New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent

OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
 

Isaiah 54

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 »

1 εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα εἶπεν γὰρ κύριος 2 πλάτυνον τὸν τόπον τῆς σκηνῆς σου καὶ τῶν αὐλαιῶν σου πῆξον μὴ φείσῃ μάκρυνον τὰ σχοινίσματά σου καὶ τοὺς πασσάλους σου κατίσχυσον 3 ἔτι εἰς τὰ δεξιὰ καὶ εἰς τὰ ἀριστερὰ ἐκπέτασον καὶ τὸ σπέρμα σου ἔθνη κληρονομήσει καὶ πόλεις ἠρημωμένας κατοικιεῖς 4 μὴ φοβοῦ ὅτι κατῃσχύνθης μηδὲ ἐντραπῇς ὅτι ὠνειδίσθης ὅτι αἰσχύνην αἰώνιον ἐπιλήσῃ καὶ ὄνειδος τῆς χηρείας σου οὐ μὴ μνησθήσῃ 5 ὅτι κύριος ὁ ποιῶν σε κύριος σαβαωθ ὄνομα αὐτῷ καὶ ὁ ῥυσάμενός σε αὐτὸς θεὸς Ισραηλ πάσῃ τῇ γῇ κληθήσεται 6 οὐχ ὡς γυναῖκα καταλελειμμένην καὶ ὀλιγόψυχον κέκληκέν σε κύριος οὐ{D'} ὡς γυναῖκα ἐκ νεότητος μεμισημένην εἶπεν ὁ θεός σου 7 χρόνον μικρὸν κατέλιπόν σε καὶ μετὰ ἐλέους μεγάλου ἐλεήσω σε 8 ἐν θυμῷ μικρῷ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ σοῦ καὶ ἐν ἐλέει αἰωνίῳ ἐλεήσω σε εἶπεν ὁ ῥυσάμενός σε κύριος 9 ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπὶ Νωε τοῦτό μοί ἐστιν καθότι ὤμοσα αὐτῷ ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ τῇ γῇ μὴ θυμωθήσεσθαι ἐπὶ σοὶ ἔτι μηδὲ ἐν ἀπειλῇ σου 10 τὰ ὄρη μεταστήσεσθαι οὐδὲ οἱ βουνοί σου μετακινηθήσονται οὕτως οὐδὲ τὸ πα{R'} ἐμοῦ σοι ἔλεος ἐκλείψει οὐδὲ ἡ διαθήκη τῆς εἰρήνης σου οὐ μὴ μεταστῇ εἶπεν γὰρ κύριος ἵλεώς σοι 1 Sing with praise, barren city that art childless still; echo thy praise, cry aloud, wife that wast never brought to bed; forsaken, she is to have more children now, the Lord says, than wife whose husband remains with her.[1] 2 Make more room for thy tent, stretch wide—what hinders thee?—the curtains of thy dwelling-place; long be the ropes, and firm the pegs that fasten them. 3 Right and left thou shalt spread, till thy race dispossesses the heathen, peoples the ruined cities. 4 Not thine to fear disappointment, not thine to blush for hopes unfulfilled; forget, henceforward, the shame of younger days, the reproach of thy widowed state; think upon it no more. 5 Husband now thou hast, and the name of him is the Lord of hosts, thy creator; he, the Holy One of Israel, that will now be called God of the whole earth, makes thee his own. 6 The Lord calls thee back, a woman forsaken and forlorn, the wife of his youth, long cast away; thy God sends thee word, 7 If I abandoned thee, it was but for a little moment, and now, in my great compassion, I bring thee home again. 8 Hid I my face from thee, it was for a short while, till my anger should be spent; love that takes pity on thee shall be eternal, says the Lord, thy ransomer. 9 The days of Noe have come again; I swore to Noe that I would bring no more floods on the earth such as his; thou, too, hast my oath for it, I will be angry with thee no more, rebuke thee no more. 10 Let the mountains be moved, the hills shake; my compassion towards thee stands immovable, my promise still unshaken, says the Lord, thy comforter. 1

Lauda, sterilis, quæ non paris;
decanta laudem, et hinni, quæ non pariebas:
quoniam multi filii desertæ
magis quam ejus quæ habet virum, dicit Dominus.
2
Dilata locum tentorii tui,
et pelles tabernaculorum tuorum extende:
ne parcas:
longos fac funiculos tuos,
et clavos tuos consolida.
3
Ad dexteram enim et ad lævam penetrabis,
et semen tuum gentes hæreditabit,
et civitates desertas inhabitabit.
4
Noli timere, quia non confunderis,
neque erubesces; non enim te pudebit,
quia confusionis adolescentiæ tuæ oblivisceris,
et opprobrii viduitatis tuæ non recordaberis amplius.
5
Quia dominabitur tui qui fecit te,
Dominus exercituum nomen ejus,
et redemptor tuus, Sanctus Israël:
Deus omnis terræ vocabitur.
6
Quia et mulierem derelictam et mœrentem spiritu
vocavit te Dominus,
et uxorem ab adolescentia abjectam,
dixit Deus tuus.
7
Ad punctum in modico dereliqui te,
et in miserationibus magnis congregabo te.
8
In momento indignationis abscondi
faciem meam parumper a te;
et in misericordia sempiterna misertus sum tui,
dixit redemptor tuus, Dominus.
9
Sicut in diebus Noë istud mihi est,
cui juravi ne inducerem aquas Noë ultra super terram;
sic juravi ut non irascar tibi,
et non increpem te.
10
Montes enim commovebuntur,
et colles contremiscent;
misericordia autem mea non recedet a te,
et fœdus pacis meæ non movebitur,
dixit miserator tuus Dominus.
11 ταπεινὴ καὶ ἀκατάστατος οὐ παρεκλήθης ἰδοὺ ἐγὼ ἑτοιμάζω σοὶ ἄνθρακα τὸν λίθον σου καὶ τὰ θεμέλιά σου σάπφειρον 12 καὶ θήσω τὰς ἐπάλξεις σου ἴασπιν καὶ τὰς πύλας σου λίθους κρυστάλλου καὶ τὸν περίβολόν σου λίθους ἐκλεκτοὺς 13 καὶ πάντας τοὺς υἱούς σου διδακτοὺς θεοῦ καὶ ἐν πολλῇ εἰρήνῃ τὰ τέκνα σου 14 καὶ ἐν δικαιοσύνῃ οἰκοδομηθήσῃ ἀπέχου ἀπὸ ἀδίκου καὶ οὐ φοβηθήσῃ καὶ τρόμος οὐκ ἐγγιεῖ σοι 15 ἰδοὺ προσήλυτοι προσελεύσονταί σοι δ{I'} ἐμοῦ καὶ ἐπὶ σὲ καταφεύξονται 16 ἰδοὺ ἐγὼ κτίζω σε οὐχ ὡς χαλκεὺς φυσῶν ἄνθρακας καὶ ἐκφέρων σκεῦος εἰς ἔργον ἐγὼ δὲ ἔκτισά σε οὐκ εἰς ἀπώλειαν φθεῖραι 17 πᾶν σκεῦος φθαρτόν ἐπὶ σὲ οὐκ εὐοδώσω καὶ πᾶσα φωνὴ ἀναστήσεται ἐπὶ σὲ εἰς κρίσιν πάντας αὐτοὺς ἡττήσεις οἱ δὲ ἔνοχοί σου ἔσονται ἐν αὐτῇ ἔστιν κληρονομία τοῖς θεραπεύουσιν κύριον καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι δίκαιοι λέγει κύριος 11 Thou, the friendless, the storm-beaten, the inconsolable, shalt have a pavement of patterned stones, and thy foundations shall be of sapphire; 12 thou shalt have turrets of jasper, and gates of carved gems, and all thy boundary stones shall be jewels. 13 All thy children, then, shall be disciples of the Lord; thy children, blessed how abundantly with peace! 14 Justice shall be thy sure foundation; far from thy thoughts be all oppression, now thou hast nothing to fear, all tumult of the mind,[2] when peril is none to threaten thee. 15 Aliens that had no part with me shall come to thy side; strangers shall throw in their lot with thine.[3] 16 See where the smith blows the coals at his forge, fashioning each weapon according to its use! Who but I made him? And who but I made the slayer that goes out to destroy? 17 No weapon that is forged against thee shall go true; no voice that is raised to condemn thee, but thou shalt give it the lie. Such their lot shall be that are the Lord’s servants; such protection shall they have of me, says the Lord. 11
Paupercula, tempestate convulsa absque ulla consolatione,
ecce ego sternam per ordinem lapides tuos,
et fundabo te in sapphiris:
12
et ponam jaspidem propugnacula tua,
et portas tuas in lapides sculptos,
et omnes terminos tuos in lapides desiderabiles;
13
universos filios tuos doctos a Domino,
et multitudinem pacis filiis tuis.
14
Et in justitia fundaberis:
recede procul a calumnia, quia non timebis,
et a pavore, quia non appropinquabit tibi.
15
Ecce accola veniet qui non erat mecum,
advena quondam tuus adjungetur tibi.
16
Ecce ego creavi fabrum
sufflantem in igne prunas,
et proferentem vas in opus suum;
et ego creavi interfectorem ad disperdendum.
17
Omne vas quod fictum est contra te, non dirigetur,
et omnem linguam resistentem tibi in judicio, judicabis.
Hæc est hæreditas servorum Domini,
et justitia eorum apud me, dicit Dominus.
 PreviousNext 
Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT