New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent

OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
 

Sirach 30

 
« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »

1 ὁ ἀγαπῶν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐνδελεχήσει μάστιγας αὐτῷ ἵνα εὐφρανθῇ ἐ{P'} ἐσχάτων αὐτοῦ 2 ὁ παιδεύων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ὀνήσεται ἐ{P'} αὐτῷ καὶ ἀνὰ μέσον γνωρίμων ἐ{P'} αὐτῷ καυχήσεται 3 ὁ διδάσκων τὸν υἱὸν αὐτοῦ παραζηλώσει τὸν ἐχθρὸν καὶ ἔναντι φίλων ἐ{P'} αὐτῷ ἀγαλλιάσεται 4 ἐτελεύτησεν αὐτοῦ ὁ πατήρ καὶ ὧς οὐκ ἀπέθανεν ὅμοιον γὰρ αὐτῷ κατέλιπεν με{T'} αὐτόν 5 ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ εἶδεν καὶ εὐφράνθη καὶ ἐν τῇ τελευτῇ αὐτοῦ οὐκ ἐλυπήθη 6 ἐναντίον ἐχθρῶν κατέλιπεν ἔκδικον καὶ τοῖς φίλοις ἀνταποδιδόντα χάριν 7 περιψύχων υἱὸν καταδεσμεύσει τραύματα αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πάσῃ βοῇ ταραχθήσεται σπλάγχνα αὐτοῦ 8 ἵππος ἀδάμαστος ἐκβαίνει σκληρός καὶ υἱὸς ἀνειμένος ἐκβαίνει προαλής 9 τιθήνησον τέκνον καὶ ἐκθαμβήσει σε σύμπαιξον αὐτῷ καὶ λυπήσει σε 10 μὴ συγγελάσῃς αὐτῷ ἵνα μὴ συνοδυνηθῇς καὶ ἐ{P'} ἐσχάτων γομφιάσεις τοὺς ὀδόντας σου 11 μὴ δῷς αὐτῷ ἐξουσίαν ἐν νεότητι 12 θλάσον τὰς πλευρὰς αὐτοῦ ὡς ἔστιν νήπιος μήποτε σκληρυνθεὶς ἀπειθήσῃ σοι 13 παίδευσον τὸν υἱόν σου καὶ ἔργασαι ἐν αὐτῷ ἵνα μὴ ἐν τῇ ἀσχημοσύνῃ αὐτοῦ προσκόψῃς 1 Inure thy son to the rod, as thou lovest him; so shalt thou have comfort of him[1] in thy later years, nor go about knocking softly at thy neighbour’s doors. 2 Discipline thy son, and thou shalt take pride in him; he shall be thy boast among thy familiars. 3 Discipline thy son, if thou wouldst make thy ill-wishers envy thee, wouldst hold thy head high among thy friends. 4 Father that dies lives on, if a worthy son he has begotten; 5 here is a sight to make life joyous for him, and death not all unhappiness, and a bold front he keeps before his ill-wishers; 6 such an heir will shew loyalty to his race, its foes warding off, its friends requiting. 7 Let a man pamper his children, binding up every wound, his heart wrung by every cry,[2] 8 and he shall find spoilt son headstrong and stubborn as a horse unbroken. 9 Cosset thy son and make a darling of him, it shall be to thy own anxiety, thy own remorse. 10 Smile at his follies now, and the bitter taste of it shall set thy teeth on edge hereafter. 11 Thou canst not afford to give him freedom in his youth, or leave his thoughts unchecked; 12 none is too young to be bent to the yoke, none is too childish to be worth a drubbing, if thou wouldst not see him wilful and disobedient, to thy heart’s unrest. 13 Discipline thy son, be at pains with him, or his shameless ways will be thy downfall. 1

Qui diligit filium suum assiduat illi flagella,
ut lætetur in novissimo suo,
et non palpet proximorum ostia.
2
Qui docet filium suum laudabitur in illo,
et in medio domesticorum in illo gloriabitur.
3
Qui docet filium suum in zelum mittit inimicum,
et in medio amicorum gloriabitur in illo.
4
Mortuus est pater ejus, et quasi non est mortuus:
similem enim reliquit sibi post se.
5
In vita sua vidit, et lætatus est in illo:
in obitu suo non est contristatus,
nec confusus est coram inimicis:
6
reliquit enim defensorem domus contra inimicos,
et amicis reddentem gratiam.
7
Pro animabus filiorum colligabit vulnera sua,
et super omnem vocem turbabuntur viscera ejus.
8
Equus indomitus evadit durus,
et filius remissus evadet præceps.
9
Lacta filium, et paventem te faciet:
lude cum eo, et contristabit te.
10
Non corrideas illi, ne doleas,
et in novissimo obstupescent dentes tui.
11
Non des illi potestatem in juventute,
et ne despicias cogitatus illius.
12
Curva cervicem ejus in juventute,
et tunde latera ejus dum infans est,
ne forte induret, et non credat tibi,
et erit tibi dolor animæ.
13
Doce filium tuum, et operare in illo,
ne in turpitudinem illius offendas.
14 κρείσσων πτωχὸς ὑγιὴς καὶ ἰσχύων τῇ ἕξει ἢ πλούσιος μεμαστιγωμένος εἰς σῶμα αὐτοῦ 15 ὑγίεια καὶ εὐεξία βελτίων παντὸς χρυσίου καὶ σῶμα εὔρωστον ἢ ὄλβος ἀμέτρητος 16 οὐκ ἔστιν πλοῦτος βελτίων ὑγιείας σώματος καὶ οὐκ ἔστιν εὐφροσύνη ὑπὲρ χαρὰν καρδίας 17 κρείσσων θάνατος ὑπὲρ ζωὴν πικρὰν καὶ ἀνάπαυσις αἰῶνος ἢ ἀρρώστημα ἔμμονον 18 ἀγαθὰ ἐκκεχυμένα ἐπὶ στόματι κεκλεισμένῳ θέματα βρωμάτων παρακείμενα ἐπὶ τάφῳ 19 τί συμφέρει κάρπωσις εἰδώλῳ οὔτε γὰρ ἔδεται οὔτε μὴ ὀσφρανθῇ 20 οὕτως ὁ ἐκδιωκόμενος ὑπὸ κυρίου 21 βλέπων ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ στενάζων ὥσπερ εὐνοῦχος περιλαμβάνων παρθένον καὶ στενάζων 14 Poor man sound and strong of body is better off than rich man enfeebled, and racked with disease. 15 Health of the soul, that lies in duty done faithfully, is more worth having than gold or silver; no treasure so rare that it can match bodily strength. 16 Health is best wealth; no comfort wilt thou find like a merry heart. 17 Better the endless repose of death, than life by lingering sickness made irksome. 18 For mouth that refuses nourishment what use in dainties? They are no better than the banquet left on a tomb, 19 little availing yonder idol, that cannot taste or smell. 20 Once the Lord has laid thee by the heels, to do penance for thy sins, 21 thou shalt hanker and sigh for these dainties but as eunuch that fondles maid. 14

Melior est pauper sanus, et fortis viribus,
quam dives imbecillis et flagellatus malitia.
15
Salus animæ in sanctitate justitiæ
melior est omni auro et argento:
et corpus validum quam census immensus.
16
Non est census super censum salutis corporis,
et non est oblectamentum super cordis gaudium.
17
Melior est mors quam vita amara,
et requies æterna quam languor perseverans.
18
Bona abscondita in ore clauso,
quasi appositiones epularum circumpositæ sepulchro.
19
Quid proderit libatio idolo?
nec enim manducabit, nec odorabit.
20
Sic qui effugatur a Domino,
portans mercedes iniquitatis:
21
videns oculis et ingemiscens,
sicut spado complectens virginem, et suspirans.
22 μὴ δῷς εἰς λύπην τὴν ψυχήν σου καὶ μὴ θλίψῃς σεαυτὸν ἐν βουλῇ σου 23 εὐφροσύνη καρδίας ζωὴ ἀνθρώπου καὶ ἀγαλλίαμα ἀνδρὸς μακροημέρευσις 24 ἀπάτα τὴν ψυχήν σου καὶ παρακάλει τὴν καρδίαν σου καὶ λύπην μακρὰν ἀπόστησον ἀπὸ σοῦ 25 πολλοὺς γὰρ ἀπώλεσεν ἡ λύπη καὶ οὐκ ἔστιν ὠφέλεια ἐν αὐτῇ 26 ζῆλος καὶ θυμὸς ἐλαττοῦσιν ἡμέρας καὶ πρὸ καιροῦ γῆρας ἄγει μέριμνα 27 λαμπρὰ καρδία καὶ ἀγαθὴ ἐπὶ ἐδέσμασιν τῶν βρωμάτων αὐτῆς ἐπιμελήσεται 22 Nor let anxious thoughts fret thy life away; 23 a merry heart is the true life of man, is an unfailing store of holiness; length of years is measured by rejoicing. 24 Thy own self befriend, doing God’s will with endurance, and giving all thy heart to the holiness he enjoins, and banish thy sad thoughts; 25 sadness has been the death of many, and no good ever came of it. 26 Jealousy and peevishness shorten a man’s days; cares bring old age untimely; 27 gay and gallant heart is ever feasting, sets to and makes good cheer. 22
Tristitiam non des animæ tuæ,
et non affligas temetipsum in consilio tuo.
23
Jucunditas cordis, hæc est vita hominis,
et thesaurus sine defectione sanctitatis:
et exsultatio viri est longævitas.
24
Miserere animæ tuæ placens Deo, et contine:
congrega cor tuum in sanctitate ejus,
et tristitiam longe repelle a te.
25
Multos enim occidit tristitia,
et non est utilitas in illa.
26
Zelus et iracundia minuunt dies,
et ante tempus senectam adducet cogitatus.
27
Splendidum cor et bonum in epulis est:
epulæ enim illius diligenter fiunt.
 PreviousNext 
Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT