New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
 

Proverbs 28

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

1 φεύγει ἀσεβὴς μηδενὸς διώκοντος δίκαιος δὲ ὥσπερ λέων πέποιθεν 1 Bad conscience takes to its heels, with none in pursuit; fearless as a lion the unreproved heart. 1

Fugit impius nemine persequente;
justus autem, quasi leo confidens, absque terrore erit.
2 δ{I'} ἁμαρτίας ἀσεβῶν κρίσεις ἐγείρονται ἀνὴρ δὲ πανοῦργος κατασβέσει αὐτάς 2 Short reigns and many, where a land is plagued for its guilt; by wise counsel, and men’s talk overheard, long lives the king. 2
Propter peccata terræ multi principes ejus;
et propter hominis sapientiam, et horum scientiam quæ dicuntur,
vita ducis longior erit.
3 ἀνδρεῖος ἐν ἀσεβείαις συκοφαντεῖ πτωχούς ὥσπερ ὑετὸς λάβρος καὶ ἀνωφελής 3 Tempest threatens and famine when poor men oppress the poor. 3
Vir pauper calumnians pauperes
similis est imbri vehementi in quo paratur fames.
4 οὕτως οἱ ἐγκαταλείποντες τὸν νόμον ἐγκωμιάζουσιν ἀσέβειαν οἱ δὲ ἀγαπῶντες τὸν νόμον περιβάλλουσιν ἑαυτοῖς τεῖχος 5 ἄνδρες κακοὶ οὐ νοήσουσιν κρίμα οἱ δὲ ζητοῦντες τὸν κύριον συνήσουσιν ἐν παντί 6 κρείσσων πτωχὸς πορευόμενος ἐν ἀληθείᾳ πλουσίου ψευδοῦς 7 φυλάσσει νόμον υἱὸς συνετός ὃς δὲ ποιμαίνει ἀσωτίαν ἀτιμάζει πατέρα 8 ὁ πληθύνων τὸν πλοῦτον αὐτοῦ μετὰ τόκων καὶ πλεονασμῶν τῷ ἐλεῶντι πτωχοὺς συνάγει αὐτόν 9 ὁ ἐκκλίνων τὸ οὖς αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακοῦσαι νόμου καὶ αὐτὸς τὴν προσευχὴν αὐτοῦ ἐβδέλυκται 10 ὃς πλανᾷ εὐθεῖς ἐν ὁδῷ κακῇ εἰς διαφθορὰν αὐτὸς ἐμπεσεῖται οἱ δὲ ἄνομοι διελεύσονται ἀγαθὰ καὶ οὐκ εἰσελεύσονται εἰς αὐτά 11 σοφὸς πα{R'} ἑαυτῷ ἀνὴρ πλούσιος πένης δὲ νοήμων καταγνώσεται αὐτοῦ 4 Sound teaching is forgotten, where the wrong-doer is well spoken of; honest folk will still be up in arms. 5 No skill the knave has to discern the right; quest of the Lord’s will makes that craft perfect. 6 Better a poor life lived honestly than crooked ways that bring riches. 7 A son’s wisdom is to obey his father’s teaching, not to shame him by keeping riotous company. 8 Wealth that the usurer by extortion amassed, a more generous than he shall have the spending of. 9 Turn a deaf ear to thy teachers, and thy prayer shall be all sacrilege. 10 Ruin he brings on himself, that leads the innocent into ill ways, and honest men shall be the heirs of him. 11 Wisdom he claims, that wealth has; yet there is many a poor man will put him down. 4

Qui derelinquunt legem laudant impium;
qui custodiunt, succenduntur contra eum.
5
Viri mali non cogitant judicium;
qui autem inquirunt Dominum animadvertunt omnia.
6
Melior est pauper ambulans in simplicitate sua
quam dives in pravis itineribus.
7
Qui custodit legem filius sapiens est;
qui autem comessatores pascit confundit patrem suum.
8
Qui coacervat divitias usuris et fœnore,
liberali in pauperes congregat eas.
9
Qui declinat aures suas ne audiat legem,
oratio ejus erit execrabilis.
10
Qui decipit justos in via mala, in interitu suo corruet,
et simplices possidebunt bona ejus.
11
Sapiens sibi videtur vir dives;
pauper autem prudens scrutabitur eum.
12 διὰ βοήθειαν δικαίων πολλὴ γίνεται δόξα ἐν δὲ τόποις ἀσεβῶν ἁλίσκονται ἄνθρωποι 12 A fair sight it is, to see honest folk rejoicing; knaves’ rule is the people’s ruin. 12
In exsultatione justorum multa gloria est;
regnantibus impiis, ruinæ hominum.
13 ὁ ἐπικαλύπτων ἀσέβειαν ἑαυτοῦ οὐκ εὐοδωθήσεται ὁ δὲ ἐξηγούμενος ἐλέγχους ἀγαπηθήσεται 14 μακάριος ἀνήρ ὃς καταπτήσσει πάντα δ{I'} εὐλάβειαν ὁ δὲ σκληρὸς τὴν καρδίαν ἐμπεσεῖται κακοῖς 13 Never shalt thou thrive by keeping sin hidden; confess it and leave it, if thou wouldst find pardon. 14 Blessed evermore is the timorous conscience; it is hardened hearts that fall to their ruin. 13
Qui abscondit scelera sua non dirigetur;
qui autem confessus fuerit et reliquerit ea, misericordiam consequetur.
14
Beatus homo qui semper est pavidus;
qui vero mentis est duræ corruet in malum.
15 λέων πεινῶν καὶ λύκος διψῶν ὃς τυραννεῖ πτωχὸς ὢν ἔθνους πενιχροῦ 16 βασιλεὺς ἐνδεὴς προσόδων μέγας συκοφάντης ὁ δὲ μισῶν ἀδικίαν μακρὸν χρόνον ζήσεται 15 Nation without bread and prince without scruple, here is ravening lion and hungry bear all at once. 16 Let prince lack prudence, everywhere is wrongful oppression; less covetous, he should have lived longer. 15
Leo rugiens et ursus esuriens,
princeps impius super populum pauperem.
16
Dux indigens prudentia multos opprimet per calumniam;
qui autem odit avaritiam, longi fient dies ejus.
17 ἄνδρα τὸν ἐν αἰτίᾳ φόνου ὁ ἐγγυώμενος φυγὰς ἔσται καὶ οὐκ ἐν ἀσφαλείᾳ παίδευε υἱόν καὶ ἀγαπήσει σε καὶ δώσει κόσμον τῇ σῇ ψυχῇ οὐ μὴ ὑπακούσῃς ἔθνει παρανόμῳ 17 Compass thou a man’s death, thou mayst flee to the depths of earth, none will shield thee. 17
Hominem qui calumniatur animæ sanguinem,
si usque ad lacum fugerit, nemo sustinet.
18 ὁ πορευόμενος δικαίως βεβοήθηται ὁ δὲ σκολιαῖς ὁδοῖς πορευόμενος ἐμπλακήσεται 18 Keep the path of innocence, and thou shalt be safe; at one blow the double-dealer shall fall. 18
Qui ambulat simpliciter salvus erit;
qui perversis graditur viis concidet semel.
19 ὁ ἐργαζόμενος τὴν ἑαυτοῦ γῆν πλησθήσεται ἄρτων ὁ δὲ διώκων σχολὴν πλησθήσεται πενίας 20 ἀνὴρ ἀξιόπιστος πολλὰ εὐλογηθήσεται ὁ δὲ κακὸς οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται 21 ὃς οὐκ αἰσχύνεται πρόσωπα δικαίων οὐκ ἀγαθός ὁ τοιοῦτος ψωμοῦ ἄρτου ἀποδώσεται ἄνδρα 22 σπεύδει πλουτεῖν ἀνὴρ βάσκανος καὶ οὐκ οἶδεν ὅτι ἐλεήμων κρατήσει αὐτοῦ 19 Till field and fill belly; idleness shall have a bellyful of nothing but want.[1] 20 Of honesty comes much honour, and how shall wealth reach thee suddenly, yet leave thy hands clean? 21 Great wrong it is to sell judgement; wouldst thou barter truth away for a mouthful of bread? 22 Eye on his rivals in the race for wealth, a man sees nothing, when want is hard at his heels. 19
Qui operatur terram suam satiabitur panibus;
qui autem sectatur otium replebitur egestate.
20

Vir fidelis multum laudabitur;
qui autem festinat ditari non erit innocens.
21
Qui cognoscit in judicio faciem non bene facit;
iste et pro buccella panis deserit veritatem.
22
Vir qui festinat ditari, et aliis invidet,
ignorat quod egestas superveniet ei.
23 ὁ ἐλέγχων ἀνθρώπου ὁδοὺς χάριτας ἕξει μᾶλλον τοῦ γλωσσοχαριτοῦντος 23 More thanks thou wilt have, in the end, for honest reproof than for designing flattery. 23
Qui corripit hominem gratiam postea inveniet apud eum,
magis quam ille qui per linguæ blandimenta decipit.
24 ὃς ἀποβάλλεται πατέρα ἢ μητέρα καὶ δοκεῖ μὴ ἁμαρτάνειν οὗτος κοινωνός ἐστιν ἀνδρὸς ἀσεβοῦς 24 Shall he who robs father or mother make light of it? He is next door to a murderer. 24
Qui subtrahit aliquid a patre suo et a matre,
et dicit hoc non esse peccatum,
particeps homicidæ est.
25 ἄπληστος ἀνὴρ κρίνει εἰκῇ ὃς δὲ πέποιθεν ἐπὶ κύριον ἐν ἐπιμελείᾳ ἔσται 26 ὃς πέποιθεν θρασείᾳ καρδίᾳ ὁ τοιοῦτος ἄφρων ὃς δὲ πορεύεται σοφίᾳ σωθήσεται 25 Jostling pride it is that stirs up enmity; trust in the Lord, and thou shalt prosper. 26 He is a fool that trusts his own wit; follow the rule of wise men, if thou wouldst reach safety. 25
Qui se jactat et dilatat, jurgia concitat;
qui vero sperat in Domino sanabitur.
26
Qui confidit in corde suo stultus est;
qui autem graditur sapienter, ipse salvabitur.
27 ὃς δίδωσιν πτωχοῖς οὐκ ἐνδεηθήσεται ὃς δὲ ἀποστρέφει τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ ἔσται 27 Give to the poor, and nothing lack; turn away from their plea, and blessing thou shalt have none. 27
Qui dat pauperi non indigebit;
qui despicit deprecantem sustinebit penuriam.
28 ἐν τόποις ἀσεβῶν στένουσι δίκαιοι ἐν δὲ τῇ ἐκείνων ἀπωλείᾳ πληθυνθήσονται δίκαιοι 28 When knaves flourish, all the world takes to hiding; come they by their end, thou shalt see honest folk abroad. 28
Cum surrexerint impii, abscondentur homines;
cum illi perierint, multiplicabuntur justi.
 PreviousNext 
Copyright © 2020 by Kevin Knight. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT