New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Job 5

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »

Knox Bible Ad

1 ἐπικάλεσαι δέ εἴ τίς σοι ὑπακούσεται ἢ εἴ τινα ἀγγέλων ἁγίων ὄψῃ 2 καὶ γὰρ ἄφρονα ἀναιρεῖ ὀργή πεπλανημένον δὲ θανατοῖ ζῆλος 3 ἐγὼ δὲ ἑώρακα ἄφρονας ῥίζαν βάλλοντας ἀλ{L'} εὐθέως ἐβρώθη αὐτῶν ἡ δίαιτα 4 πόρρω γένοιντο οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἀπὸ σωτηρίας κολαβρισθείησαν δὲ ἐπὶ θύραις ἡσσόνων καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐξαιρούμενος 5 ἃ γὰρ ἐκεῖνοι συνήγαγον δίκαιοι ἔδονται αὐτοὶ δὲ ἐκ κακῶν οὐκ ἐξαίρετοι ἔσονται ἐκσιφωνισθείη αὐτῶν ἡ ἰσχύς 1 Who will listen to thy plaint against God? Wilt thou turn to one of his angels for redress? 2 Impatience is a great murderer of fools; in their simpleness of heart, they repine at the injury, to their ruin. 3 Never yet did I see a fool secure in his possessions but I prophesied disaster, there and then, for his fair prospects. 4 And still would I see his children bereft of hope, ground down by false judgement, and none to bring redress; 5 his harvest a prey for hungry neighbours, himself for the armed robber, his wealth drunk up by thirsty mouths.[1] 1

Voca ergo, si est qui tibi respondeat,
et ad aliquem sanctorum convertere.
2
Vere stultum interficit iracundia,
et parvulum occidit invidia.
3
Ego vidi stultum firma radice,
et maledixi pulchritudini ejus statim.
4
Longe fient filii ejus a salute,
et conterentur in porta,
et non erit qui eruat.
5
Cujus messem famelicus comedet,
et ipsum rapiet armatus,
et bibent sitientes divitias ejus.
6 οὐ γὰρ μὴ ἐξέλθῃ ἐκ τῆς γῆς κόπος οὐδὲ ἐξ ὀρέων ἀναβλαστήσει πόνος 7 ἀλλὰ ἄνθρωπος γεννᾶται κόπῳ νεοσσοὶ δὲ γυπὸς τὰ ὑψηλὰ πέτονται 6 Never was ill without a cause; never did mischief spring up self-sown. 7 Man’s bent is for mischief, as sure as birds will fly.[2] 6
Nihil in terra sine causa fit,
et de humo non oritur dolor.
7
Homo nascitur ad laborem,
et avis ad volatum.
8 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἐγὼ δεηθήσομαι κυρίου κύριον δὲ τὸν πάντων δεσπότην ἐπικαλέσομαι 9 τὸν ποιοῦντα μεγάλα καὶ ἀνεξιχνίαστα ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός 10 τὸν διδόντα ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν ἀποστέλλοντα ὕδωρ ἐπὶ τὴν ὑ{P'} οὐρανόν 11 τὸν ποιοῦντα ταπεινοὺς εἰς ὕψος καὶ ἀπολωλότας ἐξεγείροντα 12 διαλλάσσοντα βουλὰς πανούργων καὶ οὐ μὴ ποιήσουσιν αἱ χεῖρες αὐτῶν ἀληθές 13 ὁ καταλαμβάνων σοφοὺς ἐν τῇ φρονήσει βουλὴν δὲ πολυπλόκων ἐξέστησεν 14 ἡμέρας συναντήσεται αὐτοῖς σκότος τὸ δὲ μεσημβρινὸν ψηλαφήσαισαν ἴσα νυκτί 8 Wiser counsels for me; to the Lord himself my plaint shall be made, of God himself I will seek audience. 9 His magnificent counsels none may fathom, none reckon up his marvellous deeds. 10 His to grant the parched earth rain, watering the countryside; 11 his to exalt men of low esteem, to comfort the mourner with new hope. 12 Through him the crafty schemer is baulked of his aims; 13 cunning overreaches itself, and knavish plots are scattered to the winds; 14 wise fools, that blink in daylight, and grope their way blindly at full noon! 8
Quam ob rem ego deprecabor Dominum,
et ad Deum ponam eloquium meum:
9
qui facit magna et inscrutabilia,
et mirabilia absque numero;
10
qui dat pluviam super faciem terræ,
et irrigat aquis universa;
11
qui ponit humiles in sublime,
et mœrentes erigit sospitate;
12
qui dissipat cogitationes malignorum,
ne possint implere manus eorum quod cœperant;
13
qui apprehendit sapientes in astutia eorum,
et consilium pravorum dissipat.
14
Per diem incurrent tenebras,
et quasi in nocte, sic palpabunt in meridie.
15 ἀπόλοιντο δὲ ἐν πολέμῳ ἀδύνατος δὲ ἐξέλθοι ἐκ χειρὸς δυνάστου 16 εἴη δὲ ἀδυνάτῳ ἐλπίς ἀδίκου δὲ στόμα ἐμφραχθείη 15 So, from their slander and their violence, he rescues the poor and the unbefriended; 16 now, misery, take heart, let malice stand dumb with confusion! 15
Porro salvum faciet egenum a gladio oris eorum,
et de manu violenti pauperem.
16
Et erit egeno spes;
iniquitas autem contrahet os suum.
17 μακάριος δὲ ἄνθρωπος ὃν ἤλεγξεν ὁ κύριος νουθέτημα δὲ παντοκράτορος μὴ ἀπαναίνου 18 αὐτὸς γὰρ ἀλγεῖν ποιεῖ καὶ πάλιν ἀποκαθίστησιν ἔπαισεν καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἰάσαντο 19 ἑξάκις ἐξ ἀναγκῶν σε ἐξελεῖται ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ οὐ μὴ ἅψηταί σου κακόν 20 ἐν λιμῷ ῥύσεταί σε ἐκ θανάτου ἐν πολέμῳ δὲ ἐκ χειρὸς σιδήρου λύσει σε 21 ἀπὸ μάστιγος γλώσσης σε κρύψει καὶ οὐ μὴ φοβηθῇς ἀπὸ κακῶν ἐρχομένων 22 ἀδίκων καὶ ἀνόμων καταγελάσῃ ἀπὸ δὲ θηρίων ἀγρίων οὐ μὴ φοβηθῇς 23 θῆρες γὰρ ἄγριοι εἰρηνεύσουσίν σοι 24 εἶτα γνώσῃ ὅτι εἰρηνεύσει σου ὁ οἶκος ἡ δὲ δίαιτα τῆς σκηνῆς σου οὐ μὴ ἁμάρτῃ 25 γνώσῃ δὲ ὅτι πολὺ τὸ σπέρμα σου τὰ δὲ τέκνα σου ἔσται ὥσπερ τὸ παμβότανον τοῦ ἀγροῦ 26 ἐλεύσῃ δὲ ἐν τάφῳ ὥσπερ σῖτος ὥριμος κατὰ καιρὸν θεριζόμενος ἢ ὥσπερ θιμωνιὰ ἅλωνος κα{Q'} ὥραν συγκομισθεῖσα 27 ἰδοὺ ταῦτα οὕτως ἐξιχνιάσαμεν ταῦτά ἐστιν ἃ ἀκηκόαμεν σὺ δὲ γνῶθι σεαυτῷ εἴ τι ἔπραξας 17 Happy the man, whom God chastens for his faults! The correction he sends thee never, on thy life, refuse. 18 Wounds he, it is but to heal; the same hand, which smote, shall medicine thee. 19 So in six perils thou shalt go unharmed, and find yet one deliverance more; 20 hunger shall not starve thee, sword wound thee, 21 slander find thee out, havoc reach thee; 22 rapine and dearth thou shalt defy. And besides all this, ravening beasts shall not daunt thee; 23 friendly soil for thee are the desert rocks, and the wild things are in league with thee; 24 secure thou shalt keep thy tent, or visit thy fair lands, and nought shall go amiss. 25 Be sure that thy posterity will increase; like the green grass thy race shall flourish; 26 and when go to the grave thou must, it shall be with strength undiminished, like ripe corn at harvest-home. 27 Here are thoughts tested and found true; well for thee if thou wilt heed them, and ponder them in thy heart. 17
Beatus homo qui corripitur a Deo:
increpationem ergo Domini ne reprobes:
18
quia ipse vulnerat, et medetur;
percutit, et manus ejus sanabunt.
19
In sex tribulationibus liberabit te,
et in septima non tangent te malum.
20
In fame eruet te de morte,
et in bello de manu gladii.
21
A flagello linguæ absconderis,
et non timebis calamitatem cum venerit.
22
In vastitate et fame ridebis,
et bestias terræ non formidabis.
23
Sed cum lapidibus regionum pactum tuum,
et bestiæ terræ pacificæ erunt tibi.
24
Et scies quod pacem habeat tabernaculum tuum;
et visitans speciem tuam, non peccabis.
25
Scies quoque quoniam multiplex erit semen tuum,
et progenies tua quasi herba terræ.
26
Ingredieris in abundantia sepulchrum,
sicut infertur acervus tritici in tempore suo.
27
Ecce hoc, ut investigavimus, ita est:
quod auditum, mente pertracta.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT