New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Proverbs 3

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Knox Bible Ad

1 υἱέ ἐμῶν νομίμων μὴ ἐπιλανθάνου τὰ δὲ ῥήματά μου τηρείτω σὴ καρδία 2 μῆκος γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆς καὶ εἰρήνην προσθήσουσίν σοι 3 ἐλεημοσύναι καὶ πίστεις μὴ ἐκλιπέτωσάν σε ἄφαψαι δὲ αὐτὰς ἐπὶ σῷ τραχήλῳ καὶ εὑρήσεις χάριν 4 καὶ προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀνθρώπων 5 ἴσθι πεποιθὼς ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐπὶ θεῷ ἐπὶ δὲ σῇ σοφίᾳ μὴ ἐπαίρου 6 ἐν πάσαις ὁδοῖς σου γνώριζε αὐτήν ἵνα ὀρθοτομῇ τὰς ὁδούς σου ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προσκόπτῃ 7 μὴ ἴσθι φρόνιμος παρὰ σεαυτῷ φοβοῦ δὲ τὸν θεὸν καὶ ἔκκλινε ἀπὸ παντὸς κακοῦ 8 τότε ἴασις ἔσται τῷ σώματί σου καὶ ἐπιμέλεια τοῖς ὀστέοις σου 9 τίμα τὸν κύριον ἀπὸ σῶν δικαίων πόνων καὶ ἀπάρχου αὐτῷ ἀπὸ σῶν καρπῶν δικαιοσύνης 10 ἵνα πίμπληται τὰ ταμίειά σου πλησμονῆς σίτου οἴνῳ δὲ αἱ ληνοί σου ἐκβλύζωσιν 1 Forget not then, my son, the teaching I give thee; lock these words of mine close in thy bosom; 2 long years they shall bring thee of life well spent, and therewith prosperity. 3 Two things must never leave thee, kindness and loyalty; be these the seals that hang about thy neck, graven be this inscription with thy heart for tablet; 4 so both to God and man thou shalt be friend and confidant. 5 Put all thy heart’s confidence in the Lord, on thy own skill relying never; 6 wilt thou but keep him in thy thoughts wherever thou goest, he will shew thee the straight path. 7 Do not give thyself airs of wisdom; enough that thou shouldst fear God and shun ill-doing; 8 here is health for the midmost of thy being, here is sap for the marrow of thy bones. 9 Pay the Lord his due with what goods thou hast, letting him share the first-fruits of every crop; 10 so shall plenty fill thy barn, so shall thy wine-press overflow at the vintage. 1

Fili mi, ne obliviscaris legis meæ,
et præcepta mea cor tuum custodiat:
2
longitudinem enim dierum, et annos vitæ, et pacem,
apponent tibi.
3
Misericordia et veritas te non deserant;
circumda eas gutturi tuo,
et describe in tabulis cordis tui:
4
et invenies gratiam, et disciplinam bonam,
coram Deo et hominibus.
5
Habe fiduciam in Domino ex toto corde tuo,
et ne innitaris prudentiæ tuæ.
6
In omnibus viis tuis cogita illum,
et ipse diriget gressus tuos.
7
Ne sis sapiens apud temetipsum;
time Deum, et recede a malo:
8
sanitas quippe erit umbilico tuo,
et irrigatio ossium tuorum.
9
Honora Dominum de tua substantia,
et de primitiis omnium frugum tuarum da ei:
10
et implebuntur horrea tua saturitate,
et vino torcularia tua redundabunt.
11 υἱέ μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου μηδὲ ἐκλύου ὑ{P'} αὐτοῦ ἐλεγχόμενος 12 ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται 11 My son, do not undervalue the correction the Lord sends thee, do not be unmanned when he reproves thy faults. 12 It is where he loves that he bestows correction, like a father whose son is dear to him. 11

Disciplinam Domini, fili mi, ne abjicias,
nec deficias cum ab eo corriperis:
12
quem enim diligit Dominus, corripit,
et quasi pater in filio complacet sibi.
13 μακάριος ἄνθρωπος ὃς εὗρεν σοφίαν καὶ θνητὸς ὃς εἶδεν φρόνησιν 14 κρεῖττον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου θησαυρούς 15 τιμιωτέρα δέ ἐστιν λίθων πολυτελῶν οὐκ ἀντιτάξεται αὐτῇ οὐδὲν πονηρόν εὔγνωστός ἐστιν πᾶσιν τοῖς ἐγγίζουσιν αὐτῇ πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν 16 μῆκος γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆς ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτῆς ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ αὐτῆς πλοῦτος καὶ δόξα ἐκ τοῦ στόματος αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύνη νόμον δὲ καὶ ἔλεον ἐπὶ γλώσσης φορεῖ 17 αἱ ὁδοὶ αὐτῆς ὁδοὶ καλαί καὶ πάντες οἱ τρίβοι αὐτῆς ἐν εἰρήνῃ 18 ξύλον ζωῆς ἐστι πᾶσι τοῖς ἀντεχομένοις αὐτῆς καὶ τοῖς ἐπερειδομένοις ἐ{P'} αὐτὴν ὡς ἐπὶ κύριον ἀσφαλής 19 ὁ θεὸς τῇ σοφίᾳ ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν ἡτοίμασεν δὲ οὐρανοὺς ἐν φρονήσει 20 ἐν αἰσθήσει ἄβυσσοι ἐρράγησαν νέφη δὲ ἐρρύησαν δρόσους 21 υἱέ μὴ παραρρυῇς τήρησον δὲ ἐμὴν βουλὴν καὶ ἔννοιαν 22 ἵνα ζήσῃ ἡ ψυχή σου καὶ χάρις ᾖ περὶ σῷ τραχήλῳ ἔσται δὲ ἴασις ταῖς σαρξί σου καὶ ἐπιμέλεια τοῖς σοῖς ὀστέοις 23 ἵνα πορεύῃ πεποιθὼς ἐν εἰρήνῃ πάσας τὰς ὁδούς σου ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προσκόψῃ 24 ἐὰν γὰρ κάθῃ ἄφοβος ἔσῃ ἐὰν δὲ καθεύδῃς ἡδέως ὑπνώσεις 25 καὶ οὐ φοβηθήσῃ πτόησιν ἐπελθοῦσαν οὐδὲ ὁρμὰς ἀσεβῶν ἐπερχομένας 26 ὁ γὰρ κύριος ἔσται ἐπὶ πασῶν ὁδῶν σου καὶ ἐρείσει σὸν πόδα ἵνα μὴ σαλευθῇς 13 Happy the man whose treasure-trove is wisdom, who is rich in discernment; 14 silver and finest gold are less profitable in the handling. 15 More rare is it than all things else; no prize thou covetest that can match it. 16 Long life wisdom holds out to thee in one hand, riches and glory in the other; 17 where she guides, journeying is pleasant, where she points the way, all is peace. 18 Take hold of her, clasp her to thee, and the Tree of Life itself could not make thee more blessed. 19 Not without these, wisdom and discernment, the Lord based earth, the Lord framed heaven; 20 not without skill of his did the waters well up from beneath us, or the dews fall in mist. 21 My son, never lose sight of what I am telling thee; cling to the wholesome dictates of prudence, 22 that will quicken life within thee, sparkle like jewels on thy breast. 23 Securely thou shalt walk, with no fear of stumbling, 24 fearlessly thou shalt lie down to rest, and enjoy untroubled sleep; 25 let no sudden alarm affright thee, though godless enemies press thee hard; 26 the Lord will be at thy side, and keep thy feet clear of the snares they lay for thee. 13
Beatus homo qui invenit sapientiam,
et qui affluit prudentia.
14
Melior est acquisitio ejus negotiatione argenti,
et auri primi et purissimi fructus ejus.
15
Pretiosior est cunctis opibus,
et omnia quæ desiderantur huic non valent comparari.
16
Longitudo dierum in dextera ejus,
et in sinistra illius divitiæ et gloria.
17
Viæ ejus viæ pulchræ,
et omnes semitæ illius pacificæ.
18
Lignum vitæ est his qui apprehenderint eam,
et qui tenuerit eam beatus.
19
Dominus sapientia fundavit terram;
stabilivit cælos prudentia.
20
Sapientia illius eruperunt abyssi,
et nubes rore concrescunt.
21

Fili mi, ne effluant hæc ab oculis tuis.
Custodi legem atque consilium,
22
et erit vita animæ tuæ,
et gratia faucibus tuis.
23
Tunc ambulabis fiducialiter in via tua,
et pes tuus non impinget.
24
Si dormieris, non timebis;
quiesces, et suavis erit somnus tuus.
25
Ne paveas repentino terrore,
et irruentes tibi potentias impiorum.
26
Dominus enim erit in latere tuo,
et custodiet pedem tuum, ne capiaris.
27 μὴ ἀπόσχῃ εὖ ποιεῖν ἐνδεῆ ἡνίκα ἂν ἔχῃ ἡ χείρ σου βοηθεῖν 28 μὴ εἴπης ἐπανελθὼν ἐπάνηκε καὶ αὔριον δώσω δυνατοῦ σου ὄντος εὖ ποιεῖν οὐ γὰρ οἶδας τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα 29 μὴ τεκτήνῃ ἐπὶ σὸν φίλον κακὰ παροικοῦντα καὶ πεποιθότα ἐπὶ σοί 30 μὴ φιλεχθρήσῃς πρὸς ἄνθρωπον μάτην μή τι εἰς σὲ ἐργάσηται κακόν 31 μὴ κτήσῃ κακῶν ἀνδρῶν ὀνείδη μηδὲ ζηλώσῃς τὰς ὁδοὺς αὐτῶν 32 ἀκάθαρτος γὰρ ἔναντι κυρίου πᾶς παράνομος ἐν δὲ δικαίοις οὐ συνεδριάζει 33 κατάρα θεοῦ ἐν οἴκοις ἀσεβῶν ἐπαύλεις δὲ δικαίων εὐλογοῦνται 34 κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν 35 δόξαν σοφοὶ κληρονομήσουσιν οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὕψωσαν ἀτιμίαν 27 Suffer him to do kindness who may, and thou thyself, when thou mayest, do kindness;[1] 28 never bid a friend come back tomorrow for the gift that might be made to-day. 29 Never plot harm against the friend that suspects no harm of thee, 30 or pick a quarrel with one who has done thee no injury. 31 Do not envy the prosperity of the wrong-doer, and be led away by his example; 32 knavery the Lord hates, and keeps for honest men his familiar friendship. 33 Still on the home of the wicked the Lord’s ban falls, his blessing where uprightness dwells; 34 he laughs at the mocker, grants his favours to the humble, 35 and the wise shall win renown; only to their shame are fools exalted. 27

Noli prohibere benefacere eum qui potest:
si vales, et ipse benefac.
28
Ne dicas amico tuo: Vade, et revertere: cras dabo tibi:
cum statim possis dare.
29
Ne moliaris amico tuo malum,
cum ille in te habeat fiduciam.
30
Ne contendas adversus hominem frustra,
cum ipse tibi nihil mali fecerit.
31
Ne æmuleris hominem injustum,
nec imiteris vias ejus:
32
quia abominatio Domini est omnis illusor,
et cum simplicibus sermocinatio ejus.
33
Egestas a Domino in domo impii;
habitacula autem justorum benedicentur.
34
Ipse deludet illusores,
et mansuetis dabit gratiam.
35
Gloriam sapientes possidebunt;
stultorum exaltatio ignominia.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT