New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent

OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
 

Job 39

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »

1 εἰ ἔγνως καιρὸν τοκετοῦ τραγελάφων πέτρας ἐφύλαξας δὲ ὠδῖνας ἐλάφων 2 ἠρίθμησας δὲ αὐτῶν μῆνας πλήρεις τοκετοῦ ὠδῖνας δὲ αὐτῶν ἔλυσας 3 ἐξέθρεψας δὲ αὐτῶν τὰ παιδία ἔξω φόβου ὠδῖνας αὐτῶν ἐξαποστελεῖς 4 ἀπορρήξουσιν τὰ τέκνα αὐτῶν πληθυνθήσονται ἐν γενήματι ἐξελεύσονται καὶ οὐ μὴ ἀνακάμψουσιν αὐτοῖς 5 τίς δέ ἐστιν ὁ ἀφεὶς ὄνον ἄγριον ἐλεύθερον δεσμοὺς δὲ αὐτοῦ τίς ἔλυσεν 6 ἐθέμην δὲ τὴν δίαιταν αὐτοῦ ἔρημον καὶ τὰ σκηνώματα αὐτοῦ ἁλμυρίδα 7 καταγελῶν πολυοχλίας πόλεως μέμψιν δὲ φορολόγου οὐκ ἀκούων 8 κατασκέψεται ὄρη νομὴν αὐτοῦ καὶ ὀπίσω παντὸς χλωροῦ ζητεῖ 9 βουλήσεται δέ σοι μονόκερως δουλεῦσαι ἢ κοιμηθῆναι ἐπὶ φάτνης σου 10 δήσεις δὲ ἐν ἱμᾶσι ζυγὸν αὐτοῦ ἢ ἑλκύσει σου αὔλακας ἐν πεδίῳ 11 πέποιθας δὲ ἐ{P'} αὐτῷ ὅτι πολλὴ ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ ἐπαφήσεις δὲ αὐτῷ τὰ ἔργα σου 12 πιστεύσεις δὲ ὅτι ἀποδώσει σοι τὸν σπόρον εἰσοίσει δέ σου τὸν ἅλωνα 1 Not thine to know when the wild goats give birth on their high crags, to watch the hinds in their throes; 2 count the months while they carry their young, and know the time of their delivery. 3 Without thy aid they travail; born of those pangs, 4 the calves are soon weaned, and make for the pastures, go out to return no more. 5 Who gives the wild ass untrammelled liberty 6 to roam the wilderness, and make the salt plains his dwelling-place; 7 to spurn the din of cities, no driver crying after him, 8 and look about him at the slopes where he feeds, all that green world his pasturage? 9 Canst thou tame the wild ox[1] to thy service, feed him at thy stall, 10 bind him to the plough with thongs and lead him out to break clods in the valley? 11 Wouldst thou trust that great strength of his to do thy work for thee, 12 bring in thy harvest and fill thy threshing-floor? 1

Numquid nosti tempus partus ibicum in petris,
vel parturientes cervas observasti?
2
Dinumerasti menses conceptus earum,
et scisti tempus partus earum?
3
Incurvantur ad fœtum, et pariunt,
et rugitus emittunt.
4
Separantur filii earum, et pergunt ad pastum:
egrediuntur, et non revertuntur ad eas.
5
Quis dimisit onagrum liberum,
et vincula ejus quis solvit?
6
cui dedi in solitudine domum,
et tabernacula ejus in terra salsuginis.
7
Contemnit multitudinem civitatis:
clamorem exactoris non audit.
8
Circumspicit montes pascuæ suæ,
et virentia quæque perquirit.
9
Numquid volet rhinoceros servire tibi,
aut morabitur ad præsepe tuum?
10
Numquid alligabis rhinocerota ad arandum loro tuo,
aut confringet glebas vallium post te?
11
Numquid fiduciam habebis in magna fortitudine ejus,
et derelinques ei labores tuos?
12
Numquid credes illi quod sementem reddat tibi,
et aream tuam congreget?
13 πτέρυξ τερπομένων νεελασα ἐὰν συλλάβῃ ασιδα καὶ νεσσα 14 ὅτι ἀφήσει εἰς γῆν τὰ ᾠὰ αὐτῆς καὶ ἐπὶ χοῦν θάλψει 15 καὶ ἐπελάθετο ὅτι ποὺς σκορπιεῖ καὶ θηρία ἀγροῦ καταπατήσει 16 ἀπεσκλήρυνεν τὰ τέκνα αὐτῆς ὥστε μὴ ἑαυτῇ εἰς κενὸν ἐκοπίασεν ἄνευ φόβου 17 ὅτι κατεσιώπησεν αὐτῇ ὁ θεὸς σοφίαν καὶ οὐκ ἐμέρισεν αὐτῇ ἐν τῇ συνέσει 18 κατὰ καιρὸν ἐν ὕψει ὑψώσει καταγελάσεται ἵππου καὶ τοῦ ἐπιβάτου αὐτοῦ 13 Here is the ostrich, of one feather with heron and hawk, 14 yet she will leave her eggs on the bare earth; and canst thou give warmth to the dust to hatch them?[2] 15 Heedless, though foot of man should trample or wild beast devour them, 16 she steels herself to pity as if the brood was none of hers; throws away all her hopes in causeless alarm. 17 God’s will it was to deny her sense; wisdom she might have none, 18 though she were swift, at need, to hoist her wings aloft, mocking the pains of horse and rider. 13
Penna struthionis similis est
pennis herodii et accipitris.
14
Quando derelinquit ova sua in terra,
tu forsitan in pulvere calefacies ea?
15
Obliviscitur quod pes conculcet ea,
aut bestia agri conterat.
16
Duratur ad filios suos, quasi non sint sui:
frustra laboravit, nullo timore cogente.
17
Privavit enim eam Deus sapientia,
nec dedit illi intelligentiam.
18
Cum tempus fuerit, in altum alas erigit:
deridet equum et ascensorem ejus.
19 ἦ σὺ περιέθηκας ἵππῳ δύναμιν ἐνέδυσας δὲ τραχήλῳ αὐτοῦ φόβον 20 περιέθηκας δὲ αὐτῷ πανοπλίαν δόξαν δὲ στηθέων αὐτοῦ τόλμῃ 21 ἀνορύσσων ἐν πεδίῳ γαυριᾷ ἐκπορεύεται δὲ εἰς πεδίον ἐν ἰσχύι 22 συναντῶν βέλει καταγελᾷ καὶ οὐ μὴ ἀποστραφῇ ἀπὸ σιδήρου 23 ἐ{P'} αὐτῷ γαυριᾷ τόξον καὶ μάχαιρα 24 καὶ ὀργῇ ἀφανιεῖ τὴν γῆν καὶ οὐ μὴ πιστεύσῃ ἕως ἂν σημάνῃ σάλπιγξ 25 σάλπιγγος δὲ σημαινούσης λέγει εὖγε πόρρωθεν δὲ ὀσφραίνεται πολέμου σὺν ἅλματι καὶ κραυγῇ 19 Ay, and what of the horse? Is it of thy gift his great strength comes, was it thou didst caparison with him terrors?[3] 20 Thou wilt not scare him away like a locust; fiercely he breathes, 21 deeply he paws the ground, bravely he prances, as he goes out to meet the shock of battle. 22 Fear cannot daunt him, nor the sword drive him back; 23 clang quiver, let shield and spear dazzle as they may, 24 he swallows up the intervening distance, all heat and rage. Little recks he of the trumpet’s blast; 25 echoes exultantly the bugle’s note, while he scents from afar the combat, hears the shouting of captains, and the din of armies. 19
Numquid præbebis equo fortitudinem,
aut circumdabis collo ejus hinnitum?
20
Numquid suscitabis eum quasi locustas?
gloria narium ejus terror.
21
Terram ungula fodit; exultat audacter:
in occursum pergit armatis.
22
Contemnit pavorem,
nec cedit gladio.
23
Super ipsum sonabit pharetra;
vibrabit hasta et clypeus:
24
fervens et fremens sorbet terram,
nec reputat tubæ sonare clangorem.
25
Ubi audierit buccinam, dicit: Vah!
procul odoratur bellum:
exhortationem ducum, et ululatum exercitus.
26 ἐκ δὲ τῆς σῆς ἐπιστήμης ἕστηκεν ἱέραξ ἀναπετάσας τὰς πτέρυγας ἀκίνητος καθορῶν τὰ πρὸς νότον 27 ἐπὶ δὲ σῷ προστάγματι ὑψοῦται ἀετός γὺψ δὲ ἐπὶ νοσσιᾶς αὐτοῦ καθεσθεὶς αὐλίζεται 28 ἐ{P'} ἐξοχῇ πέτρας καὶ ἀποκρύφῳ 29 ἐκεῖσε ὢν ζητεῖ τὰ σῖτα πόρρωθεν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ σκοπεύουσιν 30 νεοσσοὶ δὲ αὐτοῦ φύρονται ἐν αἵματι οὗ {D'} ἂν ὦσι τεθνεῶτες παραχρῆμα εὑρίσκονται 26 Is it of thy devising the hawk grows full-fledged, in time to spread her wings for the southward journey? 27 Is it at thy bidding the eagle soars, to make her eyrie in the heights, 28 cave and crag and inaccessible rock her familiar home, 29 whence her far-seeing eyes look round, searching for prey? 30 Blood-thirsty her brood, and where the carcase waits, waits she. 26
Numquid per sapientiam tuam plumescit accipiter,
expandens alas suas ad austrum?
27
Numquid ad præceptum tuum elevabitur aquila,
et in arduis ponet nidum suum?
28
In petris manet,
et in præruptis silicibus commoratur,
atque inaccessis rupibus.
29
Inde contemplatur escam,
et de longe oculi ejus prospiciunt.
30
Pulli ejus lambent sanguinem:
et ubicumque cadaver fuerit, statim adest.
31 καὶ ἀπεκρίθη κύριος ὁ θεὸς τῷ Ιωβ καὶ εἶπεν 32 μὴ κρίσιν μετὰ ἱκανοῦ ἐκκλινεῖ ἐλέγχων θεὸν ἀποκριθήσεται αὐτήν 33 ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει τῷ κυρίῳ 34 τί ἔτι ἐγὼ κρίνομαι νουθετούμενος καὶ ἐλέγχων κύριον ἀκούων τοιαῦτα οὐθὲν ὤν ἐγὼ δὲ τίνα ἀπόκρισιν δῶ πρὸς ταῦτα χεῖρα θήσω ἐπὶ στόματί μου 35 ἅπαξ λελάληκα ἐπὶ δὲ τῷ δευτέρῳ οὐ προσθήσω 31 All this the Lord said to Job, and added besides, 32 What is this? One that would match himself with God, so easily put down! Nay, God thou didst challenge, God thou must refute. 33 And thus Job made the Lord answer: 34 So vain a pleader, I have no suit to make; finger on lip I will listen. 35 Once and again I have spoken the word I would fain unsay; more I dare not.[4] 31 Et adjecit Dominus, et locutus est ad Job: 32

Numquid qui contendit cum Deo, tam facile conquiescit?
utique qui arguit Deum, debet respondere ei.
33 Respondens autem Job Domino, dixit: 34

Qui leviter locutus sum, respondere quid possum?
manum meam ponam super os meum.
35
Unum locutus sum, quod utinam non dixissem:
et alterum, quibus ultra non addam.
 PreviousNext 
Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT