New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Jeremiah 4

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 »

Knox Bible Ad

1 ἐὰν ἐπιστραφῇ Ισραηλ λέγει κύριος πρός με ἐπιστραφήσεται ἐὰν περιέλῃ τὰ βδελύγματα αὐτοῦ ἐκ στόματος αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου μου εὐλαβηθῇ 2 καὶ ὀμόσῃ ζῇ κύριος μετὰ ἀληθείας καὶ ἐν κρίσει καὶ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ εὐλογήσουσιν ἐν αὐτῇ ἔθνη καὶ ἐν αὐτῷ αἰνέσουσιν τῷ θεῷ ἐν Ιερουσαλημ 1 Do but retrace thy steps, Israel, and return to me, do but cast away the abominations that offend my sight, and in that mind persist; 2 let but thy oath, As the Lord is a living God! be a true oath, in loyal duty uttered; then shall all the nations learn to bless and to praise him. 1

Si reverteris, Israël, ait Dominus,
ad me convertere:
si abstuleris offendicula tua a facie mea,
non commoveberis.
2
Et jurabis: Vivit Dominus in veritate, et in judicio, et in justitia:
et benedicent eum gentes,
ipsumque laudabunt.
3 ὅτι τάδε λέγει κύριος τοῖς ἀνδράσιν Ιουδα καὶ τοῖς κατοικοῦσιν Ιερουσαλημ νεώσατε ἑαυτοῖς νεώματα καὶ μὴ σπείρητε ἐ{P'} ἀκάνθαις 4 περιτμήθητε τῷ θεῷ ὑμῶν καὶ περιτέμεσθε τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ μὴ ἐξέλθῃ ὡς πῦρ ὁ θυμός μου καὶ ἐκκαυθήσεται καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων ἀπὸ προσώπου πονηρίας ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν 3 And to the men of Juda, to Jerusalem, this is the Lord’s message: Yours to drive a new furrow, nor sow any longer among the briers. 4 You must be circumcised afresh, men of Juda; citizens of Jerusalem, of heart’s defilement rid yourselves, if you would not see my vengeance burst into flame unquenchable, as your scheming malice has deserved. 3
Hæc enim dicit Dominus viro Juda et Jerusalem:
Novate vobis novale,
et nolite serere super spinas.
4
Circumcidimini Domino,
et auferte præputia cordium vestrorum,
viri Juda, et habitatores Jerusalem:
ne forte egrediatur ut ignis indignatio mea,
et succendatur, et non sit qui extinguat,
propter malitiam cogitationum vestrarum.
5 ἀναγγείλατε ἐν τῷ Ιουδα καὶ ἀκουσθήτω ἐν Ιερουσαλημ εἴπατε σημάνατε ἐπὶ τῆς γῆς σάλπιγγι καὶ κεκράξατε μέγα εἴπατε συνάχθητε καὶ εἰσέλθωμεν εἰς τὰς πόλεις τὰς τειχήρεις 6 ἀναλαβόντες φεύγετε εἰς Σιων σπεύσατε μὴ στῆτε ὅτι κακὰ ἐγὼ ἐπάγω ἀπὸ βορρᾶ καὶ συντριβὴν μεγάλην 7 ἀνέβη λέων ἐκ τῆς μάνδρας αὐτοῦ ἐξολεθρεύων ἔθνη ἐξῆρεν καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ τοῦ θεῖναι τὴν γῆν εἰς ἐρήμωσιν καὶ πόλεις καθαιρεθήσονται παρὰ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι αὐτάς 8 ἐπὶ τούτοις περιζώσασθε σάκκους καὶ κόπτεσθε καὶ ἀλαλάξατε διότι οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμὸς κυρίου ἀ{F'} ὑμῶν 9 καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λέγει κύριος ἀπολεῖται ἡ καρδία τοῦ βασιλέως καὶ ἡ καρδία τῶν ἀρχόντων καὶ οἱ ἱερεῖς ἐκστήσονται καὶ οἱ προφῆται θαυμάσονται 5 News for Juda, news that shall echo through Jerusalem; tell it out, sound the trumpet over the country-side! Loud be the cry raised, for all to muster and to man the fortified cities! 6 Raise the standard in Sion, and rally to it with all haste! Here is peril I am bringing upon you from the north country, here is great calamity. 7 Roused is the lion from his lair; he is astir, ready to prey on the nations; he is marching out to make earth a desert, and thy cities too shall be laid waste, and stand there untenanted. 8 Well may you gird yourselves with sackcloth, well may you beat the breast and cry aloud; fire of the Lord’s vengeance has not passed us by. 9 When that day comes, the Lord says, heart of king and heart of prince shall be dismayed; dumb-stricken the priest, the prophet unmanned. 5

Annuntiate in Juda, et in Jerusalem auditum facite:
loquimini, et canite tuba in terra,
clamate fortiter, et dicite:
Congregamini, et ingrediamur civitates munitas.
6
Levate signum in Sion;
confortamini, nolite stare:
quia malum ego adduco ab aquilone,
et contritionem magnam.
7
Ascendit leo de cubili suo,
et prædo gentium se levavit:
egressus est de loco suo ut ponat terram tuam in solitudinem:
civitates tuæ vastabuntur,
remanentes absque habitatore.
8
Super hoc accingite vos ciliciis;
plangite, et ululate:
quia non est aversa ira furoris Domini a nobis.
9
Et erit in die illa, dicit Dominus:
peribit cor regis, et cor principum,
et obstupescent sacerdotes,
et prophetæ consternabuntur.
10 καὶ εἶπα ὦ δέσποτα κύριε ἄρα γε ἀπατῶν ἠπάτησας τὸν λαὸν τοῦτον καὶ τὴν Ιερουσαλημ λέγων εἰρήνη ἔσται ὑμῖν καὶ ἰδοὺ ἥψατο ἡ μάχαιρα ἕως τῆς ψυχῆς αὐτῶν 10 Alas, alas, Lord God, said I,[1] can it be that thou hast deceived thy people, deceived Jerusalem, by telling them they should have peace, and here is the sword threatening our very lives? 10 Et dixi:

Heu! heu! heu! Domine Deus,
ergone decepisti populum istum et Jerusalem,
dicens: Pax erit vobis:
et ecce pervenit gladius usque ad animam?
11 ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐροῦσιν τῷ λαῷ τούτῳ καὶ τῇ Ιερουσαλημ πνεῦμα πλανήσεως ἐν τῇ ἐρήμῳ ὁδὸς τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου οὐκ εἰς καθαρὸν οὐ{D'} εἰς ἅγιον 12 πνεῦμα πληρώσεως ἥξει μοι νῦν δὲ ἐγὼ λαλῶ κρίματα πρὸς αὐτούς 13 ἰδοὺ ὡς νεφέλη ἀναβήσεται καὶ ὡς καταιγὶς τὰ ἅρματα αὐτοῦ κουφότεροι ἀετῶν οἱ ἵπποι αὐτοῦ οὐαὶ ἡμῖν ὅτι ταλαιπωροῦμεν 11 When that time comes, verdict shall be passed on this people of mine, and on Jerusalem: My people’s wanton ways are like the hot wind[2] that blows from the desert slopes, that will neither winnow nor sift. 12 And in return, I will summon to my side a wind that blows full, and so I will plead my cause against them. 13 An overshadowing cloud the invader shall be, his chariots outspread like the storm-wrack, his horses swifter than eagles. Alas the day, we are ruined! 11

In tempore illo dicetur populo huic et Jerusalem:
Ventus urens in viis quæ sunt in deserto viæ filiæ populi mei,
non ad ventilandum et ad purgandum.
12
Spiritus plenus ex his veniet mihi,
et nunc ego loquar judicia mea cum eis.
13
Ecce quasi nubes ascendet,
et quasi tempestas currus ejus:
velociores aquilis equi illius.
Væ nobis, quoniam vastati sumus.
14 ἀπόπλυνε ἀπὸ κακίας τὴν καρδίαν σου Ιερουσαλημ ἵνα σωθῇς ἕως πότε ὑπάρξουσιν ἐν σοὶ διαλογισμοὶ πόνων σου 15 διότι φωνὴ ἀναγγέλλοντος ἐκ Δαν ἥξει καὶ ἀκουσθήσεται πόνος ἐξ ὄρους Εφραιμ 16 ἀναμνήσατε ἔθνη ἰδοὺ ἥκασιν ἀναγγείλατε ἐν Ιερουσαλημ συστροφαὶ ἔρχονται ἐκ γῆς μακρόθεν καὶ ἔδωκαν ἐπὶ τὰς πόλεις Ιουδα φωνὴν αὐτῶν 17 ὡς φυλάσσοντες ἀγρὸν ἐγένοντο ἐ{P'} αὐτὴν κύκλῳ ὅτι ἐμοῦ ἠμέλησας λέγει κύριος 18 αἱ ὁδοί σου καὶ τὰ ἐπιτηδεύματά σου ἐποίησαν ταῦτά σοι αὕτη ἡ κακία σου ὅτι πικρά ὅτι ἥψατο ἕως τῆς καρδίας σου 19 τὴν κοιλίαν μου τὴν κοιλίαν μου ἀλγῶ καὶ τὰ αἰσθητήρια τῆς καρδίας μου μαιμάσσει ἡ ψυχή μου σπαράσσεται ἡ καρδία μου οὐ σιωπήσομαι ὅτι φωνὴν σάλπιγγος ἤκουσεν ἡ ψυχή μου κραυγὴν πολέμου 20 καὶ ταλαιπωρίαν συντριμμὸν ἐπικαλεῖται ὅτι τεταλαιπώρηκεν πᾶσα ἡ γῆ ἄφνω τεταλαιπώρηκεν ἡ σκηνή διεσπάσθησαν αἱ δέρρεις μου 21 ἕως πότε ὄψομαι φεύγοντας ἀκούων φωνὴν σαλπίγγων 14 Now, Jerusalem, as thy life thou lovest, rid thy heart of guile; wilt thou never cease to harbour those false thoughts of thine? 15 Here is news cried from Dan, here are monstrous tidings[3] from the hill-country of Ephraim; 16 tell it far and wide, Jerusalem has heard the bruit of her besiegers coming from a distant land, that even now raise their battle-cry among the cities of Juda; 17 even now they keep watch over the country-side about her, the Lord says, and all because she defied my vengeance. 18 Ill deeds and ill counsel of thine have brought all this upon thee; the due reward of thy wickedness, how bitter the taste of it, how it wrings thy heart! 19 Deep, deep rankles the wound; my very heart-strings echo lament; no rest is mine, since my ear caught bray of trumpet and cry of battle. 20 Tale upon tale of ruin; a whole land laid waste, no cabin or hovel spared, suddenly, all in a moment! 21 Always the sight of men fleeing, always the sound of the trumpet in my ears! 14
Lava a malitia cor tuum, Jerusalem, ut salva fias:
usquequo morabuntur in te cogitationes noxiæ?
15
Vox enim annuntiantis a Dan,
et notum facientis idolum de monte Ephraim.
16
Dicite gentibus: Ecce auditum est in Jerusalem
custodes venire de terra longinqua,
et dare super civitates Juda vocem suam:
17
quasi custodes agrorum facti sunt super eam in gyro,
quia me ad iracundiam provocavit, dicit Dominus.
18
Viæ tuæ et cogitationes tuæ fecerunt hæc tibi:
ista malitia tua, quia amara,
quia tetigit cor tuum.
19
Ventrem meum, ventrem meum doleo;
sensus cordis mei turbati sunt in me.
Non tacebo, quoniam vocem buccinæ audivit anima mea,
clamorem prælii.
20
Contritio super contritionem vocata est,
et vastata est omnis terra:
repente vastata sunt tabernacula mea;
subito pelles meæ.
21
Usquequo videbo fugientem;
audiam vocem buccinæ?
22 διότι οἱ ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ μου ἐμὲ οὐκ ᾔδεισαν υἱοὶ ἄφρονές εἰσιν καὶ οὐ συνετοί σοφοί εἰσιν τοῦ κακοποιῆσαι τὸ δὲ καλῶς ποιῆσαι οὐκ ἐπέγνωσαν 22 Ah, reckless people of mine, that would not acknowledge me; blind fools, for mischief so shrewd, in well-doing so untutored![4] 22
Quia stultus populus meus me non cognovit:
filii insipientes sunt et vecordes:
sapientes sunt ut faciant mala,
bene autem facere nescierunt.
23 ἐπέβλεψα ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἰδοὺ οὐθέν καὶ εἰς τὸν οὐρανόν καὶ οὐκ ἦν τὰ φῶτα αὐτοῦ 24 εἶδον τὰ ὄρη καὶ ἦν τρέμοντα καὶ πάντας τοὺς βουνοὺς ταρασσομένους 25 ἐπέβλεψα καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν ἄνθρωπος καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ἐπτοεῖτο 26 εἶδον καὶ ἰδοὺ ὁ Κάρμηλος ἔρημος καὶ πᾶσαι αἱ πόλεις ἐμπεπυρισμέναι πυρὶ ἀπὸ προσώπου κυρίου καὶ ἀπὸ προσώπου ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ ἠφανίσθησαν 27 τάδε λέγει κύριος ἔρημος ἔσται πᾶσα ἡ γῆ συντέλειαν δὲ οὐ μὴ ποιήσω 28 ἐπὶ τούτοις πενθείτω ἡ γῆ καὶ συσκοτασάτω ὁ οὐρανὸς ἄνωθεν διότι ἐλάλησα καὶ οὐ μετανοήσω ὥρμησα καὶ οὐκ ἀποστρέψω ἀ{P'} αὐτῆς 29 ἀπὸ φωνῆς ἱππέως καὶ ἐντεταμένου τόξου ἀνεχώρησεν πᾶσα χώρα εἰσέδυσαν εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰ ἄλση ἐκρύβησαν καὶ ἐπὶ τὰς πέτρας ἀνέβησαν πᾶσα πόλις ἐγκατελείφθη οὐ κατοικεῖ ἐν αὐταῖς ἄνθρωπος 30 καὶ σὺ τί ποιήσεις ἐὰν περιβάλῃ κόκκινον καὶ κοσμήσῃ κόσμῳ χρυσῷ καὶ ἐὰν ἐγχρίσῃ στίβι τοὺς ὀφθαλμούς σου εἰς μάτην ὁ ὡραϊσμός σου ἀπώσαντό σε οἱ ἐρασταί σου τὴν ψυχήν σου ζητοῦσιν 31 ὅτι φωνὴν ὡς ὠδινούσης ἤκουσα τοῦ στεναγμοῦ σου ὡς πρωτοτοκούσης φωνὴ θυγατρὸς Σιων ἐκλυθήσεται καὶ παρήσει τὰς χεῖρας αὐτῆς οἴμμοι ἐγώ ὅτι ἐκλείπει ἡ ψυχή μου ἐπὶ τοῖς ἀνῃρημένοις 23 Earthward I looked, and all was void and empty; heavenward, and in heaven no light shone; 24 looked at mountain and hill-side, and saw them stir and tremble; 25 looked for some sign of man, and in vain; the very birds in heaven had all taken flight. 26 It was a garden I looked at, but a garden untenanted; no city in it but had perished at the Lord’s glance, before the frown of his vengeance. 27 For it was so the Lord’s sentence ran; the whole country-side should be abandoned, and still he will not have taken full toll. 28 At his sentence, earth should mourn and heaven grow dark with sorrow, yet of his decree there should be no repenting; he would not go back from it. 29 Everywhere, at the noise of archer and horseman, the townsfolk flee away, take to the hills[5] and climb their high rocks; never a town but is left deserted of its inhabitants. 30 And thou, Jerusalem, when thy turn comes to be despoiled, what shift wilt thou make? Vain was it to dress in scarlet, and deck thyself with chains of gold, and with antimony darken thy eyes; vain were those arts, thy lovers are weary of thee now, and thy life is forfeit. 31 Cries of anguish I hear, as from a woman in the throes of travail; it is queen Sion, gasping out her life, and crying with hands outspread, Woe is me, I swoon away, here in the slaughter-house! 23
Aspexi terram, et ecce vacua erat et nihili;
et cælos, et non erat lux in eis.
24
Vidi montes, et ecce movebantur:
et omnes colles conturbati sunt.
25
Intuitus sum, et non erat homo:
et omne volatile cæli recessit.
26
Aspexi, et ecce Carmelus desertus,
et omnes urbes ejus destructæ sunt a facie Domini,
et a facie iræ furoris ejus.
27
Hæc enim dicit Dominus:
Deserta erit omnis terra,
sed tamen consummationem non faciam.
28
Lugebit terra, et mœrebunt cæli desuper,
eo quod locutus sum.
Cogitavi, et non pœnituit me,
nec aversus sum ab eo.
29
A voce equitis et mittentis sagittam fugit omnis civitas:
ingressi sunt ardua, et ascenderunt rupes:
universæ urbes derelictæ sunt,
et non habitat in eis homo.
30
Tu autem vastata, quid facies?
cum vestieris te coccino,
cum ornata fueris monili aureo,
et pinxeris stibio oculos tuos,
frustra componeris:
contempserunt te amatores tui;
animam tuam quærent.
31
Vocem enim quasi parturientis audivi,
angustias ut puerperæ:
vox filiæ Sion intermorientis,
expandentisque manus suas:
Væ mihi, quia defecit anima mea propter interfectos!
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT