New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Psalm 55

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9/10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114/115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »

Knox Bible Ad

1 εἰς τὸ τέλος ἐν ὕμνοις συνέσεως τῷ Δαυιδ 1 (To the choir-master. For stringed instruments. A maskil. Of David.) 1 In finem, in carminibus. Intellectus David.
2 ἐνώτισαι ὁ θεός τὴν προσευχὴν μου καὶ μὴ ὑπερίδῃς τὴν δέησίν μου 3 πρόσχες μοι καὶ εἰσάκουσόν μου ἐλυπήθην ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ μου καὶ ἐταράχθην 4 ἀπὸ φωνῆς ἐχθροῦ καὶ ἀπὸ θλίψεως ἁμαρτωλοῦ ὅτι ἐξέκλιναν ἐ{P'} ἐμὲ ἀνομίαν καὶ ἐν ὀργῇ ἐνεκότουν μοι 5 ἡ καρδία μου ἐταράχθη ἐν ἐμοί καὶ δειλία θανάτου ἐπέπεσεν ἐ{P'} ἐμέ 6 φόβος καὶ τρόμος ἦλθεν ἐ{P'} ἐμέ καὶ ἐκάλυψέν με σκότος 7 καὶ εἶπα τίς δώσει μοι πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς καὶ πετασθήσομαι καὶ καταπαύσω 8 ἰδοὺ ἐμάκρυνα φυγαδεύων καὶ ηὐλίσθην ἐν τῇ ἐρήμῳ διάψαλμα 9 προσεδεχόμην τὸν σῴζοντά με ἀπὸ ὀλιγοψυχίας καὶ καταιγίδος 2 Give audience to my prayer, O God; do not spurn this plea of mine; 3 hear and grant relief. No rest I find in my distress, 4 daunted ever by the hue and cry of godless enemies, whose malicious spite would compass my ruin. 5 My heart is full of whirling thoughts; the fear of death stands over me; 6 trembling and terrified, I see perils closing round me. 7 Had I but wings, I cry, as a dove has wings, to fly away and find rest! 8 Far would I flee; the wilderness should be my shelter, 9 so I might find speedy refuge from the whirlwind and the storm. 2 Exaudi, Deus, orationem meam,
et ne despexeris deprecationem meam:
3
intende mihi, et exaudi me.
Contristatus sum in exercitatione mea,
et conturbatus sum
4
a voce inimici, et a tribulatione peccatoris.
Quoniam declinaverunt in me iniquitates,
et in ira molesti erant mihi.
5
Cor meum conturbatum est in me,
et formido mortis cecidit super me.
6
Timor et tremor venerunt super me,
et contexerunt me tenebræ.
7
Et dixi: Quis dabit mihi pennas sicut columbæ,
et volabo, et requiescam?
8
Ecce elongavi fugiens,
et mansi in solitudine.
9
Exspectabam eum qui salvum me fecit
a pusillanimitate spiritus, et tempestate.
10 καταπόντισον κύριε καὶ καταδίελε τὰς γλώσσας αὐτῶν ὅτι εἶδον ἀνομίαν καὶ ἀντιλογίαν ἐν τῇ πόλει 11 ἡμέρας καὶ νυκτὸς κυκλώσει αὐτὴν ἐπὶ τὰ τείχη αὐτῆς ἀνομία καὶ κόπος ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ ἀδικία 12 καὶ οὐκ ἐξέλιπεν ἐκ τῶν πλατειῶν αὐτῆς τόκος καὶ δόλος 13 ὅτι εἰ ἐχθρὸς ὠνείδισέν με ὑπήνεγκα ἄν καὶ εἰ ὁ μισῶν με ἐ{P'} ἐμὲ ἐμεγαλορρημόνησεν ἐκρύβην ἂν ἀ{P'} αὐτοῦ 14 σὺ δέ ἄνθρωπε ἰσόψυχε ἡγεμών μου καὶ γνωστέ μου 15 ὃς ἐπὶ τὸ αὐτό μοι ἐγλύκανας ἐδέσματα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ ἐπορεύθημεν ἐν ὁμονοίᾳ 16 ἐλθέτω θάνατος ἐ{P'} αὐτούς καὶ καταβήτωσαν εἰς ᾅδου ζῶντες ὅτι πονηρίαι ἐν ταῖς παροικίαις αὐτῶν ἐν μέσῳ αὐτῶν 10 Plunge them deep, Lord, in ruin, bring dissension into their councils! Do I not see, already, violence and sedition in the city? 11 Day and night they make the round of its walls, and all the while there is wrong and oppression at the heart of it, 12 its treacherous heart; cruelty and cunning walk ever in its streets. 13 Had some enemy decried me, I could have borne it patiently; some open ill-wisher, I could have sheltered myself from his attack. 14 But thou, my second self, my familiar friend! 15 How pleasant was the companionship we shared, thou and I; how lovingly we walked as fellow pilgrims in the house of God! 16 May death overtake them, may the abyss swallow them up alive, their homes, their hearts so tainted with evil! 10
Præcipita, Domine; divide linguas eorum:
quoniam vidi iniquitatem et contradictionem in civitate.
11
Die ac nocte circumdabit eam super muros ejus iniquitas;
et labor in medio ejus,
12
et injustitia:
et non defecit de plateis ejus usura et dolus.
13
Quoniam si inimicus meus maledixisset mihi,
sustinuissem utique.
Et si is qui oderat me super me magna locutus fuisset,
abscondissem me forsitan ab eo.
14
Tu vero homo unanimis,
dux meus, et notus meus:
15
qui simul mecum dulces capiebas cibos;
in domo Dei ambulavimus cum consensu.
16
Veniat mors super illos,
et descendant in infernum viventes:
quoniam nequitiæ in habitaculis eorum, in medio eorum.
17 ἐγὼ δὲ πρὸς τὸν θεὸν ἐκέκραξα καὶ ὁ κύριος εἰσήκουσέν μου 18 ἑσπέρας καὶ πρωὶ καὶ μεσημβρίας διηγήσομαι ἀπαγγελῶ καὶ εἰσακούσεται τῆς φωνῆς μου 19 λυτρώσεται ἐν εἰρήνῃ τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῶν ἐγγιζόντων μοι ὅτι ἐν πολλοῖς ἦσαν σὺν ἐμοί 20 εἰσακούσεται ὁ θεὸς καὶ ταπεινώσει αὐτούς ὁ ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων διάψαλμα οὐ γάρ ἐστιν αὐτοῖς ἀντάλλαγμα καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸν θεόν 21 ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐν τῷ ἀποδιδόναι ἐβεβήλωσαν τὴν διαθήκην αὐτοῦ 22 διεμερίσθησαν ἀπὸ ὀργῆς τοῦ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἤγγισεν ἡ καρδία αὐτοῦ ἡπαλύνθησαν οἱ λόγοι αὐτοῦ ὑπὲρ ἔλαιον καὶ αὐτοί εἰσιν βολίδες 17 Still I will call upon God, and the Lord will save; 18 still at evening and morn and noon I will cry aloud and make my plea known; he will not be deaf to my appeal. 19 He will win my soul peace, will rescue me from attack, when many take part against me. 20 He, the God who reigned before time was, will listen to me, will bring them low. Never a change of heart, never the fear of God; 21 not one but will turn against his friend, break his pledged word. 22 Smooth as butter their looks, when their hearts are all hatred; soft as oil their speech, yet never was drawn sword so deadly. 17
Ego autem ad Deum clamavi,
et Dominus salvabit me.
18
Vespere, et mane, et meridie, narrabo, et annuntiabo;
et exaudiet vocem meam.
19
Redimet in pace animam meam ab his qui appropinquant mihi:
quoniam inter multos erant mecum.
20
Exaudiet Deus, et humiliabit illos,
qui est ante sæcula.
Non enim est illis commutatio,
et non timuerunt Deum.
21
Extendit manum suam in retribuendo;
contaminaverunt testamentum ejus:
22
divisi sunt ab ira vultus ejus,
et appropinquavit cor illius.
Molliti sunt sermones ejus super oleum;
et ipsi sunt jacula.
23 ἐπίρριψον ἐπὶ κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ αὐτός σε διαθρέψει οὐ δώσει εἰς τὸν αἰῶνα σάλον τῷ δικαίῳ 24 σὺ δέ ὁ θεός κατάξεις αὐτοὺς εἰς φρέαρ διαφθορᾶς ἄνδρες αἱμάτων καὶ δολιότητος οὐ μὴ ἡμισεύσωσιν τὰς ἡμέρας αὐτῶν ἐγὼ δὲ ἐλπιῶ ἐπὶ σέ κύριε 23 Cast the burden of thy cares upon the Lord, and he will sustain thee; never will he let thee stumble, his servant if thou be. 24 These, O God, thou wilt sink in a pit of ruin; the blood-thirsty, the treacherous, will not live out half their days; but I, Lord, will put my trust in thee. 23
Jacta super Dominum curam tuam, et ipse te enutriet;
non dabit in æternum fluctuationem justo.
24
Tu vero, Deus, deduces eos in puteum interitus.
Viri sanguinum et dolosi non dimidiabunt dies suos;
ego autem sperabo in te, Domine.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT