New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Proverbs 14

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Knox Bible Ad

1 σοφαὶ γυναῖκες ᾠκοδόμησαν οἴκους ἡ δὲ ἄφρων κατέσκαψεν ταῖς χερσὶν αὐτῆς 1 It is by woman’s wisdom a home thrives; a foolish wife pulls it down about her ears. 1

Sapiens mulier ædificat domum suam;
insipiens exstructam quoque manibus destruet.
2 ὁ πορευόμενος ὀρθῶς φοβεῖται τὸν κύριον ὁ δὲ σκολιάζων ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ ἀτιμασθήσεται 2 Does a man fear the Lord? He holds an even course; the knave has little regard for him.[1] 2
Ambulans recto itinere, et timens Deum,
despicitur ab eo qui infami graditur via.
3 ἐκ στόματος ἀφρόνων βακτηρία ὕβρεως χείλη δὲ σοφῶν φυλάσσει αὐτούς 3 Pride burgeons from the lips of fools; in modesty of speech the wise find safety. 3
In ore stulti virga superbiæ;
labia autem sapientium custodiunt eos.
4 οὗ μή εἰσιν βόες φάτναι καθαραί οὗ δὲ πολλὰ γενήματα φανερὰ βοὸς ἰσχύς 4 No need for a full crib, where oxen are none; yet ever rich harvest tells of the ox at work. 4
Ubi non sunt boves, præsepe vacuum est;
ubi autem plurimæ segetes, ibi manifesta est fortitudo bovis.
5 μάρτυς πιστὸς οὐ ψεύδεται ἐκκαίει δὲ ψεύδη μάρτυς ἄδικος 5 It is a faithful witness that never lies; the perjurer breathes out lies continually. 5
Testis fidelis non mentitur;
profert autem mendacium dolosus testis.
6 ζητήσεις σοφίαν παρὰ κακοῖς καὶ οὐχ εὑρήσεις αἴσθησις δὲ παρὰ φρονίμοις εὐχερής 7 πάντα ἐναντία ἀνδρὶ ἄφρονι ὅπλα δὲ αἰσθήσεως χείλη σοφά 8 σοφία πανούργων ἐπιγνώσεται τὰς ὁδοὺς αὐτῶν ἄνοια δὲ ἀφρόνων ἐν πλάνῃ 9 οἰκίαι παρανόμων ὀφειλήσουσιν καθαρισμόν οἰκίαι δὲ δικαίων δεκταί 6 Vainly the rash aspire to wisdom; the discerning come by their knowledge with little pains. 7 Go thy way, and let the fool go his; good sense is a strange language to him. 8 Prudence picks its way wisely; the fool blunders and is lost. 9 Fools make light of the guilt that needs atonement, and leave honest men to enjoy the Lord’s favour.[2] 6
Quærit derisor sapientiam, et non invenit;
doctrina prudentium facilis.
7
Vade contra virum stultum,
et nescit labia prudentiæ.
8
Sapientia callidi est intelligere viam suam,
et imprudentia stultorum errans.
9
Stultus illudet peccatum,
et inter justos morabitur gratia.
10 καρδία ἀνδρὸς αἰσθητική λυπηρὰ ψυχὴ αὐτοῦ ὅταν δὲ εὐφραίνηται οὐκ ἐπιμείγνυται ὕβρει 10 Heart’s bitterness none may know but the heart that feels it; no prying stranger can tell when it finds relief. 10
Cor quod novit amaritudinem animæ suæ,
in gaudio ejus non miscebitur extraneus.
11 οἰκίαι ἀσεβῶν ἀφανισθήσονται σκηναὶ δὲ κατορθούντων στήσονται 11 Fall it must, the house of the wicked; where the upright dwell, all is increase. 11
Domus impiorum delebitur:
tabernacula vero justorum germinabunt.
12 ἔστιν ὁδὸς ἣ δοκεῖ ὀρθὴ εἶναι παρὰ ἀνθρώποις τὰ δὲ τελευταῖα αὐτῆς ἔρχεται εἰς πυθμένα ᾅδου 13 ἐν εὐφροσύναις οὐ προσμείγνυται λύπη τελευταία δὲ χαρὰ εἰς πένθος ἔρχεται 14 τῶν ἑαυτοῦ ὁδῶν πλησθήσεται θρασυκάρδιος ἀπὸ δὲ τῶν διανοημάτων αὐτοῦ ἀνὴρ ἀγαθός 12 The right road in a man’s thinking may be one whose goal is death. 13 Joy blends with grief, and laughter marches with tears. 14 The incorrigible shall have a taste of his own ill-doings, and honest men shall have the better of him. 12
Est via quæ videtur homini justa,
novissima autem ejus deducunt ad mortem.
13
Risus dolore miscebitur,
et extrema gaudii luctus occupat.
14
Viis suis replebitur stultus,
et super eum erit vir bonus.
15 ἄκακος πιστεύει παντὶ λόγῳ πανοῦργος δὲ ἔρχεται εἰς μετάνοιαν 16 σοφὸς φοβηθεὶς ἐξέκλινεν ἀπὸ κακοῦ ὁ δὲ ἄφρων ἑαυτῷ πεποιθὼς μείγνυται ἀνόμῳ 17 ὀξύθυμος πράσσει μετὰ ἀβουλίας ἀνὴρ δὲ φρόνιμος πολλὰ ὑποφέρει 18 μεριοῦνται ἄφρονες κακίαν οἱ δὲ πανοῦργοι κρατήσουσιν αἰσθήσεως 15 The simpleton takes all on trust; wisdom considers each step. (A treacherous son no part shall have; better shall a wise servant thrive and prosper.[3]) 16 Caution teaches the wise to shun danger; the fool is carried away by rash confidence. 17 The impatient man blunders, as surely as the schemer makes enemies. 18 Folly is the simpleton’s heirloom; skill crowns the wise. 15

Innocens credit omni verbo;
astutus considerat gressus suos.
Filio doloso nihil erit boni;
servo autem sapienti prosperi erunt actus,
et dirigetur via ejus.
16
Sapiens timet, et declinat a malo;
stultus transilit, et confidit.
17
Impatiens operabitur stultitiam,
et vir versutus odiosus est.
18
Possidebunt parvuli stultitiam,
et exspectabunt astuti scientiam.
19 ὀλισθήσουσιν κακοὶ ἔναντι ἀγαθῶν καὶ ἀσεβεῖς θεραπεύσουσιν θύρας δικαίων 19 Vice lies prostrate before virtue, the sinner at the gates of the just. 19
Jacebunt mali ante bonos,
et impii ante portas justorum.
20 φίλοι μισήσουσιν φίλους πτωχούς φίλοι δὲ πλουσίων πολλοί 21 ὁ ἀτιμάζων πένητας ἁμαρτάνει ἐλεῶν δὲ πτωχοὺς μακαριστός 22 πλανώμενοι τεκταίνουσι κακά ἔλεον δὲ καὶ ἀλήθειαν τεκταίνουσιν ἀγαθοί οὐκ ἐπίστανται ἔλεον καὶ πίστιν τέκτονες κακῶν ἐλεημοσύναι δὲ καὶ πίστεις παρὰ τέκτοσιν ἀγαθοῖς 20 Of the beggar, his own neighbours grow weary; wealth never lacks friends. 21 Shame on the man who holds his neighbour in contempt; mercy to the poor brings a blessing. (Mercy he loves, who puts his trust in the Lord.[4]) 22 They follow a false path, that plot mischief; mercy and faithfulness mercy and faith shall find. 20
Etiam proximo suo pauper odiosus erit:
amici vero divitum multi.
21
Qui despicit proximum suum peccat;
qui autem miseretur pauperis beatus erit.
Qui credit in Domino misericordiam diligit.
22
Errant qui operantur malum;
misericordia et veritas præparant bona.
23 ἐν παντὶ μεριμνῶντι ἔνεστιν περισσόν ὁ δὲ ἡδὺς καὶ ἀνάλγητος ἐν ἐνδείᾳ ἔσται 23 Hard work is sure wealth; of chattering comes only poverty. 23
In omni opere erit abundantia;
ubi autem verba sunt plurima, ibi frequenter egestas.
24 στέφανος σοφῶν πανοῦργος ἡ δὲ διατριβὴ ἀφρόνων κακή 24 Made rich, the wise are crowned, the folly of the thoughtless will be folly yet. 24
Corona sapientium divitiæ eorum;
fatuitas stultorum imprudentia.
25 ῥύσεται ἐκ κακῶν ψυχὴν μάρτυς πιστός ἐκκαίει δὲ ψεύδη δόλιος 25 Men owe their lives to truthful witnesses; the very breath of the perjurer is treason. 25
Liberat animas testis fidelis,
et profert mendacia versipellis.
26 ἐν φόβῳ κυρίου ἐλπὶς ἰσχύος τοῖς δὲ τέκνοις αὐτοῦ καταλείπει ἔρεισμα 27 πρόσταγμα κυρίου πηγὴ ζωῆς ποιεῖ δὲ ἐκκλίνειν ἐκ παγίδος θανάτου 26 The fear of the Lord gives strong confidence, bequeaths hope from the father to the children. 27 The fear of the Lord is a fountain where men may drink life, far removed from all mortal peril.[5] 26

In timore Domini fiducia fortitudinis,
et filiis ejus erit spes.
27
Timor Domini fons vitæ,
ut declinent a ruina mortis.
28 ἐν πολλῷ ἔθνει δόξα βασιλέως ἐν δὲ ἐκλείψει λαοῦ συντριβὴ δυνάστου 28 Great people, great king; it is for want of men crowns are lost. 28
In multitudine populi dignitas regis,
et in paucitate plebis ignominia principis.
29 μακρόθυμος ἀνὴρ πολὺς ἐν φρονήσει ὁ δὲ ὀλιγόψυχος ἰσχυρῶς ἄφρων 30 πραΰθυμος ἀνὴρ καρδίας ἰατρός σὴς δὲ ὀστέων καρδία αἰσθητική 29 Patience comes of sovereign prudence, impatience of unchecked folly. 30 Peace of mind is health of body; more than all else, envy wastes the frame. 29
Qui patiens est multa gubernatur prudentia;
qui autem impatiens est exaltat stultitiam suam.
30
Vita carnium sanitas cordis;
putredo ossium invidia.
31 ὁ συκοφαντῶν πένητα παροξύνει τὸν ποιήσαντα αὐτόν ὁ δὲ τιμῶν αὐτὸν ἐλεᾷ πτωχόν 31 He who oppresses the poor, insults man’s Maker; him if thou wouldst honour, take pity on human need. 31
Qui calumniatur egentem exprobrat factori ejus;
honorat autem eum qui miseretur pauperis.
32 ἐν κακίᾳ αὐτοῦ ἀπωσθήσεται ἀσεβής ὁ δὲ πεποιθὼς τῇ ἑαυτοῦ ὁσιότητι δίκαιος 32 When the wicked is paid in his own coin, there is an end of him; at death’s door, the just still hope. 32
In malitia sua expelletur impius:
sperat autem justus in morte sua.
33 ἐν καρδίᾳ ἀγαθῇ ἀνδρὸς σοφία ἐν δὲ καρδίᾳ ἀφρόνων οὐ διαγινώσκεται 33 In the discerning heart, wisdom finds a resting-place; even among fools it can impart learning.[6] 33
In corde prudentis requiescit sapientia,
et indoctos quosque erudiet.
34 δικαιοσύνη ὑψοῖ ἔθνος ἐλασσονοῦσι δὲ φυλὰς ἁμαρτίαι 34 Duty well done, a whole nation becomes great; suffer whole peoples for guilt incurred. 34
Justitia elevat gentem;
miseros autem facit populos peccatum.
35 δεκτὸς βασιλεῖ ὑπηρέτης νοήμων τῇ δὲ ἑαυτοῦ εὐστροφίᾳ ἀφαιρεῖται ἀτιμίαν 35 A king shews favour to a wise servant; disappoint him, and thou shalt feel his anger. 35
Acceptus est regi minister intelligens;
iracundiam ejus inutilis sustinebit.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT