New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Micah 2

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Knox Bible Ad

1 ἐγένοντο λογιζόμενοι κόπους καὶ ἐργαζόμενοι κακὰ ἐν ταῖς κοίταις αὐτῶν καὶ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ συνετέλουν αὐτά διότι οὐκ ἦραν πρὸς τὸν θεὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν 2 καὶ ἐπεθύμουν ἀγροὺς καὶ διήρπαζον ὀρφανοὺς καὶ οἴκους κατεδυνάστευον καὶ διήρπαζον ἄνδρα καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ ἄνδρα καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ 3 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ λογίζομαι ἐπὶ τὴν φυλὴν ταύτην κακά ἐξ ὧν οὐ μὴ ἄρητε τοὺς τραχήλους ὑμῶν καὶ οὐ μὴ πορευθῆτε ὀρθοὶ ἐξαίφνης ὅτι καιρὸς πονηρός ἐστιν 4 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λημφθήσεται ἐ{F'} ὑμᾶς παραβολή καὶ θρηνηθήσεται θρῆνος ἐν μέλει λέγων ταλαιπωρίᾳ ἐταλαιπωρήσαμεν μερὶς λαοῦ μου κατεμετρήθη ἐν σχοινίῳ καὶ οὐκ ἦν ὁ κωλύσων αὐτὸν τοῦ ἀποστρέψαι οἱ ἀγροὶ ἡμῶν διεμερίσθησαν 5 διὰ τοῦτο οὐκ ἔσται σοι βάλλων σχοινίον ἐν κλήρῳ ἐν ἐκκλησίᾳ κυρίου 1 Out upon you, that lie awake over dreams of mischief, schemes of ill, and are up at dawn of day to execute them, soon as your godless hands find opportunity! 2 Covet they house or lands, house or lands by robbery become theirs; ever their oppression comes between a man and his home, a man and his inheritance. 3 And I, too, the Lord says, am devising mischief, mischief against the whole clan of you; never think to shake it off from your necks and walk proudly as of old; ill days are coming. 4 A by-word then they shall make of you, dirge and dole of music raise over you: Stripped, stripped bare! My country’s bounds removed! Come he but once again, that so parcels out our lands, all is lost to me! 5 Trust me, when lands are allotted among the Lord’s people, never shall one of yonder clan have rope to throw.[1] 1

Væ qui cogitatis inutile,
et operamini malum in cubilibus vestris!
In luce matutina faciunt illud,
quoniam contra Deum est manus eorum.
2
Et concupierunt agros, et violenter tulerunt:
et rapuerunt domos,
et calumniabantur virum, et domum ejus:
virum, et hæreditatem ejus.
3
Idcirco hæc dicit Dominus:
Ecce ego cogito super familiam istam malum,
unde non auferetis colla vestra,
et non ambulabitis superbi:
quoniam tempus pessimum est.
4
In die illa sumetur super vos parabola,
et cantabitur canticum cum suavitate, dicentium:
Depopulatione vastati sumus;
pars populi mei commutata est:
quomodo recedet a me, cum revertatur,
qui regiones nostras dividat?
5
Propter hoc non erit tibi mittens funiculum sortis in cœtu Domini.
6 μὴ κλαίετε δάκρυσιν μηδὲ δακρυέτωσαν ἐπὶ τούτοις οὐ γὰρ ἀπώσεται ὀνείδη 7 ὁ λέγων οἶκος Ιακωβ παρώργισεν πνεῦμα κυρίου εἰ ταῦτα τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ ἐστιν οὐχ οἱ λόγοι αὐτοῦ εἰσιν καλοὶ με{T'} αὐτοῦ καὶ ὀρθοὶ πεπόρευνται 8 καὶ ἔμπροσθεν ὁ λαός μου εἰς ἔχθραν ἀντέστη κατέναντι τῆς εἰρήνης αὐτοῦ τὴν δορὰν αὐτοῦ ἐξέδειραν τοῦ ἀφελέσθαι ἐλπίδα συντριμμὸν πολέμου 9 διὰ τοῦτο ἡγούμενοι λαοῦ μου ἀπορριφήσονται ἐκ τῶν οἰκιῶν τρυφῆς αὐτῶν διὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν ἐξώσθησαν ἐγγίσατε ὄρεσιν αἰωνίοις 10 ἀνάστηθι καὶ πορεύου ὅτι οὐκ ἔστιν σοι αὕτη ἡ ἀνάπαυσις ἕνεκεν ἀκαθαρσίας διεφθάρητε φθορᾷ 6 Prophets, leave your prophesying; word of prophecy is never for such as these, never may shame overtake them.[2] 7 What, cry they of Jacob, is the Lord so easily offended? Are his designs indeed so unfavourable? Nay, certain it is, if a man will follow the straight path, award of mine shall prosper him; 8 but what of you? Has not this people of mine long counted you enemies, rising up to arraign you? Robbers, that will have cloak and coat both; what marvel if simple folk are up in arms against you? 9 My people! And you would dispossess its women of the homes they loved, take away from its children … my glory for ever.[3] 10 Do you, in your turn, rise up and go your ways; no resting-place shall you have here; corruption most foul the guilt of this land shall breed in it. 6
Ne loquamini loquentes;
non stillabit super istos, non comprehendet confusio.
7
Dicit domus Jacob:
Numquid abbreviatus est spiritus Domini,
aut tales sunt cogitationes ejus?
nonne verba mea bona sunt cum eo qui recte graditur?
8
et e contrario populus meus in adversarium consurrexit.
Desuper tunica pallium sustulistis:
et eos qui transibant simpliciter convertistis in bellum.
9
Mulieres populi mei ejecistis de domo deliciarum suarum;
a parvulis earum tulistis laudem meam in perpetuum.
10
Surgite, et ite, quia non habetis hic requiem:
propter immunditiam ejus corrumpetur putredine pessima.
11 κατεδιώχθητε οὐδενὸς διώκοντος πνεῦμα ἔστησεν ψεῦδος ἐστάλαξέν σοι εἰς οἶνον καὶ μέθυσμα καὶ ἔσται ἐκ τῆς σταγόνος τοῦ λαοῦ τούτου 12 συναγόμενος συναχθήσεται Ιακωβ σὺν πᾶσιν ἐκδεχόμενος ἐκδέξομαι τοὺς καταλοίπους τοῦ Ισραηλ ἐπὶ τὸ αὐτὸ θήσομαι τὴν ἀποστροφὴν αὐτῶν ὡς πρόβατα ἐν θλίψει ὡς ποίμνιον ἐν μέσῳ κοίτης αὐτῶν ἐξαλοῦνται ἐξ ἀνθρώπων 13 διὰ τῆς διακοπῆς πρὸ προσώπου αὐτῶν διέκοψαν καὶ διῆλθον πύλην καὶ ἐξῆλθον δ{I'} αὐτῆς καὶ ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺς αὐτῶν πρὸ προσώπου αὐτῶν ὁ δὲ κύριος ἡγήσεται αὐτῶν 11 Alas, that I should be one beckoned by the spirit, and not rather some forger of lies! Wine and revel to inspire him, he might prophesy, and a people such as this take him for an oracle: 12 Trust me, Jacob, I mean to assemble thee in full strength, rally all that is left of Israel in one place, thronging like sheep in fold, like herd in byre, hum of voices echoing all around; 13 where the breach has been made ready for them, break they out and pass on their way, sally forth with a king to lead them, with the Lord at their head![4] 11
Utinam non essem vir habens spiritum,
et mendacium potius loquerer!
Stillabo tibi in vinum et in ebrietatem;
et erit super quem stillatur populus iste.
12
Congregatione congregabo, Jacob, totum te;
in unum conducam reliquias Israël:
pariter ponam illum quasi gregem in ovili,
quasi pecus in medio caularum:
tumultuabuntur a multitudine hominum.
13
Ascendet enim pandens iter ante eos:
divident, et transibunt portam,
et ingredientur per eam:
et transibit rex eorum coram eis,
et Dominus in capite eorum.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT