New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Job 14

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »

Knox Bible Ad

1 βροτὸς γὰρ γεννητὸς γυναικὸς ὀλιγόβιος καὶ πλήρης ὀργῆς 2 ἢ ὥσπερ ἄνθος ἀνθῆσαν ἐξέπεσεν ἀπέδρα δὲ ὥσπερ σκιὰ καὶ οὐ μὴ στῇ 3 οὐχὶ καὶ τούτου λόγον ἐποιήσω καὶ τοῦτον ἐποίησας εἰσελθεῖν ἐν κρίματι ἐνώπιόν σου 4 τίς γὰρ καθαρὸς ἔσται ἀπὸ ῥύπου ἀλ{L'} οὐθείς 5 ἐὰν καὶ μία ἡμέρα ὁ βίος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς ἀριθμητοὶ δὲ μῆνες αὐτοῦ παρὰ σοί εἰς χρόνον ἔθου καὶ οὐ μὴ ὑπερβῇ 6 ἀπόστα ἀ{P'} αὐτοῦ ἵνα ἡσυχάσῃ καὶ εὐδοκήσῃ τὸν βίον ὥσπερ ὁ μισθωτός 1 So frail man’s life, woman-born, so full of trouble, 2 brief as a flower that blooms and withers, fugitive as a shadow, changing all the while; 3 and is he worth that watchfulness of thine, must thou needs call him to account? 4 (Who can cleanse what is born of tainted stock, save thou alone, who alone hast being?[1]) 5 Brief, brief are man’s days; thou keepest count of the months left to him, thou dost appoint for him the bound he may not pass. 6 And wilt thou not leave him undisturbed for a little, till the welcome day comes when drudgery is at an end? 1

Homo natus de muliere, brevi vivens tempore,
repletur multis miseriis.
2
Qui quasi flos egreditur et conteritur,
et fugit velut umbra, et numquam in eodem statu permanet.
3
Et dignum ducis super hujuscemodi aperire oculos tuos,
et adducere eum tecum in judicium?
4
Quis potest facere mundum de immundo conceptum semine?
nonne tu qui solus es?
5
Breves dies hominis sunt:
numerus mensium ejus apud te est:
constituisti terminos ejus, qui præteriri non poterunt.
6
Recede paululum ab eo, ut quiescat,
donec optata veniat, sicut mercenarii, dies ejus.
7 ἔστιν γὰρ δένδρῳ ἐλπίς ἐὰν γὰρ ἐκκοπῇ ἔτι ἐπανθήσει καὶ ὁ ῥάδαμνος αὐτοῦ οὐ μὴ ἐκλίπῃ 8 ἐὰν γὰρ γηράσῃ ἐν γῇ ἡ ῥίζα αὐτοῦ ἐν δὲ πέτρᾳ τελευτήσῃ τὸ στέλεχος αὐτοῦ 9 ἀπὸ ὀσμῆς ὕδατος ἀνθήσει ποιήσει δὲ θερισμὸν ὥσπερ νεόφυτον 10 ἀνὴρ δὲ τελευτήσας ᾤχετο πεσὼν δὲ βροτὸς οὐκέτι ἔστιν 11 χρόνῳ γὰρ σπανίζεται θάλασσα ποταμὸς δὲ ἐρημωθεὶς ἐξηράνθη 12 ἄνθρωπος δὲ κοιμηθεὶς οὐ μὴ ἀναστῇ ἕως ἂν ὁ οὐρανὸς οὐ μὴ συρραφῇ καὶ οὐκ ἐξυπνισθήσονται ἐξ ὕπνου αὐτῶν 13 εἰ γὰρ ὄφελον ἐν ᾅδῃ με ἐφύλαξας ἔκρυψας δέ με ἕως ἂν παύσηταί σου ἡ ὀργὴ καὶ τάξῃ μοι χρόνον ἐν ᾧ μνείαν μου ποιήσῃ 14 ἐὰν γὰρ ἀποθάνῃ ἄνθρωπος ζήσεται συντελέσας ἡμέρας τοῦ βίου αὐτοῦ ὑπομενῶ ἕως ἂν πάλιν γένωμαι 15 εἶτα καλέσεις ἐγὼ δέ σοι ὑπακούσομαι τὰ δὲ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ ἀποποιοῦ 7 Were he but as the trees are! A tree has hope to live by: pollarded, it still grows green, and fresh branches spring from it. 8 Root and stock old and withered, down in the dusty earth, 9 but at the breath of water it revives, and the leaves come, as they came when it first was planted. 10 For us mortal men, death; a stripping, and a breathing out of the soul, and all is over. 11 Where is the sea, when its waters dry up, the river when its bed is empty? 12 So man falls asleep, never to rise again while heaven endures; from that sleep there is no waking, there is no rousing him. 13 Ah, if the grave were only a place of shelter, where thou wouldst hide me away until thy anger was spent, with a time appointed when thou wouldst bethink thyself of me again![2] 14 Ah, if the dead might live again! Then I could wait willingly enough, all the time of my campaigning, till I were relieved at my post; 15 thou wouldst summon me at last, and I would answer thy summons, thy creature, safe in thy loving hand![3] 7
Lignum habet spem:
si præcisum fuerit, rursum virescit,
et rami ejus pullulant.
8
Si senuerit in terra radix ejus,
et in pulvere emortuus fuerit truncus illius,
9
ad odorem aquæ germinabit,
et faciet comam, quasi cum primum plantatum est.
10
Homo vero cum mortuus fuerit, et nudatus,
atque consumptus, ubi, quæso, est?
11
Quomodo si recedant aquæ de mari,
et fluvius vacuefactus arescat:
12
sic homo, cum dormierit, non resurget:
donec atteratur cælum, non evigilabit,
nec consurget de somno suo.
13
Quis mihi hoc tribuat, ut in inferno protegas me,
et abscondas me donec pertranseat furor tuus,
et constituas mihi tempus in quo recorderis mei?
14
Putasne mortuus homo rursum vivat?
cunctis diebus quibus nunc milito, expecto
donec veniat immutatio mea.
15
Vocabis me, et ego respondebo tibi:
operi manuum tuarum porriges dexteram.
16 ἠρίθμησας δέ μου τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ οὐ μὴ παρέλθῃ σε οὐδὲν τῶν ἁμαρτιῶν μου 17 ἐσφράγισας δέ μου τὰς ἀνομίας ἐν βαλλαντίῳ ἐπεσημήνω δέ εἴ τι ἄκων παρέβην 16 So jealous a record thou keepest of every step I take, and hast thou never a blind eye for my faults? 17 Instead, must thou seal up every wrong-doing of mine, as in a casket; embalm the memory of my transgressions?[4] 16
Tu quidem gressus meos dinumerasti:
sed parce peccatis meis.
17
Signasti quasi in sacculo delicta mea,
sed curasti iniquitatem meam.
18 καὶ πλὴν ὄρος πῖπτον διαπεσεῖται καὶ πέτρα παλαιωθήσεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς 19 λίθους ἐλέαναν ὕδατα καὶ κατέκλυσεν ὕδατα ὕπτια τοῦ χώματος τῆς γῆς καὶ ὑπομονὴν ἀνθρώπου ἀπώλεσας 20 ὦσας αὐτὸν εἰς τέλος καὶ ᾤχετο ἐπέστησας αὐτῷ τὸ πρόσωπον καὶ ἐξαπέστειλας 21 πολλῶν δὲ γενομένων τῶν υἱῶν αὐτοῦ οὐκ οἶδεν ἐὰν δὲ ὀλίγοι γένωνται οὐκ ἐπίσταται 22 ἀλ{L'} ἢ αἱ σάρκες αὐτοῦ ἤλγησαν ἡ δὲ ψυχὴ αὐτοῦ ἐπένθησεν 18 Nay there is no help for it; mountain-side or cliff that begins to crumble scales away and vanishes at last, 19 water hollows into the hard rock, and floods wear away the firm ground at last, and thou hast made no less inevitable man’s doom. 20 His brief mastery thou takest away for ever; the lively hue changes, and he is gone. 21 His children rise to honour, sink to shame, and he none the wiser; 22 nothing man feels save the pains that rack him in life, the griefs that fret his soul.[5] 18
Mons cadens defluit,
et saxum transfertur de loco suo:
19
lapides excavant aquæ,
et alluvione paulatim terra consumitur:
et hominem ergo similiter perdes.
20
Roborasti eum paululum, ut in perpetuum transiret:
immutabis faciem ejus, et emittes eum.
21
Sive nobiles fuerint filii ejus,
sive ignobiles, non intelliget.
22
Attamen caro ejus, dum vivet, dolebit,
et anima illius super semetipso lugebit.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT