New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent

OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
 

Sirach 46

 
« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »

1 κραταιὸς ἐν πολέμῳ Ἰησοῦς Ναυη καὶ διάδοχος Μωυσῆ ἐν προφητείαις ὃς ἐγένετο κατὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ 2 μέγας ἐπὶ σωτηρίᾳ ἐκλεκτῶν αὐτοῦ ἐκδικῆσαι ἐπεγειρομένους ἐχθρούς ὅπως κατακληρονομήσῃ τὸν Ισραηλ 3 ὡς ἐδοξάσθη ἐν τῷ ἐπᾶραι χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ ἐκτεῖναι ῥομφαίαν ἐπὶ πόλεις 4 τίς πρότερος αὐτοῦ οὕτως ἔστη τοὺς γὰρ πολέμους κυρίου αὐτὸς ἐπήγαγεν 5 οὐχὶ ἐν χειρὶ αὐτοῦ ἐνεποδίσθη ὁ ἥλιος καὶ μία ἡμέρα ἐγενήθη πρὸς δύο 6 ἐπεκαλέσατο τὸν ὕψιστον δυνάστην ἐν τῷ θλῖψαι αὐτὸν ἐχθροὺς κυκλόθεν καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ μέγας κύριος ἐν λίθοις χαλάζης δυνάμεως κραταιᾶς 7 κατέρραξεν ἐ{P'} ἔθνος πόλεμον καὶ ἐν καταβάσει ἀπώλεσεν ἀνθεστηκότας 8 ἵνα γνῶσιν ἔθνη πανοπλίαν αὐτοῦ ὅτι ἐναντίον κυρίου ὁ πόλεμος αὐτοῦ 9 καὶ γὰρ ἐπηκολούθησεν ὀπίσω δυνάστου καὶ ἐν ἡμέραις Μωυσέως ἐποίησεν ἔλεος αὐτὸς καὶ Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη ἀντιστῆναι ἔναντι ἐκκλησίας κωλῦσαι λαὸν ἀπὸ ἁμαρτίας καὶ κοπάσαι γογγυσμὸν πονηρίας 10 καὶ αὐτοὶ δύο ὄντες διεσώθησαν ἀπὸ ἑξακοσίων χιλιάδων πεζῶν εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς κληρονομίαν εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι 1 Next to Moses in the line of prophets comes Josue the son of Nave, that fought so well. With him, name and renown are one; 2 who is more renowned for the deliverance he brought to God’s chosen people, beating down the enemies that defied him until Israel made their land its own? 3 What fame he won by those valiant blows he dealt, hurling his armed strength at city after city! 4 What chieftain had ever stood his ground so manfully? And still the Lord brought enemies to confront him. 5 On his fierce resolve the sun itself must wait, and a whole day’s length be doubled. 6 Let enemies attack him on every side, he would invoke the most High, to whom all strength belongs, the great God, the holy God, and his prayer was answered.[1] Hail-stones came down in a storm of wondrous violence, 7 that fell on the opposing army and shattered the menace of it, there on the hill-side. 8 So the Gentiles should feel God’s power, and learn that it is a hard matter to fight against him. Ever had Josue followed in that Prince’s retinue, 9 since the days when Moses yet lived; he it was, and Caleb the son of Jephone, that took a generous part together; they would have engaged the enemy, and saved their own people from guilt by hushing the murmurs of rebellion. 10 These two alone, out of six hundred thousand warriors, survived the perils of the journey; these two were appointed to lead Israel into the land, all milk and honey, that was its promised home. 1

Fortis in bello Jesus Nave, successor Moysi in prophetis,
qui fuit magnus secundum nomen suum,
2
maximus in salutem electorum Dei,
expugnare insurgentes hostes,
ut consequeretur hæreditatem Israël.
3
Quam gloriam adeptus est in tollendo manus suas,
et jactando contra civitates rhomphæas!
4
Quis ante illum sic restitit?
nam hostes ipse Dominus perduxit.
5
An non in iracundia ejus impeditus est sol,
et una dies facta est quasi duo?
6
Invocavit Altissimum potentem,
in oppugnando inimicos undique:
et audivit illum magnus et sanctus Deus,
in saxis grandinis virtutis valde fortis.
7
Impetum fecit contra gentem hostilem,
et in descensu perdidit contrarios:
8
ut cognoscant gentes potentiam ejus,
quia contra Deum pugnare non est facile.
Et secutus est a tergo potentis:
9
et in diebus Moysi misericordiam fecit,
ipse, et Caleb filius Jephone,
stare contra hostem, et prohibere gentem a peccatis,
et perfringere murmur malitiæ.
10
Et ipsi duo constituti a periculo liberati sunt
a numero sexcentorum millium peditum,
inducere illos in hæreditatem,
in terram quæ manat lac et mel.
11 καὶ ἔδωκεν ὁ κύριος τῷ Χαλεβ ἰσχύν καὶ ἕως γήρους διέμεινεν αὐτῷ ἐπιβῆναι αὐτὸν ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς γῆς καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ κατέσχεν κληρονομίαν 12 ὅπως ἴδωσιν πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ ὅτι καλὸν τὸ πορεύεσθαι ὀπίσω κυρίου 13 καὶ οἱ κριταί ἕκαστος τῷ αὐτοῦ ὀνόματι ὅσων οὐκ ἐξεπόρνευσεν ἡ καρδία καὶ ὅσοι οὐκ ἀπεστράφησαν ἀπὸ κυρίου 14 εἴη τὸ μνημόσυνον αὐτῶν ἐν εὐλογίαις τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἀναθάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν 15 καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ἀντικαταλλασσόμενον ἐ{F'} υἱοῖς δεδοξασμένων αὐτῶν 11 On Caleb, too, the Lord bestowed such vigour, that in his old age he was a warrior still, and made his way up into the hill-country, where his descendants held their lands after him; 12 no doubt should Israel have that he is well rewarded who serves so holy a God. 13 The judges, too, have their glorious muster-roll, men of resolute heart, that God’s cause never forsook; 14 be their names, too, remembered in blessing, and may life spring from their bones, where they lie buried; 15 undying be their memory, in their own posterity continued, undying be the sacred record of their renown. 11
Et dedit Dominus ipsi Caleb fortitudinem,
et usque in senectutem permansit illi virtus,
ut ascenderet in excelsum terræ locum,
et semen ipsius obtinuit hæreditatem,
12
ut viderent omnes filii Israël
quia bonum est obsequi sancto Deo.
13

Et judices singuli suo nomine, quorum non est corruptum cor,
qui non aversi sunt a Domino,
14
ut sit memoria illorum in benedictione,
et ossa eorum pullulent de loco suo:
15
et nomen eorum permaneat in æternum,
permanens ad filios illorum, sanctorum virorum gloria.
16 ἠγαπημένος ὑπὸ κυρίου αὐτοῦ Σαμουηλ προφήτης κυρίου κατέστησεν βασιλείαν καὶ ἔχρισεν ἄρχοντας ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ 17 ἐν νόμῳ κυρίου ἔκρινεν συναγωγήν καὶ ἐπεσκέψατο κύριος τὸν Ιακωβ 18 ἐν πίστει αὐτοῦ ἠκριβάσθη προφήτης καὶ ἐγνώσθη ἐν ῥήμασιν αὐτοῦ πιστὸς ὁράσεως 19 καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν κύριον δυνάστην ἐν τῷ θλῖψαι ἐχθροὺς αὐτοῦ κυκλόθεν ἐν προσφορᾷ ἀρνὸς γαλαθηνοῦ 20 καὶ ἐβρόντησεν ἀ{P'} οὐρανοῦ ὁ κύριος καὶ ἐν ἤχῳ μεγάλῳ ἀκουστὴν ἐποίησεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ 21 καὶ ἐξέτριψεν ἡγουμένους Τυρίων καὶ πάντας ἄρχοντας Φυλιστιιμ 22 καὶ πρὸ καιροῦ κοιμήσεως αἰῶνος ἐπεμαρτύρατο ἔναντι κυρίου καὶ χριστοῦ αὐτοῦ χρήματα καὶ ἕως ὑποδημάτων ἀπὸ πάσης σαρκὸς οὐκ εἴληφα καὶ οὐκ ἐνεκάλεσεν αὐτῷ ἄνθρωπος 23 καὶ μετὰ τὸ ὑπνῶσαι αὐτὸν προεφήτευσεν καὶ ὑπέδειξεν βασιλεῖ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ καὶ ἀνύψωσεν ἐκ γῆς τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἐν προφητείᾳ ἐξαλεῖψαι ἀνομίαν λαοῦ 16 Dearly the Lord God loved his prophet Samuel, that restored Israel’s fortunes and anointed kings to rule over it. 17 Well was the divine law kept, when he ruled our commonwealth, and the God of Jacob was gracious to it; here was a prophet of proved loyalty, 18 and ever his word came true, such vision had he of the God that gives light. 19 With foes about him on every side, he invoked the Lord, the Almighty, with an unblemished lamb for sacrifice; 20 and therewith came thunder, sent from heaven, loud echo of the divine voice,[2] 21 that overthrew all the princes of the sea-coast, all the captains of the Philistines. 22 There must be an end at last to his life, and to the age he lived in; but first he would make profession, with the Lord and the new-anointed king for his witnesses, bribe he had never taken from any living man, though it were but a gift of shoe-leather; and none might gainsay him.[3] 23 Even when he had gone to his rest, he had a revelation for the king’s ear, and gave warning of the death that awaited him; a prophet, even in the tomb, while there was yet guilt among his people to be effaced. 16

Dilectus a Domino Deo suo Samuel, propheta Domini,
renovavit imperium,
et unxit principes in gente sua.
17
In lege Domini congregationem judicavit,
et vidit Deus Jacob:
et in fide sua probatus est propheta,
18
et cognitus est in verbis suis fidelis,
quia vidit Deum lucis.
19
Et invocavit Dominum omnipotentem,
in oppugnando hostes circumstantes undique,
in oblatione agni inviolati.
20
Et intonuit de cælo Dominus,
et in sonitu magno auditam fecit vocem suam:
21
et contrivit principes Tyriorum,
et omnes duces Philisthiim:
22
et ante tempus finis vitæ suæ et sæculi,
testimonium præbuit in conspectu Domini et christi:
pecunias et usque ad calceamenta ab omni carne non accepit,
et non accusavit illum homo.
23
Et post hoc dormivit: et notum fecit regi,
et ostendit illi finem vitæ suæ:
et exaltavit vocem suam de terra in prophetia,
delere impietatem gentis.
 PreviousNext 
Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT