New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Psalm 104

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9/10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114/115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »

Knox Bible Ad

1 τῷ Δαυιδ εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον κύριε ὁ θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα ἐξομολόγησιν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσω 2 ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν 3 ὁ στεγάζων ἐν ὕδασιν τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων 4 ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πῦρ φλέγον 1 Bless the Lord, my soul; O Lord my God, what magnificence is thine! Glory and beauty are thy clothing. 2 The light is a garment thou dost wrap about thee, the heavens a curtain thy hand unfolds. 3 The waters of heaven are thy ante-chamber, the clouds thy chariot; on the wings of the wind thou dost come and go. 4 Thou wilt have thy angels be like the winds,[1] the servants that wait on thee like a flame of fire. 1 Benedic, anima mea, Domino:
Domine Deus meus, magnificatus es vehementer.
Confessionem et decorem induisti,
2
amictus lumine sicut vestimento.
Extendens cælum sicut pellem,
3
qui tegis aquis superiora ejus:
qui ponis nubem ascensum tuum;
qui ambulas super pennas ventorum:
4
qui facis angelos tuos spiritus,
et ministros tuos ignem urentem.
5 ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος 6 ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα 7 ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν 8 ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσιν πεδία εἰς τόπον ὃν ἐθεμελίωσας αὐτοῖς 9 ὅριον ἔθου ὃ οὐ παρελεύσονται οὐδὲ ἐπιστρέψουσιν καλύψαι τὴν γῆν 10 ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα 11 ποτιοῦσιν πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν 12 ἐ{P'} αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσει ἐκ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσιν φωνήν 5 The earth thou hast planted on its own firm base, undisturbed for all time. 6 The deep once covered it, like a cloak; the waters stood high above the mountains,[2] 7 then cowered before thy rebuking word, fled away at thy voice of thunder, 8 leaving the mountain heights to rise, the valleys to sink into their appointed place! 9 And to these waters thou hast given a frontier they may not pass; never must they flow back, and cover the earth again. 10 Yet there shall be torrents flooding the glens, water-courses among the hills 11 that give drink to every wild beast; here the wild asses may slake their thirst. 12 The birds of heaven, too, will roost beside them; vocal is every bough with their music. 5
Qui fundasti terram super stabilitatem suam:
non inclinabitur in sæculum sæculi.
6
Abyssus sicut vestimentum amictus ejus;
super montes stabunt aquæ.
7
Ab increpatione tua fugient;
a voce tonitrui tui formidabunt.
8
Ascendunt montes, et descendunt campi,
in locum quem fundasti eis.
9
Terminum posuisti quem non transgredientur,
neque convertentur operire terram.
10
Qui emittis fontes in convallibus;
inter medium montium pertransibunt aquæ.
11
Potabunt omnes bestiæ agri;
expectabunt onagri in siti sua.
12
Super ea volucres cæli habitabunt;
de medio petrarum dabunt voces.
13 ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ γῆ 14 ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσιν καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς 15 καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει 16 χορτασθήσεται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου ἃς ἐφύτευσεν 17 ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσιν τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ οἰκία ἡγεῖται αὐτῶν 18 ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις πέτρα καταφυγὴ τοῖς χοιρογρυλλίοις 13 From thy high dwelling-place thou dost send rain upon the hills; thy hand gives earth all her plenty. 14 Grass must grow for the cattle; for man, too, she must put forth her shoots, if he is to bring corn out from her bosom; 15 if there is to be wine that will rejoice man’s heart, oil to make his face shine, and bread that will keep man’s strength from failing. 16 Moisture there must be for the forest trees, for the cedars of Lebanon, trees of the Lord’s own planting. 17 Here it is the birds build their nests; the stork makes its home in the fir-branches; 18 finds refuge there such as the goats find in the high hills, the coney in its cave. 13
Rigans montes de superioribus suis;
de fructu operum tuorum satiabitur terra:
14
producens fœnum jumentis,
et herbam servituti hominum,
ut educas panem de terra,
15
et vinum lætificet cor hominis:
ut exhilaret faciem in oleo,
et panis cor hominis confirmet.
16
Saturabuntur ligna campi,
et cedri Libani quas plantavit:
17
illic passeres nidificabunt:
herodii domus dux est eorum.
18
Montes excelsi cervis;
petra refugium herinaciis.
19 ἐποίησεν σελήνην εἰς καιρούς ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ 20 ἔθου σκότος καὶ ἐγένετο νύξ ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ 21 σκύμνοι ὠρυόμενοι ἁρπάσαι καὶ ζητῆσαι παρὰ τοῦ θεοῦ βρῶσιν αὐτοῖς 22 ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος καὶ συνήχθησαν καὶ ἐν ταῖς μάνδραις αὐτῶν κοιτασθήσονται 23 ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας 24 ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτήσεώς σου 19 He has given us the moon for our calendar; the sun knows well the hour of his setting. 20 Thou dost decree darkness, and the night falls; in the night all the forest is astir with prowling beasts; 21 the young lions go roaring after their prey, God’s pensioners, asking for their food. 22 Then the sun rises, and they slink away to lie down in their dens, 23 while man goes abroad to toil and drudge till the evening. 24 What diversity, Lord, in thy creatures! What wisdom has designed them all! There is nothing on earth but gives proof of thy creative power. 19
Fecit lunam in tempora;
sol cognovit occasum suum.
20
Posuisti tenebras, et facta est nox;
in ipsa pertransibunt omnes bestiæ silvæ:
21
catuli leonum rugientes ut rapiant,
et quærant a Deo escam sibi.
22
Ortus est sol, et congregati sunt,
et in cubilibus suis collocabuntur.
23
Exibit homo ad opus suum,
et ad operationem suam usque ad vesperum.
24
Quam magnificata sunt opera tua, Domine!
omnia in sapientia fecisti;
impleta est terra possessione tua.
25 αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος ἐκεῖ ἑρπετά ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός ζῷα μικρὰ μετὰ μεγάλων 26 ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται δράκων οὗτος ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῷ 27 πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσιν δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτοῖς εὔκαιρον 28 δόντος σου αὐτοῖς συλλέξουσιν ἀνοίξαντος δέ σου τὴν χεῖρα τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος 29 ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον ταραχθήσονται ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν καὶ ἐκλείψουσιν καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν 30 ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου καὶ κτισθήσονται καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς 25 There lies the vast ocean, stretching wide on every hand; this, too, is peopled with living things past number, great creatures and small; 26 the ships pass them on their course. Leviathan himself is among them; him, too, thou hast created to roam there at his pleasure.[3] 27 And all look to thee to send them their food at the appointed time; 28 it is through thy gift they find it, thy hand opens, and all are filled with content. 29 But see, thou hidest thy face, and they are dismayed; thou takest their life from them, and they breathe no more, go back to the dust they came from. 30 Then thou sendest forth thy spirit, and there is fresh creation; thou dost repeople the face of earth. 25
Hoc mare magnum et spatiosum manibus;
illic reptilia quorum non est numerus:
animalia pusilla cum magnis.
26
Illic naves pertransibunt;
draco iste quem formasti ad illudendum ei.
27
Omnia a te expectant
ut des illis escam in tempore.
28
Dante te illis, colligent;
aperiente te manum tuam, omnia implebuntur bonitate.
29
Avertente autem te faciem, turbabuntur;
auferes spiritum eorum, et deficient,
et in pulverem suum revertentur.
30
Emittes spiritum tuum, et creabuntur,
et renovabis faciem terræ.
31 ἤτω ἡ δόξα κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα εὐφρανθήσεται κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ 32 ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται 33 ᾄσω τῷ κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου ψαλῶ τῷ θεῷ μου ἕως ὑπάρχω 34 ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ κυρίῳ 35 ἐκλίποισαν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἄνομοι ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον 31 Glory be to the Lord for ever; still let him take delight in his creatures. 32 One glance from him makes earth tremble; at his touch, the mountains are wreathed in smoke. 33 While life lasts, I will sing in the Lord’s honour; my praise shall be his while I have breath to praise him; 34 oh, may this prayer with him find acceptance, in whom is all my content! 35 Perish all sinners from the land, let the wrong-doers be forgotten! But thou, my soul, bless the Lord. Alleluia. 31
Sit gloria Domini in sæculum;
lætabitur Dominus in operibus suis.
32
Qui respicit terram, et facit eam tremere;
qui tangit montes, et fumigant.
33
Cantabo Domino in vita mea;
psallam Deo meo quamdiu sum.
34
Jucundum sit ei eloquium meum;
ego vero delectabor in Domino.
35
Deficiant peccatores a terra,
et iniqui, ita ut non sint.
Benedic, anima mea, Domino.
Alleluja.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT