New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
 

Zechariah 9

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

1 λῆμμα λόγου κυρίου ἐν γῇ Σεδραχ καὶ Δαμασκοῦ θυσία αὐτοῦ διότι κύριος ἐφορᾷ ἀνθρώπους καὶ πάσας φυλὰς τοῦ Ισραηλ 2 καὶ Εμαθ ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς Τύρος καὶ Σιδών διότι ἐφρόνησαν σφόδρα 3 καὶ ᾠκοδόμησεν Τύρος ὀχυρώματα ἑαυτῇ καὶ ἐθησαύρισεν ἀργύριον ὡς χοῦν καὶ συνήγαγεν χρυσίον ὡς πηλὸν ὁδῶν 4 διὰ τοῦτο κύριος κληρονομήσει αὐτὴν καὶ πατάξει εἰς θάλασσαν δύναμιν αὐτῆς καὶ αὕτη ἐν πυρὶ καταναλωθήσεται 5 ὄψεται Ἀσκαλὼν καὶ φοβηθήσεται καὶ Γάζα καὶ ὀδυνηθήσεται σφόδρα καὶ Ακκαρων ὅτι ᾐσχύνθη ἐπὶ τῷ παραπτώματι αὐτῆς καὶ ἀπολεῖται βασιλεὺς ἐκ Γάζης καὶ Ἀσκαλὼν οὐ μὴ κατοικηθῇ 6 καὶ κατοικήσουσιν ἀλλογενεῖς ἐν Ἀζώτῳ καὶ καθελῶ ὕβριν ἀλλοφύλων 7 καὶ ἐξαρῶ τὸ αἷμα αὐτῶν ἐκ στόματος αὐτῶν καὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐκ μέσου ὀδόντων αὐτῶν καὶ ὑπολειφθήσεται καὶ οὗτος τῷ θεῷ ἡμῶν καὶ ἔσονται ὡς χιλίαρχος ἐν Ιουδα καὶ Ακκαρων ὡς ὁ Ιεβουσαῖος 8 καὶ ὑποστήσομαι τῷ οἴκῳ μου ἀνάστημα τοῦ μὴ διαπορεύεσθαι μηδὲ ἀνακάμπτειν καὶ οὐ μὴ ἐπέλθῃ ἐ{P'} αὐτοὺς οὐκέτι ἐξελαύνων διότι νῦν ἑώρακα ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς μου 1 Burden of the Lord’s doom, where falls it now? On Hadrach’s land; ay, and Damascus shall be its resting-place; all men’s eyes are fixed on the Lord, all the tribes of Israel are watching him now.[1] 2 Perilously near is Emath, and yonder cities of Tyre and Sidon, so famed for wisdom. 3 This Tyre, how strong a fortress she has built, what silver and gold she has amassed, till they were common as clay, as mire in the streets! 4 Ay, but the Lord means to dispossess her; cast into the sea, all that wealth of hers, and herself burnt to the ground! 5 At the sight of it, how Ascalon trembles, how Gaza mourns, and Accaron, for hopes belied; no chieftain in Gaza, no townsfolk left in Ascalon now; 6 in Azotus dwells a bastard breed. So low will I bring the pride of yonder Philistines; 7 snatch the blood-stained morsel from their mouths, the unhallowed food theirs no longer;[2] servant of our God he shall be that is left surviving, a clansman[3] in Juda; so shall Accaron be all one with the Jebusite. 8 I have sentinels that shall march to and fro, guarding this home of mine, and none shall take toll of it henceforward; my eyes are watching now. 1

Onus verbi Domini in terra Hadrach
et Damasci requiei ejus,
quia Domini est oculus hominis et omnium tribuum Israël.
2
Emath quoque in terminis ejus, et Tyrus, et Sidon:
assumpserunt quippe sibi sapientiam valde.
3
Et ædificavit Tyrus munitionem suam,
et coacervavit argentum quasi humum,
et aurum ut lutum platearum.
4
Ecce Dominus possidebit eam:
et percutiet in mari fortitudinem ejus,
et hæc igni devorabitur.
5
Videbit Ascalon, et timebit,
et Gaza, et dolebit nimis,
et Accaron, quoniam confusa est spes ejus:
et peribit rex de Gaza,
et Ascalon non habitabitur.
6
Et sedebit separator in Azoto,
et disperdam superbiam Philisthinorum.
7
Et auferam sanguinem ejus de ore ejus,
et abominationes ejus de medio dentium ejus:
et relinquetur etiam ipse Deo nostro,
et erit quasi dux in Juda,
et Accaron quasi Jebusæus.
8
Et circumdabo domum meam
ex his qui militant mihi euntes et revertentes:
et non transibit super eos ultra exactor,
quia nunc vidi in oculis meis.
9 χαῖρε σφόδρα θύγατερ Σιων κήρυσσε θύγατερ Ιερουσαλημ ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι δίκαιος καὶ σῴζων αὐτός πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον 10 καὶ ἐξολεθρεύσει ἅρματα ἐξ Εφραιμ καὶ ἵππον ἐξ Ιερουσαλημ καὶ ἐξολεθρευθήσεται τόξον πολεμικόν καὶ πλῆθος καὶ εἰρήνη ἐξ ἐθνῶν καὶ κατάρξει ὑδάτων ἕως θαλάσσης καὶ ποταμῶν διεκβολὰς γῆς 9 Glad news for thee, widowed Sion; cry out for happiness, Jerusalem forlorn! See where thy king comes to greet thee, a trusty deliverer; see how lowly he rides, mounted on an ass, patient colt of patient dam![4] 10 Chariots of thine, Ephraim, horses of thine, Jerusalem, shall be done away, bow of the warrior be unstrung; peace this king shall impose on the world, reigning from sea to sea, from Euphrates to the world’s end. 9

Exsulta satis, filia Sion;
jubila, filia Jerusalem:
ecce rex tuus veniet tibi justus, et salvator:
ipse pauper, et ascendens super asinam
et super pullum filium asinæ.
10
Et disperdam quadrigam ex Ephraim,
et equum de Jerusalem,
et dissipabitur arcus belli:
et loquetur pacem gentibus,
et potestas ejus a mari usque ad mare,
et a fluminibus usque ad fines terræ.
11 καὶ σὺ ἐν αἵματι διαθήκης ἐξαπέστειλας δεσμίους σου ἐκ λάκκου οὐκ ἔχοντος ὕδωρ 12 καθήσεσθε ἐν ὀχυρώματι δέσμιοι τῆς συναγωγῆς καὶ ἀντὶ μιᾶς ἡμέρας παροικεσίας σου διπλᾶ ἀνταποδώσω σοι 13 διότι ἐνέτεινά σε Ιουδα ἐμαυτῷ τόξον ἔπλησα τὸν Εφραιμ καὶ ἐπεγερῶ τὰ τέκνα σου Σιων ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν Ἑλλήνων καὶ ψηλαφήσω σε ὡς ῥομφαίαν μαχητοῦ 14 καὶ κύριος ἔσται ἐ{P'} αὐτοὺς καὶ ἐξελεύσεται ὡς ἀστραπὴ βολίς καὶ κύριος παντοκράτωρ ἐν σάλπιγγι σαλπιεῖ καὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ ἀπειλῆς αὐτοῦ 15 κύριος παντοκράτωρ ὑπερασπιεῖ αὐτῶν καὶ καταναλώσουσιν αὐτοὺς καὶ καταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν λίθοις σφενδόνης καὶ ἐκπίονται αὐτοὺς ὡς οἶνον καὶ πλήσουσιν ὡς φιάλας θυσιαστήριον 16 καὶ σώσει αὐτοὺς κύριος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὡς πρόβατα λαὸν αὐτοῦ διότι λίθοι ἅγιοι κυλίονται ἐπὶ τῆς γῆς αὐτοῦ 17 ὅτι εἴ τι ἀγαθὸν αὐτοῦ καὶ εἴ τι καλὸν πα{R'} αὐτοῦ σῖτος νεανίσκοις καὶ οἶνος εὐωδιάζων εἰς παρθένους 11 How should they be ransomed, but by the blood of thy covenant with me, those thy fellow-countrymen, in waterless dungeons bound? 12 To these sheltering walls, O patient prisoners, return; you have my warrant, double recompense shall be granted you. 13 Bow of mine is Juda, Ephraim my shafts employ; Greece, look to thy sons when I match the sons of Sion against them, sword in a warrior’s hand! 14 See him there, in visible form, high above them, the Lord God, that volleys down shaft of his lightning, sounds with the trumpet, rides on the storm-wind of the south! 15 He, the Lord of hosts, will be their protection; with sling-stones for teeth, flesh of men eat they, drink blood like revellers at their wine; not sacrificial bowl, nor altar’s horns, so drenched with blood. 16 His own people, his own sheep, will not the Lord God in that hour defend them? His own sacred trophy themselves shall be, to this land of his beckoning all men’s eyes;[5] 17 a people how blessed and how fair![6] So well with corn and wine furnished, both man and maid shall thrive.[7] 11
Tu quoque in sanguine testamenti tui
emisisti vinctos tuos de lacu in quo non est aqua.
12
Convertimini ad munitionem, vincti spei:
hodie quoque annuntians duplicia reddam tibi.
13
Quoniam extendi mihi Judam quasi arcum:
implevi Ephraim:
et suscitabo filios tuos, Sion,
super filios tuos, Græcia:
et ponam te quasi gladium fortium.
14
Et Dominus Deus super eos videbitur,
et exibit ut fulgur jaculum ejus:
et Dominus Deus in tuba canet,
et vadet in turbine austri.
15
Dominus exercituum proteget eos:
et devorabunt, et subjicient lapidibus fundæ:
et bibentes inebriabuntur quasi a vino,
et replebuntur ut phialæ,
et quasi cornua altaris.
16
Et salvabit eos Dominus Deus eorum in die illa,
ut gregem populi sui,
quia lapides sancti elevabuntur super terram ejus.
17
Quid enim bonum ejus est,
et quid pulchrum ejus,
nisi frumentum electorum,
et vinum germinans virgines?
 PreviousNext 
Copyright © 2020 by Kevin Knight. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT