New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent

OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
 

Sirach 41

 
« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »

1 ὦ θάνατε ὡς πικρόν σου τὸ μνημόσυνόν ἐστιν ἀνθρώπῳ εἰρηνεύοντι ἐν τοῖς ὑπάρχουσιν 2 αὐτοῦ ἀνδρὶ ἀπερισπάστῳ καὶ εὐοδουμένῳ ἐν πᾶσιν καὶ ἔτι ἰσχύοντι ἐπιδέξασθαι τροφήν 3 ὦ θάνατε καλόν σου τὸ κρίμα ἐστὶν ἀνθρώπῳ ἐπιδεομένῳ καὶ ἐλασσουμένῳ ἰσχύι 4 ἐσχατογήρῳ καὶ περισπωμένῳ περὶ πάντων καὶ ἀπειθοῦντι καὶ ἀπολωλεκότι ὑπομονήν 5 μὴ εὐλαβοῦ κρίμα θανάτου μνήσθητι προτέρων σου καὶ ἐσχάτων τοῦτο τὸ κρίμα παρὰ κυρίου πάσῃ σαρκί 6 καὶ τί ἀπαναίνῃ ἐν εὐδοκίᾳ ὑψίστου εἴτε δέκα εἴτε ἑκατὸν εἴτε χίλια ἔτη 7 οὐκ ἔστιν ἐν ᾅδου ἐλεγμὸς ζωῆς 1 Out upon thee, death, how bitter is the thought of thee to a man that lives at ease in his own home, 2 a man untroubled by care, no difficulties in his path, that his food still relishes! 3 Hail, death! Welcome is thy doom to a man that is in need, and lacks vigour; 4 worn out with age and full of anxieties, that has no confidence left in him, no strength to endure. 5 Never fear death’s doom; bethink thee of the years that went before thee, and must come after thee. One sentence the Lord has for all living things. 6 What the will of the most High has in store for thee, none can tell; what matter, whether it be ten years, or a hundred, or a thousand? 7 Once thou art dead, thou wilt take no grudging count of the years. 1

O mors, quam amara est memoria tua
homini pacem habenti in substantiis suis:
2
viro quieto, et cujus viæ directæ sunt in omnibus,
et adhuc valenti accipere cibum!
3
O mors, bonum est judicium tuum homini indigenti,
et qui minoratur viribus,
4
defecto ætate, et cui de omnibus cura est,
et incredibili, qui perdit patientiam!
5
Noli metuere judicium mortis:
memento quæ ante te fuerunt,
et quæ superventura sunt tibi:
hoc judicium a Domino omni carni.
6
Et quid superveniet tibi in beneplacito Altissimi?
sive decem, sive centum, sive mille anni:
7
non est enim in inferno accusatio vitæ.
8 τέκνα βδελυρὰ γίνεται τέκνα ἁμαρτωλῶν καὶ συναναστρεφόμενα παροικίαις ἀσεβῶν 9 τέκνων ἁμαρτωλῶν ἀπολεῖται κληρονομία καὶ μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν ἐνδελεχιεῖ ὄνειδος 10 πατρὶ ἀσεβεῖ μέμψεται τέκνα ὅτι δ{I'} αὐτὸν ὀνειδισθήσονται 11 οὐαὶ ὑμῖν ἄνδρες ἀσεβεῖς οἵτινες ἐγκατελίπετε νόμον θεοῦ ὑψίστου 12 καὶ ἐὰν γεννηθῆτε εἰς κατάραν γεννηθήσεσθε καὶ ἐὰν ἀποθάνητε εἰς κατάραν μερισθήσεσθε 13 πάντα ὅσα ἐκ γῆς εἰς γῆν ἀπελεύσεται οὕτως ἀσεβεῖς ἀπὸ κατάρας εἰς ἀπώλειαν 8 The children wicked men beget are born under a curse, familiars of a godless home; 9 all they inherit is soon lost to them; reproach dogs the footsteps of their posterity. 10 How bitter their complaints against the father who is the author of their ill fame! 11 Woe to you, rebels, that have forsaken the law of the Lord, the most High, 12 born of an unholy birth, an unholy death your destiny! 13 All that is of earth, to earth must needs return; from ban to bale is the cycle of a life ill lived. 8

Filii abominationum fiunt filii peccatorum,
et qui conversantur secus domos impiorum.
9
Filiorum peccatorum periet hæreditas,
et cum semine illorum assiduitas opprobrii.
10
De patre impio queruntur filii,
quoniam propter illum sunt in opprobrio.
11
Væ vobis, viri impii,
qui dereliquistis legem Domini Altissimi!
12
Et si nati fueritis, in maledictione nascemini:
et si mortui fueritis, in maledictione erit pars vestra.
13
Omnia quæ de terra sunt in terram convertentur:
sic impii a maledicto in perditionem.
14 πένθος ἀνθρώπων ἐν σώμασιν αὐτῶν ὄνομα δὲ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀγαθὸν ἐξαλειφθήσεται 15 φρόντισον περὶ ὀνόματος αὐτὸ γάρ σοι διαμενεῖ ἢ χίλιοι μεγάλοι θησαυροὶ χρυσίου 16 ἀγαθῆς ζωῆς ἀριθμὸς ἡμερῶν καὶ ἀγαθὸν ὄνομα εἰς αἰῶνα διαμενεῖ 14 Man sighs over his body’s loss; what of his name? The wicked are lost to memory. 15 Of thy good name heed take thou; it shall remain thine longer than thousand heaps of rare treasure. 16 Life is good, but its days are numbered; a good name lasts for ever. 14
Luctus hominum in corpore ipsorum:
nomen autem impiorum delebitur.
15
Curam habe de bono nomine:
hoc enim magis permanebit tibi
quam mille thesauri pretiosi et magni.
16
Bonæ vitæ numerus dierum:
bonum autem nomen permanebit in ævum.
17 παιδείαν ἐν εἰρήνῃ συντηρήσατε τέκνα σοφία δὲ κεκρυμμένη καὶ θησαυρὸς ἀφανής τίς ὠφέλεια ἐν ἀμφοτέροις 18 κρείσσων ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν μωρίαν αὐτοῦ ἢ ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν σοφίαν αὐτοῦ 19 τοιγαροῦν ἐντράπητε ἐπὶ τῷ ῥήματί μου 20 οὐ γάρ ἐστιν πᾶσαν αἰσχύνην διαφυλάξαι καλόν καὶ οὐ πάντα πᾶσιν ἐν πίστει εὐδοκιμεῖται 21 αἰσχύνεσθε ἀπὸ πατρὸς καὶ μητρὸς περὶ πορνείας καὶ ἀπὸ ἡγουμένου καὶ δυνάστου περὶ ψεύδους 22 ἀπὸ κριτοῦ καὶ ἄρχοντος περὶ πλημμελείας καὶ ἀπὸ συναγωγῆς καὶ λαοῦ περὶ ἀνομίας 23 ἀπὸ κοινωνοῦ καὶ φίλου περὶ ἀδικίας καὶ ἀπὸ τόπου οὗ παροικεῖς 24 περὶ κλοπῆς ἀπὸ ἀληθείας θεοῦ καὶ διαθήκης καὶ ἀπὸ πήξεως ἀγκῶνος ἐ{P'} ἄρτοις 25 ἀπὸ σκορακισμοῦ λήμψεως καὶ δόσεως καὶ ἀπὸ ἀσπαζομένων περὶ σιωπῆς 26 ἀπὸ ὁράσεως γυναικὸς ἑταίρας καὶ ἀπὸ ἀποστροφῆς προσώπου συγγενοῦς ἀπὸ ἀφαιρέσεως μερίδος καὶ δόσεως 27 καὶ ἀπὸ κατανοήσεως γυναικὸς ὑπάνδρου ἀπὸ περιεργίας παιδίσκης αὐτοῦ καὶ μὴ ἐπιστῇς ἐπὶ τὴν κοίτην αὐτῆς 28 ἀπὸ φίλων περὶ λόγων ὀνειδισμοῦ καὶ μετὰ τὸ δοῦναι μὴ ὀνείδιζε 17 My sons, here is wholesome teaching.[1] Wisdom hidden, I told you, is wasted, is treasure that never sees the light of day; 18 silence is rightly used when it masks folly, not when it is the grave of wisdom. 19 Yet sometimes bashfulness is no fault, as I will now make known to you. 20 It is ill done to be abashed on every occasion; but yet neither is self-confidence for all and every use. 21 Of these things, then, be ashamed;[2] that thy parents should find thee a fornicator, ruler or prince a liar, 22 magistrate or judge a wrong-doer, assembly of the people a law-breaker, 23 partner or friend a knave, or thy neighbour a thief. 24 … concerning the faithfulness of God, and his covenant; concerning thy sitting over meat … Ashamed be thou of belittling the gift received, 25 of leaving the greeting unreturned, of letting thy eyes stray after harlots, of denying thyself to kinsman 26 that has a near claim on thy regard, of property fraudulently shared. 27 Let not thy eye fall on woman wed to another, nor ever exchange secrets with handmaid of hers, nor come between her sheets. 28 Be ashamed of uttering reproach against thy friends, nor insult the receiver of thy gift. 17

Disciplinam in pace conservate, filii:
sapientia enim abscondita, et thesaurus invisus,
quæ utilitas in utrisque?
18
Melior est homo qui abscondit stultitiam suam,
quam homo qui abscondit sapientiam suam.
19
Verumtamen reveremini in his quæ procedunt de ore meo:
20
non est enim bonum omnem reverentiam observare,
et non omnia omnibus bene placent in fide.
21
Erubescite a patre et a matre de fornicatione:
et a præsidente et a potente de mendacio:
22
a principe et a judice de delicto:
a synagoga et plebe de iniquitate:
23
a socio et amico de injustitia,
et de loco in quo habitas:
24
de furto, de veritate Dei, et testamento:
de discubitu in panibus, et ab obfuscatione dati et accepti:
25
a salutantibus de silentio,
a respectu mulieris fornicariæ,
et ab aversione vultus cognati.
26
Ne avertas faciem a proximo tuo,
et ab auferendo partem et non restituendo.
27
Ne respicias mulierem alieni viri,
et ne scruteris ancillam ejus,
neque steteris ad lectum ejus.
28
Ab amicis de sermonibus improperii:
et cum dederis, ne improperes.
 PreviousNext 
Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT