New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Job 20

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »

Knox Bible Ad

1 ὑπολαβὼν δὲ Σωφαρ ὁ Μιναῖος λέγει 2 οὐχ οὕτως ὑπελάμβανον ἀντερεῖν σε ταῦτα καὶ οὐχὶ συνίετε μᾶλλον ἢ καὶ ἐγώ 3 παιδείαν ἐντροπῆς μου ἀκούσομαι καὶ πνεῦμα ἐκ τῆς συνέσεως ἀποκρίνεταί μοι 4 μὴ ταῦτα ἔγνως ἀπὸ τοῦ ἔτι ἀ{F'} οὗ ἐτέθη ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς 5 εὐφροσύνη γὰρ ἀσεβῶν πτῶμα ἐξαίσιον χαρμονὴ δὲ παρανόμων ἀπώλεια 1 Then answered Sophar the Naamathite: 2 Strange hesitation thy words breed in me; my thoughts veer to and fro. 3 Not deaf am I to thy pleadings, but there is a voice in my heart gives me pause. 4 Certain it is that never since man found a place on earth 5 did the wrong-doer win lasting triumph; only for a brief moment does knavery bring him content. 1 Respondens autem Sophar Naamathites, dixit: 2

Idcirco cogitationes meæ variæ succedunt sibi,
et mens in diversa rapitur.
3
Doctrinam qua me arguis audiam,
et spiritus intelligentiæ meæ respondebit mihi.
4
Hoc scio a principio,
ex quo positus est homo super terram,
5
quod laus impiorum brevis sit,
et gaudium hypocritæ ad instar puncti.
6 ἐὰν ἀναβῇ εἰς οὐρανὸν αὐτοῦ τὰ δῶρα ἡ δὲ θυσία αὐτοῦ νεφῶν ἅψηται 7 ὅταν γὰρ δοκῇ ἤδη κατεστηρίχθαι τότε εἰς τέλος ἀπολεῖται οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐροῦσιν ποῦ ἐστιν 8 ὥσπερ ἐνύπνιον ἐκπετασθὲν οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔπτη δὲ ὥσπερ φάσμα νυκτερινόν 9 ὀφθαλμὸς παρέβλεψεν καὶ οὐ προσθήσει καὶ οὐκέτι προσνοήσει αὐτὸν ὁ τόπος αὐτοῦ 10 τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ὀλέσαισαν ἥττονες αἱ δὲ χεῖρες αὐτοῦ πυρσεύσαισαν ὀδύνας 11 ὀστᾶ αὐτοῦ ἐνεπλήσθησαν νεότητος αὐτοῦ καὶ με{T'} αὐτοῦ ἐπὶ χώματος κοιμηθήσεται 12 ἐὰν γλυκανθῇ ἐν στόματι αὐτοῦ κακία κρύψει αὐτὴν ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ 13 οὐ φείσεται αὐτῆς καὶ οὐκ ἐγκαταλείψει αὐτὴν καὶ συνέξει αὐτὴν ἐν μέσῳ τοῦ λάρυγγος αὐτοῦ 14 καὶ οὐ μὴ δυνηθῇ βοηθῆσαι ἑαυτῷ χολὴ ἀσπίδος ἐν γαστρὶ αὐτοῦ 15 πλοῦτος ἀδίκως συναγόμενος ἐξεμεσθήσεται ἐξ οἰκίας αὐτοῦ ἐξελκύσει αὐτὸν ἄγγελος 16 θυμὸν δὲ δρακόντων θηλάσειεν ἀνέλοι δὲ αὐτὸν γλῶσσα ὄφεως 17 μὴ ἴδοι ἄμελξιν νομάδων μηδὲ νομὰς μέλιτος καὶ βουτύρου 6 Let his pride overtop heaven itself, his head be lifted high as the clouds, 7 he is for the dung-hill at last; none knows what has become of him. 8 Vanished and gone like a dream, the phantom of yesternight, 9 unmarked by human eyes, lost to the scenes he knew! 10 Crushing poverty shall be his children’s lot; his acts shall yield their own harvest of shame, 11 all the lusty vigour of his frame doomed, like himself, to silence and the dust. 12 Sweet in the mouth is the taste of evil-doing; how the tongue cherishes it! 13 How he treasures it, loth to lose the secret pleasure of his palate! 14 But once let that food reach his belly, not the gall of adders is so venomous. 15 The wealth he loved to swallow, disgorge he must; God will make his belly return it; 16 poisonous as the asp’s head or the viper’s tongue were those juices he sucked, 17 when he thought to enjoy streams of plenty; honey and cream should have been his in rich abundance. 6
Si ascenderit usque ad cælum superbia ejus,
et caput ejus nubes tetigerit,
7
quasi sterquilinium in fine perdetur,
et qui eum viderant, dicent: Ubi est?
8
Velut somnium avolans non invenietur:
transiet sicut visio nocturna.
9
Oculus qui eum viderat non videbit,
neque ultra intuebitur eum locus suus.
10
Filii ejus atterentur egestate,
et manus illius reddent ei dolorem suum.
11
Ossa ejus implebuntur vitiis adolescentiæ ejus,
et cum eo in pulvere dormient.
12
Cum enim dulce fuerit in ore ejus malum,
abscondet illud sub lingua sua.
13
Parcet illi, et non derelinquet illud,
et celabit in gutture suo.
14
Panis ejus in utero illius
vertetur in fel aspidum intrinsecus.
15
Divitias quas devoravit evomet,
et de ventre illius extrahet eas Deus.
16
Caput aspidum suget,
et occidet eum lingua viperæ.
17
(Non videat rivulos fluminis,
torrentes mellis et butyri.)
18 εἰς κενὰ καὶ μάταια ἐκοπίασεν πλοῦτον ἐξ οὗ οὐ γεύσεται ὥσπερ στρίφνος ἀμάσητος ἀκατάποτος 19 πολλῶν γὰρ ἀδυνάτων οἴκους ἔθλασεν δίαιταν δὲ ἥρπασεν καὶ οὐκ ἔστησεν 20 οὐκ ἔστιν αὐτοῦ σωτηρία τοῖς ὑπάρχουσιν ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτοῦ οὐ σωθήσεται 21 οὐκ ἔστιν ὑπόλειμμα τοῖς βρώμασιν αὐτοῦ διὰ τοῦτο οὐκ ἀνθήσει αὐτοῦ τὰ ἀγαθά 22 ὅταν δὲ δοκῇ ἤδη πεπληρῶσθαι θλιβήσεται πᾶσα δὲ ἀνάγκη ἐ{P'} αὐτὸν ἐπελεύσεται 23 εἴ πως πληρώσαι γαστέρα αὐτοῦ ἐπαποστείλαι ἐ{P'} αὐτὸν θυμὸν ὀργῆς νίψαι ἐ{P'} αὐτὸν ὀδύνας 24 καὶ οὐ μὴ σωθῇ ἐκ χειρὸς σιδήρου τρώσαι αὐτὸν τόξον χάλκειον 25 διεξέλθοι δὲ διὰ σώματος αὐτοῦ βέλος ἀστραπαὶ δὲ ἐν διαίταις αὐτοῦ περιπατήσαισαν ἐ{P'} αὐτῷ φόβοι 26 πᾶν δὲ σκότος αὐτῷ ὑπομείναι κατέδεται αὐτὸν πῦρ ἄκαυστον κακώσαι δὲ αὐτοῦ ἐπήλυτος τὸν οἶκον 27 ἀνακαλύψαι δὲ αὐτοῦ ὁ οὐρανὸς τὰς ἀνομίας γῆ δὲ ἐπανασταίη αὐτῷ 28 ἑλκύσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀπώλεια εἰς τέλος ἡμέρα ὀργῆς ἐπέλθοι αὐτῷ 18 Endlessly he shall pay for the wrong he did, plagued in the measure of his own false dealings. 19 He who oppressed and robbed the poor shall never prosper with his ill-gotten fortunes; 20 he, the insatiable, will not keep what he so coveted; 21 he, that never had a crust to spare, will be stripped now of all his goods. 22 Once so full fed, now he goes in need; stands in doubt, with distress crowding in on every side; 23 ah for a meal to fill his belly with! But no, God’s angry vengeance is let loose on him, raining down all its weapons; 24 shuns he the steel, to the bow of bronze he falls a prey. 25 Bright and bitter the drawn sword threatens; about him, dread warriors come and go.[1] 26 He hides away, where thick darkness broods over him;[2] straightway a fire no human hand has kindled threatens to devour him; woe betide any that would take refuge in that dwelling! 27 Heaven will reveal the story of his crimes, earth itself rise in revolt against him; 28 all the promise of his race will be laid bare and torn away, in that hour of the Lord’s vengeance.[3] 18
Luet quæ fecit omnia, nec tamen consumetur:
juxta multitudinem adinventionum suarum, sic et sustinebit.
19
Quoniam confringens nudavit pauperes:
domum rapuit, et non ædificavit eam.
20
Nec est satiatus venter ejus:
et cum habuerit quæ concupierat, possidere non poterit.
21
Non remansit de cibo ejus,
et propterea nihil permanebit de bonis ejus.
22
Cum satiatus fuerit, arctabitur:
æstuabit, et omnis dolor irruet super eum.
23
Utinam impleatur venter ejus,
ut emittat in eum iram furoris sui,
et pluat super illum bellum suum.
24
Fugiet arma ferrea,
et irruet in arcum æreum.
25
Eductus, et egrediens de vagina sua,
et fulgurans in amaritudine sua:
vadent et venient super eum horribiles.
26
Omnes tenebræ absconditæ sunt in occultis ejus;
devorabit eum ignis qui non succenditur:
affligetur relictus in tabernaculo suo.
27
Revelabunt cæli iniquitatem ejus,
et terra consurget adversus eum.
28
Apertum erit germen domus illius:
detrahetur in die furoris Dei.
29 αὕτη ἡ μερὶς ἀνθρώπου ἀσεβοῦς παρὰ κυρίου καὶ κτῆμα ὑπαρχόντων αὐτῷ παρὰ τοῦ ἐπισκόπου 29 Such is the lot God sends to the wicked, such their divinely appointed doom. 29
Hæc est pars hominis impii a Deo,
et hæreditas verborum ejus a Domino.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT