New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Job 19

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »

Knox Bible Ad

1 ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει 2 ἕως τίνος ἔγκοπον ποιήσετε ψυχήν μου καὶ καθαιρεῖτε με λόγοις 3 γνῶτε μόνον ὅτι ὁ κύριος ἐποίησέ με οὕτως καταλαλεῖτέ μου οὐκ αἰσχυνόμενοί με ἐπίκεισθέ μοι 4 ναὶ δὴ ἐ{P'} ἀληθείας ἐγὼ ἐπλανήθην πα{R'} ἐμοὶ δὲ αὐλίζεται πλάνος λαλῆσαι ῥῆμα ὃ οὐκ ἔδει τὰ δὲ ῥήματά μου πλανᾶται καὶ οὐκ ἐπὶ καιροῦ 5 ἔα δὲ ὅτι ἐ{P'} ἐμοὶ μεγαλύνεσθε ἐνάλλεσθε δέ μοι ὀνείδει 1 But Job answered: 2 What, will you torment me still? Every word of yours a fresh weight to crush me? 3 How many times is this you have fallen on me, trampled me down without ruth? 4 If, unawares, I have committed some fault, it concerns none but myself; 5 not for you to claim authority over me, bring home to me my disgrace! 1 Respondens autem Job, dixit: 2

Usquequo affligitis animam meam,
et atteritis me sermonibus?
3
En decies confunditis me,
et non erubescitis opprimentes me.
4
Nempe etsi ignoravi,
mecum erit ignorantia mea.
5
At vos contra me erigimini,
et arguitis me opprobriis meis.
6 γνῶτε οὖν ὅτι ὁ κύριός ἐστιν ὁ ταράξας ὀχύρωμα δὲ αὐτοῦ ἐ{P'} ἐμὲ ὕψωσεν 7 ἰδοὺ γελῶ ὀνείδει καὶ οὐ λαλήσω κεκράξομαι καὶ οὐδαμοῦ κρίμα 8 κύκλῳ περιῳκοδόμημαι καὶ οὐ μὴ διαβῶ ἐπὶ πρόσωπόν μου σκότος ἔθετο 9 τὴν δὲ δόξαν ἀ{P'} ἐμοῦ ἐξέδυσεν ἀφεῖλεν δὲ στέφανον ἀπὸ κεφαλῆς μου 10 διέσπασέν με κύκλῳ καὶ ᾠχόμην ἐξέκοψεν δὲ ὥσπερ δένδρον τὴν ἐλπίδα μου 11 δεινῶς δέ μοι ὀργῇ ἐχρήσατο ἡγήσατο δέ με ὥσπερ ἐχθρόν 12 ὁμοθυμαδὸν δὲ ἦλθον τὰ πειρατήρια αὐτοῦ ἐ{P'} ἐμοὶ ταῖς ὁδοῖς μου ἐκύκλωσάν με ἐγκάθετοι 13 ἀ{P'} ἐμοῦ δὲ ἀδελφοί μου ἀπέστησαν ἔγνωσαν ἀλλοτρίους ἢ ἐμέ φίλοι δέ μου ἀνελεήμονες γεγόνασιν 14 οὐ προσεποιήσαντό με οἱ ἐγγύτατοί μου καὶ οἱ εἰδότες μου τὸ ὄνομα ἐπελάθοντό μου 15 γείτονες οἰκίας θεράπαιναί τέ μου ἀλλογενὴς ἤμην ἐναντίον αὐτῶν 16 θεράποντά μου ἐκάλεσα καὶ οὐχ ὑπήκουσεν στόμα δέ μου ἐδέετο 17 καὶ ἱκέτευον τὴν γυναῖκά μου προσεκαλούμην δὲ κολακεύων υἱοὺς παλλακίδων μου 18 οἱ δὲ εἰς τὸν αἰῶνά με ἀπεποιήσαντο ὅταν ἀναστῶ κα{T'} ἐμοῦ λαλοῦσιν 19 ἐβδελύξαντο δέ με οἱ εἰδότες με οὓς δὴ ἠγαπήκειν ἐπανέστησάν μοι 20 ἐν δέρματί μου ἐσάπησαν αἱ σάρκες μου τὰ δὲ ὀστᾶ μου ἐν ὀδοῦσιν ἔχεται 6 How to make you understand that God has misjudged me, caught me in his toils! 7 If I cry out upon that my wrongs, there is none to hear me, none to take cognisance of my plea; 8 my path hedged in, so that there is no escape, my direction lost, and I benighted. 9 By him discredited, discrowned, 10 by him left defenceless on every side, I go my ways; a tree torn up by the roots has more to hope for than I. 11 Against me all his anger is aroused; I am that enemy 12 against whom he musters all his forces, to ride over me, to beleaguer my dwelling place. 13 Sundered am I from my brethren, a stranger to all that knew me, 14 forsaken by my kindred, by my friends forgotten. 15 Guests that dwell in my house, ay, and the very serving-women, stare at me, the alien, the unknown; 16 my servants do not come at my call, I must speak them fair; 17 my wife shuns the breath of me, to my own flesh and blood[1] I am a suppliant. 18 The very innocents[2] despise me, jeer at me when my back is turned; 19 no counsellor so trusted but he is weary of me, no friend so loved but he abandons me now. 20 And I so wasted! Skin clinging to bone, save where the lips cover my teeth, is all that is left of me.[3] 6
Saltem nunc intelligite quia Deus non æquo judicio afflixerit me,
et flagellis suis me cinxerit.
7
Ecce clamabo, vim patiens, et nemo audiet;
vociferabor, et non est qui judicet.
8
Semitam meam circumsepsit, et transire non possum:
et in calle meo tenebras posuit.
9
Spoliavit me gloria mea,
et abstulit coronam de capite meo.
10
Destruxit me undique, et pereo:
et quasi evulsæ arbori abstulit spem meam.
11
Iratus est contra me furor ejus,
et sic me habuit quasi hostem suum.
12
Simul venerunt latrones ejus,
et fecerunt sibi viam per me,
et obsederunt in gyro tabernaculum meum.
13
Fratres meos longe fecit a me,
et noti mei quasi alieni recesserunt a me.
14
Dereliquerunt me propinqui mei,
et qui me noverant obliti sunt mei.
15
Inquilini domus meæ et ancillæ meæ sicut alienum habuerunt me,
et quasi peregrinus fui in oculis eorum.
16
Servum meum vocavi, et non respondit:
ore proprio deprecabar illum.
17
Halitum meum exhorruit uxor mea,
et orabam filios uteri mei.
18
Stulti quoque despiciebant me:
et cum ab eis recessissem, detrahebant mihi.
19
Abominati sunt me quondam consiliarii mei,
et quem maxime diligebam, aversatus est me.
20
Pelli meæ, consumptis carnibus, adhæsit os meum,
et derelicta sunt tantummodo labia circa dentes meos.
21 ἐλεήσατέ με ἐλεήσατέ με ὦ φίλοι χεὶρ γὰρ κυρίου ἡ ἁψαμένη μού ἐστιν 22 διὰ τί δέ με διώκετε ὥσπερ καὶ ὁ κύριος ἀπὸ δὲ σαρκῶν μου οὐκ ἐμπίπλασθε 23 τίς γὰρ ἂν δῴη γραφῆναι τὰ ῥήματά μου τεθῆναι δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίῳ εἰς τὸν αἰῶνα 24 ἐν γραφείῳ σιδηρῷ καὶ μολίβῳ ἢ ἐν πέτραις ἐγγλυφῆναι 21 Friends, friends, do you at least have pity, now when God’s hand has fallen on me! 22 Would you take part in God’s hue and cry against me, slander me to your hearts’ content?[4] 23 Could but these words of mine be written down in a book, 24 graven with a pen of iron upon tablets of lead, chiselled on hard flint![5] 21
Miseremini mei, miseremini mei saltem vos, amici mei,
quia manus Domini tetigit me.
22
Quare persequimini me sicut Deus,
et carnibus meis saturamini?
23
Quis mihi tribuat ut scribantur sermones mei?
quis mihi det ut exarentur in libro
24
stylo ferreo et plumbi lamina,
vel celte sculpantur in silice?
25 οἶδα γὰρ ὅτι ἀέναός ἐστιν ὁ ἐκλύειν με μέλλων ἐπὶ γῆς 26 ἀναστήσαι τὸ δέρμα μου τὸ ἀνατλῶν ταῦτα παρὰ γὰρ κυρίου ταῦτά μοι συνετελέσθη 27 ἃ ἐγὼ ἐμαυτῷ συνεπίσταμαι ἃ ὁ ὀφθαλμός μου ἑόρακεν καὶ οὐκ ἄλλος πάντα δέ μοι συντετέλεσται ἐν κόλπῳ 25 This at least I know, that one lives on who will vindicate me, rising up from the dust when the last day comes.[6] 26 Once more my skin shall clothe me, and in my flesh I shall have sight of God.[7] 27 I myself, with my own eyes; it will not be something other than myself that sees him. Deep in my heart is this hope reposed.[8] 25
Scio enim quod redemptor meus vivit,
et in novissimo die de terra surrecturus sum:
26
et rursum circumdabor pelle mea,
et in carne mea videbo Deum meum:
27
quem visurus sum ego ipse,
et oculi mei conspecturi sunt, et non alius:
reposita est hæc spes mea in sinu meo.
28 εἰ δὲ καὶ ἐρεῖτε τί ἐροῦμεν ἔναντι αὐτοῦ καὶ ῥίζαν λόγου εὑρήσομεν ἐν αὐτῷ 29 εὐλαβήθητε δὴ καὶ ὑμεῖς ἀπὸ ἐπικαλύμματος θυμὸς γὰρ ἐ{P'} ἀνόμους ἐπελεύσεται καὶ τότε γνώσονται ποῦ ἐστιν αὐτῶν ἡ ὕλη 28 You that would raise the hue and cry, finding matter of complaint against me, 29 should rather take flight yourselves, the sword at your heels; the sword that avenges wrong, proof to you that justice shall be done. 28
Quare ergo nunc dicitis: Persequamur eum,
et radicem verbi inveniamus contra eum?
29
Fugite ergo a facie gladii,
quoniam ultor iniquitatum gladius est:
et scitote esse judicium.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT