New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Job 30

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »

Knox Bible Ad

1 νυνὶ δὲ κατεγέλασάν μου ἐλάχιστοι νῦν νουθετοῦσίν με ἐν μέρει ὧν ἐξουδένουν πατέρας αὐτῶν οὓς οὐχ ἡγησάμην εἶναι ἀξίους κυνῶν τῶν ἐμῶν νομάδων 2 καί γε ἰσχὺς χειρῶν αὐτῶν ἵνα τί μοι ἐ{P'} αὐτοὺς ἀπώλετο συντέλεια 3 ἐν ἐνδείᾳ καὶ λιμῷ ἄγονος οἱ φεύγοντες ἄνυδρον ἐχθὲς συνοχὴν καὶ ταλαιπωρίαν 4 οἱ περικλῶντες ἅλιμα ἐπὶ ἠχοῦντι οἵτινες ἅλιμα ἦν αὐτῶν τὰ σῖτα ἄτιμοι δὲ καὶ πεφαυλισμένοι ἐνδεεῖς παντὸς ἀγαθοῦ οἳ καὶ ῥίζας ξύλων ἐμασῶντο ὑπὸ λιμοῦ μεγάλου 5 ἐπανέστησάν μοι κλέπται 6 ὧν οἱ οἶκοι αὐτῶν ἦσαν τρῶγλαι πετρῶν 7 ἀνὰ μέσον εὐήχων βοήσονται οἳ ὑπὸ φρύγανα ἄγρια διῃτῶντο 8 ἀφρόνων υἱοὶ καὶ ἀτίμων ὄνομα καὶ κλέος ἐσβεσμένον ἀπὸ γῆς 9 νυνὶ δὲ κιθάρα ἐγώ εἰμι αὐτῶν καὶ ἐμὲ θρύλημα ἔχουσιν 10 ἐβδελύξαντο δέ με ἀποστάντες μακράν ἀπὸ δὲ προσώπου μου οὐκ ἐφείσαντο πτύελον 11 ἀνοίξας γὰρ φαρέτραν αὐτοῦ ἐκάκωσέν με καὶ χαλινὸν τοῦ προσώπου μου ἐξαπέστειλαν 12 ἐπὶ δεξιῶν βλαστοῦ ἐπανέστησαν πόδα αὐτῶν ἐξέτειναν καὶ ὡδοποίησαν ἐ{P'} ἐμὲ τρίβους ἀπωλείας αὐτῶν 13 ἐξετρίβησαν τρίβοι μου ἐξέδυσεν γάρ μου τὴν στολήν 14 βέλεσιν αὐτοῦ κατηκόντισέν με κέχρηταί μοι ὡς βούλεται ἐν ὀδύναις πέφυρμαι 1 And now? Now I am a laughing-stock, even to younger men; a flock of such base breed as theirs sheep-dog of mine never tended! 2 So profitless their puny strength, I would have let them die before ever they came to maturity.[1] 3 Starveling creatures, they should browse in the waste, unkempt, haggard and woe-begone, 4 cropping mallow and tree-bark and juniper-root for their diet, 5 and making great hue and cry after such dainties, as they pluck them from the hill-slopes! 6 Barren ravine and cave and rock their dwelling-place, 7 they were glad of so much shelter; a bramble thicket should be their welcome refuge. 8 A senseless and a nameless breed, earth is well rid of them. 9 O that I should be a song and a by-word on such lips as these! 10 That they loathe and shun me, and make bold to spit in my face, being what they are! 11 Now God has made me a mark for his archery, now he has put a bit in my mouth; 12 when my fair spring was overcast by calamity,[2] every passer-by might throw me down; like a flood they swept over me, 13 trampled down my path, took me unawares and overcame me, when there was none to bring rescue. 14 One breach made, one gate forced, they might fall upon me all at once, and add their weight to my misery. 1

Nunc autem derident me juniores tempore,
quorum non dignabar patres ponere cum canibus gregis mei:
2
quorum virtus manuum mihi erat pro nihilo,
et vita ipsa putabantur indigni:
3
egestate et fame steriles, qui rodebant in solitudine,
squallentes calamitate et miseria.
4
Et mandebant herbas, et arborum cortices,
et radix juniperorum erat cibus eorum:
5
qui de convallibus ista rapientes,
cum singula reperissent, ad ea cum clamore currebant.
6
In desertis habitabant torrentium,
et in cavernis terræ, vel super glaream:
7
qui inter hujuscemodi lætabantur,
et esse sub sentibus delicias computabant:
8
filii stultorum et ignobilium,
et in terra penitus non parentes.
9
Nunc in eorum canticum versus sum,
et factus sum eis in proverbium.
10
Abominantur me, et longe fugiunt a me,
et faciem meam conspuere non verentur.
11
Pharetram enim suam aperuit, et afflixit me,
et frenum posuit in os meum.
12
Ad dexteram orientis calamitates meæ illico surrexerunt:
pedes meos subverterunt,
et oppresserunt quasi fluctibus semitis suis.
13
Dissipaverunt itinera mea;
insidiati sunt mihi, et prævaluerunt:
et non fuit qui ferret auxilium.
14
Quasi rupto muro, et aperta janua, irruerunt super me,
et ad meas miserias devoluti sunt.
15 ἐπιστρέφονται δέ μου αἱ ὀδύναι ᾤχετό μου ἡ ἐλπὶς ὥσπερ πνεῦμα καὶ ὥσπερ νέφος ἡ σωτηρία μου 16 καὶ νῦν ἐ{P'} ἐμὲ ἐκχυθήσεται ἡ ψυχή μου ἔχουσιν δέ με ἡμέραι ὀδυνῶν 17 νυκτὶ δέ μου τὰ ὀστᾶ συγκέκαυται τὰ δὲ νεῦρά μου διαλέλυται 18 ἐν πολλῇ ἰσχύι ἐπελάβετό μου τῆς στολῆς ὥσπερ τὸ περιστόμιον τοῦ χιτῶνός μου περιέσχεν με 19 ἥγησαι δέ με ἴσα πηλῷ ἐν γῇ καὶ σποδῷ μου ἡ μερίς 20 κέκραγα δὲ πρὸς σὲ καὶ οὐκ εἰσακούεις μου ἔστησαν καὶ κατενόησάν με 21 ἐπέβης δέ μοι ἀνελεημόνως χειρὶ κραταιᾷ με ἐμαστίγωσας 22 ἔταξας δέ με ἐν ὀδύναις καὶ ἀπέρριψάς με ἀπὸ σωτηρίας 23 οἶδα γὰρ ὅτι θάνατός με ἐκτρίψει οἰκία γὰρ παντὶ θνητῷ γῆ 24 εἰ γὰρ ὄφελον δυναίμην ἐμαυτὸν χειρώσασθαι ἢ δεηθείς γε ἑτέρου καὶ ποιήσει μοι τοῦτο 25 ἐγὼ δὲ ἐπὶ παντὶ ἀδυνάτῳ ἔκλαυσα ἐστέναξα δὲ ἰδὼν ἄνδρα ἐν ἀνάγκαις 26 ἐγὼ δὲ ἐπέχων ἀγαθοῖς ἰδοὺ συνήντησάν μοι μᾶλλον ἡμέραι κακῶν 27 ἡ κοιλία μου ἐξέζεσεν καὶ οὐ σιωπήσεται προέφθασάν με ἡμέραι πτωχείας 28 στένων πεπόρευμαι ἄνευ φιμοῦ ἕστηκα δὲ ἐν ἐκκλησίᾳ κεκραγώς 29 ἀδελφὸς γέγονα σειρήνων ἑταῖρος δὲ στρουθῶν 30 τὸ δὲ δέρμα μου ἐσκότωται μεγάλως τὰ δὲ ὀστᾶ μου ἀπὸ καύματος 31 ἀπέβη δὲ εἰς πάθος μου ἡ κιθάρα ὁ δὲ ψαλμός μου εἰς κλαυθμὸν ἐμοί 15 All that I was, is gone, the ambition, the happiness that was mine swept away like clouds before the storm; 16 my heart is dead within me, a prey to long despairs. 17 By night, anguish racks my frame; sleepless the cares that consume me, 18 their poison[3] seems to eat away the very garments I wear, clings fast about me like the collar of my coat. 19 No better I than mud in the streets, little thought of as dust or ashes; 20 unheard I cry to thee, unregarded I stand in thy presence; 21 so hardened is thy heart, so pitilessly thy blows fall upon me. 22 Didst thou exalt me, lift me so high in air, only to hurl me down in ruin? 23 I know well enough that thou wilt bring me to the grave at last; it is the home thou hast appointed for all living men; 24 but surely thou dost not exert thy power only to destroy, surely thou hast mercy on the fallen? 25 I myself know what it is to pity the afflicted, to shed tears over human need! 26 But no, hope I for better things, I hope in vain; ever deeper the darkness shews to eyes straining for the light. 27 Still my heart is in turmoil, greeted still by fresh despairs; 28 I go mourning, my face blacker than ever the sun’s heat made it, rise up in public, and claim audience for my wrongs; 29 crying so dismally as if I had jackals[4] for my brothers, ostriches for my company. 30 And all the while, fever to discolour this flesh, to shrivel this frame! 31 What wonder if all, with me, is mourning and lament, if the music of harp and flute is heard no more? 15
Redactus sum in nihilum:
abstulisti quasi ventus desiderium meum,
et velut nubes pertransiit salus mea.
16
Nunc autem in memetipso marcescit anima mea,
et possident me dies afflictionis.
17
Nocte os meum perforatur doloribus,
et qui me comedunt, non dormiunt.
18
In multitudine eorum consumitur vestimentum meum,
et quasi capito tunicæ succinxerunt me.
19
Comparatus sum luto,
et assimilatus sum favillæ et cineri.
20
Clamo ad te, et non exaudis me:
sto, et non respicis me.
21
Mutatus es mihi in crudelem,
et in duritia manus tuæ adversaris mihi.
22
Elevasti me, et quasi super ventum ponens;
elisisti me valide.
23
Scio quia morti trades me,
ubi constituta est domus omni viventi.
24
Verumtamen non ad consumptionem eorum emittis manum tuam:
et si corruerint, ipse salvabis.
25
Flebam quondam super eo qui afflictus erat,
et compatiebatur anima mea pauperi.
26
Expectabam bona, et venerunt mihi mala:
præstolabar lucem, et eruperunt tenebræ.
27
Interiora mea efferbuerunt absque ulla requie:
prævenerunt me dies afflictionis.
28
Mœrens incedebam sine furore;
consurgens, in turba clamabam.
29
Frater fui draconum,
et socius struthionum.
30
Cutis mea denigrata est super me,
et ossa mea aruerunt præ caumate.
31
Versa est in luctum cithara mea,
et organum meum in vocem flentium.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT