New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Proverbs 30

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Knox Bible Ad

1 τοὺς ἐμοὺς λόγους υἱέ φοβήθητι καὶ δεξάμενος αὐτοὺς μετανόει τάδε λέγει ὁ ἀνὴρ τοῖς πιστεύουσιν θεῷ καὶ παύομαι 1 Here are the words of Agur, son of Jacé.[1] Here is revelation made known by one that had God with him, God’s near presence to comfort him, as he spoke. 1 Verba Congregantis, filii Vomentis. Visio quam locutus est vir cum quo est Deus, et qui Deo secum morante confortatus, ait:
2 ἀφρονέστατος γάρ εἰμι πάντων ἀνθρώπων καὶ φρόνησις ἀνθρώπων οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοί 3 θεὸς δεδίδαχέν με σοφίαν καὶ γνῶσιν ἁγίων ἔγνωκα 4 τίς ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ κατέβη τίς συνήγαγεν ἀνέμους ἐν κόλπῳ τίς συνέστρεψεν ὕδωρ ἐν ἱματίῳ τίς ἐκράτησεν πάντων τῶν ἄκρων τῆς γῆς τί ὄνομα αὐτῷ ἢ τί ὄνομα τοῖς τέκνοις αὐτοῦ ἵνα γνῷς 2 What though I be ignorant, beyond human wont? 3 What though the knowledge of man has passed me by, wisdom’s dull pupil, without skill in holy lore? 4 Who may he be that has scaled heaven, and come back to tell its secrets; held the winds in the hollow of his hand, wrapped away the storm-clouds under his mantle, fixed the bounds of earth? Tell me his name; tell me, if thou canst, where son of his may be found? 2

Stultissimus sum virorum,
et sapientia hominum non est mecum.
3
Non didici sapientiam,
et non novi scientiam sanctorum.
4
Quis ascendit in cælum, atque descendit?
quis continuit spiritum in manibus suis?
quis colligavit aquas quasi in vestimento?
quis suscitavit omnes terminos terræ?
quod nomen est ejus, et quod nomen filii ejus, si nosti?
5 πάντες λόγοι θεοῦ πεπυρωμένοι ὑπερασπίζει δὲ αὐτὸς τῶν εὐλαβουμένων αὐτόν 6 μὴ προσθῇς τοῖς λόγοις αὐτοῦ ἵνα μὴ ἐλέγξῃ σε καὶ ψευδὴς γένῃ 5 All God’s promises are like metal tested in the fire; he is the sure defence of all who trust in him.[2] 6 Add to his word no word of thine; speedily thy practices shall come to light. 5
Omnis sermo Dei ignitus:
clypeus est sperantibus in se.
6
Ne addas quidquam verbis illius,
et arguaris, inveniarisque mendax.
7 δύο αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ μὴ ἀφέλῃς μου χάριν πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με 8 μάταιον λόγον καὶ ψευδῆ μακράν μου ποίησον πλοῦτον δὲ καὶ πενίαν μή μοι δῷς σύνταξον δέ μοι τὰ δέοντα καὶ τὰ αὐτάρκη 9 ἵνα μὴ πλησθεὶς ψευδὴς γένωμαι καὶ εἴπω τίς με ὁρᾷ ἢ πενηθεὶς κλέψω καὶ ὀμόσω τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ 7 Two requests I would make of thee; be they mine while life lasts. 8 Keep my thoughts ever far from treachery and lying; and for my state of life, be neither poverty mine nor riches. Grant me only the livelihood I need; 9 so shall not abundance tempt me to disown thee, and doubt if Lord there be, nor want bid me steal, and dishonour my God’s name with perjury. 7
Duo rogavi te:
ne deneges mihi antequam moriar:
8
vanitatem et verba mendacia longe fac a me;
mendicitatem et divitias ne dederis mihi:
tribue tantum victui meo necessaria,
9
ne forte satiatus illiciar ad negandum,
et dicam: Quis est Dominus?
aut egestate compulsus, furer,
et perjurem nomen Dei mei.
10 μὴ παραδῷς οἰκέτην εἰς χεῖρας δεσπότου μήποτε καταράσηταί σε καὶ ἀφανισθῇς 10 Never accuse a slave to his master; curse thee he may, and to thy undoing. 10
Ne accuses servum ad dominum suum,
ne forte maledicat tibi, et corruas.
11 ἔκγονον κακὸν πατέρα καταρᾶται τὴν δὲ μητέρα οὐκ εὐλογεῖ 12 ἔκγονον κακὸν δίκαιον ἑαυτὸν κρίνει τὴν δὲ ἔξοδον αὐτοῦ οὐκ ἀπένιψεν 13 ἔκγονον κακὸν ὑψηλοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχει τοῖς δὲ βλεφάροις αὐτοῦ ἐπαίρεται 14 ἔκγονον κακὸν μαχαίρας τοὺς ὀδόντας ἔχει καὶ τὰς μύλας τομίδας ὥστε ἀναλίσκειν καὶ κατεσθίειν τοὺς ταπεινοὺς ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τοὺς πένητας αὐτῶν ἐξ ἀνθρώπων 11 A bad breed it is, that curse their fathers and for their mothers have no good word. 12 A bad breed, that owns no blot, yet is all unpurged from its defilement. 13 A bad breed, all haughty looks and scornful brow. 14 A bad breed, that has teeth sharp as swords, jaws that grind slowly on, till poor folk none are left, their friendless neighbours. 11

Generatio quæ patri suo maledicit,
et quæ matri suæ non benedicit;
12
generatio quæ sibi munda videtur,
et tamen non est lota a sordibus suis;
13
generatio cujus excelsi sunt oculi,
et palpebræ ejus in alta surrectæ;
14
generatio quæ pro dentibus gladios habet,
et commandit molaribus suis,
ut comedat inopes de terra,
et pauperes ex hominibus.
15 τῇ βδέλλῃ τρεῖς θυγατέρες ἦσαν ἀγαπήσει ἀγαπώμεναι καὶ αἱ τρεῖς αὗται οὐκ ἐνεπίμπλασαν αὐτήν καὶ ἡ τετάρτη οὐκ ἠρκέσθη εἰπεῖν ἱκανόν 16 ᾅδης καὶ ἔρως γυναικὸς καὶ τάρταρος καὶ γῆ οὐκ ἐμπιπλαμένη ὕδατος καὶ ὕδωρ καὶ πῦρ οὐ μὴ εἴπωσιν ἀρκεῖ 15 Two sisters there are, men say, brood of the leech, that still cry, Give us more, give us more! But stay, there is a third Insatiable; nay, a fourth I can name that never says, Enough! 16 The grave, and the barren womb, and earth that soaks up the rain, and fire; did fire ever say, Enough? 15
Sanguisugæ duæ sunt filiæ,
dicentes: Affer, affer.
Tria sunt insaturabilia,
et quartum quod numquam dicit: Sufficit.
16
Infernus, et os vulvæ,
et terra quæ non satiatur aqua:
ignis vero numquam dicit: Sufficit.
17 ὀφθαλμὸν καταγελῶντα πατρὸς καὶ ἀτιμάζοντα γῆρας μητρός ἐκκόψαισαν αὐτὸν κόρακες ἐκ τῶν φαράγγων καὶ καταφάγοισαν αὐτὸν νεοσσοὶ ἀετῶν 17 Proud looks, that tell of a father mocked, a mother’s pangs despised! That eye the ravens shall pick out on the hill-side, the vulture’s brood shall prey on it. 17
Oculum qui subsannat patrem,
et qui despicit partum matris suæ,
effodiant eum corvi de torrentibus,
et comedant eum filii aquilæ!
18 τρία δέ ἐστιν ἀδύνατά μοι νοῆσαι καὶ τὸ τέταρτον οὐκ ἐπιγινώσκω 19 ἴχνη ἀετοῦ πετομένου καὶ ὁδοὺς ὄφεως ἐπὶ πέτρας καὶ τρίβους νηὸς ποντοπορούσης καὶ ὁδοὺς ἀνδρὸς ἐν νεότητι 20 τοιαύτη ὁδὸς γυναικὸς μοιχαλίδος ἥ ὅταν πράξῃ ἀπονιψαμένη οὐδέν φησιν πεπραχέναι ἄτοπον 18 Three mysteries there are too high for me, and a fourth is beyond my ken; 19 eagle that flies in air, viper that crawls on rock, ship that sails the sea, and man that goes courting maid.[3] 20 Nor less I marvel at wanton wife that licks her greedy lips, and will have it that she did no harm. 18

Tria sunt difficilia mihi,
et quartum penitus ignoro:
19
viam aquilæ in cælo,
viam colubri super petram,
viam navis in medio mari,
et viam viri in adolescentia.
20
Talis est et via mulieris adulteræ,
quæ comedit, et tergens os suum
dicit: Non sum operata malum.
21 διὰ τριῶν σείεται ἡ γῆ τὸ δὲ τέταρτον οὐ δύναται φέρειν 22 ἐὰν οἰκέτης βασιλεύσῃ καὶ ἄφρων πλησθῇ σιτίων 23 καὶ οἰκέτις ἐὰν ἐκβάλῃ τὴν ἑαυτῆς κυρίαν καὶ μισητὴ γυνὴ ἐὰν τύχῃ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ 21 Three sights there are set earth trembling, and a fourth it cannot endure; 22 slave turned king, churl full fed, 23 a scold married, and a maid that supplants[4] her mistress. 21
Per tria movetur terra,
et quartum non potest sustinere:
22
per servum, cum regnaverit;
per stultum, cum saturatus fuerit cibo;
23
per odiosam mulierem, cum in matrimonio fuerit assumpta;
et per ancillam, cum fuerit hæres dominæ suæ.
24 τέσσαρα δέ ἐστιν ἐλάχιστα ἐπὶ τῆς γῆς ταῦτα δέ ἐστιν σοφώτερα τῶν σοφῶν 25 οἱ μύρμηκες οἷς μὴ ἔστιν ἰσχὺς καὶ ἑτοιμάζονται θέρους τὴν τροφήν 26 καὶ οἱ χοιρογρύλλιοι ἔθνος οὐκ ἰσχυρόν οἳ ἐποιήσαντο ἐν πέτραις τοὺς ἑαυτῶν οἴκους 27 ἀβασίλευτόν ἐστιν ἡ ἀκρὶς καὶ ἐκστρατεύει ἀ{F'} ἑνὸς κελεύσματος εὐτάκτως 28 καὶ καλαβώτης χερσὶν ἐρειδόμενος καὶ εὐάλωτος ὢν κατοικεῖ ἐν ὀχυρώμασιν βασιλέως 24 Of four little things in nature, wise men cannot match the skill. 25 How puny a race the ants, that hoard their food in harvest time; 26 how defenceless the rock-rabbits, that hide their burrows in the clefts! 27 No prince have the locusts, yet ever they march in rank; 28 the lizard climbs high, and makes its home in the palaces of kings. 24

Quatuor sunt minima terræ,
et ipsa sunt sapientiora sapientibus:
25
formicæ, populus infirmus,
qui præparat in messe cibum sibi;
26
lepusculus, plebs invalida,
qui collocat in petra cubile suum;
27
regem locusta non habet,
et egreditur universa per turmas suas;
28
stellio manibus nititur,
et moratur in ædibus regis.
29 τρία δέ ἐστιν ἃ εὐόδως πορεύεται καὶ τὸ τέταρτον ὃ καλῶς διαβαίνει 30 σκύμνος λέοντος ἰσχυρότερος κτηνῶν ὃς οὐκ ἀποστρέφεται οὐδὲ καταπτήσσει κτῆνος 31 καὶ ἀλέκτωρ ἐμπεριπατῶν θηλείαις εὔψυχος καὶ τράγος ἡγούμενος αἰπολίου καὶ βασιλεὺς δημηγορῶν ἐν ἔθνει 29 Three creatures there are that walk majestically, and a fourth goes proudly on his way; 30 bravest of beasts, the lion, that fears no encounter, 31 the cock (Loins-girt they call him),[5] and the ram; and the king, too, for who can say him nay? 29
Tria sunt quæ bene gradiuntur,
et quartum quod incedit feliciter:
30
leo, fortissimus bestiarum,
ad nullius pavebit occursum;
31
gallus succinctus lumbos;
et aries; nec est rex, qui resistat ei.
32 ἐὰν πρόῃ σεαυτὸν εἰς εὐφροσύνην καὶ ἐκτείνῃς τὴν χεῖρά σου μετὰ μάχης ἀτιμασθήσῃ 33 ἄμελγε γάλα καὶ ἔσται βούτυρον ἐὰν δὲ ἐκπιέζῃς μυκτῆρας ἐξελεύσεται αἷμα ἐὰν δὲ ἐξέλκῃς λόγους ἐξελεύσονται κρίσεις καὶ μάχαι 32 Fool that thrusts himself forward will prove a fool;[6] he had been better advised to hold his tongue. 33 First milk, then butter thou mayst have for the wringing; blow thy nose lustily, and blood shall flow at last; how then canst thou press thy quarrel home, and no strife come of it? 32
Est qui stultus apparuit postquam elevatus est in sublime;
si enim intellexisset, ori suo imposuisset manum.
33
Qui autem fortiter premit ubera ad eliciendum lac exprimit butyrum;
et qui vehementer emungit elicit sanguinem;
et qui provocat iras producit discordias.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT