New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Genesis 49

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »

Knox Bible Ad

1 ἐκάλεσεν δὲ Ιακωβ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν συνάχθητε ἵνα ἀναγγείλω ὑμῖν τί ἀπαντήσει ὑμῖν ἐ{P'} ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν 2 ἀθροίσθητε καὶ ἀκούσατε υἱοὶ Ιακωβ ἀκούσατε Ισραηλ τοῦ πατρὸς ὑμῶν 3 Ρουβην πρωτότοκός μου σύ ἰσχύς μου καὶ ἀρχὴ τέκνων μου σκληρὸς φέρεσθαι καὶ σκληρὸς αὐθάδης 4 ἐξύβρισας ὡς ὕδωρ μὴ ἐκζέσῃς ἀνέβης γὰρ ἐπὶ τὴν κοίτην τοῦ πατρός σου τότε ἐμίανας τὴν στρωμνήν οὗ ἀνέβης 5 Συμεων καὶ Λευι ἀδελφοί συνετέλεσαν ἀδικίαν ἐξ αἱρέσεως αὐτῶν 6 εἰς βουλὴν αὐτῶν μὴ ἔλθοι ἡ ψυχή μου καὶ ἐπὶ τῇ συστάσει αὐτῶν μὴ ἐρείσαι τὰ ἥπατά μου ὅτι ἐν τῷ θυμῷ αὐτῶν ἀπέκτειναν ἀνθρώπους καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν ἐνευροκόπησαν ταῦρον 7 ἐπικατάρατος ὁ θυμὸς αὐτῶν ὅτι αὐθάδης καὶ ἡ μῆνις αὐτῶν ὅτι ἐσκληρύνθη διαμεριῶ αὐτοὺς ἐν Ιακωβ καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν Ισραηλ 8 Ιουδα σὲ αἰνέσαισαν οἱ ἀδελφοί σου αἱ χεῖρές σου ἐπὶ νώτου τῶν ἐχθρῶν σου προσκυνήσουσίν σοι οἱ υἱοὶ τοῦ πατρός σου 9 σκύμνος λέοντος Ιουδα ἐκ βλαστοῦ υἱέ μου ἀνέβης ἀναπεσὼν ἐκοιμήθης ὡς λέων καὶ ὡς σκύμνος τίς ἐγερεῖ αὐτόν 10 οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ιουδα καὶ ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ ἕως ἂν ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ καὶ αὐτὸς προσδοκία ἐθνῶν 11 δεσμεύων πρὸς ἄμπελον τὸν πῶλον αὐτοῦ καὶ τῇ ἕλικι τὸν πῶλον τῆς ὄνου αὐτοῦ πλυνεῖ ἐν οἴνῳ τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἐν αἵματι σταφυλῆς τὴν περιβολὴν αὐτοῦ 12 χαροποὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ οἴνου καὶ λευκοὶ οἱ ὀδόντες αὐτοῦ ἢ γάλα 1 Then Jacob summoned all his sons to him; Gather about me, he said, to hear what awaits you in the days still to come; 2 gather about me, sons of Jacob, and listen; it is Israel, your father, who speaks. 3 Thou, Ruben, art my first-born, my pride, my manhood’s first-fruits; thine was the privilege, thine the right to rule, 4 but all went to waste like water. Never mayst thou thrive, thou who wouldst lie between thy father’s sheets, and defile his bed. 5 Simeon and Levi are brothers indeed, warriors both, and ready tools of violence. 6 Never may this soul of mine take part in their conspiracy, this heart be of their company; raging, they slew their enemy, recklessly they broke down a city wall.[1] 7 A curse on this unrelenting rage of theirs, this bitter spite! I will distribute them here and there in Jacob, I will scatter them throughout Israel. 8 But thou, Juda, shalt win the praise of thy brethren; with thy hand on the necks of thy enemies, thou shalt be reverenced by thy own father’s sons. 9 Juda is like a lion’s whelp; on the hills, my son, thou roamest after thy prey; like a lion couched in his lair, a lioness that none dares provoke. 10 Juda shall not want a branch from his stem,[2] a prince drawn from his stock, until the day when he comes who is to be sent to us, he, the hope of the nations. 11 To what tree will he tie his mount; the ass he rides on? The vine for him, the vineyard for him; when he washes his garments, it shall be in wine, all his vesture shall be dyed with the blood of grapes. 12 Fairer than wine his eyes shall be, his teeth whiter than milk.[3] 1 Vocavit autem Jacob filios suos, et ait eis: Congregamini, ut annuntiem quæ ventura sunt vobis in diebus novissimis. 2

Congregamini, et audite, filii Jacob,
audite Israël patrem vestrum:
3
Ruben, primogenitus meus,
tu fortitudo mea, et principium doloris mei;
prior in donis, major in imperio.
4
Effusus es sicut aqua, non crescas: quia ascendisti cubile patris tui,
et maculasti stratum ejus.
5
Simeon et Levi fratres
vasa iniquitatis bellantia.
6
In consilium eorum non veniat anima mea,
et in cœtu illorum non sit gloria mea:
quia in furore suo occiderunt virum,
et in voluntate sua suffoderunt murum.
7
Maledictus furor eorum, quia pertinax:
et indignatio eorum, quia dura:
dividam eos in Jacob,
et dispergam eos in Israël.
8
Juda, te laudabunt fratres tui:
manus tua in cervicibus inimicorum tuorum,
adorabunt te filii patris tui.
9
Catulus leonis Juda:
ad prædam, fili mi, ascendisti:
requiescens accubuisti ut leo,
et quasi leæna: quis suscitabit eum?
10
Non auferetur sceptrum de Juda,
et dux de femore ejus,
donec veniat qui mittendus est,
et ipse erit expectatio gentium.
11
Ligans ad vineam pullum suum,
et ad vitem, o fili mi, asinam suam,
lavabit in vino stolam suam
et in sanguine uvæ pallium suum.
12
Pulchriores sunt oculi ejus vino,
et dentes ejus lacte candidiores.
13 Ζαβουλων παράλιος κατοικήσει καὶ αὐτὸς πα{R'} ὅρμον πλοίων καὶ παρατενεῖ ἕως Σιδῶνος 14 Ισσαχαρ τὸ καλὸν ἐπεθύμησεν ἀναπαυόμενος ἀνὰ μέσον τῶν κλήρων 15 καὶ ἰδὼν τὴν ἀνάπαυσιν ὅτι καλή καὶ τὴν γῆν ὅτι πίων ὑπέθηκεν τὸν ὦμον αὐτοῦ εἰς τὸ πονεῖν καὶ ἐγενήθη ἀνὴρ γεωργός 16 Δαν κρινεῖ τὸν ἑαυτοῦ λαὸν ὡσεὶ καὶ μία φυλὴ ἐν Ισραηλ 17 καὶ γενηθήτω Δαν ὄφις ἐ{F'} ὁδοῦ ἐγκαθήμενος ἐπὶ τρίβου δάκνων πτέρναν ἵππου καὶ πεσεῖται ὁ ἱππεὺς εἰς τὰ ὀπίσω 18 τὴν σωτηρίαν περιμένω κυρίου 19 Γαδ πειρατήριον πειρατεύσει αὐτόν αὐτὸς δὲ πειρατεύσει αὐτῶν κατὰ πόδας 20 Ασηρ πίων αὐτοῦ ὁ ἄρτος καὶ αὐτὸς δώσει τρυφὴν ἄρχουσιν 21 Νεφθαλι στέλεχος ἀνειμένον ἐπιδιδοὺς ἐν τῷ γενήματι κάλλος 13 Zabulon shall dwell by the sea shore, where the ships find harbour, at Sidon’s gates. 14 Issachar lies secure within its own confines, like some beast of burden that has great strength; 15 so pleasant he finds his resting-place, so fair his land, that he is willing to bow under the yoke, and pay tribute to others. 16 But Dan shall administer his own laws, like any other tribe of Israel; 17 Dan is like a snake by the road side, an adder on the path, to bite the horse’s heels, and make him throw the rider backwards. 18 I will wait patiently, Lord, for the deliverance thou canst bring me.[4] 19 Gad shall be at the mercy of armed men, till he goes armed in his turn. 20 Rich in wheat shall Aser’s lands be; he shall send out delicacies for the tables of kings. 21 Nephthali is like a roe-deer that goes free, bringing a message of gladness.[5] 13
Zabulon in littore maris habitabit,
et in statione navium
pertingens usque ad Sidonem.
14
Issachar asinus fortis
accubans inter terminos.
15
Vidit requiem, quod esset bona
et terram, quod optima:
et supposuit humerum suum ad portandum,
factusque est tributis serviens.
16
Dan judicabit populum suum
sicut et alia tribus in Israël.
17
Fiat Dan coluber in via,
cerastes in semita,
mordens ungulas equi,
ut cadat ascensor ejus retro.
18
Salutare tuum expectabo, Domine.
19
Gad, accinctus præliabatur ante eum:
et ipse accingetur retrorsum.
20
Aser, pinguis panis ejus,
et præbebit delicias regibus.
21
Nephthali, cervus emissus,
et dans eloquia pulchritudinis.
22 υἱὸς ηὐξημένος Ιωσηφ υἱὸς ηὐξημένος ζηλωτός υἱός μου νεώτατος πρός με ἀνάστρεψον 23 εἰς ὃν διαβουλευόμενοι ἐλοιδόρουν καὶ ἐνεῖχον αὐτῷ κύριοι τοξευμάτων 24 καὶ συνετρίβη μετὰ κράτους τὰ τόξα αὐτῶν καὶ ἐξελύθη τὰ νεῦρα βραχιόνων χειρῶν αὐτῶν διὰ χεῖρα δυνάστου Ιακωβ ἐκεῖθεν ὁ κατισχύσας Ισραηλ 25 παρὰ θεοῦ τοῦ πατρός σου καὶ ἐβοήθησέν σοι ὁ θεὸς ὁ ἐμὸς καὶ εὐλόγησέν σε εὐλογίαν οὐρανοῦ ἄνωθεν καὶ εὐλογίαν γῆς ἐχούσης πάντα ἕνεκεν εὐλογίας μαστῶν καὶ μήτρας 26 εὐλογίας πατρός σου καὶ μητρός σου ὑπερίσχυσεν ἐ{P'} εὐλογίαις ὀρέων μονίμων καὶ ἐ{P'} εὐλογίαις θινῶν ἀενάων ἔσονται ἐπὶ κεφαλὴν Ιωσηφ καὶ ἐπὶ κορυφῆς ὧν ἡγήσατο ἀδελφῶν 27 Βενιαμιν λύκος ἅρπαξ τὸ πρωινὸν ἔδεται ἔτι καὶ εἰς τὸ ἑσπέρας διαδώσει τροφήν 22 Joseph grows upward, upward still, fair to view; see how the maidens pass to and fro on the city walls![6] 23 Sorely his enemies harass him with the darts they throw, unrelenting in their hatred, 24 but his bow rests in the strength that does not fail him; the power of the God who rules in Jacob gives free play to hand and arm. From Joseph one shall arise, who will be the shepherd and the corner-stone of Israel. 25 The God of thy father shall bring thee aid; the Almighty shall bless thee with all the blessings that lie stored in heaven above, or in the depth beneath us, all the blessings that enrich breast and womb. 26 This blessing which thy father gives thee draws strength from all the blessings which his own fathers bequeathed; they shall not cease till he comes, whom the everlasting hills await. May they all rest on Joseph’s head, rest on his brow, who is separated, like a Nazirite, from his brethren. 27 As for Benjamin, he is like a ravening wolf, that must devour his own prey in the morning, and have plunder still to divide at nightfall. 22
Filius accrescens Joseph, filius accrescens et decorus aspectu:
filiæ discurrerunt super murum.
23
Sed exasperaverunt eum et jurgati sunt,
invideruntque illi habentes jacula.
24
Sedit in forti arcus ejus,
et dissoluta sunt vincula brachiorum et manuum illius
per manus potentis Jacob:
inde pastor egressus est, lapis Israël.
25
Deus patris tui erit adjutor tuus,
et omnipotens benedicet tibi
benedictionibus cæli desuper, benedictionibus abyssi jacentis deorsum,
benedictionibus uberum et vulvæ.
26
Benedictiones patris tui confortatæ sunt benedictionibus patrum ejus,
donec veniret desiderium collium æternorum:
fiant in capite Joseph,
et in vertice Nazaræi inter fratres suos.
27
Benjamin lupus rapax,
mane comedat prædam,
et vespere dividet spolia.
28 πάντες οὗτοι υἱοὶ Ιακωβ δώδεκα καὶ ταῦτα ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ πατὴρ αὐτῶν καὶ εὐλόγησεν αὐτούς ἕκαστον κατὰ τὴν εὐλογίαν αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς 29 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἐγὼ προστίθεμαι πρὸς τὸν ἐμὸν λαόν θάψατέ με μετὰ τῶν πατέρων μου ἐν τῷ σπηλαίῳ ὅ ἐστιν ἐν τῷ ἀγρῷ Εφρων τοῦ Χετταίου 30 ἐν τῷ σπηλαίῳ τῷ διπλῷ τῷ ἀπέναντι Μαμβρη ἐν τῇ γῇ Χανααν ὃ ἐκτήσατο Αβρααμ τὸ σπήλαιον παρὰ Εφρων τοῦ Χετταίου ἐν κτήσει μνημείου 31 ἐκεῖ ἔθαψαν Αβρααμ καὶ Σαρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐκεῖ ἔθαψαν Ισαακ καὶ Ρεβεκκαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἐκεῖ ἔθαψα Λειαν ἐν κτήσει τοῦ ἀγροῦ καὶ τοῦ σπηλαίου τοῦ ὄντος ἐν αὐτῷ παρὰ τῶν υἱῶν Χετ 32 καὶ κατέπαυσεν Ιακωβ ἐπιτάσσων τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ ἐξάρας τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κλίνην ἐξέλιπεν καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ 28 All these names are perpetuated in the twelve tribes of Israel; and these are the words in which their father blessed them one by one, giving each the blessing that was due to him. 29 Then he laid a charge upon them; I must die, he said, and become a part of my people; bury me with my fathers in the double cave on the land that belonged once to Ephron the Hethite, 30 the cave that looks towards Mambre, in the land of Chanaan. It was this cave that Abraham bought, with the ground it stands in, from Ephron the Hethite, to make his tomb there. 31 There they buried him, and his wife Sara with him; there, too, Isaac lies buried with his wife Rebecca; there Lia, too, was laid. 32 So he made an end of giving the directions he would have his sons observe; then lay his full length on the bed, and died, and became a part of his people. 28 Omnes hi in tribubus Israël duodecim: hæc locutus est eis pater suus, benedixitque singulis benedictionibus propriis. 29 Et præcepit eis, dicens: Ego congregor ad populum meum: sepelite me cum patribus meis in spelunca duplici quæ est in agro Ephron Hethæi, 30 contra Mambre in terra Chanaan, quam emit Abraham cum agro ab Ephron Hethæo in possessionem sepulchri. 31 Ibi sepelierunt eum, et Saram uxorem ejus: ibi sepultus est Isaac cum Rebecca conjuge sua: ibi et Lia condita jacet. 32 Finitisque mandatis quibus filios instruebat, collegit pedes suos super lectulum, et obiit: appositusque est ad populum suum.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT