New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent

OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
 

Zephaniah 2

 
« 1 2 3 »

1 συνάχθητε καὶ συνδέθητε τὸ ἔθνος τὸ ἀπαίδευτον 2 πρὸ τοῦ γενέσθαι ὑμᾶς ὡς ἄνθος παραπορευόμενον πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐ{F'} ὑμᾶς ὀργὴν κυρίου πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐ{F'} ὑμᾶς ἡμέραν θυμοῦ κυρίου 3 ζητήσατε τὸν κύριον πάντες ταπεινοὶ γῆς κρίμα ἐργάζεσθε καὶ δικαιοσύνην ζητήσατε καὶ ἀποκρίνεσθε αὐτά ὅπως σκεπασθῆτε ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς κυρίου 1 Band together, men of a nation so little loved, bind yourselves in one; 2 ere resolve can bear fruit, like flying chaff passes the day.[1] Before the divine vengeance falls on you, before the day of divine retribution comes, to the Lord betake you! 3 To honest doing and patient suffering betake you, men of humble heart wherever you be, men obedient to his will; it may be, when the hour of the Lord’s vengeance comes, you shall find refuge. 1

Convenite, congregamini, gens non amabilis,
2
priusquam pariat jussio quasi pulverem transeuntem diem,
antequam veniat super vos ira furoris Domini,
antequam veniat super vos dies indignationis Domini.
3
Quærite Dominum, omnes mansueti terræ,
qui judicium ejus estis operati;
quærite justum, quærite mansuetum,
si quomodo abscondamini in die furoris Domini.
4 διότι Γάζα διηρπασμένη ἔσται καὶ Ἀσκαλὼν ἔσται εἰς ἀφανισμόν καὶ Ἄζωτος μεσημβρίας ἐκριφήσεται καὶ Ακκαρων ἐκριζωθήσεται 5 οὐαὶ οἱ κατοικοῦντες τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης πάροικοι Κρητῶν λόγος κυρίου ἐ{F'} ὑμᾶς Χανααν γῆ ἀλλοφύλων καὶ ἀπολῶ ὑμᾶς ἐκ κατοικίας 6 καὶ ἔσται Κρήτη νομὴ ποιμνίων καὶ μάνδρα προβάτων 7 καὶ ἔσται τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης τοῖς καταλοίποις οἴκου Ιουδα ἐ{P'} αὐτοὺς νεμήσονται ἐν τοῖς οἴκοις Ἀσκαλῶνος δείλης καταλύσουσιν ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ιουδα ὅτι ἐπέσκεπται αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν καὶ ἀπέστρεψε τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν 4 Gaza and Ascalon to rack and ruin left, Azotus stormed ere the day is out, root and branch destroyed is Accaron! 5 Out upon the forfeited race[2] that holds yonder strip of coast-land; the Lord’s doom is on it, the little Chanaan of the Philistines; wasted it shall be, and never a man to dwell in it. 6 There on the coast-land shepherds shall lie at ease, there shall be folds for flocks; 7 and who shall dwell there? The remnant that is left of Juda’s race; there they shall find pasturage, take their rest, when evening comes, in the ruins of Ascalon, when the Lord their God brings them relief, restores their fortunes again. 4
Quia Gaza destructa erit,
et Ascalon in desertum:
Azotum in meridie ejicient,
et Accaron eradicabitur.
5
Væ qui habitatis funiculum maris, gens perditorum!
verbum Domini super vos, Chanaan, terra Philisthinorum;
et disperdam te, ita ut non sit inhabitator.
6
Et erit funiculus maris requies pastorum, et caulæ pecorum;
7
et erit funiculus ejus qui remanserit de domo Juda: ibi pascentur,
in domibus Ascalonis ad vesperam requiescent,
quia visitabit eos Dominus Deus eorum,
et avertet captivitatem eorum.
8 ἤκουσα ὀνειδισμοὺς Μωαβ καὶ κονδυλισμοὺς υἱῶν Αμμων ἐν οἷς ὠνείδιζον τὸν λαόν μου καὶ ἐμεγαλύνοντο ἐπὶ τὰ ὅριά μου 9 διὰ τοῦτο ζῶ ἐγώ λέγει κύριος τῶν δυνάμεων ὁ θεὸς Ισραηλ διότι Μωαβ ὡς Σοδομα ἔσται καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων ὡς Γομορρα καὶ Δαμασκὸς ἐκλελειμμένη ὡς θιμωνιὰ ἅλωνος καὶ ἠφανισμένη εἰς τὸν αἰῶνα καὶ οἱ κατάλοιποι λαοῦ μου διαρπῶνται αὐτούς καὶ οἱ κατάλοιποι ἔθνους μου κληρονομήσουσιν αὐτούς 10 αὕτη αὐτοῖς ἀντὶ τῆς ὕβρεως αὐτῶν διότι ὠνείδισαν καὶ ἐμεγαλύνθησαν ἐπὶ τὸν κύριον τὸν παντοκράτορα 11 ἐπιφανήσεται κύριος ἐ{P'} αὐτοὺς καὶ ἐξολεθρεύσει πάντας τοὺς θεοὺς τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ ἕκαστος ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ πᾶσαι αἱ νῆσοι τῶν ἐθνῶν 8 And what of Moab, what of Ammon? Doubt not I have heard the blasphemous taunts they uttered against my own people, as they encroached upon its borders. 9 As I am a living God, says the Lord of hosts, the God of Israel, no better shall Moab and Ammon be than Sodom and Gomorrha, all waste and brushwood and salt-pits, for ever desolate; of my own people enough remnant shall be left, a nation still, to plunder and to conquer them. 10 Pride that would mock and overreach his own people he, the Lord of hosts, knows how to punish; 11 see what terror he strikes into them! Peak and pine they, gods of the other nations; rise they from their places, one by one, to adore him, island-dwellers of the world. 8
Audivi opprobrium Moab,
et blasphemias filiorum Ammon,
quæ exprobraverunt populo meo,
et magnificati sunt super terminos eorum.
9
Propterea vivo ego, dicit Dominus exercituum, Deus Israël,
quia Moab ut Sodoma erit,
et filii Ammon quasi Gomorrha:
siccitas spinarum, et acervi salis,
et desertum usque in æternum:
reliquiæ populi mei diripient eos,
et residui gentis meæ possidebunt illos.
10
Hoc eis eveniet pro superbia sua,
quia blasphemaverunt et magnificati sunt
super populum Domini exercituum.
11
Horribilis Dominus super eos,
et attenuabit omnes deos terræ:
et adorabunt eum viri de loco suo,
omnes insulæ gentium.
12 καὶ ὑμεῖς Αἰθίοπες τραυματίαι ῥομφαίας μού ἐστε 12 You too, men of Ethiopia, shall feel my sword. 12
Sed et vos, Æthiopes, interfecti gladio meo eritis.
13 καὶ ἐκτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ βορρᾶν καὶ ἀπολεῖ τὸν Ἀσσύριον καὶ θήσει τὴν Νινευη εἰς ἀφανισμὸν ἄνυδρον ὡς ἔρημον 14 καὶ νεμήσονται ἐν μέσῳ αὐτῆς ποίμνια καὶ πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς καὶ χαμαιλέοντες καὶ ἐχῖνοι ἐν τοῖς φατνώμασιν αὐτῆς κοιτασθήσονται καὶ θηρία φωνήσει ἐν τοῖς διορύγμασιν αὐτῆς κόρακες ἐν τοῖς πυλῶσιν αὐτῆς διότι κέδρος τὸ ἀνάστημα αὐτῆς 15 αὕτη ἡ πόλις ἡ φαυλίστρια ἡ κατοικοῦσα ἐ{P'} ἐλπίδι ἡ λέγουσα ἐν καρδίᾳ αὐτῆς ἐγώ εἰμι καὶ οὐκ ἔστιν με{T'} ἐμὲ ἔτι πῶς ἐγενήθη εἰς ἀφανισμόν νομὴ θηρίων πᾶς ὁ διαπορευόμενος δ{I'} αὐτῆς συριεῖ καὶ κινήσει τὰς χεῖρας αὐτοῦ 13 That hand shall stretch out northward, and make an end of Assyria; Nineve shall be left forlorn, a trackless desert.[3] 14 Flocks shall lie down there … all the wild things of earth; bittern and hedgehog make their dwelling in its doorways, bird-song there shall be in the windows, and raven perched on lintel; so ebbs the strength of it. 15 And this was the proud city that dwelt so free from alarms, thinking to herself, Here I stand, with no rival; a desert now, lair of the wild beasts! Hisses the passer-by in mockery, and shakes his fist. 13
Et extendet manum suam super aquilonem, et perdet Assur,
et ponet speciosam in solitudinem,
et in invium, et quasi desertum.
14
Et accubabunt in medio ejus greges, omnes bestiæ gentium;
et onocrotalus et ericius in liminibus ejus morabuntur:
vox cantantis in fenestra,
corvus in superliminari,
quoniam attenuabo robur ejus.
15
Hæc est civitas gloriosa habitans in confidentia,
quæ dicebat in corde suo:
Ego sum, et extra me non est alia amplius:
quomodo facta est in desertum cubile bestiæ?
omnis qui transit per eam sibilabit,
et movebit manum suam.
 PreviousNext 
Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT