New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Job 33

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »

Knox Bible Ad

1 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἄκουσον Ιωβ τὰ ῥήματά μου καὶ λαλιὰν ἐνωτίζου μου 2 ἰδοὺ γὰρ ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ ἐλάλησεν ἡ γλῶσσά μου 3 καθαρά μου ἡ καρδία ῥήμασιν σύνεσις δὲ χειλέων μου καθαρὰ νοήσει 4 πνεῦμα θεῖον τὸ ποιῆσάν με πνοὴ δὲ παντοκράτορος ἡ διδάσκουσά με 5 ἐὰν δύνῃ δός μοι ἀπόκρισιν πρὸς ταῦτα ὑπόμεινον στῆθι κα{T'} ἐμὲ καὶ ἐγὼ κατὰ σέ 6 ἐκ πηλοῦ διήρτισαι σὺ ὡς καὶ ἐγώ ἐκ τοῦ αὐτοῦ διηρτίσμεθα 7 οὐχ ὁ φόβος μού σε στροβήσει οὐδὲ ἡ χείρ μου βαρεῖα ἔσται ἐπὶ σοί 1 Listen, then, Job, to my remonstrances, and hear me out; 2 flows my speech free, tongue and throat are loosed; 3 here be plain words, uttered in all honesty. 4 A creature I; God’s spirit made me, the breath of omnipotence woke me to life; 5 if answer thou hast, thou canst meet me fearlessly, 6 since God made us both, and we were fashioned of one clay; 7 here are no terrors to daunt thee, no threats to overbear thee. 1

Audi igitur, Job, eloquia mea,
et omnes sermones meos ausculta.
2
Ecce aperui os meum:
loquatur lingua mea in faucibus meis.
3
Simplici corde meo sermones mei,
et sententiam puram labia mea loquentur.
4
Spiritus Dei fecit me,
et spiraculum Omnipotentis vivificavit me.
5
Si potes, responde mihi,
et adversus faciem meam consiste.
6
Ecce, et me sicut et te fecit Deus,
et de eodem luto ego quoque formatus sum.
7
Verumtamen miraculum meum non te terreat,
et eloquentia mea non sit tibi gravis.
8 πλὴν εἶπας ἐν ὠσίν μου φωνὴν ῥημάτων σου ἀκήκοα 9 διότι λέγεις καθαρός εἰμι οὐχ ἁμαρτών ἄμεμπτος δέ εἰμι οὐ γὰρ ἠνόμησα 10 μέμψιν δὲ κα{T'} ἐμοῦ εὗρεν ἥγηται δέ με ὥσπερ ὑπεναντίον 11 ἔθετο δὲ ἐν ξύλῳ τὸν πόδα μου ἐφύλαξεν δέ μου πάσας τὰς ὁδούς 12 πῶς γὰρ λέγεις δίκαιός εἰμι καὶ οὐκ ἐπακήκοέν μου αἰώνιος γάρ ἐστιν ὁ ἐπάνω βροτῶν 13 λέγεις δέ διὰ τί τῆς δίκης μου οὐκ ἐπακήκοεν πᾶν ῥῆμα 14 ἐν γὰρ τῷ ἅπαξ λαλήσαι ὁ κύριος ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἐνύπνιον 15 ἢ ἐν μελέτῃ νυκτερινῇ ὡς ὅταν ἐπιπίπτῃ δεινὸς φόβος ἐ{P'} ἀνθρώπους ἐπὶ νυσταγμάτων ἐπὶ κοίτης 16 τότε ἀνακαλύπτει νοῦν ἀνθρώπων ἐν εἴδεσιν φόβου τοιούτοις αὐτοὺς ἐξεφόβησεν 17 ἀποστρέψαι ἄνθρωπον ἐξ ἀδικίας τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ πτώματος ἐρρύσατο 18 ἐφείσατο δὲ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἀπὸ θανάτου καὶ μὴ πεσεῖν αὐτὸν ἐν πολέμῳ 19 πάλιν δὲ ἤλεγξεν αὐτὸν ἐν μαλακίᾳ ἐπὶ κοίτης καὶ πλῆθος ὀστῶν αὐτοῦ ἐνάρκησεν 8 Openly thou hast said, with my own ears to witness it, 9 Innocent though I be of all wrong, free from the stain of guilt, 10 God has picked a quarrel with me; that is the reason, and no other, why he treats me as an enemy, 11 holds me so close a prisoner, and watches me wherever I go. 12 But there is no substance in thy plea; I tell thee, man cannot be matched with God. 13 What, wouldst thou complain that he does not meet these charges of thine? 14 Know, then, that God warns us once, but does not repeat his warning.[1] 15 Sometimes in visions of the night, when deep sleep falls upon men as they lie abed, 16 he speaks words of revelation, to teach them the lesson they need. 17 This is one means by which he will turn a man away from his designs, purge him of his pride; 18 and so the grave is disappointed, the sword misses its prey. 19 Or else he will use the pains of the sick-bed for a man’s correction, and leave his whole frame wasted with disease. 8
Dixisti ergo in auribus meis,
et vocem verborum tuorum audivi:
9
Mundus sum ego, et absque delicto:
immaculatus, et non est iniquitas in me.
10
Quia querelas in me reperit,
ideo arbitratus est me inimicum sibi.
11
Posuit in nervo pedes meos;
custodivit omnes semitas meas.
12
Hoc est ergo in quo non es justificatus:
respondebo tibi, quia major sit Deus homine.
13
Adversus eum contendis,
quod non ad omnia verba responderit tibi?
14
Semel loquitur Deus,
et secundo idipsum non repetit.
15
Per somnium, in visione nocturna,
quando irruit sopor super homines,
et dormiunt in lectulo,
16
tunc aperit aures virorum,
et erudiens eos instruit disciplina,
17
ut avertat hominem ab his quæ facit,
et liberet eum de superbia,
18
eruens animam ejus a corruptione,
et vitam illius ut non transeat in gladium.
19
Increpat quoque per dolorem in lectulo,
et omnia ossa ejus marcescere facit.
20 πᾶν δὲ βρωτὸν σίτου οὐ μὴ δύνηται προσδέξασθαι καὶ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ βρῶσιν ἐπιθυμήσει 21 ἕως ἂν σαπῶσιν αὐτοῦ αἱ σάρκες καὶ ἀποδείξῃ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ κενά 22 ἤγγισεν δὲ εἰς θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἡ δὲ ζωὴ αὐτοῦ ἐν ᾅδῃ 23 ἐὰν ὦσιν χίλιοι ἄγγελοι θανατηφόροι εἷς αὐτῶν οὐ μὴ τρώσῃ αὐτόν ἐὰν νοήσῃ τῇ καρδίᾳ ἐπιστραφῆναι ἐπὶ κύριον ἀναγγείλῃ δὲ ἀνθρώπῳ τὴν ἑαυτοῦ μέμψιν τὴν δὲ ἄνοιαν αὐτοῦ δείξῃ 24 ἀνθέξεται τοῦ μὴ πεσεῖν αὐτὸν εἰς θάνατον ἀνανεώσει δὲ αὐτοῦ τὸ σῶμα ὥσπερ ἀλοιφὴν ἐπὶ τοίχου τὰ δὲ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐμπλήσει μυελοῦ 25 ἁπαλυνεῖ δὲ αὐτοῦ τὰς σάρκας ὥσπερ νηπίου ἀποκαταστήσει δὲ αὐτὸν ἀνδρωθέντα ἐν ἀνθρώποις 26 εὐξάμενος δὲ πρὸς κύριον καὶ δεκτὰ αὐτῷ ἔσται εἰσελεύσεται δὲ προσώπῳ καθαρῷ σὺν ἐξηγορίᾳ ἀποδώσει δὲ ἀνθρώποις δικαιοσύνην 27 εἶτα τότε ἀπομέμψεται ἄνθρωπος αὐτὸς ἑαυτῷ λέγων οἷα συνετέλουν καὶ οὐκ ἄξια ἤτασέν με ὧν ἥμαρτον 28 σῶσον ψυχήν μου τοῦ μὴ ἐλθεῖν εἰς διαφθοράν καὶ ἡ ζωή μου φῶς ὄψεται 20 Evil days, when he sickens at the thought of food, of all the dainties he once loved so well; 21 when the flesh pines and the bones have nought to cover them, 22 when death encroaches on life, and the powers of darkness daunt his spirits! 23 Then it is an angel’s[2] task, as many angels there be, to interpret his need, and shew him where man’s good lies; 24 and the word of mercy will be spoken, Let be, the grave is not for him; I have found the secret of his ransoming;[3] 25 enough, now, torment has racked him, let him return to the vigour of his youth! 26 So, God’s pardon wooed and won, the sick man stands in his presence once more, all thankfulness, restored to favour. 27 He turns to the bystanders and makes acknowledgement, A sinner I, no doubt but I have greatly offended, my punishment was less than I deserved! 28 Now God has reprieved me from death’s exile, I am to live still, and see the light. 20
Abominabilis ei fit in vita sua panis,
et animæ illius cibus ante desiderabilis.
21
Tabescet caro ejus,
et ossa, quæ tecta fuerant, nudabuntur.
22
Appropinquavit corruptioni anima ejus,
et vita illius mortiferis.
23
Si fuerit pro eo angelus loquens,
unus de millibus, ut annuntiet hominis æquitatem,
24
miserebitur ejus, et dicet:
Libera eum, ut non descendat in corruptionem:
inveni in quo ei propitier.
25
Consumpta est caro ejus a suppliciis:
revertatur ad dies adolescentiæ suæ.
26
Deprecabitur Deum, et placabilis ei erit:
et videbit faciem ejus in jubilo,
et reddet homini justitiam suam.
27
Respiciet homines, et dicet: Peccavi,
et vere deliqui, et ut eram dignus, non recepi.
28
Liberavit animam suam, ne pergeret in interitum,
sed vivens lucem videret.
29 ἰδοὺ πάντα ταῦτα ἐργᾶται ὁ ἰσχυρὸς ὁδοὺς τρεῖς μετὰ ἀνδρός 30 ἀλ{L'} ἐρρύσατο τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτου ἵνα ἡ ζωή μου ἐν φωτὶ αἰνῇ αὐτόν 31 ἐνωτίζου Ιωβ καὶ ἄκουέ μου κώφευσον καὶ ἐγώ εἰμι λαλήσω 32 εἰ εἰσὶν λόγοι ἀποκρίθητί μοι λάλησον θέλω γὰρ δικαιωθῆναί σε 33 εἰ μή σὺ ἄκουσόν μου κώφευσον καὶ διδάξω σε σοφίαν 29 Such mercy, not once or twice, God shews to man, 30 rescuing him from the grave, rekindling the lamp of life for him. 31 Listen to me, then, Job, and hear me out; 32 make answer to me, if answer thou canst, for I would fain see thee acquitted. 33 If answer thou hast none, listen to me in silence while I unfold the truth.[4] 29
Ecce hæc omnia operatur Deus
tribus vicibus per singulos,
30
ut revocet animas eorum a corruptione,
et illuminet luce viventium.
31
Attende, Job, et audi me:
et tace, dum ego loquor.
32
Si autem habes quod loquaris, responde mihi:
loquere, volo enim te apparere justum.
33
Quod si non habes, audi me:
tace, et docebo te sapientiam.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT