New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Isaiah 32

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 »

Knox Bible Ad

1 ἰδοὺ γὰρ βασιλεὺς δίκαιος βασιλεύσει καὶ ἄρχοντες μετὰ κρίσεως ἄρξουσιν 2 καὶ ἔσται ὁ ἄνθρωπος κρύπτων τοὺς λόγους αὐτοῦ καὶ κρυβήσεται ὡς ἀ{F'} ὕδατος φερομένου καὶ φανήσεται ἐν Σιων ὡς ποταμὸς φερόμενος ἔνδοξος ἐν γῇ διψώσῃ 3 καὶ οὐκέτι ἔσονται πεποιθότες ἐ{P'} ἀνθρώποις ἀλλὰ τὰ ὦτα δώσουσιν ἀκούειν 4 καὶ ἡ καρδία τῶν ἀσθενούντων προσέξει τοῦ ἀκούειν καὶ αἱ γλῶσσαι αἱ ψελλίζουσαι ταχὺ μαθήσονται λαλεῖν εἰρήνην 5 καὶ οὐκέτι μὴ εἴπωσιν τῷ μωρῷ ἄρχειν καὶ οὐκέτι μὴ εἴπωσιν οἱ ὑπηρέται σου σίγα 6 ὁ γὰρ μωρὸς μωρὰ λαλήσει καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ μάταια νοήσει τοῦ συντελεῖν ἄνομα καὶ λαλεῖν πρὸς κύριον πλάνησιν τοῦ διασπεῖραι ψυχὰς πεινώσας καὶ τὰς ψυχὰς τὰς διψώσας κενὰς ποιῆσαι 7 ἡ γὰρ βουλὴ τῶν πονηρῶν ἄνομα βουλεύσεται καταφθεῖραι ταπεινοὺς ἐν λόγοις ἀδίκοις καὶ διασκεδάσαι λόγους ταπεινῶν ἐν κρίσει 8 οἱ δὲ εὐσεβεῖς συνετὰ ἐβουλεύσαντο καὶ αὕτη ἡ βουλὴ μενεῖ 1 See, where a king rules his folk justly! His nobles, too, make right award;[1] 2 to them men look, as for shelter against the wind, cover in a storm; for running streams in drought, shade of towering rock in a parched land. 3 Eyes they will have to see with, no darkness there; ears that are strained to listen attentively; 4 rude minds shall learn wise thoughts, the stammering tongue speak out readily and clear. 5 Noble rank shall no longer be for the reckless, or lordly titles for the crafty. 6 The reckless man, that speaks ever recklessly, his heart set on mischief, still full of empty show, and blasphemy against the Lord; food to the hungry, drink to the thirsty denying still! 7 And the crafty man, an ill craft is his, false pleas devising to ruin harmless folk, cheat the poor of their rights! 8 From a noble nature spring noble acts; title is none to greatness higher than this. 1

Ecce in justitia regnabit rex,
et principes in judicio præerunt.
2
Et erit vir sicut qui absconditur a vento,
et celat se a tempestate;
sicut rivi aquarum in siti,
et umbra petræ prominentis in terra deserta.
3
Non caligabunt oculi videntium,
et aures audientium diligenter auscultabunt.
4
Et cor stultorum intelliget scientiam,
et lingua balborum velociter loquetur et plane.
5
Non vocabitur ultra is qui insipiens est, princeps,
neque fraudulentus appellabitur major;
6
stultus enim fatua loquetur,
et cor ejus faciet iniquitatem,
ut perficiat simulationem,
et loquatur ad Dominum fraudulenter,
et vacuam faciat animam esurientis,
et potum sitienti auferat.
7
Fraudulenti vasa pessima sunt;
ipse enim cogitationes concinnavit
ad perdendos mites in sermone mendacii,
cum loqueretur pauper judicium.
8
Princeps vero ea quæ digna sunt principe cogitabit,
et ipse super duces stabit.
9 γυναῖκες πλούσιαι ἀνάστητε καὶ ἀκούσατε τῆς φωνῆς μου θυγατέρες ἐν ἐλπίδι ἀκούσατε τοὺς λόγους μου 10 ἡμέρας ἐνιαυτοῦ μνείαν ποιήσασθε ἐν ὀδύνῃ με{T'} ἐλπίδος ἀνήλωται ὁ τρύγητος πέπαυται ὁ σπόρος καὶ οὐκέτι μὴ ἔλθῃ 11 ἔκστητε λυπήθητε αἱ πεποιθυῖαι ἐκδύσασθε γυμναὶ γένεσθε περιζώσασθε σάκκους τὰς ὀσφύας 12 καὶ ἐπὶ τῶν μαστῶν κόπτεσθε ἀπὸ ἀγροῦ ἐπιθυμήματος καὶ ἀμπέλου γενήματος 13 ἡ γῆ τοῦ λαοῦ μου ἄκανθα καὶ χόρτος ἀναβήσεται καὶ ἐκ πάσης οἰκίας εὐφροσύνη ἀρθήσεται πόλις πλουσία 14 οἶκοι ἐγκαταλελειμμένοι πλοῦτον πόλεως καὶ οἴκους ἐπιθυμητοὺς ἀφήσουσιν καὶ ἔσονται αἱ κῶμαι σπήλαια ἕως τοῦ αἰῶνος εὐφροσύνη ὄνων ἀγρίων βοσκήματα ποιμένων 9 Bestir you, fine ladies, and listen; for ears untroubled by alarm I have a message. 10 Swiftly the days pass, the year goes round, and you shall have trouble enough, anxious foreboding, when the vintage fails, and no fruit-harvest comes. 11 Bewildered, the minds that were once at ease, full of foreboding, those untroubled hearts; you must go stripped and shame-faced now, with sackcloth about your loins, 12 mourn for lost fruitfulness, for the fields once so smiling, for the vineyards that bore so well. 13 That thorns and briers should come up in these lands of yours; come up over haunts you loved, in the city that was all mirth! 14 Empty, now, the palace, forgotten the hum of yonder streets; nothing but gloom, where a man must pick his way through caverns[2] endlessly; loved haunts of the wild ass, a pasture-ground for the flock. 9

Mulieres opulentæ, surgite,
et audite vocem meam;
filiæ confidentes,
percipite auribus eloquium meum.
10
Post dies enim et annum,
vos conturbabimini confidentes;
consummata est enim vindemia,
collectio ultra non veniet.
11
Obstupescite, opulentæ;
conturbamini, confidentes:
exuite vos et confundimini;
accingite lumbos vestros.
12
Super ubera plangite,
super regione desiderabili,
super vinea fertili.
13
Super humum populi mei
spinæ et vepres ascendent:
quanto magis super omnes domos gaudii
civitatis exultantis!
14
Domus enim dimissa est,
multitudo urbis relicta est,
tenebræ et palpatio
factæ sunt super speluncas usque in æternum;
gaudium onagrorum,
pascua gregum.
15 ἕως ἂν ἐπέλθῃ ἐ{F'} ὑμᾶς πνεῦμα ἀ{F'} ὑψηλοῦ καὶ ἔσται ἔρημος ὁ Χερμελ καὶ ὁ Χερμελ εἰς δρυμὸν λογισθήσεται 16 καὶ ἀναπαύσεται ἐν τῇ ἐρήμῳ κρίμα καὶ δικαιοσύνη ἐν τῷ Καρμήλῳ κατοικήσει 17 καὶ ἔσται τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰρήνη καὶ κρατήσει ἡ δικαιοσύνη ἀνάπαυσιν καὶ πεποιθότες ἕως τοῦ αἰῶνος 18 καὶ κατοικήσει ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐν πόλει εἰρήνης καὶ ἐνοικήσει πεποιθώς καὶ ἀναπαύσονται μετὰ πλούτου 19 ἡ δὲ χάλαζα ἐὰν καταβῇ οὐκ ἐ{F'} ὑμᾶς ἥξει καὶ ἔσονται οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τοῖς δρυμοῖς πεποιθότες ὡς οἱ ἐν τῇ πεδινῇ 20 μακάριοι οἱ σπείροντες ἐπὶ πᾶν ὕδωρ οὗ βοῦς καὶ ὄνος πατεῖ 15 All this, until the spirit is poured out on us from above; fruitful as Carmel then the wilderness, to make your well-tilled lands seem but waste. 16 Alike desert and fruitful field the home, now, of innocence, 17 the abode of loyalty; loyalty, that has peace for its crown, tranquillity for its harvest, repose for ever undisturbed. 18 In quiet homes this people of mine shall live, in dwelling-places that fear no attack; all shall be ease and plenty. 19 But first the hail-storm must do its work, forest be laid low, city levelled with the ground. 20 Ah, blessed race, their seed sowing, their oxen and asses driving, by every stream that flows![3] 15
Donec effundatur super nos
spiritus de excelso,
et erit desertum in carmel,
et carmel in saltum reputabitur.
16
Et habitabit in solitudine judicium,
et justitia in carmel sedebit.
17
Et erit opus justitiæ pax,
et cultus justitiæ silentium,
et securitas usque in sempiternum.
18
Et sedebit populus meus in pulchritudine pacis,
et in tabernaculis fiduciæ,
et in requie opulenta.
19
Grando autem in descensione saltus,
et humilitate humiliabitur civitas.
20
Beati qui seminatis super omnes aquas,
immittentes pedem bovis et asini.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT