New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent

OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
 

Sirach 14

 
« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »

1 μακάριος ἀνήρ ὃς οὐκ ὠλίσθησεν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ οὐ κατενύγη ἐν λύπῃ ἁμαρτιῶν 2 μακάριος οὗ οὐ κατέγνω ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ὃς οὐκ ἔπεσεν ἀπὸ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ 1 Blessed the man whose lips have never betrayed him into a fault, who has never known the sting of remorse, 2 never felt conscience condemning him, and the hope he lived by, his no more! 1

Beatus vir qui non est lapsus verbo ex ore suo,
et non est stimulatus in tristitia delicti.
2
Felix qui non habuit animi sui tristitiam,
et non excidit a spe sua.
3 ἀνδρὶ μικρολόγῳ οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος καὶ ἀνθρώπῳ βασκάνῳ ἵνα τί χρήματα 4 ὁ συνάγων ἀπὸ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ συνάγει ἄλλοις καὶ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ τρυφήσουσιν ἕτεροι 5 ὁ πονηρὸς ἑαυτῷ τίνι ἀγαθὸς ἔσται καὶ οὐ μὴ εὐφρανθήσεται ἐν τοῖς χρήμασιν αὐτοῦ 6 τοῦ βασκαίνοντος ἑαυτὸν οὐκ ἔστιν πονηρότερος καὶ τοῦτο ἀνταπόδομα τῆς κακίας αὐτοῦ 7 κἂν εὖ ποιῇ ἐν λήθῃ ποιεῖ καὶ ἐ{P'} ἐσχάτων ἐκφαίνει τὴν κακίαν αὐτοῦ 8 πονηρὸς ὁ βασκαίνων ὀφθαλμῷ ἀποστρέφων πρόσωπον καὶ ὑπερορῶν ψυχάς 9 πλεονέκτου ὀφθαλμὸς οὐκ ἐμπίπλαται μερίδι καὶ ἀδικία πονηρὰ ἀναξηραίνει ψυχήν 10 ὀφθαλμὸς πονηρὸς φθονερὸς ἐ{P'} ἄρτῳ καὶ ἐλλιπὴς ἐπὶ τῆς τραπέζης αὐτοῦ 3 Vain is that store the miser cherishes; wasted on his distrustful nature, the bright gold! 4 See how he wrongs himself to hoard up goods for others; to let his heirs keep high revel when he is gone! 5 Whose friend is he, that is his own enemy, and leaves his own cheer untasted? 6 This is the last villainy of all, that a man should grudge himself his own happiness; 7 fit punishment for his poverty of soul that never did good except by oversight, and to his manifest remorse! 8 Diseased eye of the niggard, that will turn away and let hunger go unsatisfied; 9 and restless eye of the covetous man, that craves ever more than his due, till his very nature dries up from continual pining; 10 an eye jaundiced with its own passions, and never a full meal, but always he must sit hungry and pensive at his own table, and ill content! 3
Viro cupido et tenaci sine ratione est substantia:
et homini livido ad quid aurum?
4
Qui acervat ex animo suo injuste, aliis congregat,
et in bonis illius alius luxuriabitur.
5
Qui sibi nequam est, cui alii bonus erit?
et non jucundabitur in bonis suis.
6
Qui sibi invidet, nihil est illo nequius:
et hæc redditio est malitiæ illius.
7
Et si bene fecerit, ignoranter et non volens facit:
et in novissimo manifestat malitiam suam.
8
Nequam est oculus lividi:
et avertens faciem suam, et despiciens animam suam.
9
Insatiabilis oculus cupidi in parte iniquitatis:
non satiabitur donec consumat arefaciens animam suam.
10
Oculus malus ad mala, et non saturabitur pane,
sed indigens et in tristitia erit super mensam suam.
11 τέκνον καθὼς ἐὰν ἔχῃς εὖ ποίει σεαυτὸν καὶ προσφορὰς κυρίῳ ἀξίως πρόσαγε 12 μνήσθητι ὅτι θάνατος οὐ χρονιεῖ καὶ διαθήκη ᾅδου οὐχ ὑπεδείχθη σοι 13 πρίν σε τελευτῆσαι εὖ ποίει φίλῳ καὶ κατὰ τὴν ἰσχύν σου ἔκτεινον καὶ δὸς αὐτῷ 14 μὴ ἀφυστερήσῃς ἀπὸ ἀγαθῆς ἡμέρας καὶ μερὶς ἐπιθυμίας ἀγαθῆς μή σε παρελθάτω 15 οὐχὶ ἑτέρῳ καταλείψεις τοὺς πόνους σου καὶ τοὺς κόπους σου εἰς διαίρεσιν κλήρου 16 δὸς καὶ λαβὲ καὶ ἀπάτησον τὴν ψυχήν σου 17 ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν ᾅδου ζητῆσαι τρυφήν 18 πᾶσα σὰρξ ὡς ἱμάτιον παλαιοῦται ἡ γὰρ διαθήκη ἀ{P'} αἰῶνος θανάτῳ ἀποθανῇ ὡς φύλλον θάλλον ἐπὶ δένδρου δασέος 19 τὰ μὲν καταβάλλει ἄλλα δὲ φύει οὕτως γενεὰ σαρκὸς καὶ αἵματος ἡ μὲν τελευτᾷ ἑτέρα δὲ γεννᾶται 20 πᾶν ἔργον σηπόμενον ἐκλείπει καὶ ὁ ἐργαζόμενος αὐτὸ με{T'} αὐτοῦ ἀπελεύσεται 21 11 My son, if wealth thou hast, regale thyself, and make thy offering to God proportionable. 12 Bethink thee that death waits not; there is no putting off thy tryst with the grave; nothing in this world, but its death-warrant is out already. 13 While life still holds, make thy friends good cheer, and to the poor be open-handed as thy means allow thee; 14 stint not the feast, nor any crumb put by of the blessings granted thee; 15 wouldst thou have thy heirs wrangling over the fruits of thy bitter toil? 16 Much give, much take, set thy soul at ease; 17 while life still holds, do thy duty of almsgiving; feasting there shall be none in the grave. 18 No living thing but fades as the grass fades; as the leaves fade, that burgeon on a growing tree, 19 some sprouting fresh and some a-dying; so it is with flesh and blood, one generation makes room for the next. 20 All the works of man are fugitive, and must perish soon or late, and he, the workman, goes the same way as the rest. 21 Yet shall their choicest works win favour, and in his work he, the workman, shall live. 11
Fili, si habes, benefac tecum,
et Deo dignas oblationes offer.
12
Memor esto quoniam mors non tardat,
et testamentum inferorum, quia demonstratum est tibi:
testamentum enim hujus mundi morte morietur.
13
Ante mortem benefac amico tuo,
et secundum vires tuas exporrigens da pauperi.
14
Non defrauderis a die bono,
et particula boni doni non te prætereat.
15
Nonne aliis relinques dolores et labores tuos
in divisione sortis?
16
Da et accipe,
et justifica animam tuam.
17
Ante obitum tuum operare justitiam,
quoniam non est apud inferos invenire cibum.
18
Omnis caro sicut fœnum veterascet,
et sicut folium fructificans in arbore viridi.
19
Alia generantur, et alia dejiciuntur:
sic generatio carnis et sanguinis, alia finitur, et alia nascitur.
20
Omne opus corruptibile in fine deficiet,
et qui illud operatur ibit cum illo.
21
Et omne opus electum justificabitur,
et qui operatur illud honorabitur in illo.
22 μακάριος ἀνήρ ὃς ἐν σοφίᾳ μελετήσει καὶ ὃς ἐν συνέσει αὐτοῦ διαλεχθήσεται 23 ὁ διανοούμενος τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἀποκρύφοις αὐτῆς ἐννοηθήσεται ἔξελθε ὀπίσω αὐτῆς ὡς ἰχνευτὴς καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῆς ἐνέδρευε 24 ὁ παρακύπτων διὰ τῶν θυρίδων αὐτῆς καὶ ἐπὶ τῶν θυρωμάτων αὐτῆς ἀκροάσεται 25 ὁ καταλύων σύνεγγυς τοῦ οἴκου αὐτῆς καὶ πήξει πάσσαλον ἐν τοῖς τοίχοις αὐτῆς στήσει τὴν σκηνὴν αὐτοῦ κατὰ χεῖρας αὐτῆς καὶ καταλύσει ἐν καταλύματι ἀγαθῶν 26 θήσει τὰ τέκνα αὐτοῦ ἐν τῇ σκέπῃ αὐτῆς καὶ ὑπὸ τοὺς κλάδους αὐτῆς αὐλισθήσεται 27 σκεπασθήσεται ὑ{P'} αὐτῆς ἀπὸ καύματος καὶ ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς καταλύσει 22 Blessed the man that dwells on wise thoughts, musing how to acquit himself well, and remembering the all-seeing eye of God; 23 that can plan out in his heart all wisdom’s twists and turns, fathom her secrets! Like a spy he follows her, and lingers in her tracks, 24 peers through her window, listens at her doors, 25 by her house takes up his abode, driving his nail into the walls of it, so as to build his cabin at her very side, cabin that shall remain for ever a home of blessing! 26 Wisdom shall be the shade under which his children find their appointed resting-place; her spreading boughs 27 shall protect them from the noon-day heat; wisdom shall be the monument of his glorious repose. 22

Beatus vir qui in sapientia morabitur,
et qui in justitia sua meditabitur,
et in sensu cogitabit circumspectionem Dei:
23
qui excogitat vias illius in corde suo,
et in absconditis suis intelligens,
vadens post illam quasi investigator,
et in viis illius consistens:
24
qui respicit per fenestras illius,
et in januis illius audiens:
25
qui requiescit juxta domum illius,
et in parietibus illius figens palum,
statuet casulam suam ad manus illius,
et requiescent in casula illius bona per ævum.
26
Statuet filios suos sub tegmine illius,
et sub ramis ejus morabitur.
27
Protegetur sub tegmine illius a fervore,
et in gloria ejus requiescet.
 PreviousNext 
Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT