New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent

OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
 

Proverbs 11

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

1 ζυγοὶ δόλιοι βδέλυγμα ἐνώπιον κυρίου στάθμιον δὲ δίκαιον δεκτὸν αὐτῷ 1 A false balance the Lord hates; nothing but full weight will content him. 1

Statera dolosa abominatio est apud Dominum,
et pondus æquum voluntas ejus.
2 οὗ ἐὰν εἰσέλθῃ ὕβρις ἐκεῖ καὶ ἀτιμία στόμα δὲ ταπεινῶν μελετᾷ σοφίαν 2 Pride is neighbour to disesteem; humility to wisdom. 2
Ubi fuerit superbia, ibi erit et contumelia;
ubi autem est humilitas, ibi et sapientia.
3 ἀποθανὼν δίκαιος ἔλιπεν μετάμελον πρόχειρος δὲ γίνεται καὶ ἐπίχαρτος ἀσεβῶν ἀπώλεια 4 5 δικαιοσύνη ἀμώμους ὀρθοτομεῖ ὁδούς ἀσέβεια δὲ περιπίπτει ἀδικίᾳ 6 δικαιοσύνη ἀνδρῶν ὀρθῶν ῥύεται αὐτούς τῇ δὲ ἀπωλείᾳ αὐτῶν ἁλίσκονται παράνομοι 7 τελευτήσαντος ἀνδρὸς δικαίου οὐκ ὄλλυται ἐλπίς τὸ δὲ καύχημα τῶν ἀσεβῶν ὄλλυται 8 δίκαιος ἐκ θήρας ἐκδύνει ἀν{T'} αὐτοῦ δὲ παραδίδοται ὁ ἀσεβής 9 ἐν στόματι ἀσεβῶν παγὶς πολίταις αἴσθησις δὲ δικαίων εὔοδος 10 ἐν ἀγαθοῖς δικαίων κατώρθωσεν πόλις 11 στόμασιν δὲ ἀσεβῶν κατεσκάφη 3 The innocence of the upright guides them safely; the treacherous by their own plots are destroyed. 4 When the time for reckoning comes, little shall wealth avail; right living is death’s avoiding. 5 An honest purpose clears a man’s path; the wicked are entangled by their own scheming. 6 For his honesty, the upright man shall go free; not so the wrong-doer, caught in the meshes of his own net. 7 No hope follows the godless to the grave; nothing left, now, of all their anxious longing. 8 Honesty shall yet go free, and a knave be heir to its troubles. 9 False speech the hypocrite will use to ruin his neighbour; true knowledge is the saving of the just. 10 Thrive honest men, come ruin on knaves, there is huzza’ing all through the city; 11 how should a city stand or fall, but by good words from the one, ill counsel from the other? 3
Simplicitas justorum diriget eos,
et supplantatio perversorum vastabit illos.
4
Non proderunt divitiæ in die ultionis;
justitia autem liberabit a morte.
5
Justitia simplicis diriget viam ejus,
et in impietate sua corruet impius.
6
Justitia rectorum liberabit eos,
et in insidiis suis capientur iniqui.
7
Mortuo homine impio, nulla erit ultra spes,
et exspectatio sollicitorum peribit.
8
Justus de angustia liberatus est,
et tradetur impius pro eo.
9

Simulator ore decipit amicum suum;
justi autem liberabuntur scientia.
10
In bonis justorum exsultabit civitas,
et in perditione impiorum erit laudatio.
11
Benedictione justorum exaltabitur civitas,
et ore impiorum subvertetur.
12 μυκτηρίζει πολίτας ἐνδεὴς φρενῶν ἀνὴρ δὲ φρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει 13 ἀνὴρ δίγλωσσος ἀποκαλύπτει βουλὰς ἐν συνεδρίῳ πιστὸς δὲ πνοῇ κρύπτει πράγματα 12 He mocks loud, who lacks wit; discernment holds her tongue. 13 Who bears ill tales, keeps no secrets; trust none with thy confidence but a loyal friend. 12
Qui despicit amicum suum indigens corde est;
vir autem prudens tacebit.
13
Qui ambulat fraudulenter, revelat arcana;
qui autem fidelis est animi, celat amici commissum.
14 οἷς μὴ ὑπάρχει κυβέρνησις πίπτουσιν ὥσπερ φύλλα σωτηρία δὲ ὑπάρχει ἐν πολλῇ βουλῇ 14 Ill fares the people, that guidance has none; safety reigns where counsel abounds. 14
Ubi non est gubernator, populus corruet;
salus autem, ubi multa consilia.
15 πονηρὸς κακοποιεῖ ὅταν συμμείξῃ δικαίῳ μισεῖ δὲ ἦχον ἀσφαλείας 15 He who goes bail for a stranger has great harm of it; that snare avoid, and sleep sound. 15
Affligetur malo qui fidem facit pro extraneo;
qui autem cavet laqueos securus erit.
16 γυνὴ εὐχάριστος ἐγείρει ἀνδρὶ δόξαν θρόνος δὲ ἀτιμίας γυνὴ μισοῦσα δίκαια πλούτου ὀκνηροὶ ἐνδεεῖς γίνονται οἱ δὲ ἀνδρεῖοι ἐρείδονται πλούτῳ 16 Gracious ways may win a woman renown; man never grew rich but by hardiness.[1] 16
Mulier gratiosa inveniet gloriam,
et robusti habebunt divitias.
17 τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἀγαθὸν ποιεῖ ἀνὴρ ἐλεήμων ἐξολλύει δὲ αὐτοῦ σῶμα ὁ ἀνελεήμων 17 A kindly man is the friend of his own well-being; cruelty will not spare its own flesh and blood. 17

Benefacit animæ suæ vir misericors;
qui autem crudelis est, etiam propinquos abjicit.
18 ἀσεβὴς ποιεῖ ἔργα ἄδικα σπέρμα δὲ δικαίων μισθὸς ἀληθείας 19 υἱὸς δίκαιος γεννᾶται εἰς ζωήν διωγμὸς δὲ ἀσεβοῦς εἰς θάνατον 20 βδέλυγμα κυρίῳ διεστραμμέναι ὁδοί προσδεκτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν 21 χειρὶ χεῖρας ἐμβαλὼν ἀδίκως οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται ὁ δὲ σπείρων δικαιοσύνην λήμψεται μισθὸν πιστόν 18 Precarious livelihood the godless man wins; wouldst thou be sure of thy revenue, let honest doings be thy crop; 19 mercy breeds life, evil ambitions death. 20 A false heart the Lord cannot endure; nothing but honest dealing will content him. 21 Depend upon it, the sinner shall never be held guiltless; the race of the just shall find acquittal. 18
Impius facit opus instabile,
seminanti autem justitiam merces fidelis.
19
Clementia præparat vitam,
et sectatio malorum mortem.
20
Abominabile Domino cor pravum,
et voluntas ejus in iis qui simpliciter ambulant.
21
Manus in manu non erit innocens malus;
semen autem justorum salvabitur.
22 ὥσπερ ἐνώτιον ἐν ῥινὶ ὑός οὕτως γυναικὶ κακόφρονι κάλλος 22 A woman fair and fond, a sow ringed with gold. 22
Circulus aureus in naribus suis,
mulier pulchra et fatua.
23 ἐπιθυμία δικαίων πᾶσα ἀγαθή ἐλπὶς δὲ ἀσεβῶν ἀπολεῖται 24 εἰσὶν οἳ τὰ ἴδια σπείροντες πλείονα ποιοῦσιν εἰσὶν καὶ οἳ συνάγοντες ἐλαττονοῦνται 25 ψυχὴ εὐλογουμένη πᾶσα ἁπλῆ ἀνὴρ δὲ θυμώδης οὐκ εὐσχήμων 26 ὁ συνέχων σῖτον ὑπολίποιτο αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εὐλογία δὲ εἰς κεφαλὴν τοῦ μεταδιδόντος 27 τεκταινόμενος ἀγαθὰ ζητεῖ χάριν ἀγαθήν ἐκζητοῦντα δὲ κακά καταλήμψεται αὐτόν 28 ὁ πεποιθὼς ἐπὶ πλούτῳ οὗτος πεσεῖται ὁ δὲ ἀντιλαμβανόμενος δικαίων οὗτος ἀνατελεῖ 29 ὁ μὴ συμπεριφερόμενος τῷ ἑαυτοῦ οἴκῳ κληρονομήσει ἄνεμον δουλεύσει δὲ ἄφρων φρονίμῳ 30 ἐκ καρποῦ δικαιοσύνης φύεται δένδρον ζωῆς ἀφαιροῦνται δὲ ἄωροι ψυχαὶ παρανόμων 31 εἰ ὁ μὲν δίκαιος μόλις σῴζεται ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται 23 In the desires of the just only good dwells; the hopes of the wicked only lead to ruin. 24 One spends what he has, and yet has more to spare; another sets his heart on what is none of his, and is a poor man still; 25 give and thou shalt thrive; he shall have abundance, that bestows abundantly. 26 Corn hoarded shall win thee a curse, corn sold freely a blessing, from the lips of a whole people. 27 Plan thou good, thou canst not be afoot too early; plan thou evil, on thy own head it shall recoil. 28 Fall he must, that relies on riches; never shall the just fade or fail. 29 He shall feed on air, that misrules his own household; the fool will be slave and the wise man master in the end. 30 Where right living bears its fruit, a tree of life grows up; the wise man’s reward is living souls.[2] 31 Even honest men cannot go through the world unpunished; what, then, of the godless, what, then, of the sinner? 23
Desiderium justorum omne bonum est;
præstolatio impiorum furor.
24
Alii dividunt propria, et ditiores fiunt;
alii rapiunt non sua, et semper in egestate sunt.
25
Anima quæ benedicit impinguabitur,
et qui inebriat, ipse quoque inebriabitur.
26
Qui abscondit frumenta maledicetur in populis;
benedictio autem super caput vendentium.
27
Bene consurgit diluculo qui quærit bona;
qui autem investigator malorum est, opprimetur ab eis.
28
Qui confidit in divitiis suis corruet:
justi autem quasi virens folium germinabunt.
29
Qui conturbat domum suam possidebit ventos,
et qui stultus est serviet sapienti.
30
Fructus justi lignum vitæ,
et qui suscipit animas sapiens est.
31
Si justus in terra recipit,
quanto magis impius et peccator!
 PreviousNext 
Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT