New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Proverbs 19

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Knox Bible Ad

1 2 3 ἀφροσύνη ἀνδρὸς λυμαίνεται τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τὸν δὲ θεὸν αἰτιᾶται τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 1 Better the poverty which keeps to honest ways, than the lot of a rich man who never learned to speak truth.[1] 2 Lack learning, all is not well within; ever the hasty stumble. 3 Tripped by his own folly, a man eats his heart out, finding fault with the Lord. 1

Melior est pauper qui ambulat in simplicitate sua
quam dives torquens labia sua, et insipiens.
2
Ubi non est scientia animæ, non est bonum,
et qui festinus est pedibus offendet.
3
Stultitia hominis supplantat gressus ejus,
et contra Deum fervet animo suo.
4 πλοῦτος προστίθησιν φίλους πολλούς ὁ δὲ πτωχὸς καὶ ἀπὸ τοῦ ὑπάρχοντος φίλου λείπεται 4 Riches will make thee new friends a many, poverty rob thee of the old. 4
Divitiæ addunt amicos plurimos;
a paupere autem et hi quos habuit separantur.
5 μάρτυς ψευδὴς οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται ὁ δὲ ἐγκαλῶν ἀδίκως οὐ διαφεύξεται 5 Perjury will bring its own punishment; never was liar yet that escaped his doom. 5
Testis falsus non erit impunitus,
et qui mendacia loquitur non effugiet.
6 πολλοὶ θεραπεύουσιν πρόσωπα βασιλέων πᾶς δὲ ὁ κακὸς γίνεται ὄνειδος ἀνδρί 7 πᾶς ὃς ἀδελφὸν πτωχὸν μισεῖ καὶ φιλίας μακρὰν ἔσται ἔννοια ἀγαθὴ τοῖς εἰδόσιν αὐτὴν ἐγγιεῖ ἀνὴρ δὲ φρόνιμος εὑρήσει αὐτήν ὁ πολλὰ κακοποιῶν τελεσιουργεῖ κακίαν ὃς δὲ ἐρεθίζει λόγους οὐ σωθήσεται 8 ὁ κτώμενος φρόνησιν ἀγαπᾷ ἑαυτόν ὃς δὲ φυλάσσει φρόνησιν εὑρήσει ἀγαθά 6 Suitors a many the princely heart shall have; give, and thou shalt find friends. 7 The beggar wearies out his kinsmen; his friends, too, will shun him.

Who hunts idle talk, comes home empty-handed; 8 as thou lovest thy life get wisdom; discernment at thy side, thou shalt speed well.
6
Multi colunt personam potentis,
et amici sunt dona tribuentis.
7
Fratres hominis pauperis oderunt eum;
insuper et amici procul recesserunt ab eo.


Qui tantum verba sectatur nihil habebit;
8
qui autem possessor est mentis diligit animam suam,
et custos prudentiæ inveniet bona.
9 μάρτυς ψευδὴς οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται ὃς {D'} ἂν ἐκκαύσῃ κακίαν ἀπολεῖται ὑ{P'} αὐτῆς 9 Perjury will bring its own punishment; never was liar but met his doom. 9
Falsus testis non erit impunitus,
et qui loquitur mendacia peribit.
10 οὐ συμφέρει ἄφρονι τρυφή καὶ ἐὰν οἰκέτης ἄρξηται με{Q'} ὕβρεως δυναστεύειν 10 Ill days, when fools live in comfort; worse yet, when servants sway their own masters. 10
Non decent stultum deliciæ,
nec servum dominari principibus.
11 ἐλεήμων ἀνὴρ μακροθυμεῖ τὸ δὲ καύχημα αὐτοῦ ἐπέρχεται παρανόμοις 11 Patience is wisdom’s livery; there is no such boast as a wrong overlooked. 11
Doctrina viri per patientiam noscitur,
et gloria ejus est iniqua prætergredi.
12 βασιλέως ἀπειλὴ ὁμοία βρυγμῷ λέοντος ὥσπερ δὲ δρόσος ἐπὶ χόρτῳ οὕτως τὸ ἱλαρὸν αὐτοῦ 12 Of the king’s frown beware, as of lion roaring; welcome as dew on the grass his smile. 12
Sicut fremitus leonis, ita et regis ira,
et sicut ros super herbam, ita et hilaritas ejus.
13 αἰσχύνη πατρὶ υἱὸς ἄφρων καὶ οὐχ ἁγναὶ εὐχαὶ ἀπὸ μισθώματος ἑταίρας 14 οἶκον καὶ ὕπαρξιν μερίζουσιν πατέρες παισίν παρὰ δὲ θεοῦ ἁρμόζεται γυνὴ ἀνδρί 13 Great hurt it is to be a fool’s father; he has a roof that drips unendingly, who is husband to a scold. 14 House and hoard a man may inherit; it is the Lord’s gift only, if he have a wife that minds her ways. 13
Dolor patris filius stultus,
et tecta jugiter perstillantia litigiosa mulier.
14
Domus et divitiæ dantur a parentibus;
a Domino autem proprie uxor prudens.
15 δειλία κατέχει ἀνδρογύναιον ψυχὴ δὲ ἀεργοῦ πεινάσει 15 Sloth brings the sleep that has no awaking; idle hands, empty belly. 15
Pigredo immittit soporem,
et anima dissoluta esuriet.
16 ὃς φυλάσσει ἐντολήν τηρεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν ὁ δὲ καταφρονῶν τῶν ἑαυτοῦ ὁδῶν ἀπολεῖται 16 Law observed is life preserved; the careless step leads the way to death. 16
Qui custodit mandatum custodit animam suam;
qui autem negligit viam suam mortificabitur.
17 δανίζει θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν κατὰ δὲ τὸ δόμα αὐτοῦ ἀνταποδώσει αὐτῷ 17 Befriend the poor, and lend to the Lord; he will repay faithfully. 17
Fœneratur Domino qui miseretur pauperis,
et vicissitudinem suam reddet ei.
18 παίδευε υἱόν σου οὕτως γὰρ ἔσται εὔελπις εἰς δὲ ὕβριν μὴ ἐπαίρου τῇ ψυχῇ σου 18 Chasten thy son still, nor despair of his amendment; still let the death of him be far from thy thoughts. 18
Erudi filium tuum; ne desperes:
ad interfectionem autem ejus ne ponas animam tuam.
19 κακόφρων ἀνὴρ πολλὰ ζημιωθήσεται ἐὰν δὲ λοιμεύηται καὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ προσθήσει 20 ἄκουε υἱέ παιδείαν πατρός σου ἵνα σοφὸς γένῃ ἐ{P'} ἐσχάτων σου 21 πολλοὶ λογισμοὶ ἐν καρδίᾳ ἀνδρός ἡ δὲ βουλὴ τοῦ κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει 19 He injures himself, that is ungovernable in rage; every advantage he seizes does but injure him the more.[2] 20 Give heed to counsel, accept correction, and thou shalt be wise at last. 21 Thought jostles thought in man’s heart; the Lord’s will stands firm. 19
Qui impatiens est sustinebit damnum,
et cum rapuerit, aliud apponet.
20
Audi consilium, et suscipe disciplinam,
ut sis sapiens in novissimis tuis.
21
Multæ cogitationes in corde viri;
voluntas autem Domini permanebit.
22 καρπὸς ἀνδρὶ ἐλεημοσύνη κρείσσων δὲ πτωχὸς δίκαιος ἢ πλούσιος ψεύστης 23 φόβος κυρίου εἰς ζωὴν ἀνδρί ὁ δὲ ἄφοβος αὐλισθήσεται ἐν τόποις οὗ οὐκ ἐπισκοπεῖται γνῶσις 22 Poverty is the school of piety; better need than knavery. 23 Fear of the Lord leads on to life, life where all is contentment, and no ill may come. 22
Homo indigens misericors est,
et melior est pauper quam vir mendax.
23
Timor Domini ad vitam,
et in plenitudine commorabitur absque visitatione pessima.
24 ὁ ἐγκρύπτων εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ χεῖρας ἀδίκως οὐδὲ τῷ στόματι οὐ μὴ προσαγάγῃ αὐτάς 24 With folded hands the sluggard sits by, and never puts hand to mouth.[3] 24

Abscondit piger manum suam sub ascella,
nec ad os suum applicat eam.
25 λοιμοῦ μαστιγουμένου ἄφρων πανουργότερος γίνεται ἐὰν δὲ ἐλέγχῃς ἄνδρα φρόνιμον νοήσει αἴσθησιν 25 The lash for the reckless, if thou wouldst turn a fool into a wise man; only cool heads will profit by a rebuke. 25
Pestilente flagellato stultus sapientior erit;
si autem corripueris sapientem, intelliget disciplinam.
26 ὁ ἀτιμάζων πατέρα καὶ ἀπωθούμενος μητέρα αὐτοῦ καταισχυνθήσεται καὶ ἐπονείδιστος ἔσται 26 Shame on the wretch that brings ruin on his own father, drives his own mother out of doors. 26
Qui affligit patrem, et fugat matrem,
ignominiosus est et infelix.
27 υἱὸς ἀπολειπόμενος φυλάξαι παιδείαν πατρὸς μελετήσει ῥήσεις κακάς 27 Never weary, my son, of giving heed to warnings; never let the counsels of experience pass thee by.[4] 27
Non cesses, fili, audire doctrinam,
nec ignores sermones scientiæ.
28 ὁ ἐγγυώμενος παῖδα ἄφρονα καθυβρίζει δικαίωμα στόμα δὲ ἀσεβῶν καταπίεται κρίσεις 29 ἑτοιμάζονται ἀκολάστοις μάστιγες καὶ τιμωρίαι ὤμοις ἀφρόνων 28 Out on the faithless witness that scorns right; the sinful souls that are ever greedy for wrong-doing! 29 There is a doom awaits the reckless; there are thick cudgels ready for the fool’s back. 28
Testis iniquus deridet judicium,
et os impiorum devorat iniquitatem.
29
Parata sunt derisoribus judicia,
et mallei percutientes stultorum corporibus.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT