe me, that word of assent has caught thee in a snare, thou art the prisoner of thy own promise made. 3 Do then, my son, as I bid thee; obtain thy freedom; it is ill done to fall into another man’s power. Quick, no time to lose; wake up this neighbour of thine from his bed, 4 ere thou thyself close an eye-lid in sleep; 5 deer from captivity nor bird from fowler’s hand so swift to escape! 1

Fili mi, si spoponderis pro amico tuo,
defixisti apud extraneum manum tuam:
2
illaqueatus es verbis oris tui,
et captus propriis sermonibus.
3
Fac ergo quod dico, fili mi, et temetipsum libera,
quia incidisti in manum proximi tui.
Discurre, festina, suscita amicum tuum.
4
Ne dederis somnum oculis tuis,
nec dormitent palpebræ tuæ.
5
Eruere quasi damula de manu,
et quasi avis de manu aucupis.
6 ἴθι πρὸς τὸν μύρμηκα ὦ ὀκνηρέ καὶ ζήλωσον ἰδὼν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ γενοῦ ἐκείνου σοφώτερος 7 ἐκείνῳ γὰρ γεωργίου μὴ ὑπάρχοντος μηδὲ τὸν ἀναγκάζοντα ἔχων μηδὲ ὑπὸ δεσπότην ὢν 8 ἑτοιμάζεται θέρους τὴν τροφὴν πολλήν τε ἐν τῷ ἀμήτῳ ποιεῖται τὴν παράθεσιν ἢ πορεύθητι πρὸς τὴν μέλισσαν καὶ μάθε ὡς ἐργάτις ἐστὶν τήν τε ἐργασίαν ὡς σεμνὴν ποιεῖται ἧς τοὺς πόνους βασιλεῖς καὶ ἰδιῶται πρὸς ὑγίειαν προσφέρονται ποθεινὴ δέ ἐστιν πᾶσιν καὶ ἐπίδοξος καίπερ οὖσα τῇ ῥώμῃ ἀσθενής τὴν σοφίαν τιμήσασα προήχθη 9 ἕως τίνος ὀκνηρέ κατάκεισαι πότε δὲ ἐξ ὕπνου ἐγερθήσῃ 10 ὀλίγον μὲν ὑπνοῖς ὀλίγον δὲ κάθησαι μικρὸν δὲ νυστάζεις ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζῃ χερσὶν στήθη 11 εἶ{T'} ἐμπαραγίνεταί σοι ὥσπερ κακὸς ὁδοιπόρος ἡ πενία καὶ ἡ ἔνδεια ὥσπερ ἀγαθὸς δρομεύς ἐὰν δὲ ἄοκνος ᾖς ἥξει ὥσπερ πηγὴ ὁ ἀμητός σου ἡ δὲ ἔνδεια ὥσπερ κακὸς δρομεὺς ἀπαυτομολήσει 6 Up with thee, idleness, go to school with the ant, and learn the lesson of her ways! 7 Chief or ruler she has none to give her commands; 8 yet in summer hours, when the harvest is a-gathering, she ever lays up food for her own nourishment. 9 And thou, idleness, art still a-bed; wilt thou never wake? 10 What, thou wouldst sleep a little longer, yawn a little longer; a little longer thou must pillow head on hand? 11 Ay, but poverty will not wait, the day of distress will not wait, like an armed vagabond it will fall upon thee! (Wouldst thou see the good grain flow like water, wouldst thou see poverty take wing, thou must be up and doing.[1]) 6

Vade ad formicam, o piger,
et considera vias ejus, et disce sapientiam.
7
Quæ cum non habeat ducem,
nec præceptorem, nec principem,
8
parat in æstate cibum sibi,
et congregat in messe quod comedat.
9
Usquequo, piger, dormies?
quando consurges e somno tuo?
10
Paululum dormies, paululum dormitabis,
paululum conseres manus ut dormias;
11
et veniet tibi quasi viator egestas,
et pauperies quasi vir armatus.
Si vero impiger fueris, veniet ut fons messis tua,
et egestas longe fugiet a te.
12 ἀνὴρ ἄφρων καὶ παράνομος πορεύεται ὁδοὺς οὐκ ἀγαθάς 13 ὁ {D'} αὐτὸς ἐννεύει ὀφθαλμῷ σημαίνει δὲ ποδί διδάσκει δὲ ἐννεύμασιν δακτύλων 14 διεστραμμένῃ δὲ καρδίᾳ τεκταίνεται κακὰ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ τοιοῦτος ταραχὰς συνίστησιν πόλει 15 διὰ τοῦτο ἐξαπίνης ἔρχεται ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ διακοπὴ καὶ συντριβὴ ἀνίατος 12 Worthless men there be, sinners there be, that go ever with a cunning smile on their lips; 13 a wink here, there a pressure of the foot, there a beckoning finger; 14 all the while their wicked hearts are plotting mischief, are sowing the causes of strife. 15 Such men will be overtaken by their doom ere long, crushed all of a sudden beyond hope of remedy. 12

Homo apostata, vir inutilis, graditur ore perverso;
13
annuit oculis, terit pede, digito loquitur,
14
pravo corde machinatur malum,
et omni tempore jurgia seminat.
15
Huic extemplo veniet perditio sua,
et subito conteretur, nec habebit ultra medicinam.
16 ὅτι χαίρει πᾶσιν οἷς μισεῖ ὁ κύριος συντρίβεται δὲ δ{I'} ἀκαθαρσίαν ψυχῆς 17 ὀφθαλμὸς ὑβριστοῦ γλῶσσα ἄδικος χεῖρες ἐκχέουσαι αἷμα δικαίου 18 καὶ καρδία τεκταινομένη λογισμοὺς κακοὺς καὶ πόδες ἐπισπεύδοντες κακοποιεῖν 19 ἐκκαίει ψεύδη μάρτυς ἄδικος καὶ ἐπιπέμπει κρίσεις ἀνὰ μέσον ἀδελφῶν 16 Six things I will tell thee, and name a seventh for good measure, the Lord hates and will never abide; 17 the haughty look, the lying tongue, the hands that take innocent life, 18 the heart that ever devises thoughts of mischief, the feet that hasten upon an ill errand, 19 the false witness whose every breath is perjury, and the sower of strife among brethren. 16

Sex sunt quæ odit Dominus,
et septimum detestatur anima ejus:
17
oculos sublimes, linguam mendacem,
manus effundentes innoxium sanguinem,
18
cor machinans cogitationes pessimas,
pedes veloces ad currendum in malum,
19
proferentem mendacia testem fallacem,
et eum qui seminat inter fratres discordias.
20 υἱέ φύλασσε νόμους πατρός σου καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σου 21 ἄφαψαι δὲ αὐτοὺς ἐπὶ σῇ ψυχῇ διὰ παντὸς καὶ ἐγκλοίωσαι ἐπὶ σῷ τραχήλῳ 22 ἡνίκα ἂν περιπατῇς ἐπάγου αὐτήν καὶ μετὰ σοῦ ἔστω ὡς {D'} ἂν καθεύδῃς φυλασσέτω σε ἵνα ἐγειρομένῳ συλλαλῇ σοι 23 ὅτι λύχνος ἐντολὴ νόμου καὶ φῶς καὶ ὁδὸς ζωῆς ἔλεγχος καὶ παιδεία 20 Keep true, my son, to the charge thy father gives thee, nor make light of thy mother’s teaching; 21 wear them ever close to thy heart, hang them like a locket upon thy breast; 22 be these, when thou walkest abroad, thy company, when thou liest asleep, thy safeguard, in waking hours, thy counsellors. 23 That charge is a lamp to guide thee, that teaching a light to beckon thee; the warnings correction gave thee are a road leading to life. 20

Conserva, fili mi, præcepta patris tui,
et ne dimittas legem matris tuæ.
21
Liga ea in corde tuo jugiter,
et circumda gutturi tuo.
22
Cum ambulaveris, gradiantur tecum;
cum dormieris, custodiant te:
et evigilans loquere cum eis.
23
Quia mandatum lucerna est, et lex lux,
et via vitæ increpatio disciplinæ:
24 τοῦ διαφυλάσσειν σε ἀπὸ γυναικὸς ὑπάνδρου καὶ ἀπὸ διαβολῆς γλώσσης ἀλλοτρίας 25 μή σε νικήσῃ κάλλους ἐπιθυμία μηδὲ ἀγρευθῇς σοῖς ὀφθαλμοῖς μηδὲ συναρπασθῇς ἀπὸ τῶν αὐτῆς βλεφάρων 26 τιμὴ γὰρ πόρνης ὅση καὶ ἑνὸς ἄρτου γυνὴ δὲ ἀνδρῶν τιμίας ψυχὰς ἀγρεύει 27 ἀποδήσει τις πῦρ ἐν κόλπῳ τὰ δὲ ἱμάτια οὐ κατακαύσει 28 ἢ περιπατήσει τις ἐ{P'} ἀνθράκων πυρός τοὺς δὲ πόδας οὐ κατακαύσει 29 οὕτως ὁ εἰσελθὼν πρὸς γυναῖκα ὕπανδρον οὐκ ἀθῳωθήσεται οὐδὲ πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῆς 30 οὐ θαυμαστὸν ἐὰν ἁλῷ τις κλέπτων κλέπτει γὰρ ἵνα ἐμπλήσῃ τὴν ψυχὴν πεινῶν 31 ἐὰν δὲ ἁλῷ ἀποτείσει ἑπταπλάσια καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ δοὺς ῥύσεται ἑαυτόν 32 ὁ δὲ μοιχὸς δ{I'} ἔνδειαν φρενῶν ἀπώλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ περιποιεῖται 33 ὀδύνας τε καὶ ἀτιμίας ὑποφέρει τὸ δὲ ὄνειδος αὐτοῦ οὐκ ἐξαλειφθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα 34 μεστὸς γὰρ ζήλου θυμὸς ἀνδρὸς αὐτῆς οὐ φείσεται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως 35 οὐκ ἀνταλλάξεται οὐδενὸς λύτρου τὴν ἔχθραν οὐδὲ μὴ διαλυθῇ πολλῶν δώρων 24 Here is protection for thee against the temptress that would lure thee away with her seductions. 25 Never let her beauty win thy heart, never let her bold glance deceive thee. 26 A harlot’s pay is but the price of a meal; the adulteress costs dearer, her price is a man’s whole life. 27 Who can carry fire in his bosom, without singeing the clothes he wears, 28 or walk on hot coals without burning his feet? 29 No more can a man mate with his neighbour’s wife, and not be defiled by her touch. 30 Small blame to the thief, when he steals to fill his hungry belly, 31 and if he be caught, why, he can pay sevenfold, or yield up all that he has; 32 the adulterer, in the hunger of his heart, must risk losing life itself. 33 Scathe and scorn he wins for himself, and shame there is no blotting out; 34 no mercy for him, when the day of reckoning comes, from the anger of a jealous husband 35 that will listen to no man’s entreaties, will refuse ransom never so abundant. 24
ut custodiant te a muliere mala,
et a blanda lingua extraneæ.
25
Non concupiscat pulchritudinem ejus cor tuum,
nec capiaris nutibus illius:
26
pretium enim scorti vix est unius panis,
mulier autem viri pretiosam animam capit.
27
Numquid potest homo abscondere ignem in sinu suo,
ut vestimenta illius non ardeant?
28
aut ambulare super prunas,
ut non comburantur plantæ ejus?
29
sic qui ingreditur ad mulierem proximi sui,
non erit mundus cum tetigerit eam.
30
Non grandis est culpa cum quis furatus fuerit:
furatur enim ut esurientem impleat animam;
31
deprehensus quoque reddet septuplum,
et omnem substantiam domus suæ tradet.
32
Qui autem adulter est,
propter cordis inopiam perdet animam suam;
33
turpitudinem et ignominiam congregat sibi,
et opprobrium illius non delebitur:
34
quia zelus et furor viri
non parcet in die vindictæ,
35
nec acquiescet cujusquam precibus,
nec suscipiet pro redemptione dona plurima.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT