New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Job 34

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »

Knox Bible Ad

1 ὑπολαβὼν δὲ Ελιους λέγει 2 ἀκούσατέ μου σοφοί ἐπιστάμενοι ἐνωτίζεσθε τὸ καλόν 3 ὅτι οὖς λόγους δοκιμάζει καὶ λάρυγξ γεύεται βρῶσιν 4 κρίσιν ἑλώμεθα ἑαυτοῖς γνῶμεν ἀνὰ μέσον ἑαυτῶν ὅ τι καλόν 5 ὅτι εἴρηκεν Ιωβ δίκαιός εἰμι ὁ κύριος ἀπήλλαξέν μου τὸ κρίμα 6 ἐψεύσατο δὲ τῷ κρίματί μου βίαιον τὸ βέλος μου ἄνευ ἀδικίας 7 τίς ἀνὴρ ὥσπερ Ιωβ πίνων μυκτηρισμὸν ὥσπερ ὕδωρ 8 οὐχ ἁμαρτὼν οὐδὲ ἀσεβήσας ἢ ὁδοῦ κοινωνήσας μετὰ ποιούντων τὰ ἄνομα τοῦ πορευθῆναι μετὰ ἀσεβῶν 9 μὴ γὰρ εἴπῃς ὅτι οὐκ ἔσται ἐπισκοπὴ ἀνδρός καὶ ἐπισκοπὴ αὐτῷ παρὰ κυρίου 1 And Eliu spoke on: 2 A word for the wise; listen, you that are the world’s sages; 3 for food, the discerning palate, for wisdom, the discerning ear. 4 Award we must give, this way or that; of two ways we must choose the better. 5 Here is Job telling us that he is innocent, that God denies him his rights, 6 judges him falsely, and plies him with punishment undeserved. 7 Are there many such, many that thirst so greedily for the opportunity to cavil? 8 What is this but to take part with wrong-doers, range himself among the impious, 9 when he complains that there is no pleasing God, however ready a man is to do his will? 1 Pronuntians itaque Eliu, etiam hæc locutus est: 2

Audite, sapientes, verba mea:
et eruditi, auscultate me.
3
Auris enim verba probat,
et guttur escas gustu dijudicat.
4
Judicium eligamus nobis,
et inter nos videamus quid sit melius.
5
Quia dixit Job: Justus sum,
et Deus subvertit judicium meum.
6
In judicando enim me mendacium est:
violenta sagitta mea absque ullo peccato.
7
Quis est vir ut est Job,
qui bibit subsannationem quasi aquam:
8
qui graditur cum operantibus iniquitatem,
et ambulat cum viris impiis?
9
Dixit enim: Non placebit vir Deo,
etiam si cucurrerit cum eo.
10 διό συνετοὶ καρδίας ἀκούσατέ μου μή μοι εἴη ἔναντι κυρίου ἀσεβῆσαι καὶ ἔναντι παντοκράτορος ταράξαι τὸ δίκαιον 11 ἀλλὰ ἀποδιδοῖ ἀνθρώπῳ καθὰ ποιεῖ ἕκαστος αὐτῶν καὶ ἐν τρίβῳ ἀνδρὸς εὑρήσει αὐτόν 12 οἴῃ δὲ τὸν κύριον ἄτοπα ποιήσειν ἢ ὁ παντοκράτωρ ταράξει κρίσιν 13 ὃς ἐποίησεν τὴν γῆν τίς δέ ἐστιν ὁ ποιῶν τὴν ὑ{P'} οὐρανὸν καὶ τὰ ἐνόντα πάντα 14 εἰ γὰρ βούλοιτο συνέχειν καὶ τὸ πνεῦμα πα{R'} αὐτῷ κατασχεῖν 15 τελευτήσει πᾶσα σὰρξ ὁμοθυμαδόν πᾶς δὲ βροτὸς εἰς γῆν ἀπελεύσεται ὅθεν καὶ ἐπλάσθη 10 Listen to me, then, discerning hearts! From God, the Almighty, far removed is all wickedness, is every thought of wrong; 11 he treats men only as they deserve, giving due reward to each. 12 What, should Almighty God pervert justice by condemning the innocent? 13 Is the care of the wide earth entrusted to some other; is not the maker of the world himself the world’s judge? 14 He has but to turn his thought towards men, reclaiming the spirit he once breathed into them, 15 and all life would fail everywhere; mankind would return to its dust. 10
Ideo, viri cordati, audite me:
absit a Deo impietas,
et ab Omnipotente iniquitas.
11
Opus enim hominis reddet ei,
et juxta vias singulorum restituet eis.
12
Vere enim Deus non condemnabit frustra,
nec Omnipotens subvertet judicium.
13
Quem constituit alium super terram?
aut quem posuit super orbem quem fabricatus est?
14
Si direxerit ad eum cor suum,
spiritum illius et flatum ad se trahet.
15
Deficiet omnis caro simul,
et homo in cinerem revertetur.
16 εἰ δὲ μὴ νουθετῇ ἄκουε ταῦτα ἐνωτίζου φωνὴν ῥημάτων 17 ἰδὲ σὺ τὸν μισοῦντα ἄνομα καὶ τὸν ὀλλύντα τοὺς πονηροὺς ὄντα αἰώνιον δίκαιον 18 ἀσεβὴς ὁ λέγων βασιλεῖ παρανομεῖς ἀσεβέστατε τοῖς ἄρχουσιν 19 ὃς οὐκ ἐπῃσχύνθη πρόσωπον ἐντίμου οὐδὲ οἶδεν τιμὴν θέσθαι ἁδροῖς θαυμασθῆναι πρόσωπα αὐτῶν 20 κενὰ δὲ αὐτοῖς ἀποβήσεται τὸ κεκραγέναι καὶ δεῖσθαι ἀνδρός ἐχρήσαντο γὰρ παρανόμως ἐκκλινομένων ἀδυνάτων 21 αὐτὸς γὰρ ὁρατής ἐστιν ἔργων ἀνθρώπων λέληθεν δὲ αὐτὸν οὐδὲν ὧν πράσσουσιν 22 οὐδὲ ἔσται τόπος τοῦ κρυβῆναι τοὺς ποιοῦντας τὰ ἄνομα 23 ὅτι οὐκ ἐ{P'} ἄνδρα θήσει ἔτι ὁ γὰρ κύριος πάντας ἐφορᾷ 24 ὁ καταλαμβάνων ἀνεξιχνίαστα ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός 25 ὁ γνωρίζων αὐτῶν τὰ ἔργα καὶ στρέψει νύκτα καὶ ταπεινωθήσονται 26 ἔσβεσεν δὲ ἀσεβεῖς ὁρατοὶ δὲ ἐναντίον αὐτοῦ 27 ὅτι ἐξέκλιναν ἐκ νόμου θεοῦ δικαιώματα δὲ αὐτοῦ οὐκ ἐπέγνωσαν 28 τοῦ ἐπαγαγεῖν ἐ{P'} αὐτὸν κραυγὴν πένητος καὶ κραυγὴν πτωχῶν εἰσακούσεται 29 καὶ αὐτὸς ἡσυχίαν παρέξει καὶ τίς καταδικάσεται καὶ κρύψει πρόσωπον καὶ τίς ὄψεται αὐτόν καὶ κατὰ ἔθνους καὶ κατὰ ἀνθρώπου ὁμοῦ 30 βασιλεύων ἄνθρωπον ὑποκριτὴν ἀπὸ δυσκολίας λαοῦ 16 Is Job wise? Then let him listen to these words of mine, heed well my warning. 17 Can there be healing,[1] where there is no love of right? Wouldst thou find fault with him whose justice runs so deep? 18 He it is that says Traitor to a crowned king, and finds princes themselves guilty of rebellion. 19 Nothing cares he for royal dignity, nor takes the oppressor’s part against the friendless; are not all alike his creatures? 20 Suddenly death falls; there is a stir among the people at midnight, and they pass by to see the tyrant carried out, and yet no hand laid on him![2] 21 Still God’s eye watches over men, whatever they do, wherever they take their path; 22 darkness is none, though it were the shadow of death itself, that can hide the wrong-doer; 23 not at a time of his own choosing man meets God in judgement. 24 A whole world of men he will destroy, and put others in their place; 25 weary of their ill deeds, he bids darkness fall, and there is an end of them. 26 In some place where many triumph at the sight, he beats down the rebels[3] 27 that hitherto of set purpose defied him, recked nothing of his commandments, 28 till at last the despairing cry of poor folk unbefriended reached his ears. 29 So long as he grants prosperity, redress there is none; it is when he frowns upon man or nation that no eye can meet him. 30 Yet for a people’s sins, he will appoint a false-hearted king to rule them. 16
Si habes ergo intellectum, audi quod dicitur,
et ausculta vocem eloquii mei:
17
numquid qui non amat judicium sanari potest?
et quomodo tu eum qui justus est in tantum condemnas?
18
Qui dicit regi: Apostata;
qui vocat duces impios;
19
qui non accipit personas principum,
nec cognovit tyrannum cum disceptaret contra pauperem:
opus enim manuum ejus sunt universi.
20
Subito morientur, et in media nocte turbabuntur populi:
et pertransibunt, et auferent violentum absque manu.
21
Oculi enim ejus super vias hominum,
et omnes gressus eorum considerat.
22
Non sunt tenebræ, et non est umbra mortis,
ut abscondantur ibi qui operantur iniquitatem,
23
neque enim ultra in hominis potestate est,
ut veniat ad Deum in judicium.
24
Conteret multos, et innumerabiles,
et stare faciet alios pro eis.
25
Novit enim opera eorum,
et idcirco inducet noctem, et conterentur.
26
Quasi impios percussit eos
in loco videntium:
27
qui quasi de industria recesserunt ab eo,
et omnes vias ejus intelligere noluerunt:
28
ut pervenire facerent ad eum clamorem egeni,
et audiret vocem pauperum.
29
Ipso enim concedente pacem, quis est qui condemnet?
ex quo absconderit vultum, quis est qui contempletur eum,
et super gentes, et super omnes homines?
30
Qui regnare facit hominem hypocritam
propter peccata populi.
31 ὅτι πρὸς τὸν ἰσχυρὸν ὁ λέγων εἴληφα οὐκ ἐνεχυράσω 32 ἄνευ ἐμαυτοῦ ὄψομαι σὺ δεῖξόν μοι εἰ ἀδικίαν ἠργασάμην οὐ μὴ προσθήσω 33 μὴ παρὰ σοῦ ἀποτείσει αὐτήν ὅτι ἀπώσῃ ὅτι σὺ ἐκλέξῃ καὶ οὐκ ἐγώ καὶ τί ἔγνως λάλησον 31 Such is the testimony I give to God; now let us hear thine; 32 shew me my error, and if thou canst prove that I have spoken amiss, I will speak no more. 33 Perhaps thou thinkest it part of the punishment God asks of thee, hearing what it pains thee to hear? But it was thou, not I, wert the first to speak. If thou hast better advice to offer, say on.[4] 31
Quia ergo ego locutus sum ad Deum,
te quoque non prohibebo.
32
Si erravi, tu doce me;
si iniquitatem locutus sum, ultra non addam.
33
Numquid a te Deus expetit eam, quia displicuit tibi?
tu enim cœpisti loqui, et non ego:
quod si quid nosti melius, loquere.
34 διὸ συνετοὶ καρδίας ἐροῦσιν ταῦτα ἀνὴρ δὲ σοφὸς ἀκήκοέν μου τὸ ῥῆμα 35 Ιωβ δὲ οὐκ ἐν συνέσει ἐλάλησεν τὰ δὲ ῥήματα αὐτοῦ οὐκ ἐν ἐπιστήμῃ 36 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ μάθε Ιωβ μὴ δῷς ἔτι ἀνταπόκρισιν ὥσπερ οἱ ἄφρονες 37 ἵνα μὴ προσθῶμεν ἐ{F'} ἁμαρτίαις ἡμῶν ἀνομία δὲ ἐ{F'} ἡμῖν λογισθήσεται πολλὰ λαλούντων ῥήματα ἐναντίον τοῦ κυρίου 34 O for wise tongues to speak, for discerning ears to listen to me! 35 This Job has spoken as fools do; no word of his that echoes true doctrine! 36 Father,[5] let Job be tried still, tried to the uttermost; have no patience with a man so perverse, 37 that sets a crown on his sins by blasphemy! For a while, let us see all ease denied him; and let him cite God to judgement if he will! 34
Viri intelligentes loquantur mihi,
et vir sapiens audiat me.
35
Job autem stulte locutus est,
et verba illius non sonant disciplinam.
36
Pater mi, probetur Job usque ad finem:
ne desinas ab homine iniquitatis:
37
quia addit super peccata sua blasphemiam,
inter nos interim constringatur:
et tunc ad judicium provocet sermonibus suis Deum.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT