New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent

OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
 

Job 36

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »

1 προσθεὶς δὲ Ελιους ἔτι λέγει 2 μεῖνόν με μικρὸν ἔτι ἵνα διδάξω σε ἔτι γὰρ ἐν ἐμοί ἐστιν λέξις 3 ἀναλαβὼν τὴν ἐπιστήμην μου μακρὰν ἔργοις δέ μου δίκαια ἐρῶ 4 ἐ{P'} ἀληθείας καὶ οὐκ ἄδικα ῥήματα ἀδίκως συνίεις 5 γίγνωσκε δὲ ὅτι ὁ κύριος οὐ μὴ ἀποποιήσηται τὸν ἄκακον δυνατὸς ἰσχύι καρδίας 6 ἀσεβῆ οὐ μὴ ζωοποιήσει καὶ κρίμα πτωχῶν δώσει 7 οὐκ ἀφελεῖ ἀπὸ δικαίου ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ μετὰ βασιλέων εἰς θρόνον καὶ καθιεῖ αὐτοὺς εἰς νεῖκος καὶ ὑψωθήσονται 8 καὶ εἰ πεπεδημένοι ἐν χειροπέδαις συσχεθήσονται ἐν σχοινίοις πενίας 9 καὶ ἀναγγελεῖ αὐτοῖς τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ τὰ παραπτώματα αὐτῶν ὅτι ἰσχύσουσιν 10 ἀλλὰ τοῦ δικαίου εἰσακούσεται καὶ εἶπεν ὅτι ἐπιστραφήσονται ἐξ ἀδικίας 11 ἐὰν ἀκούσωσιν καὶ δουλεύσωσιν συντελέσουσιν τὰς ἡμέρας αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς καὶ τὰ ἔτη αὐτῶν ἐν εὐπρεπείαις 12 ἀσεβεῖς δὲ οὐ διασῴζει παρὰ τὸ μὴ βούλεσθαι εἰδέναι αὐτοὺς τὸν κύριον καὶ διότι νουθετούμενοι ἀνήκοοι ἦσαν 13 καὶ ὑποκριταὶ καρδίᾳ τάξουσιν θυμόν οὐ βοήσονται ὅτι ἔδησεν αὐτούς 14 ἀποθάνοι τοίνυν ἐν νεότητι ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἡ δὲ ζωὴ αὐτῶν τιτρωσκομένη ὑπὸ ἀγγέλων 15 ἀν{Q'} ὧν ἔθλιψαν ἀσθενῆ καὶ ἀδύνατον κρίμα δὲ πραέων ἐκθήσει 16 καὶ προσέτι ἠπάτησέν σε ἐκ στόματος ἐχθροῦ ἄβυσσος κατάχυσις ὑποκάτω αὐτῆς καὶ κατέβη τράπεζά σου πλήρης πιότητος 1 And still Eliu would have his say: 2 Bear with me a little while I declare my thought to thee; I have more to say yet on God’s behalf. 3 From a deep source I will draw my reasons, proving him, my Maker, to be just; 4 here is no delusive eloquence, the full truth shall be made known to thee. 5 He, the all-powerful, does not grudge men power; 6 it is only to the wicked he denies his aid; the friendless shall have redress. 7 Never from the just is his favour withdrawn; a royal throne is theirs for ever, so high he exalts them. 8 If he should leave them in chains, caught in the toils of sore need, 9 it is but to apprise them of their own ill deeds, their own tyrannous deeds; 10 he will speak home to them for their correction, warn them to turn back from their guilty ways. 11 Hear they and heed, they shall live long in ease and renown; 12 if hear they will not, it is the sword’s point for them, to their last gasp fools still. 13 It is the cunning, the false-hearted, that are God’s sworn enemies; from them no cry comes when the chains close about them; 14 the storm sweeps them away, forgotten in death as the temple minions are forgotten;[1] 15 it is the friendless he rescues in their need, speaks home to them through the afflictions they endure. 16 From the pit’s mouth, where the ground seems lost under thy feet, he will bring thee out into full freedom; thou shalt take thy ease at a table loaded with dainties. 1 Addens quoque Eliu, hæc locutus est: 2

Sustine me paululum, et indicabo tibi:
adhuc enim habeo quod pro Deo loquar.
3
Repetam scientiam meam a principio,
et operatorem meum probabo justum.
4
Vere enim absque mendacio sermones mei,
et perfecta scientia probabitur tibi.
5
Deus potentes non abjicit,
cum et ipse sit potens:
6
sed non salvat impios,
et judicium pauperibus tribuit.
7
Non auferet a justo oculos suos:
et reges in solio collocat in perpetuum,
et illi eriguntur.
8
Et si fuerint in catenis,
et vinciantur funibus paupertatis,
9
indicabit eis opera eorum,
et scelera eorum, quia violenti fuerunt.
10
Revelabit quoque aurem eorum, ut corripiat:
et loquetur, ut revertantur ab iniquitate.
11
Si audierint et observaverint, complebunt dies suos in bono,
et annos suos in gloria:
12
si autem non audierint,
transibunt per gladium,
et consumentur in stultitia.
13
Simulatores et callidi provocant iram Dei,
neque clamabunt cum vincti fuerint.
14
Morietur in tempestate anima eorum,
et vita eorum inter effeminatos.
15
Eripiet de angustia sua pauperem,
et revelabit in tribulatione aurem ejus.
16
Igitur salvabit te de ore angusto latissime,
et non habente fundamentum subter se:
requies autem mensæ tuæ erit plena pinguedine.
17 οὐχ ὑστερήσει δὲ ἀπὸ δικαίων κρίμα 18 θυμὸς δὲ ἐ{P'} ἀσεβεῖς ἔσται δ{I'} ἀσέβειαν δώρων ὧν ἐδέχοντο ἐ{P'} ἀδικίαις 19 μή σε ἐκκλινάτω ἑκὼν ὁ νοῦς δεήσεως ἐν ἀνάγκῃ ὄντων ἀδυνάτων καὶ πάντας τοὺς κραταιοῦντας ἰσχύν 20 μὴ ἐξελκύσῃς τὴν νύκτα τοῦ ἀναβῆναι λαοὺς ἀν{T'} αὐτῶν 21 ἀλλὰ φύλαξαι μὴ πράξῃς ἄτοπα ἐπὶ τοῦτον γὰρ ἐξείλω ἀπὸ πτωχείας 17 Is sentence passed on thee such as rebels undergo? Thou shalt have justice yet, and a true award. 18 Never let the thought that God is angry lure thee into tyranny and corruption; 19 lay aside thy greatness, forbear to oppress, away with the body-guard which attends thee; 20 put an end to the dark time when nations must march under their orders. 21 Do not yield to the rebellious mood thou hast cherished since affliction came upon thee.[2] 17
Causa tua quasi impii judicata est:
causam judiciumque recipies.
18
Non te ergo superet ira ut aliquem opprimas:
nec multitudo donorum inclinet te.
19
Depone magnitudinem tuam absque tribulatione,
et omnes robustos fortitudine.
20
Ne protrahas noctem,
ut ascendant populi pro eis.
21
Cave ne declines ad iniquitatem:
hanc enim cœpisti sequi post miseriam.
22 ἰδοὺ ὁ ἰσχυρὸς κραταιώσει ἐν ἰσχύι αὐτοῦ τίς γάρ ἐστιν κα{T'} αὐτὸν δυνάστης 23 τίς δέ ἐστιν ὁ ἐτάζων αὐτοῦ τὰ ἔργα ἢ τίς ὁ εἴπας ἔπραξεν ἄδικα 24 μνήσθητι ὅτι μεγάλα ἐστὶν αὐτοῦ τὰ ἔργα ὧν ἦρξαν ἄνδρες 25 πᾶς ἄνθρωπος εἶδεν ἐν ἑαυτῷ ὅσοι τιτρωσκόμενοί εἰσιν βροτοί 26 ἰδοὺ ὁ ἰσχυρὸς πολύς καὶ οὐ γνωσόμεθα ἀριθμὸς ἐτῶν αὐτοῦ καὶ ἀπέραντος 27 ἀριθμηταὶ δὲ αὐτῷ σταγόνες ὑετοῦ καὶ ἐπιχυθήσονται ὑετῷ εἰς νεφέλην 28 ῥυήσονται παλαιώματα ἐσκίασεν δὲ νέφη ἐπὶ ἀμυθήτων βροτῶν ὥραν ἔθετο κτήνεσιν οἴδασιν δὲ κοίτης τάξιν ἐπὶ τούτοις πᾶσιν οὐκ ἐξίσταταί σου ἡ διάνοια οὐδὲ διαλλάσσεταί σου ἡ καρδία ἀπὸ σώματος 29 καὶ ἐὰν συνῇ ἀπεκτάσεις νεφέλης ἰσότητα σκηνῆς αὐτοῦ 30 ἰδοὺ ἐκτείνει ἐ{P'} αὐτὸν ηδω καὶ ῥιζώματα τῆς θαλάσσης ἐκάλυψεν 31 ἐν γὰρ αὐτοῖς κρινεῖ λαούς δώσει τροφὴν τῷ ἰσχύοντι 32 ἐπὶ χειρῶν ἐκάλυψεν φῶς καὶ ἐνετείλατο περὶ αὐτῆς ἐν ἀπαντῶντι 33 ἀναγγελεῖ περὶ αὐτοῦ φίλον αὐτοῦ κτῆσις καὶ περὶ ἀδικίας 22 God, that is so great and powerful, man’s sovereign teacher, 23 how should anyone fathom his designs, or charge him with injustice? 24 Bethink thee, how high beyond thy thought are those creatures of his which men praise; 25 how mortals see, but see, like mortals, from afar. 26 Truly there is no measuring God’s greatness, no reckoning his length of days. 27 He hoards up the rain-drops, or showers them down in full flood 28 from the cloud-fountains that curtain us overhead. 29 With those clouds, when it is his pleasure, he spreads his pavilion, 30 flashes his lightning on high, brings darkness on the depths of the sea. 31 Has he not a whole world to rule, a whole race of mortals to supply with food? 32 Now he hides the light away with the shadow of his hand, now he bids it shine out again, 33 as if to shew a friend at his side that he is the owner of it, that he can reach its high fastness when he will. 22
Ecce Deus excelsus in fortitudine sua,
et nullus ei similis in legislatoribus.
23
Quis poterit scrutari vias ejus?
aut quis potest ei dicere: Operatus es iniquitatem?
24
Memento quod ignores opus ejus,
de quo cecinerunt viri.
25
Omnes homines vident eum:
unusquisque intuetur procul.
26
Ecce Deus magnus vincens scientiam nostram:
numerus annorum ejus inæstimabilis.
27
Qui aufert stillas pluviæ,
et effundit imbres ad instar gurgitum,
28
qui de nubibus fluunt
quæ prætexunt cuncta desuper.
29
Si voluerit extendere nubes quasi tentorium suum,
30
et fulgurare lumine suo desuper,
cardines quoque maris operiet.
31
Per hæc enim judicat populos,
et dat escas multis mortalibus.
32
In manibus abscondit lucem,
et præcepit ei ut rursus adveniat.
33
Annuntiat de ea amico suo, quod possessio ejus sit,
et ad eam possit ascendere.
 PreviousNext 
Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT