New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent

OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
 

Sirach 31

 
« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »

1 ἀγρυπνία πλούτου ἐκτήκει σάρκας καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἀφιστᾷ ὕπνον 2 μέριμνα ἀγρυπνίας ἀποστήσει νυσταγμόν καὶ ἀρρώστημα βαρὺ ἐκνήψει ὕπνον 3 ἐκοπίασεν πλούσιος ἐν συναγωγῇ χρημάτων καὶ ἐν τῇ ἀναπαύσει ἐμπίμπλαται τῶν τρυφημάτων αὐτοῦ 4 ἐκοπίασεν πτωχὸς ἐν ἐλαττώσει βίου καὶ ἐν τῇ ἀναπαύσει ἐπιδεὴς γίνεται 5 ὁ ἀγαπῶν χρυσίον οὐ δικαιωθήσεται καὶ ὁ διώκων διάφορα ἐν αὐτοῖς πλανηθήσεται 6 πολλοὶ ἐδόθησαν εἰς πτῶμα χάριν χρυσίου καὶ ἐγενήθη ἡ ἀπώλεια αὐτῶν κατὰ πρόσωπον αὐτῶν 7 ξύλον προσκόμματός ἐστιν τοῖς ἐνθουσιάζουσιν αὐτῷ καὶ πᾶς ἄφρων ἁλώσεται ἐν αὐτῷ 1 Wilt thou pine away with care for riches, lose thy sleep for thinking of it? 2 These solicitudes breed a madness in the brain, such as only grave sickness can expel. 3 Toils rich man for gain, till he can rest and enjoy what is his; 4 toils poor man to fend off need, and when he ceases he is a poor man still. 5 Love money, and thou shalt be called to account for it; thy quest corruption, of corruption thou shalt have thy fill. 6 Many have given themselves up to the lure of gold, and in its beauty found their ruin; 7 its worship was a snare to catch their feet; alas, poor fools that went searching for it, and themselves were lost! 1

Vigilia honestatis tabefaciet carnes,
et cogitatus illius auferet somnum.
2
Cogitatus præscientiæ avertit sensum,
et infirmitas gravis sobriam facit animam.
3
Laboravit dives in congregatione substantiæ,
et in requie sua replebitur bonis suis.
4
Laboravit pauper in diminutione victus,
et in fine inops fit.
5
Qui aurum diligit non justificabitur,
et qui insequitur consumptionem replebitur ex ea.
6
Multi dati sunt in auri casus,
et facta est in specie ipsius perditio illorum.
7
Lignum offensionis est aurum sacrificantium:
væ illis qui sectantur illud!
et omnis imprudens deperiet in illo.
8 μακάριος πλούσιος ὃς εὑρέθη ἄμωμος καὶ ὃς ὀπίσω χρυσίου οὐκ ἐπορεύθη 9 τίς ἐστιν καὶ μακαριοῦμεν αὐτόν ἐποίησεν γὰρ θαυμάσια ἐν λαῷ αὐτοῦ 10 τίς ἐδοκιμάσθη ἐν αὐτῷ καὶ ἐτελειώθη καὶ ἔσται αὐτῷ εἰς καύχησιν τίς ἐδύνατο παραβῆναι καὶ οὐ παρέβη καὶ ποιῆσαι κακὰ καὶ οὐκ ἐποίησεν 11 στερεωθήσεται τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ καὶ τὰς ἐλεημοσύνας αὐτοῦ ἐκδιηγήσεται ἐκκλησία 8 Blessed is the man who lives, for all his wealth, unreproved, who has no greed for gold and puts no trust in his store of riches! 9 Shew us such a man, and we will be loud in his praise; here is a life to wonder at. 10 A man so tested and found perfect wins eternal honour; he kept clear of sin, when sinful ways were easy, did no wrong, when wrong lay in his power. 11 His treasure is safely preserved in the Lord’s keeping and wherever faithful men are met, his alms-deeds will be remembered. 8
Beatus dives qui inventus est sine macula,
et qui post aurum non abiit,
nec speravit in pecunia et thesauris.
9
Quis est hic? et laudabimus eum:
fecit enim mirabilia in vita sua.
10
Qui probatus est in illo, et perfectus est, erit illi gloria æterna:
qui potuit transgredi, et non est transgressus;
facere mala, et non fecit.
11
Ideo stabilita sunt bona illius in Domino,
et eleemosynas illius enarrabit omnis ecclesia sanctorum.
12 ἐπὶ τραπέζης μεγάλης ἐκάθισας μὴ ἀνοίξῃς ἐ{P'} αὐτῆς φάρυγγά σου 13 καὶ μὴ εἴπῃς πολλά γε τὰ ἐ{P'} αὐτῆς 14 μνήσθητι ὅτι κακὸν ὀφθαλμὸς πονηρός 15 πονηρότερον ὀφθαλμοῦ τί ἔκτισται διὰ τοῦτο ἀπὸ παντὸς προσώπου δακρύει 16 οὗ ἐὰν ἐπιβλέψῃ μὴ ἐκτείνῃς χεῖρα 17 καὶ μὴ συνθλίβου αὐτῷ ἐν τρυβλίῳ 18 νόει τὰ τοῦ πλησίον ἐκ σεαυτοῦ καὶ ἐπὶ παντὶ πράγματι διανοοῦ 19 φάγε ὡς ἄνθρωπος τὰ παρακείμενά σοι καὶ μὴ διαμασῶ μὴ μισηθῇς 20 παῦσαι πρῶτος χάριν παιδείας καὶ μὴ ἀπληστεύου μήποτε προσκόψῃς 21 καὶ εἰ ἀνὰ μέσον πλειόνων ἐκάθισας πρότερος αὐτῶν μὴ ἐκτείνῃς τὴν χεῖρά σου 22 ὡς ἱκανὸν ἀνθρώπῳ πεπαιδευμένῳ τὸ ὀλίγον καὶ ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ οὐκ ἀσθμαίνει 23 πόνος ἀγρυπνίας καὶ χολέρας καὶ στρόφος μετὰ ἀνδρὸς ἀπλήστου 24 ὕπνος ὑγιείας ἐπὶ ἐντέρῳ μετρίῳ ἀνέστη πρωί καὶ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ με{T'} αὐτοῦ 25 καὶ εἰ ἐβιάσθης ἐν ἐδέσμασιν ἀνάστα ἔμεσον πόρρω καὶ ἀναπαύσῃ 12 Sit thou at a rich man’s table, be not quick to remark upon it; 13 it is ill done to cry out, Here is a table well spread! 14 Be sure a covetous eye shall do thee no good; 15 eye is a great coveter, and for that, like no other part of thy face, condemned to weep. 16 Be not quick to reach out thy hand, and be noted, to thy shame, for greed; 17 jostling goes ill with a feast. 18 Learn from thy own conjecture thy neighbour’s need; 19 take sparingly the good things set before thee, nor court ill-will by thy gluttony. 20 For manners’ sake, leave off eating betimes, or thy greed shall give offence. 21 When there are many about thee, do not be quick to stretch out thy hand, quick to call for wine. 22 For a man well disciplined a little wine is enough; spare thyself the uneasy sleep, the pains that shall rack thee; 23 wakeful nights come of excess, and bile and griping pains. 24 For the temperate man, there is sound sleep; sleep that lasts till morning, and contents his whole being; 25 though thou have been constrained to eat beyond thy wont, thou hast but to leave the table and vomit, and thou shalt find relief, nor come to any bodily harm. 12

Supra mensam magnam sedisti?
non aperias super illam faucem tuam prior.
13
Non dicas sic: Multa sunt, quæ super illam sunt.
14
Memento quoniam malus est oculus nequam.
15
Nequius oculo quid creatum est?
ideo ab omni facie sua lacrimabitur, cum viderit.
16
Ne extendas manum tuam prior,
et invidia contaminatus erubescas.
17
Ne comprimaris in convivio.
18
Intellige quæ sunt proximi tui ex teipso.
19
Utere quasi homo frugi his quæ tibi apponuntur:
ne, cum manducas multum, odio habearis.
20
Cessa prior causa disciplinæ:
et noli nimius esse, ne forte offendas.
21
Et si in medio multorum sedisti,
prior illis ne extendas manum tuam,
nec prior poscas bibere.
22
Quam sufficiens est homini eruditio vinum exiguum!
et in dormiendo non laborabis ab illo,
et non senties dolorem.
23
Vigilia, cholera et tortura viro infrunito,
24
somnus sanitatis in homine parco:
dormiet usque mane,
et anima illius cum ipso delectabitur.
25
Et si coactus fueris in edendo multum,
surge e medio, evome, et refrigerabit te,
et non adduces corpori tuo infirmitatem.
26 ἄκουσόν μου τέκνον καὶ μὴ ἐξουδενήσῃς με καὶ ἐ{P'} ἐσχάτων εὑρήσεις τοὺς λόγους μου 27 ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου γίνου ἐντρεχής καὶ πᾶν ἀρρώστημα οὐ μή σοι ἀπαντήσῃ 28 λαμπρὸν ἐ{P'} ἄρτοις εὐλογήσει χείλη καὶ ἡ μαρτυρία τῆς καλλονῆς αὐτοῦ πιστή 29 πονηρῷ ἐ{P'} ἄρτῳ διαγογγύσει πόλις καὶ ἡ μαρτυρία τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἀκριβής 26 Take good heed, my son, do not belittle this advice of mine; thou shalt live to prove it true. 27 Put thy heart into all thou doest, and no infirmity of purpose shall hinder thee.[1] 28 The generous host is on all men’s lips; ever they bear witness to his loyal friendship; 29 the niggard has the ill word of a whole city; men form shrewd judgement of a niggard. 26
Audi me, fili, et ne spernas me,
et in novissimo invenies verba mea.
27
In omnibus operibus tuis esto velox,
et omnis infirmitas non occurret tibi.
28
Splendidum in panibus benedicent labia multorum,
et testimonium veritatis illius fidele.
29
Nequissimo in pane murmurabit civitas,
et testimonium nequitiæ illius verum est.
30 ἐν οἴνῳ μὴ ἀνδρίζου πολλοὺς γὰρ ἀπώλεσεν ὁ οἶνος 31 κάμινος δοκιμάζει στόμωμα ἐν βαφῇ οὕτως οἶνος καρδίας ἐν μάχῃ ὑπερηφάνων 32 ἔφισον ζωῆς οἶνος ἀνθρώποις ἐὰν πίνῃς αὐτὸν ἐν μέτρῳ αὐτοῦ 33 τίς ζωὴ ἐλασσουμένῳ οἴνῳ 34 35 καὶ αὐτὸς ἔκτισται εἰς εὐφροσύνην ἀνθρώποις 36 ἀγαλλίαμα καρδίας καὶ εὐφροσύνη ψυχῆς οἶνος πινόμενος ἐν καιρῷ αὐτάρκης 37 38 πικρία ψυχῆς οἶνος πινόμενος πολὺς ἐν ἐρεθισμῷ καὶ ἀντιπτώματι 39 40 πληθύνει μέθη θυμὸν ἄφρονος εἰς πρόσκομμα ἐλαττῶν ἰσχὺν καὶ προσποιῶν τραύματα 41 ἐν συμποσίῳ οἴνου μὴ ἐλέγξῃς τὸν πλησίον καὶ μὴ ἐξουθενήσῃς αὐτὸν ἐν εὐφροσύνῃ αὐτοῦ 42 λόγον ὀνειδισμοῦ μὴ εἴπῃς αὐτῷ καὶ μὴ αὐτὸν θλίψῃς ἐν ἀπαιτήσει 30 Never challenge hard drinker to a drinking-bout; wine has been the ruin of many. 31 Fire tests the strength of steel; and a proud man fuddled with wine betrays his quality. 32 Easy flow wine, easy flow life, but to men of sober habit; sobriety must drink within measure. 33 To the drunkard,[2] life is no life at all; 34 wine is death, when it so deprives a man of life. 35 Wine was made for mirth, never for drunkenness; 36 drink wisely, and it shall rejoice thy heart and thy whole being; 37 health it brings to mind and body, wine wisely taken. 38 Wine drunk in excess brings anger and quarrelling and calamities a many; 39 it is the poison of a man’s life. 40 What does the false courage of the drunkard? It takes him unawares, and makes him less a man; grievous wounds come of it. 41 When the wine goes round, do not find fault with thy neighbour, or think the worse of him for being merry; 42 never taunt him, never press him to repay the debt. 30
Diligentes in vino noli provocare:
multos enim exterminavit vinum.
31
Ignis probat ferrum durum:
sic vinum corda superborum arguet in ebrietate potatum.
32
Æqua vita hominibus vinum in sobrietate:
si bibas illud moderate, eris sobrius.
33
Quæ vita est ei qui minuitur vino?
34
Quid defraudat vitam? mors.
35
Vinum in jucunditatem creatum est,
et non in ebrietatem ab initio.
36
Exsultatio animæ et cordis vinum moderate potatum.
37
Sanitas est animæ et corpori sobrius potus.
38
Vinum multum potatum irritationem,
et iram, et ruinas multas facit.
39
Amaritudo animæ
vinum multum potatum.
40
Ebrietatis animositas, imprudentis offensio,
minorans virtutem, et faciens vulnera.
41
In convivio vini non arguas proximum,
et non despicias eum in jucunditate illius.
42
Verba improperii non dicas illi,
et non premas illum repetendo.
 PreviousNext 
Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT