New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Job 22

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »

Knox Bible Ad

1 ὑπολαβὼν δὲ Ελιφας ὁ Θαιμανίτης λέγει 2 πότερον οὐχὶ ὁ κύριός ἐστιν ὁ διδάσκων σύνεσιν καὶ ἐπιστήμην 3 τί γὰρ μέλει τῷ κυρίῳ ἐὰν σὺ ἦσθα τοῖς ἔργοις ἄμεμπτος ἢ ὠφέλεια ὅτι ἁπλώσῃς τὴν ὁδόν σου 4 ἦ λόγον σου ποιούμενος ἐλέγξει σε καὶ συνεισελεύσεταί σοι εἰς κρίσιν 5 πότερον οὐχ ἡ κακία σού ἐστιν πολλή ἀναρίθμητοι δέ σού εἰσιν αἱ ἁμαρτίαι 6 ἠνεχύραζες δὲ τοὺς ἀδελφούς σου διὰ κενῆς ἀμφίασιν δὲ γυμνῶν ἀφείλου 7 οὐδὲ ὕδωρ διψῶντας ἐπότισας ἀλλὰ πεινώντων ἐστέρησας ψωμόν 8 ἐθαύμασας δέ τινων πρόσωπον ᾤκισας δὲ τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς 9 χήρας δὲ ἐξαπέστειλας κενάς ὀρφανοὺς δὲ ἐκάκωσας 10 τοιγαροῦν ἐκύκλωσάν σε παγίδες καὶ ἐσπούδασέν σε πόλεμος ἐξαίσιος 11 τὸ φῶς σοι σκότος ἀπέβη κοιμηθέντα δὲ ὕδωρ σε ἐκάλυψεν 1 Then answered Eliphaz the Themanite: 2 A man cannot hope to implead God, even a man of perfect wisdom. 3 Just though thou be, how is God the better for knowing thou art just? Can stainless life of thine advantage him? 4 Or dost thou think that fear of thee will persuade him to appear in court, and prove thee in the wrong?[1] 5 Must he browbeat thee over a long record of guilt,[2] over many heinous deeds done; 6 remind thee of the usurer’s pledge needlessly taken, of thy brother left to go naked while thou hadst his garment by thee, 7 of water grudged to thirsty men, bread refused to the hungry? 8 Must he tell the story of a rich tyrant that had lands and held to them; 9 of widows sent away without redress, orphans left without support, through thy means? 10 Must he say, that is why thou art caught in the snare, dismayed by sudden peril, 11 left benighted when thou thoughtest to see day, overwhelmed by the unexpected flood? 1 Respondens autem Eliphaz Themanites, dixit: 2

Numquid Deo potest comparari homo,
etiam cum perfectæ fuerit scientiæ?
3
Quid prodest Deo, si justus fueris?
aut quid ei confers, si immaculata fuerit via tua?
4
Numquid timens arguet te,
et veniet tecum in judicium,
5
et non propter malitiam tuam plurimam,
et infinitas iniquitates tuas?
6
Abstulisti enim pignus fratrum tuorum sine causa,
et nudos spoliasti vestibus.
7
Aquam lasso non dedisti,
et esurienti subtraxisti panem.
8
In fortitudine brachii tui possidebas terram,
et potentissimus obtinebas eam.
9
Viduas dimisisti vacuas,
et lacertos pupillorum comminuisti.
10
Propterea circumdatus es laqueis,
et conturbat te formido subita.
11
Et putabas te tenebras non visurum,
et impetu aquarum inundantium non oppressum iri?
12 μὴ οὐχὶ ὁ τὰ ὑψηλὰ ναίων ἐφορᾷ τοὺς δὲ ὕβρει φερομένους ἐταπείνωσεν 13 καὶ εἶπας τί ἔγνω ὁ ἰσχυρός ἦ κατὰ τοῦ γνόφου κρινεῖ 14 νέφη ἀποκρυφὴ αὐτοῦ καὶ οὐχ ὁραθήσεται καὶ γῦρον οὐρανοῦ διαπορεύσεται 15 μὴ τρίβον αἰώνιον φυλάξεις ἣν ἐπάτησαν ἄνδρες ἄδικοι 16 οἳ συνελήμφθησαν ἄωροι ποταμὸς ἐπιρρέων οἱ θεμέλιοι αὐτῶν 17 οἱ λέγοντες κύριος τί ποιήσει ἡμῖν ἢ τί ἐπάξεται ἡμῖν ὁ παντοκράτωρ 18 ὃς δὲ ἐνέπλησεν τοὺς οἴκους αὐτῶν ἀγαθῶν βουλὴ δὲ ἀσεβῶν πόρρω ἀ{P'} αὐτοῦ 19 ἰδόντες δίκαιοι ἐγέλασαν ἄμεμπτος δὲ ἐμυκτήρισεν 20 εἰ μὴ ἠφανίσθη ἡ ὑπόστασις αὐτῶν καὶ τὸ κατάλειμμα αὐτῶν καταφάγεται πῦρ 12 Bethink thee, God is high as heaven itself, reaches beyond the uttermost star. 13 Wouldst thou tell us that he has no knowledge of what passes, that he issues his decree blindly, 14 gives no heed to our mortal doings, there where he walks above heaven’s vault, all wrapped in cloud? 15 That were to follow old paths of error, trodden long ago by impious feet. 16 Snatched away before their time were the men that reasoned so; a flood engulfed the solid ground beneath them. 17 These, beyond doubt, were men who bade God keep his distance from them, thought the Omnipotent could give them no aid, 18 when he had filled their abode with blessings! Not for nothing do I shun their counsels! 19 Here was a sight to make the just triumphant, make innocent folk laugh aloud in scorn, 20 to see how their proud hopes vanished, and all that was left of them perished in the flames.[3] 12
an non cogitas quod Deus excelsior cælo sit,
et super stellarum verticem sublimetur?
13
Et dicis: Quid enim novit Deus?
et quasi per caliginem judicat.
14
Nubes latibulum ejus, nec nostra considerat,
et circa cardines cæli perambulat.
15
Numquid semitam sæculorum custodire cupis,
quam calcaverunt viri iniqui,
16
qui sublati sunt ante tempus suum,
et fluvius subvertit fundamentum eorum?
17
Qui dicebant Deo: Recede a nobis:
et quasi nihil posset facere Omnipotens, æstimabant eum,
18
cum ille implesset domos eorum bonis:
quorum sententia procul sit a me.
19
Videbunt justi, et lætabuntur,
et innocens subsannabit eos:
20
nonne succisa est erectio eorum?
et reliquias eorum devoravit ignis?
21 γενοῦ δὴ σκληρός ἐὰν ὑπομείνῃς εἶ{T'} ὁ καρπός σου ἔσται ἐν ἀγαθοῖς 22 ἔκλαβε δὲ ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐξηγορίαν καὶ ἀνάλαβε τὰ ῥήματα αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ σου 23 ἐὰν δὲ ἐπιστραφῇς καὶ ταπεινώσῃς σεαυτὸν ἔναντι κυρίου πόρρω ἐποίησας ἀπὸ διαίτης σου τὸ ἄδικον 24 θήσῃ ἐπὶ χώματι ἐν πέτρᾳ καὶ ὡς πέτρᾳ χειμάρρους Ωφιρ 25 ἔσται οὖν σου ὁ παντοκράτωρ βοηθὸς ἀπὸ ἐχθρῶν καθαρὸν δὲ ἀποδώσει σε ὥσπερ ἀργύριον πεπυρωμένον 26 εἶτα παρρησιασθήσῃ ἔναντι κυρίου ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἱλαρῶς 27 εὐξαμένου δέ σου πρὸς αὐτὸν εἰσακούσεταί σου δώσει δέ σοι ἀποδοῦναι τὰς εὐχάς 28 ἀποκαταστήσει δέ σοι δίαιταν δικαιοσύνης ἐπὶ δὲ ὁδοῖς σου ἔσται φέγγος 29 ὅτι ἐταπείνωσεν αὐτόν καὶ ἐρεῖς ὑπερηφανεύσατο καὶ κύφοντα ὀφθαλμοῖς σώσει 21 Fall in with the Lord’s ways, and be his friend; thou shalt be well rewarded. 22 Let his lips be thy oracle, his words written on thy heart. 23 Turn back to the Almighty for thy healing, and rid thy dwelling-place of guilt. 24 Firm rock thou shalt have for shifting dust, and for firm rock streams of gold; 25 the Almighty himself will be thy shield, and silver thou shalt never lack.[4] 26 In those omnipotent arms thou shalt rest content, thy face upturned towards God himself, 27 thy prayer heard as soon as offered, thy vows paid as soon as due; 28 all thy desire thou shalt have, and all thy paths will be sunshine. 29 He that was once brought low shall be high in renown; the downcast eye shall win deliverance. 21
Acquiesce igitur ei, et habeto pacem,
et per hæc habebis fructus optimos.
22
Suscipe ex ore illius legem,
et pone sermones ejus in corde tuo.
23
Si reversus fueris ad Omnipotentem, ædificaberis,
et longe facies iniquitatem a tabernaculo tuo.
24
Dabit pro terra silicem,
et pro silice torrentes aureos.
25
Eritque Omnipotens contra hostes tuos,
et argentum coacervabitur tibi.
26
Tunc super Omnipotentem deliciis afflues,
et elevabis ad Deum faciem tuam.
27
Rogabis eum, et exaudiet te,
et vota tua reddes.
28
Decernes rem, et veniet tibi,
et in viis tuis splendebit lumen.
29
Qui enim humiliatus fuerit, erit in gloria,
et qui inclinaverit oculos, ipse salvabitur.
30 ῥύσεται ἀθῷον καὶ διασώθητι ἐν καθαραῖς χερσίν σου 30 But the innocent shall be kept safe; in a pair of clean hands there was safety ever.[5] 30
Salvabitur innocens:
salvabitur autem in munditia manuum suarum.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT