New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Deuteronomy 32

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 »

Knox Bible Ad

1 πρόσεχε οὐρανέ καὶ λαλήσω καὶ ἀκουέτω γῆ ῥήματα ἐκ στόματός μου 2 προσδοκάσθω ὡς ὑετὸς τὸ ἀπόφθεγμά μου καὶ καταβήτω ὡς δρόσος τὰ ῥήματά μου ὡσεὶ ὄμβρος ἐ{P'} ἄγρωστιν καὶ ὡσεὶ νιφετὸς ἐπὶ χόρτον 3 ὅτι ὄνομα κυρίου ἐκάλεσα δότε μεγαλωσύνην τῷ θεῷ ἡμῶν 4 θεός ἀληθινὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ κρίσεις θεὸς πιστός καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία δίκαιος καὶ ὅσιος κύριος 5 ἡμάρτοσαν οὐκ αὐτῷ τέκνα μωμητά γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραμμένη 6 ταῦτα κυρίῳ ἀνταποδίδοτε οὕτω λαὸς μωρὸς καὶ οὐχὶ σοφός οὐκ αὐτὸς οὗτός σου πατὴρ ἐκτήσατό σε καὶ ἐποίησέν σε καὶ ἔκτισέν σε 7 μνήσθητε ἡμέρας αἰῶνος σύνετε ἔτη γενεᾶς γενεῶν ἐπερώτησον τὸν πατέρα σου καὶ ἀναγγελεῖ σοι τοὺς πρεσβυτέρους σου καὶ ἐροῦσίν σοι 8 ὅτε διεμέριζεν ὁ ὕψιστος ἔθνη ὡς διέσπειρεν υἱοὺς Αδαμ ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων θεοῦ 9 καὶ ἐγενήθη μερὶς κυρίου λαὸς αὐτοῦ Ιακωβ σχοίνισμα κληρονομίας αὐτοῦ Ισραηλ 1 Listen, you heavens, while I have my say; earth, be attentive to the words I utter; 2 here is teaching big with import as the rain, here are warnings that must soak in like the dew, wholesome as showers are to the grass, as moisture to the growing crops. 3 The renown of the Lord shall be my theme; to our God belongs majesty; 4 the God who shelters us, how perfect is all he does, how right are all his dealings! God, faithful and unerring, God, holy and just! 5 And these, his sons, are lost to him, his sons no longer in their defilement; a generation of false aims and rebellious will. 6 What, reckless still, inconsiderate still! Is this the return thou wouldst make to that father who calls thee his own, that creator who fashioned thee? 7 Cast thy mind back to old days; nay, trace the record of each succeeding generation; ask thy father what news he has to tell, thy forefathers, what word they have for thee. 8 The Ruler of all has divided the nations apart, sundering Adam’s children and giving to each people its own home, peoples as numerous as the sons that sprang from Israel;[1] 9 but one was the Lord’s treasured possession, his own people; it was Jacob he had marked out for his own domain. 1

Audite, cæli, quæ loquor:
audiat terra verba oris mei.
2
Concrescat ut pluvia doctrina mea,
fluat ut ros eloquium meum,
quasi imber super herbam,
et quasi stillæ super gramina.
3
Quia nomen Domini invocabo:
date magnificentiam Deo nostro.
4

Dei perfecta sunt opera,
et omnes viæ ejus judicia:
Deus fidelis, et absque ulla iniquitate,
justus et rectus.
5
Peccaverunt ei, et non filii ejus in sordibus:
generatio prava atque perversa.
6
Hæccine reddis Domino,
popule stulte et insipiens?
numquid non ipse est pater tuus,
qui possedit te, et fecit, et creavit te?
7
Memento dierum antiquorum, cogita generationes singulas:
interroga patrem tuum,
et annuntiabit tibi:
majores tuos, et dicent tibi.
8
Quando dividebat Altissimus gentes,
quando separabat filios Adam,
constituit terminos populorum
juxta numerum filiorum Israël.
9
Pars autem Domini, populus ejus:
Jacob funiculus hæreditatis ejus.
10 αὐτάρκησεν αὐτὸν ἐν γῇ ἐρήμῳ ἐν δίψει καύματος ἐν ἀνύδρῳ ἐκύκλωσεν αὐτὸν καὶ ἐπαίδευσεν αὐτὸν καὶ διεφύλαξεν αὐτὸν ὡς κόραν ὀφθαλμοῦ 11 ὡς ἀετὸς σκεπάσαι νοσσιὰν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῖς νεοσσοῖς αὐτοῦ ἐπεπόθησεν διεὶς τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐδέξατο αὐτοὺς καὶ ἀνέλαβεν αὐτοὺς ἐπὶ τῶν μεταφρένων αὐτοῦ 12 κύριος μόνος ἦγεν αὐτούς καὶ οὐκ ἦν με{T'} αὐτῶν θεὸς ἀλλότριος 13 ἀνεβίβασεν αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ἰσχὺν τῆς γῆς ἐψώμισεν αὐτοὺς γενήματα ἀγρῶν ἐθήλασαν μέλι ἐκ πέτρας καὶ ἔλαιον ἐκ στερεᾶς πέτρας 14 βούτυρον βοῶν καὶ γάλα προβάτων μετὰ στέατος ἀρνῶν καὶ κριῶν υἱῶν ταύρων καὶ τράγων μετὰ στέατος νεφρῶν πυροῦ καὶ αἷμα σταφυλῆς ἔπιον οἶνον 10 He sought them out in the wilderness, there in the fearful desert spaces, gave them the guidance, taught them the lessons they needed, guarded them as if they had been the apple of his eye. 11 (So the eagle that would incite its young to venture in the air now hovers above them, now spreads its wings and takes them up to rest on its own shoulders.) 12 None but the Lord was their guide on that journey, there was no alien god to be found then in their company. 13 And afterwards he settled them in a country of high hills, where they could eat the food their own lands yielded. Honey oozed from its rocks, on its barren uplands the olive could flourish; 14 cheese from the herd, milk was theirs from the flock, the flesh of well-fed lamb and ram, cattle of Basan’s breed, and he-goats; they ate the choicest wheat, drank the heady juice of the grape. 10
Invenit eum in terra deserta,
in loco horroris, et vastæ solitudinis:
circumduxit eum, et docuit:
et custodivit quasi pupillam oculi sui.
11
Sicut aquila provocans ad volandum pullos suos,
et super eos volitans,
expandit alas suas, et assumpsit eum,
atque portavit in humeris suis.
12
Dominus solus dux ejus fuit,
et non erat cum eo deus alienus:
13
constituit eum super excelsam terram,
ut comederet fructus agrorum:
ut sugeret mel de petra,
oleumque de saxo durissimo;
14
butyrum de armento, et lac de ovibus
cum adipe agnorum,
et arietum filiorum Basan: et hircos
cum medulla tritici,
et sanguinem uvæ biberet meracissimum.
15 καὶ ἔφαγεν Ιακωβ καὶ ἐνεπλήσθη καὶ ἀπελάκτισεν ὁ ἠγαπημένος ἐλιπάνθη ἐπαχύνθη ἐπλατύνθη καὶ ἐγκατέλιπεν θεὸν τὸν ποιήσαντα αὐτὸν καὶ ἀπέστη ἀπὸ θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ 16 παρώξυνάν με ἐ{P'} ἀλλοτρίοις ἐν βδελύγμασιν αὐτῶν ἐξεπίκρανάν με 17 ἔθυσαν δαιμονίοις καὶ οὐ θεῷ θεοῖς οἷς οὐκ ᾔδεισαν καινοὶ πρόσφατοι ἥκασιν οὓς οὐκ ᾔδεισαν οἱ πατέρες αὐτῶν 18 θεὸν τὸν γεννήσαντά σε ἐγκατέλιπες καὶ ἐπελάθου θεοῦ τοῦ τρέφοντός σε 19 καὶ εἶδεν κύριος καὶ ἐζήλωσεν καὶ παρωξύνθη δ{I'} ὀργὴν υἱῶν αὐτοῦ καὶ θυγατέρων 20 καὶ εἶπεν ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀ{P'} αὐτῶν καὶ δείξω τί ἔσται αὐτοῖς ἐ{P'} ἐσχάτων ὅτι γενεὰ ἐξεστραμμένη ἐστίν υἱοί οἷς οὐκ ἔστιν πίστις ἐν αὐτοῖς 21 αὐτοὶ παρεζήλωσάν με ἐ{P'} οὐ θεῷ παρώργισάν με ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν κἀγὼ παραζηλώσω αὐτοὺς ἐ{P'} οὐκ ἔθνει ἐ{P'} ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ αὐτούς 15 A people so well loved! And now, pampered, they would throw off the yoke. Pampered, full-fed, swollen with pride, they forsook that divine creator, revolted against their deliverer. 16 He must endure the rivalry of alien worship, must look on indignantly at their detestable doings. 17 Not to their God they offered sacrifice, but to devils, to gods yet untried, upstart gods of yesterday, whom their fathers never held in awe. 18 What, forsake the sheltering Power that gave thee birth, forget the very Lord who created thee? 19 The Lord was roused to anger when he saw it, saw his own sons and daughters defying him. 20 I will turn away from them, he said, and see what comes of it; here is a rebellious race, a thankless brood. 21 They have deserted me for a god that was no god, phantoms have been my rivals; now I will desert them in my turn, for a people that is no people of mine; their rivals shall be men as impious as themselves. 15

Incrassatus est dilectus, et recalcitravit:
incrassatus, impinguatus, dilatatus,
dereliquit Deum factorem suum,
et recessit a Deo salutari suo.
16
Provocaverunt eum in diis alienis,
et in abominationibus ad iracundiam concitaverunt.
17
Immolaverunt dæmoniis et non Deo,
diis quos ignorabant:
novi recentesque venerunt,
quos non coluerunt patres eorum:
18
Deum qui te genuit dereliquisti,
et oblitus es Domini creatoris tui.
19

Vidit Dominus, et ad iracundiam concitatus est:
quia provocaverunt eum filii sui et filiæ.
20
Et ait: Abscondam faciem meam ab eis,
et considerabo novissima eorum:
generatio enim perversa est,
et infideles filii.
21
Ipsi me provocaverunt in eo qui non erat Deus,
et irritaverunt in vanitatibus suis:
et ego provocabo eos in eo qui non est populus,
et in gente stulta irritabo illos.
22 ὅτι πῦρ ἐκκέκαυται ἐκ τοῦ θυμοῦ μου καυθήσεται ἕως ᾅδου κάτω καταφάγεται γῆν καὶ τὰ γενήματα αὐτῆς φλέξει θεμέλια ὀρέων 23 συνάξω εἰς αὐτοὺς κακὰ καὶ τὰ βέλη μου συντελέσω εἰς αὐτούς 24 τηκόμενοι λιμῷ καὶ βρώσει ὀρνέων καὶ ὀπισθότονος ἀνίατος ὀδόντας θηρίων ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς μετὰ θυμοῦ συρόντων ἐπὶ γῆς 25 ἔξωθεν ἀτεκνώσει αὐτοὺς μάχαιρα καὶ ἐκ τῶν ταμιείων φόβος νεανίσκος σὺν παρθένῳ θηλάζων μετὰ καθεστηκότος πρεσβύτου 26 εἶπα διασπερῶ αὐτούς παύσω δὴ ἐξ ἀνθρώπων τὸ μνημόσυνον αὐτῶν 27 εἰ μὴ δ{I'} ὀργὴν ἐχθρῶν ἵνα μὴ μακροχρονίσωσιν καὶ ἵνα μὴ συνεπιθῶνται οἱ ὑπεναντίοι μὴ εἴπωσιν ἡ χεὶρ ἡμῶν ἡ ὑψηλὴ καὶ οὐχὶ κύριος ἐποίησεν ταῦτα πάντα 22 My anger shall be like a raging fire that burns down to the depths of the abyss, that consumes earth and all that earth yields, scorches the very roots of the hills. 23 I mean to heap all my plagues upon them, exhaust all the arrows of my vengeance. 24 What famine shall gnaw them, what winged terrors eat them up with destructive fangs! I will send wild beasts, too, to prey on them, poisonous serpents shall creep upon them through the dust. 25 Havoc without, terror within doors; for man and maid, for infancy and old age, the same doom! 26 Indeed, I had thought to make away with them altogether, blot out their very name from all human remembrance; 27 but no, I held my hand; were these enemies of theirs to provoke me with taunts? Should the victors boast it was their own power, not mine, that had won the day? 22
Ignis succensus est in furore meo,
et ardebit usque ad inferni novissima:
devorabitque terram cum germine suo,
et montium fundamenta comburet.
23
Congregabo super eos mala,
et sagittas meas complebo in eis.
24
Consumentur fame,
et devorabunt eos aves morsu amarissimo:
dentes bestiarum immittam in eos,
cum furore trahentium super terram, atque serpentium.
25
Foris vastabit eos gladius,
et intus pavor,
juvenem simul ac virginem,
lactentem cum homine sene.
26

Dixi: Ubinam sunt?
cessare faciam ex hominibus memoriam eorum.
27
Sed propter iram inimicorum distuli:
ne forte superbirent hostes eorum,
et dicerent: Manus nostra excelsa,
et non Dominus, fecit hæc omnia.
28 ὅτι ἔθνος ἀπολωλεκὸς βουλήν ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ἐπιστήμη 29 οὐκ ἐφρόνησαν συνιέναι ταῦτα καταδεξάσθωσαν εἰς τὸν ἐπιόντα χρόνον 30 πῶς διώξεται εἷς χιλίους καὶ δύο μετακινήσουσιν μυριάδας εἰ μὴ ὁ θεὸς ἀπέδοτο αὐτοὺς καὶ κύριος παρέδωκεν αὐτούς 31 ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς ὁ θεὸς ἡμῶν οἱ θεοὶ αὐτῶν οἱ δὲ ἐχθροὶ ἡμῶν ἀνόητοι 32 ἐκ γὰρ ἀμπέλου Σοδομων ἡ ἄμπελος αὐτῶν καὶ ἡ κληματὶς αὐτῶν ἐκ Γομορρας ἡ σταφυλὴ αὐτῶν σταφυλὴ χολῆς βότρυς πικρίας αὐτοῖς 33 θυμὸς δρακόντων ὁ οἶνος αὐτῶν καὶ θυμὸς ἀσπίδων ἀνίατος 34 οὐκ ἰδοὺ ταῦτα συνῆκται πα{R'} ἐμοὶ καὶ ἐσφράγισται ἐν τοῖς θησαυροῖς μου 35 ἐν ἡμέρᾳ ἐκδικήσεως ἀνταποδώσω ἐν καιρῷ ὅταν σφαλῇ ὁ ποὺς αὐτῶν ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα ἀπωλείας αὐτῶν καὶ πάρεστιν ἕτοιμα ὑμῖν 28 How lost they are to right judgement, this people of Israel, how slow of discernment! 29 Ah, if they would only take thought, and read their lesson, and foresee what is still far away! 30 When they see their thousands put to rout by one man, ten thousand fleeing with two men in pursuit, can they doubt what is the cause of it? It means their own God has relinquished them; that the Lord’s decree has given their enemy the mastery; 31 that enemy himself will bear witness that his gods are no match for our God. 32 Does he enjoy my favour? No, says the Lord,[2] he is but a wild vine, such as grows in Sodom, or in the purlieus of Gomorrha, yielding grapes like gall, clusters of bitterness, 33 yielding wine like the adder’s venom, the rankling poison of the viper. 34 Be sure that I keep the record of his wickedness stored away under seal in my treasure house; 35 vengeance is for me; I will repay when the time comes. A slip of the foot, and ruin is upon them; little waiting now before the appointed day comes. 28
Gens absque consilio est,
et sine prudentia.
29
Utinam saperent, et intelligerent,
ac novissima providerent.
30
Quomodo persequatur unus mille,
et duo fugent decem millia?
nonne ideo, quia Deus suus vendidit eos,
et Dominus conclusit illos?
31
Non enim est Deus noster ut dii eorum:
et inimici nostri sunt judices.
32
De vinea Sodomorum, vinea eorum,
et de suburbanis Gomorrhæ:
uva eorum, uva fellis,
et botri amarissimi.
33
Fel draconum vinum eorum,
et venenum aspidum insanabile.
34
Nonne hæc condita sunt apud me,
et signata in thesauris meis?
35
Mea est ultio, et ego retribuam in tempore,
ut labatur pes eorum:
juxta est dies perditionis,
et adesse festinant tempora.
36 ὅτι κρινεῖ κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῖς δούλοις αὐτοῦ παρακληθήσεται εἶδεν γὰρ παραλελυμένους αὐτοὺς καὶ ἐκλελοιπότας ἐν ἐπαγωγῇ καὶ παρειμένους 37 καὶ εἶπεν κύριος ποῦ εἰσιν οἱ θεοὶ αὐτῶν ἐ{F'} οἷς ἐπεποίθεισαν ἐ{P'} αὐτοῖς 38 ὧν τὸ στέαρ τῶν θυσιῶν αὐτῶν ἠσθίετε καὶ ἐπίνετε τὸν οἶνον τῶν σπονδῶν αὐτῶν ἀναστήτωσαν καὶ βοηθησάτωσαν ὑμῖν καὶ γενηθήτωσαν ὑμῖν σκεπασταί 39 ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι καὶ οὐκ ἔστιν θεὸς πλὴν ἐμοῦ ἐγὼ ἀποκτενῶ καὶ ζῆν ποιήσω πατάξω κἀγὼ ἰάσομαι καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἐξελεῖται ἐκ τῶν χειρῶν μου 40 ὅτι ἀρῶ εἰς τὸν οὐρανὸν τὴν χεῖρά μου καὶ ὀμοῦμαι τῇ δεξιᾷ μου καὶ ἐρῶ ζῶ ἐγὼ εἰς τὸν αἰῶνα 41 ὅτι παροξυνῶ ὡς ἀστραπὴν τὴν μάχαιράν μου καὶ ἀνθέξεται κρίματος ἡ χείρ μου καὶ ἀνταποδώσω δίκην τοῖς ἐχθροῖς καὶ τοῖς μισοῦσίν με ἀνταποδώσω 42 μεθύσω τὰ βέλη μου ἀ{F'} αἵματος καὶ ἡ μάχαιρά μου καταφάγεται κρέα ἀ{F'} αἵματος τραυματιῶν καὶ αἰχμαλωσίας ἀπὸ κεφαλῆς ἀρχόντων ἐχθρῶν 43 εὐφράνθητε οὐρανοί ἅμα αὐτῷ καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες υἱοὶ θεοῦ εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ ἐνισχυσάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι θεοῦ ὅτι τὸ αἷμα τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἐκδικᾶται καὶ ἐκδικήσει καὶ ἀνταποδώσει δίκην τοῖς ἐχθροῖς καὶ τοῖς μισοῦσιν ἀνταποδώσει καὶ ἐκκαθαριεῖ κύριος τὴν γῆν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ 36 Never doubt it, the Lord will give his people redress, will take pity on his servants, when he sees their strength so spent, the number of them so dwindled, whether bond or free. 37 He will ask, What has become of those gods of yours, once so well trusted, 38 that shared, once, the fat of your victims, the wine you poured in libation? Will they not bestir themselves, and come to your aid, protect you in your hour of need? 39 Now you shall learn that I alone am God; there are no others to rival me; it is mine to kill and to quicken, mine to smite and to heal; from my power there is no deliverance. 40 See, I lift up my hand, and swear by my own eternal being 41 that I am whetting this bright sword of mine, to execute speedy judgement; I mean to take vengeance, now, on my enemies, requite them for all their malice. 42 Now to glut my arrows with their blood, now to flesh this sword of mine with the slaughter of my enemies, warriors slain in battle and unhelmeted captives! 43 Do honour, you nations, to the Lord’s people; he means to avenge the blood of his servants, to punish their enemies, to be reconciled once again with the land of Israel. 36
Judicabit Dominus populum suum,
et in servis suis miserebitur:
videbit quod infirmata sit manus,
et clausi quoque defecerunt,
residuique consumpti sunt.
37

Et dicet: Ubi sunt dii eorum,
in quibus habebant fiduciam?
38
de quorum victimis comedebant adipes,
et bibebant vinum libaminum:
surgant, et opitulentur vobis,
et in necessitate vos protegant.
39
Videte quod ego sim solus,
et non sit alius deus præter me:
ego occidam, et ego vivere faciam:
percutiam, et ego sanabo,
et non est qui de manu mea possit eruere.
40
Levabo ad cælum manum meam,
et dicam: Vivo ego in æternum.
41
Si acuero ut fulgur gladium meum,
et arripuerit judicium manus mea:
reddam ultionem hostibus meis,
et his qui oderunt me retribuam.
42
Inebriabo sagittas meas sanguine,
et gladius meus devorabit carnes;
de cruore occisorum, et de captivitate,
nudati inimicorum capitis.
43
Laudate, gentes, populum ejus,
quia sanguinem servorum suorum ulciscetur:
et vindictam retribuet in hostes eorum,
et propitius erit terræ populi sui.
44 καὶ ἔγραψεν Μωυσῆς τὴν ᾠδὴν ταύτην ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ἐδίδαξεν αὐτὴν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ εἰσῆλθεν Μωυσῆς καὶ ἐλάλησεν πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ αὐτὸς καὶ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυη 45 καὶ συνετέλεσεν Μωυσῆς λαλῶν παντὶ Ισραηλ 46 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς προσέχετε τῇ καρδίᾳ ἐπὶ πάντας τοὺς λόγους τούτους οὓς ἐγὼ διαμαρτύρομαι ὑμῖν σήμερον ἃ ἐντελεῖσθε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν φυλάσσειν καὶ ποιεῖν πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου 47 ὅτι οὐχὶ λόγος κενὸς οὗτος ὑμῖν ὅτι αὕτη ἡ ζωὴ ὑμῶν καὶ ἕνεκεν τοῦ λόγου τούτου μακροημερεύσετε ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν 44 So when Moses had performed his errand, reciting the whole of this song in the hearing of the assembled people, with Josue the son of Nun at his side, 45 he made an end of all his long discourse to the Israelites, 46 in these words, Pay good heed to the appeal I have made to you this day, and hand it on to your children, bidding them hold fast to all the terms of this law and carry them out faithfully. 47 These duties are not lightly enjoined on you; to every man of you they are life itself. Only by performing them can you hope for long enjoyment of this land across Jordan which is to be your home. 44 Venit ergo Moyses, et locutus est omnia verba cantici hujus in auribus populi, ipse et Josue filius Nun. 45 Complevitque omnes sermones istos, loquens ad universum Israël, 46 et dixit ad eos: Ponite corda vestra in omnia verba, quæ ego testificor vobis hodie: ut mandetis ea filiis vestris custodire et facere, et implere universa quæ scripta sunt legis hujus: 47 quia non incassum præcepta sunt vobis, sed ut singuli in eis viverent: quæ facientes longo perseveretis tempore in terra, ad quam, Jordane transmisso, ingredimini possidendam.
48 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ λέγων 49 ἀνάβηθι εἰς τὸ ὄρος τὸ Αβαριν τοῦτο ὄρος Ναβαυ ὅ ἐστιν ἐν γῇ Μωαβ κατὰ πρόσωπον Ιεριχω καὶ ἰδὲ τὴν γῆν Χανααν ἣν ἐγὼ δίδωμι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ εἰς κατάσχεσιν 50 καὶ τελεύτα ἐν τῷ ὄρει εἰς ὃ ἀναβαίνεις ἐκεῖ καὶ προστέθητι πρὸς τὸν λαόν σου ὃν τρόπον ἀπέθανεν Ααρων ὁ ἀδελφός σου ἐν Ωρ τῷ ὄρει καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ 51 διότι ἠπειθήσατε τῷ ῥήματί μου ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐπὶ τοῦ ὕδατος ἀντιλογίας Καδης ἐν τῇ ἐρήμῳ Σιν διότι οὐχ ἡγιάσατέ με ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ 52 ὅτι ἀπέναντι ὄψῃ τὴν γῆν καὶ ἐκεῖ οὐκ εἰσελεύσῃ 48 It was on the same day that the Lord said to Moses, 49 Climb this mountain of Abarim (that is, of the Further Side; it is the same as mount Nebo, in the Moabite country opposite Jericho), and view the land of Chanaan, which I mean to give the sons of Israel for their own. On that mountain thou art to die. 50 This height climbed, thou must needs become a part of thy people, as thy brother Aaron died and became a part of his people on Mount Hor. 51 You disobeyed me, in full sight of the whole people, at the Water of Rebellion in the desert of Sin, when you did not vindicate my holiness before the sons of Israel. 52 Thou shalt have sight, nevertheless, of this land which is my gift to the Israelites, the land it shall not be thine to enter. 48 Locutusque est Dominus ad Moysen in eadem die, dicens: 49 Ascende in montem istum Abarim, id est, transitum, in montem Nebo, qui est in terra Moab contra Jericho: et vide terram Chanaan, quam ego tradam filiis Israël obtinendam, et morere in monte. 50 Quem conscendens jungeris populis tuis, sicut mortuus est Aaron frater tuus in monte Hor, et appositus populis suis: 51 quia prævaricati estis contra me in medio filiorum Israël ad aquas contradictionis in Cades deserti Sin: et non sanctificastis me inter filios Israël. 52 E contra videbis terram, et non ingredieris in eam, quam ego dabo filiis Israël.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT