New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Isaiah 33

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 »

Knox Bible Ad

1 οὐαὶ τοῖς ταλαιπωροῦσιν ὑμᾶς ὑμᾶς δὲ οὐδεὶς ποιεῖ ταλαιπώρους καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς οὐκ ἀθετεῖ ἁλώσονται οἱ ἀθετοῦντες καὶ παραδοθήσονται καὶ ὡς σὴς ἐπὶ ἱματίου οὕτως ἡττηθήσονται 2 κύριε ἐλέησον ἡμᾶς ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν ἐγενήθη τὸ σπέρμα τῶν ἀπειθούντων εἰς ἀπώλειαν ἡ δὲ σωτηρία ἡμῶν ἐν καιρῷ θλίψεως 1 What, plunderer of the nations, unplundered still? Proud lord of others, does none dispute thy lordship? A time comes when thou must cease plundering, and thyself be plundered, when of lordship thou hast had enough, and others lord it over thee. 2 Have mercy on us, Lord, that wait for thee so patiently; day after day be our stronghold, our deliverer thou in time of trouble! 1

Væ qui prædaris! nonne et ipse prædaberis?
et qui spernis, nonne et ipse sperneris?
Cum consummaveris deprædationem, deprædaberis;
cum fatigatus desieris contemnere, contemneris.
2
Domine, miserere nostri,
te enim exspectavimus;
esto brachium nostrum in mane,
et salus nostra in tempore tribulationis.
3 διὰ φωνὴν τοῦ φόβου σου ἐξέστησαν λαοὶ ἀπὸ τοῦ φόβου σου καὶ διεσπάρησαν τὰ ἔθνη 4 νῦν δὲ συναχθήσεται τὰ σκῦλα ὑμῶν μικροῦ καὶ μεγάλου ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγῃ ἀκρίδας οὕτως ἐμπαίξουσιν ὑμῖν 5 ἅγιος ὁ θεὸς ὁ κατοικῶν ἐν ὑψηλοῖς ἐνεπλήσθη Σιων κρίσεως καὶ δικαιοσύνης 6 ἐν νόμῳ παραδοθήσονται ἐν θησαυροῖς ἡ σωτηρία ἡμῶν ἐκεῖ σοφία καὶ ἐπιστήμη καὶ εὐσέβεια πρὸς τὸν κύριον οὗτοί εἰσιν θησαυροὶ δικαιοσύνης 3 Fled, the alien host, scattered the heathen, thy angel’s voice[1] once heard, thy power made manifest! 4 Your spoils, Gentiles, how easily amassed! Easily as the locusts, where they swarm in the trenches. 5 The Lord’s power made manifest, that is throned high in heaven! With his just award Sion shall be well content; 6 still in these times of ours[2] the promise well kept, the full deliverance. Knowledge and wisdom and the fear of the Lord, what treasure like these? 3
A voce angeli fugerunt populi,
et ab exaltatione tua dispersæ sunt gentes.
4
Et congregabuntur spolia vestra sicut colligitur bruchus,
velut cum fossæ plenæ fuerint de eo.
5
Magnificatus est Dominus, quoniam habitavit in excelso;
implevit Sion judicio et justitia.
6
Et erit fides in temporibus tuis:
divitiæ salutis sapientia et scientia;
timor Domini ipse est thesaurus ejus.
7 ἰδοὺ δὴ ἐν τῷ φόβῳ ὑμῶν αὐτοὶ φοβηθήσονται οὓς ἐφοβεῖσθε φοβηθήσονται ἀ{F'} ὑμῶν ἄγγελοι γὰρ ἀποσταλήσονται ἀξιοῦντες εἰρήνην πικρῶς κλαίοντες παρακαλοῦντες εἰρήνην 8 ἐρημωθήσονται γὰρ αἱ τούτων ὁδοί πέπαυται ὁ φόβος τῶν ἐθνῶν καὶ ἡ πρὸς τούτους διαθήκη αἴρεται καὶ οὐ μὴ λογίσησθε αὐτοὺς ἀνθρώπους 9 ἐπένθησεν ἡ γῆ ᾐσχύνθη ὁ Λίβανος ἕλη ἐγένετο ὁ Σαρων φανερὰ ἔσται ἡ Γαλιλαία καὶ ὁ Κάρμηλος 10 νῦν ἀναστήσομαι λέγει κύριος νῦν δοξασθήσομαι νῦν ὑψωθήσομαι 11 νῦν ὄψεσθε νῦν αἰσθηθήσεσθε ματαία ἔσται ἡ ἰσχὺς τοῦ πνεύματος ὑμῶν πῦρ ὑμᾶς κατέδεται 12 καὶ ἔσονται ἔθνη κατακεκαυμένα ὡς ἄκανθα ἐν ἀγρῷ ἐρριμμένη καὶ κατακεκαυμένη 7 See, where they stand at the gates, the men we sent out to report,[3] hailing us; the messengers we sent to ask for peace,[4] weeping bitterly; 8 Deserted, the highways, the lanes untravelled; the enemy has broken the truce, making no terms with the cities, not sparing the lives of men; 9 widowed the countryside and lifeless, Lebanon shrunken and withered, Saron a wilderness, Basan and Carmel quaking with fear. 10 Now, the Lord says, to bestir myself, now to rise up in arms against them, now to make them feel my power! 11 A raging fire conceived in the womb, and nothing but stubble brought to the birth; your own impetuous spirit shall be a fire, Gentiles, to devour you; 12 like ashes in a kiln they shall be left, the alien hordes, bundles of brushwood eaten up by the fire. 7
Ecce videntes clamabunt foris;
angeli pacis amare flebunt.
8
Dissipatæ sunt viæ,
cessavit transiens per semitam:
irritum factum est pactum, projecit civitates,
non reputavit homines.
9
Luxit et elanguit terra;
confusus est Libanus, et obsorduit:
et factus est Saron sicut desertum,
et concussa est Basan, et Carmelus.
10
Nunc consurgam, dicit Dominus;
nunc exaltabor, nunc sublevabor.
11
Concipietis ardorem, parietis stipulam;
spiritus vester ut ignis vorabit vos.
12
Et erunt populi quasi de incendio cinis;
spinæ congregatæ igni comburentur.
13 ἀκούσονται οἱ πόρρωθεν ἃ ἐποίησα γνώσονται οἱ ἐγγίζοντες τὴν ἰσχύν μου 14 ἀπέστησαν οἱ ἐν Σιων ἄνομοι λήμψεται τρόμος τοὺς ἀσεβεῖς τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν ὅτι πῦρ καίεται τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν τὸν τόπον τὸν αἰώνιον 15 πορευόμενος ἐν δικαιοσύνῃ λαλῶν εὐθεῖαν ὁδόν μισῶν ἀνομίαν καὶ ἀδικίαν καὶ τὰς χεῖρας ἀποσειόμενος ἀπὸ δώρων βαρύνων τὰ ὦτα ἵνα μὴ ἀκούσῃ κρίσιν αἵματος καμμύων τοὺς ὀφθαλμοὺς ἵνα μὴ ἴδῃ ἀδικίαν 16 οὗτος οἰκήσει ἐν ὑψηλῷ σπηλαίῳ πέτρας ἰσχυρᾶς ἄρτος αὐτῷ δοθήσεται καὶ τὸ ὕδωρ αὐτοῦ πιστόν 17 βασιλέα μετὰ δόξης ὄψεσθε καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ὄψονται γῆν πόρρωθεν 13 Listen then, you that live far off, to the story of my doings; and you, who dwell close to me, learn the lesson of my power. 14 In Sion itself there be guilty folk that tremble, false hearts full of dismay; who shall survive this devouring flame, the near presence of fires that burn unceasingly? 15 He only, that follows the path of innocence, tells truth, ill-gotten gain refuses, flings back the bribe; his ears shut to murderous counsels, his eyes from every harmful sight turned away. 16 On the heights his dwelling shall be, his eyrie among the fastnesses of the rocks, bread shall be his for the asking, water from an unfailing spring. 17 Those eyes shall look on the king in his royal beauty, have sight of a land whose frontiers are far away. 13
Audite, qui longe estis, quæ fecerim;
et cognoscite, vicini, fortitudinem meam.
14
Conterriti sunt in Sion peccatores;
possedit tremor hypocritas.
Quis poterit habitare de vobis cum igne devorante?
quis habitabit ex vobis cum ardoribus sempiternis?
15
Qui ambulat in justitiis et loquitur veritatem,
qui projicit avaritiam ex calumnia,
et excutit manus suas ab omni munere,
qui obturat aures suas ne audiat sanguinem,
et claudit oculos suos ne videat malum.
16
Iste in excelsis habitabit;
munimenta saxorum sublimitas ejus:
panis ei datus est, aquæ ejus fideles sunt.
17
Regem in decore suo videbunt oculi ejus,
cernent terram de longe.
18 ἡ ψυχὴ ὑμῶν μελετήσει φόβον ποῦ εἰσιν οἱ γραμματικοί ποῦ εἰσιν οἱ συμβουλεύοντες ποῦ ἐστιν ὁ ἀριθμῶν τοὺς τρεφομένους 19 μικρὸν καὶ μέγαν λαόν ᾧ οὐ συνεβουλεύσαντο οὐδὲ ᾔδει βαθύφωνον ὥστε μὴ ἀκοῦσαι λαὸς πεφαυλισμένος καὶ οὐκ ἔστιν τῷ ἀκούοντι σύνεσις 20 ἰδοὺ Σιων ἡ πόλις τὸ σωτήριον ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται Ιερουσαλημ πόλις πλουσία σκηναὶ αἳ οὐ μὴ σεισθῶσιν οὐδὲ μὴ κινηθῶσιν οἱ πάσσαλοι τῆς σκηνῆς αὐτῆς εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον οὐδὲ τὰ σχοινία αὐτῆς οὐ μὴ διαρραγῶσιν 21 ὅτι τὸ ὄνομα κυρίου μέγα ὑμῖν τόπος ὑμῖν ἔσται ποταμοὶ καὶ διώρυγες πλατεῖς καὶ εὐρύχωροι οὐ πορεύσῃ ταύτην τὴν ὁδόν οὐδὲ πορεύσεται πλοῖον ἐλαῦνον 22 ὁ γὰρ θεός μου μέγας ἐστίν οὐ παρελεύσεταί με κύριος κριτὴς ἡμῶν κύριος ἄρχων ἡμῶν κύριος βασιλεὺς ἡμῶν κύριος οὗτος ἡμᾶς σώσει 23 ἐρράγησαν τὰ σχοινία σου ὅτι οὐκ ἐνίσχυσεν ὁ ἱστός σου ἔκλινεν οὐ χαλάσει τὰ ἱστία οὐκ ἀρεῖ σημεῖον ἕως οὗ παραδοθῇ εἰς προνομήν τοίνυν πολλοὶ χωλοὶ προνομὴν ποιήσουσιν 24 καὶ οὐ μὴ εἴπῃ κοπιῶ ὁ λαὸς ὁ ἐνοικῶν ἐν αὐτοῖς ἀφέθη γὰρ αὐτοῖς ἡ ἁμαρτία 18 Of those old fears, how thou wilt recall the memory! Where are they now, the learned men, that could weight each phrase of the law, that taught us like children?[5] 19 No longer wilt thou see before thee a rebellious people,[6] all profound talk that passes thy comprehension, and no wisdom. 20 Look around thee at Sion, goal of our pilgrimage, see where Jerusalem lies, an undisturbed dwelling-place; here is tent securely fixed, its pegs immoveable, its ropes never to be broken. 21 Here, as nowhere else, our Lord reigns in majesty; a place of rivers, of wide, open streams, yet no ship’s oar will disturb it, no huge galleon pass by; 22 the Lord our judge, the Lord our lawgiver, the Lord our king, will himself be our deliverance. 23 Now, thy tackle hangs loose and unserviceable, too weak thy mast is to display thy pennon; then, thou wilt have the spoil of many forays to divide, even lame folk shall carry plunder away. 24 No more shall they cry out on their helpless plight, these, thy fellow citizens; none dwells there now but is assoiled of his guilt. 18
Cor tuum meditabitur timorem:
ubi est litteratus? ubi legis verba ponderans?
ubi doctor parvulorum?
19
Populum impudentem non videbis,
populum alti sermonis, ita ut non possis intelligere
disertitudinem linguæ ejus, in quo nulla est sapientia.
20
Respice, Sion, civitatem solemnitatis nostræ:
oculi tui videbunt Jerusalem,
habitationem opulentam,
tabernaculum quod nequaquam transferri poterit;
nec auferentur clavi ejus in sempiternum,
et omnes funiculi ejus non rumpentur:
21
quia solummodo ibi magnificus est Dominus noster:
locus fluviorum rivi latissimi et patentes:
non transibit per eum navis remigum,
neque trieris magna transgredietur eum.
22
Dominus enim judex noster,
Dominus legifer noster,
Dominus rex noster,
ipse salvabit nos.
23
Laxati sunt funiculi tui,
et non prævalebunt;
sic erit malus tuus
ut dilatare signum non queas.
Tunc dividentur spolia prædarum multarum;
claudi diripient rapinam.
24
Nec dicet vicinus: Elangui;
populus qui habitat in ea, auferetur ab eo iniquitas.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT