New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Sirach 27

 Next
« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »

Knox Bible Ad

1 χάριν διαφόρου πολλοὶ ἥμαρτον καὶ ὁ ζητῶν πληθῦναι ἀποστρέψει ὀφθαλμόν 2 ἀνὰ μέσον ἁρμῶν λίθων παγήσεται πάσσαλος καὶ ἀνὰ μέσον πράσεως καὶ ἀγορασμοῦ συντριβήσεται ἁμαρτία 3 4 ἐὰν μὴ ἐν φόβῳ κυρίου κρατήσῃ κατὰ σπουδήν ἐν τάχει καταστραφήσεται αὐτοῦ ὁ οἶκος 1 Sin comes often of an empty purse; nothing distorts the eye like the love of riches. 2 Stake that is held between two stones cannot escape; nor may sin be avoided when there is seller on this side, buyer on that. 3 Wrong done shall be undone, and the doer of it as well; 4 hold fast to thy fear of the Lord, or thy wealth shall soon come to ruin. 1

Propter inopiam multi deliquerunt:
et qui quærit locupletari avertit oculum suum.
2
Sicut in medio compaginis lapidum palus figitur,
sic et inter medium venditionis et emptionis angustiabitur peccatum:
3
conteretur cum delinquente delictum.
4
Si non in timore Domini tenueris te instanter,
cito subvertetur domus tua.
5 ἐν σείσματι κοσκίνου διαμένει κοπρία οὕτως σκύβαλα ἀνθρώπου ἐν λογισμῷ αὐτοῦ 5 The sieve shaken, nothing is left but refuse; so thou wilt find a man’s poverty in his thought.[1] 5

Sicut in percussura cribri remanebit pulvis,
sic aporia hominis in cogitatu illius.
6 σκεύη κεραμέως δοκιμάζει κάμινος καὶ πειρασμὸς ἀνθρώπου ἐν διαλογισμῷ αὐτοῦ 6 Pottery is tested in the furnace, man in the crucible of suffering. 6
Vasa figuli probat fornax,
et homines justos tentatio tribulationis.
7 γεώργιον ξύλου ἐκφαίνει ὁ καρπὸς αὐτοῦ οὕτως λόγος ἐνθυμήματος καρδίας ἀνθρώπου 8 πρὸ λογισμοῦ μὴ ἐπαινέσῃς ἄνδρα οὗτος γὰρ πειρασμὸς ἀνθρώπων 7 Good fruit comes from a tree well dressed, and a man will be in word what he is in thought; 8 do not give thy opinion of a man till he has spoken; there lies the proof. 7
Sicut rusticatio de ligno ostendit fructum illius,
sic verbum ex cogitatu cordis hominis.
8
Ante sermonem non laudes virum:
hæc enim tentatio est hominum.
9 ἐὰν διώκῃς τὸ δίκαιον καταλήμψῃ καὶ ἐνδύσῃ αὐτὸ ὡς ποδήρη δόξης 9 Make right-doing thy quest, and thou wilt not miss the mark; this shall be a robe of honour to clothe thee, a welcome guest in thy house, to watch over thee continually, and to be thy stronghold at the hour when all is made known. 9
Si sequaris justitiam, apprehendes illam,
et indues quasi poderem honoris:
et inhabitabis cum ea, et proteget te in sempiternum,
et in die agnitionis invenies firmamentum.
10 πετεινὰ πρὸς τὰ ὅμοια αὐτοῖς καταλύσει καὶ ἀλήθεια πρὸς τοὺς ἐργαζομένους αὐτὴν ἐπανήξει 10 Bird mates with bird, and he that shews faithfulness faithfulness shall meet. 10
Volatilia ad sibi similia conveniunt:
et veritas ad eos qui operantur illam revertetur.
11 λέων θήραν ἐνεδρεύει οὕτως ἁμαρτία ἐργαζομένους ἄδικα 11 The lion waits in ambush for his prey; leave the right path, and sin shall be ever at thy heels. 11
Leo venationi insidiatur semper:
sic peccata operantibus iniquitates.
12 διήγησις εὐσεβοῦς διὰ παντὸς σοφία ὁ δὲ ἄφρων ὡς σελήνη ἀλλοιοῦται 12 Unfailing as the sun is the wisdom of a devout mind; moon and fool change continually. 12
Homo sanctus in sapientia manet sicut sol:
nam stultus sicut luna mutatur.
13 εἰς μέσον ἀσυνέτων συντήρησον καιρόν εἰς μέσον δὲ διανοουμένων ἐνδελέχιζε 13 When thou hast fools for thy company, thy word can wait; be closeted continually with the wise. 13
In medio insensatorum serva verbum tempori:
in medio autem cogitantium assiduus esto.
14 διήγησις μωρῶν προσόχθισμα καὶ ὁ γέλως αὐτῶν ἐν σπατάλῃ ἁμαρτίας 15 λαλιὰ πολυόρκου ἀνορθώσει τρίχας καὶ ἡ μάχη αὐτῶν ἐμφραγμὸς ὠτίων 16 ἔκχυσις αἵματος μάχη ὑπερηφάνων καὶ ἡ διαλοιδόρησις αὐτῶν ἀκοὴ μοχθηρά 14 Out upon the wearisome talk of sinners, that of sin and its dalliance makes a jest! 15 Out upon the man that uses oaths lightly; hair stands upright at his blaspheming, and ears are stopped! 16 Out upon the proud, that provoke bloodshed with their quarrelling, and by their cursing offend all who listen! 14
Narratio peccantium odiosa,
et risus illorum in deliciis peccati.
15
Loquela multum jurans horripilationem capiti statuet,
et irreverentia ipsius obturatio aurium.
16
Effusio sanguinis in rixa superborum,
et maledictio illorum auditus gravis.
17 ὁ ἀποκαλύπτων μυστήρια ἀπώλεσεν πίστιν καὶ οὐ μὴ εὕρῃ φίλον πρὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 18 στέρξον φίλον καὶ πιστώθητι με{T'} αὐτοῦ 19 ἐὰν δὲ ἀποκαλύψῃς τὰ μυστήρια αὐτοῦ μὴ καταδιώξῃς ὀπίσω αὐτοῦ 20 καθὼς γὰρ ἀπώλεσεν ἄνθρωπος τὸν νεκρὸν αὐτοῦ οὕτως ἀπώλεσας τὴν φιλίαν τοῦ πλησίον 21 καὶ ὡς πετεινὸν ἐκ χειρός σου ἀπέλυσας οὕτως ἀφῆκας τὸν πλησίον καὶ οὐ θηρεύσεις αὐτόν 22 μὴ αὐτὸν διώξῃς ὅτι μακρὰν ἀπέστη καὶ ἐξέφυγεν ὡς δορκὰς ἐκ παγίδος ὅτι τραῦμα ἔστιν 23 καταδῆσαι καὶ λοιδορίας ἔστιν διαλλαγή 24 ὁ δὲ ἀποκαλύψας μυστήρια ἀφήλπισεν 17 Betray thy friend’s secret, and all confidence is lost; never more shalt thou have friend to comfort thee. 18 Use such a man lovingly, and keep faith with him; 19 if once thou hast betrayed him, court no more his company. 20 Friendship thus killed, thy friend is dead to thee; 21 bird let go from the hand is not lost more irretrievably; 22 he is gone, like hind released from the snare, gone beyond thy pursuit. The wound that hurts a man’s soul 23 there is no healing; the bitter taunt may yet be unsaid, 24 but once the secret is out all is misery, all is despair. 17
Qui denudat arcana amici fidem perdit,
et non inveniet amicum ad animum suum.
18
Dilige proximum,
et conjungere fide cum illo.
19
Quod si denudaveris absconsa illius,
non persequeris post eum.
20
Sicut enim homo qui perdit amicum suum,
sic et qui perdit amicitiam proximi sui.
21
Et sicut qui dimittit avem de manu sua,
sic dereliquisti proximum tuum, et non eum capies.
22
Non illum sequaris, quoniam longe abest:
effugit enim quasi caprea de laqueo, quoniam vulnerata est anima ejus:
23
ultra eum non poteris colligare.
Et maledicti est concordatio:
24
denudare autem amici mysteria, desperatio est animæ infelicis.
25 διανεύων ὀφθαλμῷ τεκταίνει κακά καὶ οὐδεὶς αὐτὰ ἀποστήσει ἀ{P'} αὐτοῦ 26 ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου γλυκανεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῶν λόγων σου ἐκθαυμάσει ὕστερον δὲ διαστρέψει τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς λόγοις σου δώσει σκάνδαλον 27 πολλὰ ἐμίσησα καὶ οὐχ ὡμοίωσα αὐτῷ καὶ ὁ κύριος μισήσει αὐτόν 25 Sly glance of the false friend! How shall a man be rid of him? 26 Here in thy presence, he smooths his brow, and is all in wonderment at thy wise sayings; but ere long he will change his tune, and lend thy words an ill colour. 27 Above all else, he earns my hatred; God’s hatred too, I doubt not. 25

Annuens oculo fabricat iniqua,
et nemo eum abjiciet.
26
In conspectu oculorum tuorum condulcabit os suum,
et super sermones tuos admirabitur:
novissime autem pervertet os suum,
et in verbis tuis dabit scandalum.
27
Multa odivi, et non coæquavi ei,
et Dominus odiet illum.
28 ὁ βάλλων λίθον εἰς ὕψος ἐπὶ κεφαλὴν αὐτοῦ βάλλει καὶ πληγὴ δολία διελεῖ τραύματα 29 ὁ ὀρύσσων βόθρον εἰς αὐτὸν ἐμπεσεῖται καὶ ὁ ἱστῶν παγίδα ἐν αὐτῇ ἁλώσεται 30 ὁ ποιῶν πονηρά εἰς αὐτὸν κυλισθήσεται καὶ οὐ μὴ ἐπιγνῷ πόθεν ἥκει αὐτῷ 28 None can throw stone in air but at his own head’s peril, nor ever was blow struck treacherously, but the traitor must have his share of hurt; 29 a man may fall into the pit he dug, trip on the stone he set in his neighbour’s path, perish in the snare he laid for another. 30 Plot ill, and the ill shall recoil on thyself, springing up beyond all thy expectation. 28
Qui in altum mittit lapidem, super caput ejus cadet:
et plaga dolosa dolosi dividet vulnera.
29
Et qui foveam fodit incidet in eam:
et qui statuit lapidem proximo offendet in eo:
et qui laqueum alii ponit, peribit in illo.
30
Facienti nequissimum consilium, super ipsum devolvetur,
et non agnoscet unde adveniat illi.
31 ἐμπαιγμὸς καὶ ὀνειδισμὸς ὑπερηφάνῳ καὶ ἡ ἐκδίκησις ὡς λέων ἐνεδρεύσει αὐτόν 31 For the proud, mockery and shame! Vengeance, like a lion, couches in wait for them. 31
Illusio et improperium superborum,
et vindicta sicut leo insidiabitur illi.
32 παγίδι ἁλώσονται οἱ εὐφραινόμενοι πτώσει εὐσεβῶν καὶ ὀδύνη καταναλώσει αὐτοὺς πρὸ τοῦ θανάτου αὐτῶν 32 For all who triumph at the ill fortune of the just, a snare to catch them, and a long remorse before death takes them! 32
Laqueo peribunt qui oblectantur casu justorum,
dolor autem consumet illos antequam moriantur.
33 μῆνις καὶ ὀργή καὶ ταῦτά ἐστιν βδελύγματα καὶ ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς ἐγκρατὴς ἔσται αὐτῶν 33 Rancour and rage are detestable things both; and the sinner has both in store. 33

Ira et furor utraque execrabilia sunt,
et vir peccator continens erit illorum.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT