New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Wisdom 6

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »

Knox Bible Ad

1 2 ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς καὶ σύνετε μάθετε δικασταὶ περάτων γῆς 3 ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν 4 ὅτι ἐδόθη παρὰ κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν καὶ ἡ δυναστεία παρὰ ὑψίστου ὃς ἐξετάσει ὑμῶν τὰ ἔργα καὶ τὰς βουλὰς διερευνήσει 5 ὅτι ὑπηρέται ὄντες τῆς αὐτοῦ βασιλείας οὐκ ἐκρίνατε ὀρθῶς οὐδὲ ἐφυλάξατε νόμον οὐδὲ κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ἐπορεύθητε 6 φρικτῶς καὶ ταχέως ἐπιστήσεται ὑμῖν ὅτι κρίσις ἀπότομος ἐν τοῖς ὑπερέχουσιν γίνεται 7 ὁ γὰρ ἐλάχιστος συγγνωστός ἐστιν ἐλέους δυνατοὶ δὲ δυνατῶς ἐτασθήσονται 8 οὐ γὰρ ὑποστελεῖται πρόσωπον ὁ πάντων δεσπότης οὐδὲ ἐντραπήσεται μέγεθος ὅτι μικρὸν καὶ μέγαν αὐτὸς ἐποίησεν ὁμοίως τε προνοεῖ περὶ πάντων 9 τοῖς δὲ κραταιοῖς ἰσχυρὰ ἐφίσταται ἔρευνα 10 πρὸς ὑμᾶς οὖν ὦ τύραννοι οἱ λόγοι μου ἵνα μάθητε σοφίαν καὶ μὴ παραπέσητε 11 οἱ γὰρ φυλάξαντες ὁσίως τὰ ὅσια ὁσιωθήσονται καὶ οἱ διδαχθέντες αὐτὰ εὑρήσουσιν ἀπολογίαν 12 ἐπιθυμήσατε οὖν τῶν λόγων μου ποθήσατε καὶ παιδευθήσεσθε 1 (Wisdom more avails than strength; for a man of prudence, the warrior is no match.)[1] 2 A word, then, for kings’ ears to hear, kings’ hearts to heed; a message for you, rulers, wherever you be! 3 Listen well, all you that have multitudes at your command, foreign hordes to do your bidding. 4 Power is none but comes to you from the Lord, nor any royalty but from One who is above all. He it is that will call you to account for your doings, with a scrutiny that reads your inmost thoughts; 5 you that held his commission and were false to it, justice neglected, the law set aside, his divine will transgressed. 6 Swift and terrible shall be his coming; strictly his doom falls where heads rise high. 7 For the meanest, there may be pardon; for greatness, greater torment is reserved. 8 What, should he cringe before high rank, stand in awe of a name, he, the Lord of a universe, that made great and little alike, that cares alike for all? 9 Who most has power, him the sharpest pains await. 10 Do you, then, royal sirs (for my warning touches none so nearly), learn wisdom’s lesson, and save yourselves from ruin. 11 He that would find soul’s health, holy must be and hallowed precepts observe; master these he must, if he would make good his defence. 12 Cherish these warnings of mine, and greedily devour them for your instruction. 1

Melior est sapientia quam vires,
et vir prudens quam fortis.
2
Audite ergo, reges, et intelligite;
discite, judices finium terræ.
3
Præbete aures, vos qui continetis multitudines,
et placetis vobis in turbis nationum.
4
Quoniam data est a Domino potestas vobis,
et virtus ab Altissimo:
qui interrogabit opera vestra, et cogitationes scrutabitur.
5
Quoniam cum essetis ministri regni illius,
non recte judicastis, nec custodistis legem justitiæ,
neque secundum voluntatem Dei ambulastis.
6
Horrende et cito apparebit vobis,
quoniam judicium durissimum his qui præsunt fiet.
7
Exiguo enim conceditur misericordia;
potentes autem potenter tormenta patientur.
8
Non enim subtrahet personam cujusquam Deus,
nec verebitur magnitudinem ejus cujusquam,
quoniam pusillum et magnum ipse fecit,
et æqualiter cura est illi de omnibus.
9
Fortioribus autem fortior instat cruciatio.
10
Ad vos ergo, reges, sunt hi sermones mei:
ut discatis sapientiam, et non excidatis.
11
Qui enim custodierint justa juste, justificabuntur;
et qui didicerint ista, invenient quid respondeant.
12
Concupiscite ergo sermones meos;
diligite illos, et habebitis disciplinam.
13 λαμπρὰ καὶ ἀμάραντός ἐστιν ἡ σοφία καὶ εὐχερῶς θεωρεῖται ὑπὸ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν καὶ εὑρίσκεται ὑπὸ τῶν ζητούντων αὐτήν 14 φθάνει τοὺς ἐπιθυμοῦντας προγνωσθῆναι 15 ὁ ὀρθρίσας πρὸς αὐτὴν οὐ κοπιάσει πάρεδρον γὰρ εὑρήσει τῶν πυλῶν αὐτοῦ 16 τὸ γὰρ ἐνθυμηθῆναι περὶ αὐτῆς φρονήσεως τελειότης καὶ ὁ ἀγρυπνήσας δ{I'} αὐτὴν ταχέως ἀμέριμνος ἔσται 17 ὅτι τοὺς ἀξίους αὐτῆς αὐτὴ περιέρχεται ζητοῦσα καὶ ἐν ταῖς τρίβοις φαντάζεται αὐτοῖς εὐμενῶς καὶ ἐν πάσῃ ἐπινοίᾳ ὑπαντᾷ αὐτοῖς 18 ἀρχὴ γὰρ αὐτῆς ἡ ἀληθεστάτη παιδείας ἐπιθυμία φροντὶς δὲ παιδείας ἀγάπη 19 ἀγάπη δὲ τήρησις νόμων αὐτῆς προσοχὴ δὲ νόμων βεβαίωσις ἀφθαρσίας 20 ἀφθαρσία δὲ ἐγγὺς εἶναι ποιεῖ θεοῦ 21 ἐπιθυμία ἄρα σοφίας ἀνάγει ἐπὶ βασιλείαν 22 εἰ οὖν ἥδεσθε ἐπὶ θρόνοις καὶ σκήπτροις τύραννοι λαῶν τιμήσατε σοφίαν ἵνα εἰς τὸν αἰῶνα βασιλεύσητε 23 13 The bright beacon of wisdom, that never burns dim, how readily seen by eyes that long for it, how open to their search! 14 Nay, she is beforehand with these her suitors, ready to make herself known to them; 15 no toilsome quest is his, that is up betimes to greet her; she is there, waiting at his doors. 16 Why, to entertain the very thought of her is maturity of the mind; one night’s vigil, and all thy cares are over. 17 She goes her rounds, to find men worthy of her favours; in the open street unveils that smiling face of hers, comes deliberately to meet them. 18 The very first step towards wisdom is the desire for discipline, 19 and how should a man care for discipline without loving it, or love it without heeding its laws, or heed its laws without winning immortality, 20 or win immortality without drawing near to God? 21 A royal road it is, then, this desire for wisdom, 22 and you, that have nations under your sway, as you value throne and sceptre, must hold wisdom in honour; how else shall your reign be eternal? 23 (A welcome light hers should be to the world’s princes.) 13
Clara est, et quæ numquam marcescit, sapientia:
et facile videtur ab his qui diligunt eam,
et invenitur ab his qui quærunt illam.
14
Præoccupat qui se concupiscunt,
ut illis se prior ostendat.
15
Qui de luce vigilaverit ad illam non laborabit;
assidentem enim illam foribus suis inveniet.
16
Cogitare ergo de illa sensus est consummatus,
et qui vigilaverit propter illam cito securus erit.
17
Quoniam dignos se ipsa circuit quærens,
et in viis ostendit se hilariter,
et in omni providentia occurrit illis.
18
Initium enim illius verissima est disciplinæ concupiscentia.
19
Cura ergo disciplinæ dilectio est,
et dilectio custodia legum illius est;
custoditio autem legum consummatio incorruptionis est;
20
incorruptio autem facit esse proximum Deo.
21
Concupiscentia itaque sapientiæ deducit ad regnum perpetuum.
22
Si ergo delectamini sedibus et sceptris, o reges populi,
diligite sapientiam, ut in perpetuum regnetis:
23
diligite lumen sapientiæ, omnes qui præestis populis.
24 τί δέ ἐστιν σοφία καὶ πῶς ἐγένετο ἀπαγγελῶ καὶ οὐκ ἀποκρύψω ὑμῖν μυστήρια ἀλλὰ ἀ{P'} ἀρχῆς γενέσεως ἐξιχνιάσω καὶ θήσω εἰς τὸ ἐμφανὲς τὴν γνῶσιν αὐτῆς καὶ οὐ μὴ παροδεύσω τὴν ἀλήθειαν 25 οὔτε μὴν φθόνῳ τετηκότι συνοδεύσω ὅτι οὗτος οὐ κοινωνήσει σοφίᾳ 26 πλῆθος δὲ σοφῶν σωτηρία κόσμου καὶ βασιλεὺς φρόνιμος εὐστάθεια δήμου 27 ὥστε παιδεύεσθε τοῖς ῥήμασίν μου καὶ ὠφεληθήσεσθε 24 What wisdom is, whence came its birth, I will now make known to you. Not for me to withhold the secret; from first to last I will tell the story of her origin, bring to light all that may be known of her, no word of the truth passed by. 25 Withhold it? Nay, the pale miser that grudges his store was never friend of mine; no such character befits the wise. 26 Wide let wisdom be spread, for the more health of mankind; what better security for a people, than prudence on the throne? 27 Learn, then, who will, the lesson of discernment; at my charges, and to his profit. 24

Quid est autem sapientia, et quemadmodum facta sit, referam,
et non abscondam a vobis sacramenta Dei:
sed ab initio nativitatis investigabo,
et ponam in lucem scientiam illius,
et non præteribo veritatem.
25
Neque cum invidia tabescente iter habebo,
quoniam talis homo non erit particeps sapientiæ.
26
Multitudo autem sapientium sanitas est orbis terrarum,
et rex sapiens stabilimentum populi est.
27
Ergo accipite disciplinam per sermones meos,
et proderit vobis.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT