New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Proverbs 26

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Knox Bible Ad

1 ὥσπερ δρόσος ἐν ἀμήτῳ καὶ ὥσπερ ὑετὸς ἐν θέρει οὕτως οὐκ ἔστιν ἄφρονι τιμή 1 As well snow in summer or rain in harvest, as honour paid to a fool. 1

Quomodo nix in æstate, et pluviæ in messe,
sic indecens est stulto gloria.
2 ὥσπερ ὄρνεα πέταται καὶ στρουθοί οὕτως ἀρὰ ματαία οὐκ ἐπελεύσεται οὐδενί 2 Light as a bird of passage, light as sparrow on the wing, the curse that is undeserved shall reach thee. 2
Sicut avis ad alia transvolans, et passer quolibet vadens,
sic maledictum frustra prolatum in quempiam superveniet.
3 ὥσπερ μάστιξ ἵππῳ καὶ κέντρον ὄνῳ οὕτως ῥάβδος ἔθνει παρανόμῳ 3 Whip for horse, bridle for ass, and never a rod for the fool’s back? 3
Flagellum equo, et camus asino,
et virga in dorso imprudentium.
4 μὴ ἀποκρίνου ἄφρονι πρὸς τὴν ἐκείνου ἀφροσύνην ἵνα μὴ ὅμοιος γένῃ αὐτῷ 5 ἀλλὰ ἀποκρίνου ἄφρονι κατὰ τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ ἵνα μὴ φαίνηται σοφὸς πα{R'} ἑαυτῷ 4 Leave the fool’s challenge unanswered, and prove thyself wise; 5 or answer it, if thou wilt, and prove him fool. 4
Ne respondeas stulto juxta stultitiam suam,
ne efficiaris ei similis.
5
Responde stulto juxta stultitiam suam,
ne sibi sapiens esse videatur.
6 ἐκ τῶν ἑαυτοῦ ποδῶν ὄνειδος πίεται ὁ ἀποστείλας δ{I'} ἀγγέλου ἄφρονος λόγον 7 ἀφελοῦ πορείαν σκελῶν καὶ παροιμίαν ἐκ στόματος ἀφρόνων 8 ὃς ἀποδεσμεύει λίθον ἐν σφενδόνῃ ὅμοιός ἐστιν τῷ διδόντι ἄφρονι δόξαν 9 ἄκανθαι φύονται ἐν χειρὶ τοῦ μεθύσου δουλεία δὲ ἐν χειρὶ τῶν ἀφρόνων 10 πολλὰ χειμάζεται πᾶσα σὰρξ ἀφρόνων συντρίβεται γὰρ ἡ ἔκστασις αὐτῶν 11 ὥσπερ κύων ὅταν ἐπέλθῃ ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ ἔμετον καὶ μισητὸς γένηται οὕτως ἄφρων τῇ ἑαυτοῦ κακίᾳ ἀναστρέψας ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν ἔστιν αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν καὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις 12 εἶδον ἄνδρα δόξαντα πα{R'} ἑαυτῷ σοφὸν εἶναι ἐλπίδα μέντοι ἔσχεν μᾶλλον ἄφρων αὐτοῦ 6 Send a fool on thy errand, thou hast a lame journey, and mischief brewing for thee. 7 Give a fool leave to speak, it is all fair legs and no walking. 8 Pay a fool reverence, thou hast wasted one more stone on Mercury’s cairn. 9 Speech fits as well in a fool’s mouth as branch of bramble in the hand of a drunkard. 10 The law settles quarrels at last, yet silence the fool, and feud there shall be none.[1] 11 Like a dog at his vomit, the fool goes back ever to his own folly.[2] 12 Who is in more perilous case than the fool himself? The man who lays claim to wisdom. 6
Claudus pedibus, et iniquitatem bibens,
qui mittit verba per nuntium stultum.
7
Quomodo pulchras frustra habet claudus tibias,
sic indecens est in ore stultorum parabola.
8
Sicut qui mittit lapidem in acervum Mercurii,
ita qui tribuit insipienti honorem.
9
Quomodo si spina nascatur in manu temulenti,
sic parabola in ore stultorum.
10
Judicium determinat causas,
et qui imponit stulto silentium iras mitigat.
11
Sicut canis qui revertitur ad vomitum suum,
sic imprudens qui iterat stultitiam suam.
12
Vidisti hominem sapientem sibi videri?
magis illo spem habebit insipiens.
13 λέγει ὀκνηρὸς ἀποστελλόμενος εἰς ὁδόν λέων ἐν ταῖς ὁδοῖς 14 ὥσπερ θύρα στρέφεται ἐπὶ τοῦ στρόφιγγος οὕτως ὀκνηρὸς ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ 15 κρύψας ὀκνηρὸς τὴν χεῖρα ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ οὐ δυνήσεται ἐπενεγκεῖν ἐπὶ τὸ στόμα 16 σοφώτερος ἑαυτῷ ὀκνηρὸς φαίνεται τοῦ ἐν πλησμονῇ ἀποκομίζοντος ἀγγελίαν 13 What, go abroad? says Sloth; there is a lion there; trust me, a lion’s dam loose in the street. 14 Sloth turns about, but keeps his bed, true as the door to its hinge. 15 With folded hands the sluggard sits by, too idle to put hand to mouth.[3] 16 Wiser than seven sages is the sluggard in his own thought. 13

Dicit piger: Leo est in via,
et leæna in itineribus.
14
Sicut ostium vertitur in cardine suo,
ita piger in lectulo suo.
15
Abscondit piger manum sub ascella sua,
et laborat si ad os suum eam converterit.
16
Sapientior sibi piger videtur
septem viris loquentibus sententias.
17 ὥσπερ ὁ κρατῶν κέρκου κυνός οὕτως ὁ προεστὼς ἀλλοτρίας κρίσεως 17 Better pull a dog by the ears than meddle in another’s quarrels; pass on in quiet. 17

Sicut qui apprehendit auribus canem,
sic qui transit impatiens et commiscetur rixæ alterius.
18 ὥσπερ οἱ ἰώμενοι προβάλλουσιν λόγους εἰς ἀνθρώπους ὁ δὲ ἀπαντήσας τῷ λόγῳ πρῶτος ὑποσκελισθήσεται 19 οὕτως πάντες οἱ ἐνεδρεύοντες τοὺς ἑαυτῶν φίλους ὅταν δὲ φωραθῶσιν λέγουσιν ὅτι παίζων ἔπραξα 18 No excuse he finds, that deadly brand and arrow casts about him; 19 nor he either, that hurts a friend by treachery and pleads that it was done in jest. 18
Sicut noxius est qui mittit sagittas et lanceas in mortem,
19
ita vir fraudulenter nocet amico suo,
et cum fuerit deprehensus dicit: Ludens feci.
20 ἐν πολλοῖς ξύλοις θάλλει πῦρ ὅπου δὲ οὐκ ἔστιν δίθυμος ἡσυχάζει μάχη 21 ἐσχάρα ἄνθραξιν καὶ ξύλα πυρί ἀνὴρ δὲ λοίδορος εἰς ταραχὴν μάχης 22 λόγοι κερκώπων μαλακοί οὗτοι δὲ τύπτουσιν εἰς ταμίεια σπλάγχνων 23 ἀργύριον διδόμενον μετὰ δόλου ὥσπερ ὄστρακον ἡγητέον χείλη λεῖα καρδίαν καλύπτει λυπηράν 24 χείλεσιν πάντα ἐπινεύει ἀποκλαιόμενος ἐχθρός ἐν δὲ τῇ καρδίᾳ τεκταίνεται δόλους 25 ἐάν σου δέηται ὁ ἐχθρὸς μεγάλῃ τῇ φωνῇ μὴ πεισθῇς ἑπτὰ γάρ εἰσιν πονηρίαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ 26 ὁ κρύπτων ἔχθραν συνίστησιν δόλον ἐκκαλύπτει δὲ τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας εὔγνωστος ἐν συνεδρίοις 27 ὁ ὀρύσσων βόθρον τῷ πλησίον ἐμπεσεῖται εἰς αὐτόν ὁ δὲ κυλίων λίθον ἐ{F'} ἑαυτὸν κυλίει 28 γλῶσσα ψευδὴς μισεῖ ἀλήθειαν στόμα δὲ ἄστεγον ποιεῖ ἀκαταστασίας 20 No fuel, no fire; no tell-tale, no quarrel. 21 Coal needs ember, and fire tinder, and strife a quarreller, for their kindling. 22 Innocent enough seem the words of the backbiter, yet their poison sinks deep into a man’s belly.[4] 23 When the heart is wicked, fine talk is but lustre ware. 24 The enemy that has treacherous thoughts is betrayed by his friendly talk;[5] 25 trust him not when he speaks thee fair; here are seven depths of wickedness in a single heart. 26 Vain the pretences that cloak his malice; before the whole assembly it shall be made known; 27 dig pit, and thou shalt fall into it, shift rock, and it shall roll back on thee. 28 Fie on the glib tongues that hate all honesty, the treacherous lips that plot men’s downfall! 20
Cum defecerint ligna extinguetur ignis,
et susurrone subtracto, jurgia conquiescent.
21
Sicut carbones ad prunas, et ligna ad ignem,
sic homo iracundus suscitat rixas.
22
Verba susurronis quasi simplicia,
et ipsa perveniunt ad intima ventris.
23
Quomodo si argento sordido ornare velis vas fictile,
sic labia tumentia cum pessimo corde sociata.
24
Labiis suis intelligitur inimicus,
cum in corde tractaverit dolos.
25
Quando submiserit vocem suam, ne credideris ei,
quoniam septem nequitiæ sunt in corde illius.
26
Qui operit odium fraudulenter,
revelabitur malitia ejus in consilio.
27
Qui fodit foveam incidet in eam,
et qui volvit lapidem revertetur ad eum.
28
Lingua fallax non amat veritatem,
et os lubricum operatur ruinas.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT