New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Sirach 36

 Next
« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »

Knox Bible Ad

1 ἐλέησον ἡμᾶς δέσποτα ὁ θεὸς πάντων 2 καὶ ἐπίβλεψον καὶ ἐπίβαλε τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη 3 ἔπαρον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ ἔθνη ἀλλότρια καὶ ἰδέτωσαν τὴν δυναστείαν σου 4 ὥσπερ ἐνώπιον αὐτῶν ἡγιάσθης ἐν ἡμῖν οὕτως ἐνώπιον ἡμῶν μεγαλυνθείης ἐν αὐτοῖς 5 καὶ ἐπιγνώτωσάν σε καθάπερ καὶ ἡμεῖς ἐπέγνωμεν ὅτι οὐκ ἔστιν θεὸς πλὴν σοῦ κύριε 6 ἐγκαίνισον σημεῖα καὶ ἀλλοίωσον θαυμάσια 7 δόξασον χεῖρα καὶ βραχίονα δεξιόν 8 ἔγειρον θυμὸν καὶ ἔκχεον ὀργήν 9 ἔξαρον ἀντίδικον καὶ ἔκτριψον ἐχθρόν 10 σπεῦσον καιρὸν καὶ μνήσθητι ὁρκισμοῦ καὶ ἐκδιηγησάσθωσαν τὰ μεγαλεῖά σου 11 ἐν ὀργῇ πυρὸς καταβρωθήτω ὁ σῳζόμενος καὶ οἱ κακοῦντες τὸν λαόν σου εὕροισαν ἀπώλειαν 12 σύντριψον κεφαλὰς ἀρχόντων ἐχθρῶν λεγόντων οὐκ ἔστιν πλὴν ἡμῶν 13 συνάγαγε πάσας φυλὰς Ιακωβ καὶ κατακληρονόμησον αὐτοὺς καθὼς ἀ{P'} ἀρχῆς 14 ἐλέησον λαόν κύριε κεκλημένον ἐ{P'} ὀνόματί σου καὶ Ισραηλ ὃν πρωτογόνῳ ὡμοίωσας 15 οἰκτίρησον πόλιν ἁγιάσματός σου Ιερουσαλημ τόπον καταπαύματός σου 16 πλῆσον Σιων ἀρεταλογίας σου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης σου τὸν λαόν σου 17 δὸς μαρτύριον τοῖς ἐν ἀρχῇ κτίσμασίν σου καὶ ἔγειρον προφητείας τὰς ἐ{P'} ὀνόματί σου 18 δὸς μισθὸν τοῖς ὑπομένουσίν σε καὶ οἱ προφῆταί σου ἐμπιστευθήτωσαν εἰσάκουσον κύριε δεήσεως τῶν ἱκετῶν σου 19 κατὰ τὴν εὐλογίαν Ααρων περὶ τοῦ λαοῦ σου καὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐπὶ τῆς γῆς ὅτι κύριος εἶ ὁ θεὸς τῶν αἰώνων 1 God of all men, have mercy on us; look down, and let us see the smile of thy favour. 2 Teach them to fear thee, those other nations that have never looked to find thee; let them learn to recognize thee as the only God, and to acclaim thy wonders. 3 Lift up thy hand, to shew these aliens thy power; 4 let us see them, as they have seen us, humbled before thee; 5 let them learn, as we have learnt, that there is no other God but thou. 6 Shew new marvels, and portents stranger still; 7 win renown for that strength, that valiant arm of thine; 8 rouse thyself to vengeance, give thy anger free play; 9 away with the oppressors, down with thy enemies! 10 Hasten on the time, do not forget thy purpose; make them acclaim thy wonders. 11 Let none of them escape their doom, the oppressors of thy people; let there be a raging fire ready to devour them; 12 heavy let the blow fall on the heads of those tyrants, that no other power will recognize but their own. 13 Gather anew all the tribes of Jacob; be it theirs to know that thou alone art God, to acclaim thy wonders; make them thy loved possession as of old. 14 Have compassion on the people that is called by thy own name, on Israel, owned thy first-born; 15 have compassion on Jerusalem, the city thou hast set apart for thy resting-place; 16 fill Sion’s walls, fill the hearts of thy people, with wonders beyond all telling come true, with thy glory made manifest. 17 Vindicate the race that was from the first thy chosen; old prophecies uttered in thy name, at last fulfil; 18 have we waited for thee to no purpose? Shall thy prophets be proved false? Listen to thy servants’ plea, 19 that claim the blessing Aaron pronounced over thy people; guide us into the right path; let all the world know that thou art God, watching us eternally. 1

Miserere nostri, Deus omnium, et respice nos,
et ostende nobis lucem miserationum tuarum:
2
et immitte timorem tuum super gentes quæ non exquisierunt te,
ut cognoscant quia non est deus nisi tu,
et enarrent magnalia tua.
3
Alleva manum tuam super gentes alienas,
ut videant potentiam tuam.
4
Sicut enim in conspectu eorum sanctificatus es in nobis,
sic in conspectu nostro magnificaberis in eis:
5
ut cognoscant te, sicut et nos cognovimus
quoniam non est deus præter te, Domine.
6
Innova signa, et immuta mirabilia.
7
Glorifica manum et brachium dextrum.
8
Excita furorem, et effunde iram.
9
Tolle adversarium, et afflige inimicum.
10
Festina tempus, et memento finis,
ut enarrent mirabilia tua.
11
In ira flammæ devoretur qui salvatur:
et qui pessimant plebem tuam inveniant perditionem.
12
Contere caput principum inimicorum,
dicentium: Non est alius præter nos.
13
Congrega omnes tribus Jacob,
ut cognoscant quia non est deus nisi tu,
et enarrent magnalia tua,
et hæreditabis eos sicut ab initio.
14
Miserere plebi tuæ, super quam invocatum est nomen tuum,
et Israël quem coæquasti primogenito tuo.
15
Miserere civitati sanctificationis tuæ,
Jerusalem, civitati requiei tuæ.
16
Reple Sion inenarrabilibus verbis tuis,
et gloria tua populum tuum.
17
Da testimonium his qui ab initio creaturæ tuæ sunt,
et suscita prædicationes quas locuti sunt in nomine tuo prophetæ priores.
18
Da mercedem sustinentibus te,
ut prophetæ tui fideles inveniantur:
et exaudi orationes servorum tuorum,
19
secundum benedictionem Aaron de populo tuo:
et dirige nos in viam justitiæ,
et sciant omnes qui habitant terram
quia tu es Deus conspector sæculorum.
20 πᾶν βρῶμα φάγεται κοιλία ἔστιν δὲ βρῶμα βρώματος κάλλιον 21 φάρυγξ γεύεται βρώματα θήρας οὕτως καρδία συνετὴ λόγους ψευδεῖς 20 Take what food thou wilt, belly is content; yet meat and meat differ. 21 The savour of venison only palate can reach; only wise heart can discern lying tongue. 20

Omnem escam manducabit venter:
et est cibus cibo melior.
21
Fauces contingunt cibum feræ,
et cor sensatum verba mendacia.
22 καρδία στρεβλὴ δώσει λύπην καὶ ἄνθρωπος πολύπειρος ἀνταποδώσει αὐτῷ 22 False heart breeds dismal thoughts; mind well schooled keeps them at bay.[1] 22
Cor pravum dabit tristitiam,
et homo peritus resistet illi.
23 πάντα ἄρρενα ἐπιδέξεται γυνή ἔστιν δὲ θυγάτηρ θυγατρὸς κρείσσων 23 Any woman is a mate for any man; yet maid and maid differ. 23
Omnem masculum excipiet mulier:
et est filia melior filia.
24 κάλλος γυναικὸς ἱλαρύνει πρόσωπον καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἀνθρώπου ὑπεράγει 25 εἰ ἔστιν ἐπὶ γλώσσης αὐτῆς ἔλεος καὶ πραΰτης οὐκ ἔστιν ὁ ἀνὴρ αὐτῆς κα{Q'} υἱοὺς ἀνθρώπων 26 ὁ κτώμενος γυναῖκα ἐνάρχεται κτήσεως βοηθὸν κα{T'} αὐτὸν καὶ στῦλον ἀναπαύσεως 27 οὗ οὐκ ἔστιν φραγμός διαρπαγήσεται κτῆμα καὶ οὗ οὐκ ἔστιν γυνή στενάξει πλανώμενος 28 τίς γὰρ πιστεύσει εὐζώνῳ λῃστῇ ἀφαλλομένῳ ἐκ πόλεως εἰς πόλιν οὕτως ἀνθρώπῳ μὴ ἔχοντι νοσσιὰν καὶ καταλύοντι οὗ ἐὰν ὀψίσῃ 24 Fair wife, blithe husband; as no other lure, beauty draws us. 25 What of her tongue? If that, too, has power to charm, if that is soft and gentle, never was man so blessed. 26 Good wife won is life well begun; a comforter thou hast, of thy own breed, a stay to support thee. 27 No hedge, no garden; and if wife thou hast none, thou shalt wander homeless. 28 Trust him never, that has not found a nest to dwell in, and does but lodge where night overtakes him, cut-purse that travels light from city to city. 24
Species mulieris exhilarat faciem viri sui,
et super omnem concupiscentiam hominis superducit desiderium.
25
Si est lingua curationis,
est et mitigationis et misericordiæ:
non est vir illius secundum filios hominum.
26
Qui possidet mulierem bonam inchoat possessionem:
adjutorium secundum illum est, et columna ut requies.
27
Ubi non est sepes, diripietur possessio:
et ubi non est mulier, ingemiscit egens.
28
Quis credit ei qui non habet nidum,
et deflectens ubicumque obscuraverit,
quasi succinctus latro exiliens de civitate in civitatem?
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT