New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent

OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
 

Sirach 7

 
« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »

1 μὴ ποίει κακά καὶ οὐ μή σε καταλάβῃ κακόν 2 ἀπόστηθι ἀπὸ ἀδίκου καὶ ἐκκλινεῖ ἀπὸ σοῦ 3 υἱέ μὴ σπεῖρε ἐ{P'} αὔλακας ἀδικίας καὶ οὐ μὴ θερίσῃς αὐτὰ ἑπταπλασίως 1 Harm if thou do none, harm shall none befall thee; 2 clear of wrong is clear of mishap. 3 What avails it, my son, to sow in the furrow of mischief, and reap a sevenfold harvest? 1

Noli facere mala, et non te apprehendent:
2
discede ab iniquo, et deficient mala abs te.
3
Fili, non semines mala in sulcis injustitiæ,
et non metes ea in septuplum.
4 μὴ ζήτει παρὰ κυρίου ἡγεμονίαν μηδὲ παρὰ βασιλέως καθέδραν δόξης 4 Never ask of God high station, or of the king preferment. 4
Noli quærere a Domino ducatum,
neque a rege cathedram honoris.
5 μὴ δικαιοῦ ἔναντι κυρίου καὶ παρὰ βασιλεῖ μὴ σοφίζου 5 Never try to prove thy innocence before God, who knows all, nor thy subtlety before the king. 5
Non te justifices ante Deum,
quoniam agnitor cordis ipse est:
et penes regem noli velle videri sapiens.
6 μὴ ζήτει γενέσθαι κριτής μὴ οὐκ ἰσχύσεις ἐξᾶραι ἀδικίας μήποτε εὐλαβηθῇς ἀπὸ προσώπου δυνάστου καὶ θήσεις σκάνδαλον ἐν εὐθύτητί σου 6 Do not sit in judgement, unless thou art able to crush the wrong; if thou favour the rich, what else is thy award but a snare for thy own virtue? 6
Noli quærere fieri judex,
nisi valeas virtute irrumpere iniquitates:
ne forte extimescas faciem potentis,
et ponas scandalum in æquitate tua.
7 μὴ ἁμάρτανε εἰς πλῆθος πόλεως καὶ μὴ καταβάλῃς σεαυτὸν ἐν ὄχλῳ 7 Hurt never the public weal; no need to embroil thyself with thy own neighbours. 7
Non pecces in multitudinem civitatis,
nec te immittas in populum:
8 μὴ καταδεσμεύσῃς δὶς ἁμαρτίαν ἐν γὰρ τῇ μιᾷ οὐκ ἀθῷος ἔσῃ 8 Never tack sin to sin; for the first thou art in arrears. 8
neque alliges duplicia peccata,
nec enim in uno eris immunis.
9 μὴ ὀλιγοψυχήσῃς ἐν τῇ προσευχῇ σου 10 καὶ ἐλεημοσύνην ποιῆσαι μὴ παρίδῃς 9 Do not lose confidence 10 in thy praying, or leave almsgiving undone. 9
Noli esse pusillanimis in animo tuo:
10
exorare et facere eleemosynam ne despicias.
11 μὴ εἴπῃς τῷ πλήθει τῶν δώρων μου ἐπόψεται καὶ ἐν τῷ προσενέγκαι με θεῷ ὑψίστῳ προσδέξεται 11 Do not flatter thyself that God will look favourably on thy many offerings, as if he, the most High, could not refuse thy gifts. 11
Ne dicas: In multitudine munerum meorum respiciet Deus,
et offerente me Deo altissimo, munera mea suscipiet.
12 μὴ καταγέλα ἄνθρωπον ὄντα ἐν πικρίᾳ ψυχῆς αὐτοῦ ἔστιν γὰρ ὁ ταπεινῶν καὶ ἀνυψῶν 12 Taunt never the disconsolate; God, who sees all, casts men down and lifts them up. 12
Non irrideas hominem in amaritudine animæ:
est enim qui humiliat et exaltat circumspector Deus.
13 μὴ ἀροτρία ψεῦδος ἐ{P'} ἀδελφῷ σου μηδὲ φίλῳ τὸ ὅμοιον ποίει 13 Not against thy own brother trump up the charge; nor thy neighbour either. 13
Noli amare mendacium adversus fratrem tuum,
neque in amicum similiter facias.
14 μὴ θέλε ψεύδεσθαι πᾶν ψεῦδος ὁ γὰρ ἐνδελεχισμὸς αὐτοῦ οὐκ εἰς ἀγαθόν 14 Every breath of falsehood avoid in thy speech; so ill grows the habit of it. 14
Noli velle mentiri omne mendacium:
assiduitas enim illius non est bona.
15 μὴ ἀδολέσχει ἐν πλήθει πρεσβυτέρων καὶ μὴ δευτερώσῃς λόγον ἐν προσευχῇ σου 15 Idle talk becomes thee not, when thou sittest with the elders in council, nor, when thou prayest, repetition of thy prayer. 15
Noli verbosus esse in multitudine presbyterorum,
et non iteres verbum in oratione tua.
16 μὴ μισήσῃς ἐπίπονον ἐργασίαν καὶ γεωργίαν ὑπὸ ὑψίστου ἐκτισμένην 16 At toil repine not; the farmer’s trade is of divine appointment. 16
Non oderis laboriosa opera,
et rusticationem creatam ab Altissimo.
17 μὴ προσλογίζου σεαυτὸν ἐν πλήθει 18 ταπείνωσον σφόδρα τὴν ψυχήν σου 19 ἁμαρτωλῶν μνήσθητι ὅτι ὀργὴ οὐ χρονιεῖ 17 When sinners abound, be not thou of their company; 18 bethink thee rather, how swiftly comes vengeance, 19 and so curb thy unruly spirits; for sinful flesh, fire and worm. 17
Non te reputes in multitudine indisciplinatorum.
18
Memento iræ, quoniam non tardabit.
19
Humilia valde spiritum tuum,
quoniam vindicta carnis impii ignis et vermis.
20 ὅτι ἐκδίκησις ἀσεβοῦς πῦρ καὶ σκώληξ μὴ ἀλλάξῃς φίλον ἕνεκεν διαφόρου μηδὲ ἀδελφὸν γνήσιον ἐν χρυσίῳ Σουφιρ 21 μὴ ἀστόχει γυναικὸς σοφῆς καὶ ἀγαθῆς ἡ γὰρ χάρις αὐτῆς ὑπὲρ τὸ χρυσίον 22 μὴ κακώσῃς οἰκέτην ἐργαζόμενον ἐν ἀληθείᾳ μηδὲ μίσθιον διδόντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 23 οἰκέτην συνετὸν ἀγαπάτω σου ἡ ψυχή μὴ στερήσῃς αὐτὸν ἐλευθερίας 24 κτήνη σοί ἐστιν ἐπισκέπτου αὐτά καὶ εἰ ἔστιν σοι χρήσιμα ἐμμενέτω σοι 25 τέκνα σοί ἐστιν παίδευσον αὐτὰ καὶ κάμψον ἐκ νεότητος τὸν τράχηλον αὐτῶν 26 θυγατέρες σοί εἰσιν πρόσεχε τῷ σώματι αὐτῶν καὶ μὴ ἱλαρώσῃς πρὸς αὐτὰς τὸ πρόσωπόν σου 27 ἔκδου θυγατέρα καὶ ἔσῃ τετελεκὼς ἔργον μέγα καὶ ἀνδρὶ συνετῷ δώρησαι αὐτήν 28 γυνή σοί ἐστιν κατὰ ψυχήν μὴ ἐκβάλῃς αὐτήν καὶ μισουμένῃ μὴ ἐμπιστεύσῃς σεαυτόν 29 ἐν ὅλῃ καρδίᾳ σου δόξασον τὸν πατέρα σου καὶ μητρὸς ὠδῖνας μὴ ἐπιλάθῃ 30 μνήσθητι ὅτι δ{I'} αὐτῶν ἐγεννήθης καὶ τί ἀνταποδώσεις αὐτοῖς καθὼς αὐτοὶ σοί 20 Thou hast a friend who is over-long in thy debt; use no cruelty with him; dear to thee as a brother, and shall gold count more? 21 Thou hast a good wife, a thrifty woman that has thrown in her lot, in the fear of the Lord, with thine; do not leave her; that modesty of hers is a grace gold cannot buy. 22 The slave that works for thee faithfully, the hireling that is pledged to thy service, injure not; 23 a thrifty slave thou shouldst love as thy own self, not baulking him of liberty or leaving him to starve. 24 Cattle thou hast; tend them well, nor part with them while they do thee good service. 25 Thou hast sons; train them to bear the yoke from their youth up. 26 Thou hast daughters; keep them chaste, and do not spoil them with thy smile; 27 a daughter wed is great good done, if a thrifty husband thou find her. 28 And thy own wife, if thou lovest her, never do thou forsake, nor trust thy happiness to one who is little to thy mind.

And oh, with thy whole heart 29 honour thy father, nor forget thy mother’s pangs; 30 bethink thee, that without them thou hadst had no being, and repay the service they have done thee.
20

Noli prævaricari in amicum pecuniam differentem,
neque fratrem carissimum auro spreveris.
21
Noli discedere a muliere sensata et bona,
quam sortitus es in timore Domini:
gratia enim verecundiæ illius super aurum.
22
Non lædas servum in veritate operantem,
neque mercenarium dantem animam suam.
23
Servus sensatus sit tibi dilectus quasi anima tua:
non defraudes illum libertate,
neque inopem derelinquas illum.
24
Pecora tibi sunt, attende illis:
et si sunt utilia, perseverent apud te.
25
Filii tibi sunt? erudi illos,
et curva illos a pueritia illorum.
26
Filiæ tibi sunt? serva corpus illarum,
et non ostendas hilarem faciem tuam ad illas.
27
Trade filiam, et grande opus feceris:
et homini sensato da illam.
28
Mulier si est tibi secundum animam tuam, non projicias illam:
et odibili non credas te.
In toto corde tuo
29
honora patrem tuum,
et gemitus matris tuæ ne obliviscaris:
30
memento quoniam nisi per illos natus non fuisses:
et retribue illis, quomodo et illi tibi.
31 ἐν ὅλῃ ψυχῇ σου εὐλαβοῦ τὸν κύριον καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ θαύμαζε 32 ἐν ὅλῃ δυνάμει ἀγάπησον τὸν ποιήσαντά σε καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ μὴ ἐγκαταλίπῃς 33 φοβοῦ τὸν κύριον 34 καὶ δόξασον ἱερέα καὶ δὸς τὴν μερίδα αὐτῷ καθὼς ἐντέταλταί σοι ἀπαρχὴν καὶ περὶ πλημμελείας 35 καὶ δόσιν βραχιόνων καὶ θυσίαν ἁγιασμοῦ καὶ ἀπαρχὴν ἁγίων 36 καὶ πτωχῷ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ἵνα τελειωθῇ ἡ εὐλογία σου 31 With all thy soul fear God, and reverence his priests. 32 He made thee; wilt thou not devote all thy powers to his love? Wilt thou leave his ministers unbefriended? 33 Rather, with all thy soul fear God, and to his priests give their due; with gift of the consecrated shoulder clear thyself of what is owing. 34 The priests must have their share, by law prescribed, of first-fruits and of offering for transgression; even if thou hast committed a fault in ignorance, a little is claimed for thy cleansing. 35 The gift of the consecrated shoulder thou must make to the Lord, and the offering of all that is dedicated, and the holy first-fruits; 36 moreover, thou must open thy hand to the poor; so thy atonement shall be perfect, and perfect thy blessing. 31

In tota anima tua time Dominum,
et sacerdotes illius sanctifica.
32
In omni virtute tua dilige eum qui te fecit,
et ministros ejus ne derelinquas.
33
Honora Deum ex tota anima tua,
et honorifica sacerdotes,
et propurga te cum brachiis.
34
Da illis partem, sicut mandatum est tibi, primitiarum et purgationis,
et de negligentia tua purga te cum paucis.
35
Datum brachiorum tuorum,
et sacrificium sanctificationis offeres Domino,
et initia sanctorum.
36
Et pauperi porrige manum tuam,
ut perficiatur propitiatio et benedictio tua.
37 χάρις δόματος ἔναντι παντὸς ζῶντος καὶ ἐπὶ νεκρῷ μὴ ἀποκωλύσῃς χάριν 38 μὴ ὑστέρει ἀπὸ κλαιόντων καὶ μετὰ πενθούντων πένθησον 39 μὴ ὄκνει ἐπισκέπτεσθαι ἄρρωστον ἄνθρωπον ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀγαπηθήσῃ 40 ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις σου μιμνῄσκου τὰ ἔσχατά σου καὶ εἰς τὸν αἰῶνα οὐχ ἁμαρτήσεις 37 No living man but is thankful for the gift given; and it is ill done to withhold thy favours even from the dead. 38 Fail not to comfort the distressed, let the mourner have thee for his escort. 39 Never tire of visiting the sick; no surer way of winning thy neighbour’s love. 40 Remember at all times what thou must come to at the last, and thou shalt never do amiss. 37
Gratia dati in conspectu omnis viventis,
et mortuo non prohibeas gratiam.
38
Non desis plorantibus in consolatione,
et cum lugentibus ambula.
39
Non te pigeat visitare infirmum:
ex his enim in dilectione firmaberis.
40
In omnibus operibus tuis memorare novissima tua,
et in æternum non peccabis.
 PreviousNext 
Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT