New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent

OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
 

Deuteronomy 33

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 »

1 καὶ αὕτη ἡ εὐλογία ἣν εὐλόγησεν Μωυσῆς ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ πρὸ τῆς τελευτῆς αὐτοῦ 2 καὶ εἶπεν κύριος ἐκ Σινα ἥκει καὶ ἐπέφανεν ἐκ Σηιρ ἡμῖν καὶ κατέσπευσεν ἐξ ὄρους Φαραν σὺν μυριάσιν Καδης ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ ἄγγελοι με{T'} αὐτοῦ 3 καὶ ἐφείσατο τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἡγιασμένοι ὑπὸ τὰς χεῖράς σου καὶ οὗτοι ὑπὸ σέ εἰσιν καὶ ἐδέξατο ἀπὸ τῶν λόγων αὐτοῦ 4 νόμον ὃν ἐνετείλατο ἡμῖν Μωυσῆς κληρονομίαν συναγωγαῖς Ιακωβ 5 καὶ ἔσται ἐν τῷ ἠγαπημένῳ ἄρχων συναχθέντων ἀρχόντων λαῶν ἅμα φυλαῖς Ισραηλ 1 And this is the blessing which God’s servant Moses gave to the sons of Israel before he died.[1] 2 See where the Lord comes forth, he said, from Sinai, where he rises high above the hills of Edom before us, dawns on us from mount Pharan; thousands of his holy ones were about him, and on his right hand his law shone to them like fire. 3 How he loves those tribes of his! All his holy ones dwell in his protecting care, can gather at his feet, and partake of his instruction. 4 We had a law given to us by Moses, the heirloom of Jacob’s posterity, 5 and our king dwelt among us, his favoured people, with the chieftains and all the tribes of Israel assembled about him. 1 Hæc est benedictio, qua benedixit Moyses, homo Dei, filiis Israël ante mortem suam. 2 Et ait:

Dominus de Sinai venit,
et de Seir ortus est nobis:
apparuit de monte Pharan,
et cum eo sanctorum millia.
In dextera ejus ignea lex.
3
Dilexit populos,
omnes sancti in manu illius sunt:
et qui appropinquant pedibus ejus,
accipient de doctrina illius.
4
Legem præcepit nobis Moyses,
hæreditatem multitudinis Jacob.
5
Erit apud rectissimum rex,
congregatis principibus populi cum tribubus Israël.
6 ζήτω Ρουβην καὶ μὴ ἀποθανέτω καὶ ἔστω πολὺς ἐν ἀριθμῷ 6 Let Ruben live on, never wasting away yet never growing populous. 6
Vivat Ruben, et non moriatur,
et sit parvus in numero.
7 καὶ αὕτη Ιουδα εἰσάκουσον κύριε φωνῆς Ιουδα καὶ εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ εἰσέλθοισαν αἱ χεῖρες αὐτοῦ διακρινοῦσιν αὐτῷ καὶ βοηθὸς ἐκ τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἔσῃ 7 And this was Juda’s blessing. Listen, Lord, to Juda’s plea, and restore him to his place among the people, so that he may fight for it and defend it against its enemies. 7 Hæc est Judæ benedictio:

Audi, Domine, vocem Judæ,
et ad populum suum introduc eum:
manus ejus pugnabunt pro eo,
et adjutor illius contra adversarios ejus erit.
8 καὶ τῷ Λευι εἶπεν δότε Λευι δήλους αὐτοῦ καὶ ἀλήθειαν αὐτοῦ τῷ ἀνδρὶ τῷ ὁσίῳ ὃν ἐπείρασαν αὐτὸν ἐν πείρᾳ ἐλοιδόρησαν αὐτὸν ἐπὶ ὕδατος ἀντιλογίας 9 ὁ λέγων τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρί οὐχ ἑόρακά σε καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ οὐκ ἐπέγνω καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἀπέγνω ἐφύλαξεν τὰ λόγιά σου καὶ τὴν διαθήκην σου διετήρησεν 10 δηλώσουσιν τὰ δικαιώματά σου τῷ Ιακωβ καὶ τὸν νόμον σου τῷ Ισραηλ ἐπιθήσουσιν θυμίαμα ἐν ὀργῇ σου διὰ παντὸς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου 11 εὐλόγησον κύριε τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ δέξαι κάταξον ὀσφὺν ἐχθρῶν ἐπανεστηκότων αὐτῷ καὶ οἱ μισοῦντες αὐτὸν μὴ ἀναστήτωσαν 8 And of Levi he said, The touchstones of Wisdom and Truth are for the man thou hast set apart, testing him at the place of Challenge, proving his worth at the Water of Rebellion.[2] 9 This is one who said to his father and mother, You are no acquaintance of mine, and to his brethren, I do not recognize you. Here are men that treated their own children as strangers, paying heed rather to thy warnings, keeping true to thy covenant; 10 Here, they said to Jacob, are the decrees thou must obey, here, Israel, is the law that governs thee. When thou art angry, Lord, it is theirs to offer incense, and burn sacrifice upon thy altar. 11 Bless all he has, Lord, and prosper all he does; smite his enemies and put them to rout, never let them rise up again to plot against him. 8 Levi quoque ait:

Perfectio tua, et doctrina tua viro sancto tuo,
quem probasti in tentatione,
et judicasti ad aquas contradictionis.
9
Qui dixit patri suo et matri suæ: Nescio vos:
et fratribus suis: Ignoro vos:
et nescierunt filios suos.
Hi custodierunt eloquium tuum,
et pactum tuum servaverunt.
10
Judicia tua, o Jacob,
et legem tuam, o Israël:
ponent thymiama in furore tuo,
et holocaustum super altare tuum.
11
Benedic, Domine, fortitudini ejus:
et opera manuum illius suscipe.
Percute dorsa inimicorum ejus:
et qui oderunt eum, non consurgant.
12 καὶ τῷ Βενιαμιν εἶπεν ἠγαπημένος ὑπὸ κυρίου κατασκηνώσει πεποιθώς καὶ ὁ θεὸς σκιάζει ἐ{P'} αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ὤμων αὐτοῦ κατέπαυσεν 12 Of Benjamin he said, First in the Lord’s love, he shall dwell secure in that companionship. God will spread his pavilion over him at all times, rest on those hills.[3] 12 Et Benjamin ait:

Amantissimus Domini habitabit confidenter in eo:
quasi in thalamo tota die morabitur,
et inter humeros illius requiescet.
13 καὶ τῷ Ιωσηφ εἶπεν ἀ{P'} εὐλογίας κυρίου ἡ γῆ αὐτοῦ ἀπὸ ὡρῶν οὐρανοῦ καὶ δρόσου καὶ ἀπὸ ἀβύσσων πηγῶν κάτωθεν 14 καὶ κα{Q'} ὥραν γενημάτων ἡλίου τροπῶν καὶ ἀπὸ συνόδων μηνῶν 15 καὶ ἀπὸ κορυφῆς ὀρέων ἀρχῆς καὶ ἀπὸ κορυφῆς βουνῶν ἀενάων 16 καὶ κα{Q'} ὥραν γῆς πληρώσεως καὶ τὰ δεκτὰ τῷ ὀφθέντι ἐν τῷ βάτῳ ἔλθοισαν ἐπὶ κεφαλὴν Ιωσηφ καὶ ἐπὶ κορυφῆς δοξασθεὶς ἐν ἀδελφοῖς 17 πρωτότοκος ταύρου τὸ κάλλος αὐτοῦ κέρατα μονοκέρωτος τὰ κέρατα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς ἔθνη κερατιεῖ ἅμα ἕως ἐ{P'} ἄκρου γῆς αὗται μυριάδες Εφραιμ καὶ αὗται χιλιάδες Μανασση 13 Of Joseph he said, His is a land rich in blessing from the Lord, enriched with dew by the heavens above us, with springs by the depth beneath, 14 enriched by ripening suns and engendering moons, 15 enriched by every influence of ancient mountains and immemorial hills, 16 enriched by earth and all the foison earth yields. Let the blessing of that God who once appeared in the bush light upon the head of Joseph, light on his brow who is separated like a Nazirite from his brethren. 17 What is the pride of the first-born bull-calf, or of the wild ox, but his two horns? Such horns has Joseph, that can toss nations to the ends of the earth; the hordes of Ephraim, the legions of Manasses! 13 Joseph quoque ait:

De benedictione Domini terra ejus,
de pomis cæli, et rore, atque abysso subjacente.
14
De pomis fructuum solis ac lunæ,
15
de vertice antiquorum montium,
de pomis collium æternorum:
16
et de frugibus terræ, et de plenitudine ejus.
Benedictio illius qui apparuit in rubo,
veniat super caput Joseph,
et super verticem nazaræi inter fratres suos.
17
Quasi primogeniti tauri pulchritudo ejus,
cornua rhinocerotis cornua illius:
in ipsis ventilabit gentes usque ad terminos terræ.
Hæ sunt multitudines Ephraim:
et hæc millia Manasse.
18 καὶ τῷ Ζαβουλων εἶπεν εὐφράνθητι Ζαβουλων ἐν ἐξοδίᾳ σου καί Ισσαχαρ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτοῦ 19 ἔθνη ἐξολεθρεύσουσιν καὶ ἐπικαλέσεσθε ἐκεῖ καὶ θύσετε θυσίαν δικαιοσύνης ὅτι πλοῦτος θαλάσσης θηλάσει σε καὶ ἐμπόρια παράλιον κατοικούντων 18 Of Zabulon he said, Happy art thou, Zabulon, and thou too, Issachar, at home and abroad. 19 Peoples shall be their guests on the mountain height, where their solemn sacrifice is offered. The wealth of the sea shall foster them, the treasures that lie hidden in the sands. 18 Et Zabulon ait:

Lætare, Zabulon, in exitu tuo,
et Issachar in tabernaculis tuis.
19
Populos vocabunt ad montem:
ibi immolabunt victimas justitiæ.
Qui inundationem maris quasi lac sugent,
et thesauros absconditos arenarum.
20 καὶ τῷ Γαδ εἶπεν εὐλογημένος ἐμπλατύνων Γαδ ὡς λέων ἀνεπαύσατο συντρίψας βραχίονα καὶ ἄρχοντα 21 καὶ εἶδεν ἀπαρχὴν αὐτοῦ ὅτι ἐκεῖ ἐμερίσθη γῆ ἀρχόντων συνηγμένων ἅμα ἀρχηγοῖς λαῶν δικαιοσύνην κύριος ἐποίησεν καὶ κρίσιν αὐτοῦ μετὰ Ισραηλ 20 Of Gad he said, Blessed is Gad in the breadth of his lands; he lies there like a lion, ready to take head and arm for his prey. 21 He too has achieved eminence; did not those lands of his enshrine such a ruler as took his part among the chiefs of the people, executing the Lord’s justice, his decrees concerning Israel?[4] 20 Et Gad ait:

Benedictus in latitudine Gad:
quasi leo requievit,
cepitque brachium et verticem.
21
Et vidit principatum suum,
quod in parte sua doctor esset repositus:
qui fuit cum principibus populi,
et fecit justitias Domini,
et judicium suum cum Israël.
22 καὶ τῷ Δαν εἶπεν Δαν σκύμνος λέοντος καὶ ἐκπηδήσεται ἐκ τοῦ Βασαν 22 Of Dan he said, Dan is a lion’s whelp; a torrent that comes down in full flood from Basan. 22 Dan quoque ait:

Dan catulus leonis, fluet largiter de Basan.
23 καὶ τῷ Νεφθαλι εἶπεν Νεφθαλι πλησμονὴ δεκτῶν καὶ ἐμπλησθήτω εὐλογίαν παρὰ κυρίου θάλασσαν καὶ λίβα κληρονομήσει 23 Of Nephthali he said, Nephthali shall enjoy great plenty, be rich in the Lord’s blessings; seaward and southward he shall extend his frontiers. 23 Et Nephthali dixit:

Nephthali abundantia perfruetur,
et plenus erit benedictionibus Domini:
mare et meridiem possidebit.
24 καὶ τῷ Ασηρ εἶπεν εὐλογητὸς ἀπὸ τέκνων Ασηρ καὶ ἔσται δεκτὸς τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ βάψει ἐν ἐλαίῳ τὸν πόδα αὐτοῦ 25 σίδηρος καὶ χαλκὸς τὸ ὑπόδημα αὐτοῦ ἔσται καὶ ὡς αἱ ἡμέραι σου ἡ ἰσχύς σου 24 Of Aser he said, Aser is a son highly favoured; let him stand well with his brethren; let him have oil to wash his feet in, 25 iron and bronze to make shoes for him. Let thy age be peaceful as thy youth. 24 Aser quoque ait:

Benedictus in filiis Aser,
sit placens fratribus suis,
et tingat in oleo pedem suum:
25
ferrum et æs calceamentum ejus.
Sicut dies juventutis tuæ, ita et senectus tua.
26 οὐκ ἔστιν ὥσπερ ὁ θεὸς τοῦ ἠγαπημένου ὁ ἐπιβαίνων ἐπὶ τὸν οὐρανὸν βοηθός σου καὶ ὁ μεγαλοπρεπὴς τοῦ στερεώματος 27 καὶ σκέπασις θεοῦ ἀρχῆς καὶ ὑπὸ ἰσχὺν βραχιόνων ἀενάων καὶ ἐκβαλεῖ ἀπὸ προσώπου σου ἐχθρὸν λέγων ἀπόλοιο 28 καὶ κατασκηνώσει Ισραηλ πεποιθὼς μόνος ἐπὶ γῆς Ιακωβ ἐπὶ σίτῳ καὶ οἴνῳ καὶ ὁ οὐρανὸς αὐτῷ συννεφὴς δρόσῳ 29 μακάριος σύ Ισραηλ τίς ὅμοιός σοι λαὸς σῳζόμενος ὑπὸ κυρίου ὑπερασπιεῖ ὁ βοηθός σου καὶ ἡ μάχαιρα καύχημά σου καὶ ψεύσονταί σε οἱ ἐχθροί σου καὶ σὺ ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτῶν ἐπιβήσῃ 26 The beloved people has a God great as no other; he rides in heaven to deliver thee, the clouds making way for his majestic coming; 27 there, on high, is his dwelling, and yet the eternal arms reach down to uphold thee. He will dispossess the enemy at thy onslaught, and doom him to destruction; 28 Israel shall live unmolested, Jacob shall see no rival near him, in a land full of corn and wine, under skies curtained with dewy mist. 29 Blessed, Israel, thou art, a people like no other, finding in the Lord thy deliverance, the shield that protects thee, the sword that wins thee renown! Thy enemies shall forswear their enmity, and thou shalt tread their pride in the dust.[5] 26
Non est deus alius ut Deus rectissimi,
ascensor cæli, auxiliator tuus.
Magnificentia ejus discurrunt nubes,
27
habitaculum ejus sursum,
et subter brachia sempiterna
ejiciet a facie tua inimicum,
dicetque: Conterere.
28
Habitabit Israël confidenter, et solus.
Oculus Jacob in terra frumenti et vini,
cælique caligabunt rore.
29
Beatus es tu, Israël:
quis similis tui, popule, qui salvaris in Domino?
Scutum auxilii tui,
et gladius gloriæ tuæ:
negabunt te inimici tui,
et tu eorum colla calcabis.
 PreviousNext 
Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT