New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent

OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
 

Job 38

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »

1 μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι Ελιουν τῆς λέξεως εἶπεν ὁ κύριος τῷ Ιωβ διὰ λαίλαπος καὶ νεφῶν 2 τίς οὗτος ὁ κρύπτων με βουλήν συνέχων δὲ ῥήματα ἐν καρδίᾳ ἐμὲ δὲ οἴεται κρύπτειν 3 ζῶσαι ὥσπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφύν σου ἐρωτήσω δέ σε σὺ δέ μοι ἀποκρίθητι 4 ποῦ ἦς ἐν τῷ θεμελιοῦν με τὴν γῆν ἀπάγγειλον δέ μοι εἰ ἐπίστῃ σύνεσιν 5 τίς ἔθετο τὰ μέτρα αὐτῆς εἰ οἶδας ἢ τίς ὁ ἐπαγαγὼν σπαρτίον ἐ{P'} αὐτῆς 6 ἐπὶ τίνος οἱ κρίκοι αὐτῆς πεπήγασιν τίς δέ ἐστιν ὁ βαλὼν λίθον γωνιαῖον ἐ{P'} αὐτῆς 7 ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα ᾔνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί μου 8 ἔφραξα δὲ θάλασσαν πύλαις ὅτε ἐμαίμασσεν ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτῆς ἐκπορευομένη 9 ἐθέμην δὲ αὐτῇ νέφος ἀμφίασιν ὁμίχλῃ δὲ αὐτὴν ἐσπαργάνωσα 10 ἐθέμην δὲ αὐτῇ ὅρια περιθεὶς κλεῖθρα καὶ πύλας 11 εἶπα δὲ αὐτῇ μέχρι τούτου ἐλεύσῃ καὶ οὐχ ὑπερβήσῃ ἀλ{L'} ἐν σεαυτῇ συντριβήσεταί σου τὰ κύματα 1 Then, from the midst of a whirlwind, the Lord gave Job his answer: 2 Here is one that must ever be clouding the truth of things with words ill considered! 3 Strip, then, and enter the lists; it is my turn to ask questions now, thine to answer them. 4 From what vantage-point wast thou watching, when I laid the foundations of the earth? Tell me, whence comes this sure knowledge of thine? 5 Tell me, since thou art so wise, was it thou or I designed earth’s plan, measuring it out with the line? 6 How came its base to stand so firm; who laid its corner-stone? 7 To me, that day, all the morning stars sang together, all the powers of heaven uttered their joyful praise. 8 Was it thou or I shut in the sea behind bars? No sooner had it broken forth from the womb 9 than I dressed it in swaddling-clothes of dark mist, 10 set it within bounds of my own choosing, made fast with bolt and bar; 11 Thus far thou shalt come, said I, and no further; here let thy swelling waves spend their force. 1 Respondens autem Dominus Job de turbine, dixit: 2

Quis est iste involvens sententias
sermonibus imperitis?
3
Accinge sicut vir lumbos tuos:
interrogabo te, et responde mihi.
4
Ubi eras quando ponebam fundamenta terræ?
indica mihi, si habes intelligentiam.
5
Quis posuit mensuras ejus, si nosti?
vel quis tetendit super eam lineam?
6
Super quo bases illius solidatæ sunt?
aut quis demisit lapidem angularem ejus,
7
cum me laudarent simul astra matutina,
et jubilarent omnes filii Dei?
8
Quis conclusit ostiis mare,
quando erumpebat quasi de vulva procedens;
9
cum ponerem nubem vestimentum ejus,
et caligine illud quasi pannis infantiæ obvolverem?
10
Circumdedi illud terminis meis,
et posui vectem et ostia,
11
et dixi: Usque huc venies, et non procedes amplius,
et hic confringes tumentes fluctus tuos.
12 ἦ ἐπὶ σοῦ συντέταχα φέγγος πρωινόν ἑωσφόρος δὲ εἶδεν τὴν ἑαυτοῦ τάξιν 13 ἐπιλαβέσθαι πτερύγων γῆς ἐκτινάξαι ἀσεβεῖς ἐξ αὐτῆς 14 ἦ σὺ λαβὼν γῆν πηλὸν ἔπλασας ζῷον καὶ λαλητὸν αὐτὸν ἔθου ἐπὶ γῆς 15 ἀφεῖλας δὲ ἀπὸ ἀσεβῶν τὸ φῶς βραχίονα δὲ ὑπερηφάνων συνέτριψας 16 ἦλθες δὲ ἐπὶ πηγὴν θαλάσσης ἐν δὲ ἴχνεσιν ἀβύσσου περιεπάτησας 17 ἀνοίγονται δέ σοι φόβῳ πύλαι θανάτου πυλωροὶ δὲ ᾅδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν 18 νενουθέτησαι δὲ τὸ εὖρος τῆς ὑ{P'} οὐρανόν ἀνάγγειλον δή μοι πόση τίς ἐστιν 19 ποίᾳ δὲ γῇ αὐλίζεται τὸ φῶς σκότους δὲ ποῖος ὁ τόπος 20 εἰ ἀγάγοις με εἰς ὅρια αὐτῶν εἰ δὲ καὶ ἐπίστασαι τρίβους αὐτῶν 21 οἶδα ἄρα ὅτι τότε γεγέννησαι ἀριθμὸς δὲ ἐτῶν σου πολύς 12 Dost thou, a mortal, take command of the day’s breaking, and shew the dawn its appointed post, 13 twitching away earth’s coverlet, scaring away the ill-doers? 14 The dawn, that stamps its image on the clay of earth; stands there, flung over it like a garment,[1] 15 taking away from the ill-doers the darkness that is their light, so that all their power goes for nothing. 16 Didst thou ever make thy way into the sea’s depths, walk at thy ease through its hidden caverns? 17 When did the gates of death open to thee, and give thee sight of its gloomy threshold? 18 Nay, hast thou viewed the whole surface of earth itself? Tell me, if such knowledge is thine, all its secrets; 19 where the light dwells, where darkness finds its home; 20 hast thou followed either of these to the end of its journey, tracked it to its lair? 21 Didst thou foresee the time of thy own birth, couldst thou foretell the years of life that lay before thee? 12
Numquid post ortum tuum præcepisti diluculo,
et ostendisti auroræ locum suum?
13
Et tenuisti concutiens extrema terræ,
et excussisti impios ex ea?
14
Restituetur ut lutum signaculum,
et stabit sicut vestimentum:
15
auferetur ab impiis lux sua,
et brachium excelsum confringetur.
16
Numquid ingressus es profunda maris,
et in novissimis abyssi deambulasti?
17
Numquid apertæ sunt tibi portæ mortis,
et ostia tenebrosa vidisti?
18
Numquid considerasti latitudinem terræ?
indica mihi, si nosti, omnia:
19
in qua via lux habitet,
et tenebrarum quis locus sit:
20
ut ducas unumquodque ad terminos suos,
et intelligas semitas domus ejus.
21
Sciebas tunc quod nasciturus esses,
et numerum dierum tuorum noveras?
22 ἦλθες δὲ ἐπὶ θησαυροὺς χιόνος θησαυροὺς δὲ χαλάζης ἑόρακας 23 ἀπόκειται δέ σοι εἰς ὥραν ἐχθρῶν εἰς ἡμέραν πολέμου καὶ μάχης 24 πόθεν δὲ ἐκπορεύεται πάχνη ἢ διασκεδάννυται νότος εἰς τὴν ὑ{P'} οὐρανόν 25 τίς δὲ ἡτοίμασεν ὑετῷ λάβρῳ ῥύσιν ὁδὸν δὲ κυδοιμῶν 26 τοῦ ὑετίσαι ἐπὶ γῆν οὗ οὐκ ἀνήρ ἔρημον οὗ οὐχ ὑπάρχει ἄνθρωπος ἐν αὐτῇ 27 τοῦ χορτάσαι ἄβατον καὶ ἀοίκητον καὶ τοῦ ἐκβλαστῆσαι ἔξοδον χλόης 28 τίς ἐστιν ὑετοῦ πατήρ τίς δέ ἐστιν ὁ τετοκὼς βώλους δρόσου 29 ἐκ γαστρὸς δὲ τίνος ἐκπορεύεται ὁ κρύσταλλος πάχνην δὲ ἐν οὐρανῷ τίς τέτοκεν 30 ἣ καταβαίνει ὥσπερ ὕδωρ ῥέον πρόσωπον δὲ ἀβύσσου τίς ἔπηξεν 22 Hast thou found thy way in to see the chambers where snow and hail lie stored, 23 my armoury against the times of stress, when there are wars to be fought, battles to be won? 24 Tell me by what means the light is scattered over earth, the heat diffused; 25 tell me what power carved out a channel for the tempestuous rain, a vent for the echoing thunderstorm, 26 that they should fall on some lonely desert where foot of man never trod, 27 water those trackless wastes, and make the green grass spring? 28 What sire gendered the rain, or the drops of dew; 29 what mother’s womb bore the ice, the frost that comes from heaven 30 to make water hard as stone, imprison the depths beneath its surface? 22
Numquid ingressus es thesauros nivis,
aut thesauros grandinis aspexisti,
23
quæ præparavi in tempus hostis,
in diem pugnæ et belli?
24
Per quam viam spargitur lux,
dividitur æstus super terram?
25
Quis dedit vehementissimo imbri cursum,
et viam sonantis tonitrui,
26
ut plueret super terram absque homine in deserto,
ubi nullus mortalium commoratur;
27
ut impleret inviam et desolatam,
et produceret herbas virentes?
28
Quis est pluviæ pater?
vel quis genuit stillas roris?
29
De cujus utero egressa est glacies?
et gelu de cælo quis genuit?
30
In similitudinem lapidis aquæ durantur,
et superficies abyssi constringitur.
31 συνῆκας δὲ δεσμὸν Πλειάδος καὶ φραγμὸν Ὠρίωνος ἤνοιξας 32 ἦ διανοίξεις μαζουρωθ ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ Ἕσπερον ἐπὶ κόμης αὐτοῦ ἄξεις αὐτά 33 ἐπίστασαι δὲ τροπὰς οὐρανοῦ ἢ τὰ ὑ{P'} οὐρανὸν ὁμοθυμαδὸν γινόμενα 34 καλέσεις δὲ νέφος φωνῇ καὶ τρόμῳ ὕδατος λάβρῳ ὑπακούσεταί σου 35 ἀποστελεῖς δὲ κεραυνοὺς καὶ πορεύσονται ἐροῦσιν δέ σοι τί ἐστιν 36 τίς δὲ ἔδωκεν γυναιξὶν ὑφάσματος σοφίαν ἢ ποικιλτικὴν ἐπιστήμην 37 τίς δὲ ὁ ἀριθμῶν νέφη σοφίᾳ οὐρανὸν δὲ εἰς γῆν ἔκλινεν 38 κέχυται δὲ ὥσπερ γῆ κονία κεκόλληκα δὲ αὐτὸν ὥσπερ λίθῳ κύβον 31 Is it at thy command the glittering bright Pleiads cluster so close, and Orion’s circlet spreads so wide? 32 Dost thou tell the day star when to shine out, the evening star when to rise over the sons of earth?[2] 33 Is it thine to understand the motions of the heavens, and rule earth by their influence? 34 Can thy voice reach the clouds, and bid their showers fall on thee; 35 canst thou send out lightnings that will do thy errand, and come back to await thy pleasure? 36 What power gives either man’s heart its prescience, or the cock its sure instinct,[3] 37 knows all the motions of heaven, and lulls the music of the spheres?[4] 38 When was it that earth’s dust was piled, and the solid ground was built up? 31
Numquid conjungere valebis micantes stellas Pleiadas,
aut gyrum Arcturi poteris dissipare?
32
Numquid producis luciferum in tempore suo,
et vesperum super filios terræ consurgere facis?
33
Numquid nosti ordinem cæli,
et pones rationem ejus in terra?
34
Numquid elevabis in nebula vocem tuam,
et impetus aquarum operiet te?
35
Numquid mittes fulgura, et ibunt,
et revertentia dicent tibi: Adsumus?
36
Quis posuit in visceribus hominis sapientiam?
vel quis dedit gallo intelligentiam?
37
Quis enarrabit cælorum rationem?
et concentum cæli quis dormire faciet?
38
Quando fundebatur pulvis in terra,
et glebæ compingebantur?
39 θηρεύσεις δὲ λέουσιν βοράν ψυχὰς δὲ δρακόντων ἐμπλήσεις 40 δεδοίκασιν γὰρ ἐν κοίταις αὐτῶν κάθηνται δὲ ἐν ὕλαις ἐνεδρεύοντες 41 τίς δὲ ἡτοίμασεν κόρακι βοράν νεοσσοὶ γὰρ αὐτοῦ πρὸς κύριον κεκράγασιν πλανώμενοι τὰ σῖτα ζητοῦντες 39 Is it thou or I that finds the lioness her prey, to satisfy those hungry whelps of hers, 40 where they lie in rocky caves, their lurking-places? Which of us feeds the ravens? 41 Is it not to God their nestlings cry so shrilly, homeless for want of food? 39
Numquid capies leænæ prædam,
et animam catulorum ejus implebis,
40
quando cubant in antris,
et in specubus insidiantur?
41
Quis præparat corvo escam suam,
quando pulli ejus clamant ad Deum,
vagantes, eo quod non habeant cibos?
 PreviousNext 
Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT