New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
New Advent
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
Previous 

Psalm 73

 Next
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9/10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114/115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »

Knox Bible Ad

 (A psalm. Of Asaph.) Psalmus Asaph.
1 ψαλμὸς τῷ Ασαφ ὡς ἀγαθὸς τῷ Ισραηλ ὁ θεός τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ 2 ἐμοῦ δὲ παρὰ μικρὸν ἐσαλεύθησαν οἱ πόδες πα{R'} ὀλίγον ἐξεχύθη τὰ διαβήματά μου 3 ὅτι ἐζήλωσα ἐπὶ τοῖς ἀνόμοις εἰρήνην ἁμαρτωλῶν θεωρῶν 4 ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνάνευσις τῷ θανάτῳ αὐτῶν καὶ στερέωμα ἐν τῇ μάστιγι αὐτῶν 5 ἐν κόποις ἀνθρώπων οὐκ εἰσὶν καὶ μετὰ ἀνθρώπων οὐ μαστιγωθήσονται 6 διὰ τοῦτο ἐκράτησεν αὐτοὺς ἡ ὑπερηφανία περιεβάλοντο ἀδικίαν καὶ ἀσέβειαν αὐτῶν 7 ἐξελεύσεται ὡς ἐκ στέατος ἡ ἀδικία αὐτῶν διήλθοσαν εἰς διάθεσιν καρδίας 8 διενοήθησαν καὶ ἐλάλησαν ἐν πονηρίᾳ ἀδικίαν εἰς τὸ ὕψος ἐλάλησαν 9 ἔθεντο εἰς οὐρανὸν τὸ στόμα αὐτῶν καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν διῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς 1 What bounty God shews, what divine bounty, to the upright, to the pure of heart! 2 Yet I was near losing my foothold, felt the ground sink under my steps, 3 such heart-burning had I at seeing the good fortune of sinners that defy his law; 4 for them, never a pang; healthy and sleek their bodies shew. 5 Not for these to share man’s common lot of trouble; the plagues which afflict human kind still pass them by. 6 No wonder if pride clings to them like a necklace, if they flaunt, like fine clothes, their wrong-doing. 7 From those pampered hearts what malice proceeds, what vile schemes are hatched! 8 Ever jeering, ever talking maliciously, throned on high they preach injustice; 9 their clamour reaches heaven, and their false tales win currency on earth. 1 Quam bonus Israël Deus,
his qui recto sunt corde!
2
Mei autem pene moti sunt pedes,
pene effusi sunt gressus mei:
3
quia zelavi super iniquos,
pacem peccatorum videns.
4
Quia non est respectus morti eorum,
et firmamentum in plaga eorum.
5
In labore hominum non sunt,
et cum hominibus non flagellabuntur.
6
Ideo tenuit eos superbia;
operti sunt iniquitate et impietate sua.
7
Prodiit quasi ex adipe iniquitas eorum;
transierunt in affectum cordis.
8
Cogitaverunt et locuti sunt nequitiam;
iniquitatem in excelso locuti sunt.
9
Posuerunt in cælum os suum,
et lingua eorum transivit in terra.
10 διὰ τοῦτο ἐπιστρέψει ὁ λαός μου ἐνταῦθα καὶ ἡμέραι πλήρεις εὑρεθήσονται αὐτοῖς 11 καὶ εἶπαν πῶς ἔγνω ὁ θεός καὶ εἰ ἔστιν γνῶσις ἐν τῷ ὑψίστῳ 12 ἰδοὺ οὗτοι ἁμαρτωλοὶ καὶ εὐθηνοῦνται εἰς τὸν αἰῶνα κατέσχον πλούτου 13 καὶ εἶπα ἄρα ματαίως ἐδικαίωσα τὴν καρδίαν μου καὶ ἐνιψάμην ἐν ἀθῴοις τὰς χεῖράς μου 14 καὶ ἐγενόμην μεμαστιγωμένος ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὁ ἔλεγχός μου εἰς τὰς πρωίας 15 εἰ ἔλεγον διηγήσομαι οὕτως ἰδοὺ τῇ γενεᾷ τῶν υἱῶν σου ἠσυνθέτηκα 16 καὶ ὑπέλαβον τοῦ γνῶναι τοῦτο κόπος ἐστὶν ἐναντίον μου 17 ἕως εἰσέλθω εἰς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ θεοῦ καὶ συνῶ εἰς τὰ ἔσχατα αὐτῶν 18 πλὴν διὰ τὰς δολιότητας ἔθου αὐτοῖς κατέβαλες αὐτοὺς ἐν τῷ ἐπαρθῆναι 19 πῶς ἐγένοντο εἰς ἐρήμωσιν ἐξάπινα ἐξέλιπον ἀπώλοντο διὰ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν 20 ὡσεὶ ἐνύπνιον ἐξεγειρομένου κύριε ἐν τῇ πόλει σου τὴν εἰκόνα αὐτῶν ἐξουδενώσεις 10 Enviously the men of my own race look on, to see them draining life’s cup to the full; 11 Can God, they ask, be aware of this? Does the most High know of all that passes? 12 Look at these sinners, how they live at peace, how they rise to greatness! 13 Why then, thought I, it is to no purpose that I have kept my heart true, and washed my hands clean in pureness of living; 14 still, all the while, I am plagued for it, and no morning comes but my scourging is renewed. 15 Was I to share their thoughts? Nay, that were to put the whole company of thy children in the wrong. 16 I set myself to read the riddle, but it proved a hard search, 17 until I betook myself to God’s sanctuary, and considered, there, what becomes of such men at last. 18 The truth is, thou art making a slippery path for their feet, ready to plunge them in ruin; 19 in a moment they are fallen, in a storm of terrors vanished and gone. 20 And thou, Lord, dost rise up and brush aside all their imaginings, as a waking man his dream. 10
Ideo convertetur populus meus hic,
et dies pleni invenientur in eis.
11
Et dixerunt: Quomodo scit Deus,
et si est scientia in excelso?
12
Ecce ipsi peccatores, et abundantes in sæculo
obtinuerunt divitias.
13
Et dixi: Ergo sine causa justificavi cor meum,
et lavi inter innocentes manus meas,
14
et fui flagellatus tota die,
et castigatio mea in matutinis.
15
Si dicebam: Narrabo sic;
ecce nationem filiorum tuorum reprobavi.
16
Existimabam ut cognoscerem hoc;
labor est ante me:
17
donec intrem in sanctuarium Dei,
et intelligam in novissimis eorum.
18
Verumtamen propter dolos posuisti eis;
dejecisti eos dum allevarentur.
19
Quomodo facti sunt in desolationem?
subito defecerunt: perierunt propter iniquitatem suam.
20
Velut somnium surgentium, Domine,
in civitate tua imaginem ipsorum ad nihilum rediges.
21 ὅτι ἐξεκαύθη ἡ καρδία μου καὶ οἱ νεφροί μου ἠλλοιώθησαν 22 καὶ ἐγὼ ἐξουδενωμένος καὶ οὐκ ἔγνων κτηνώδης ἐγενόμην παρὰ σοί 23 καὶ ἐγὼ διὰ παντὸς μετὰ σοῦ ἐκράτησας τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς μου 24 ἐν τῇ βουλῇ σου ὡδήγησάς με καὶ μετὰ δόξης προσελάβου με 25 τί γάρ μοι ὑπάρχει ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ παρὰ σοῦ τί ἠθέλησα ἐπὶ τῆς γῆς 26 ἐξέλιπεν ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ὁ θεὸς τῆς καρδίας μου καὶ ἡ μερίς μου ὁ θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα 27 ὅτι ἰδοὺ οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ σοῦ ἀπολοῦνται ἐξωλέθρευσας πάντα τὸν πορνεύοντα ἀπὸ σοῦ 28 ἐμοὶ δὲ τὸ προσκολλᾶσθαι τῷ θεῷ ἀγαθόν ἐστιν τίθεσθαι ἐν τῷ κυρίῳ τὴν ἐλπίδα μου τοῦ ἐξαγγεῖλαι πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυγατρὸς Σιων 21 What if my mind was full of bitterness, what if I was pierced to the heart? 22 I was all dumbness, I was all ignorance, 23 standing there like a brute beast in thy presence. Yet ever thou art at my side, 24 ever holdest me by my right hand. Thine to guide me with thy counsel, thine to welcome me into glory at last. 25 What else does heaven hold for me, but thyself? What charm for me has earth, here at thy side? 26 What though flesh of mine, heart of mine, should waste away? Still God will be my heart’s stronghold, eternally my inheritance. 27 Lost those others may be, who desert thy cause, lost are all those who break their troth with thee; 28 I know no other content but clinging to God, putting my trust in the Lord, my Master; within the gates of royal Sion I will be the herald of thy praise. 21
Quia inflammatum est cor meum,
et renes mei commutati sunt;
22
et ego ad nihilum redactus sum, et nescivi:
23
ut jumentum factus sum apud te,
et ego semper tecum.
24
Tenuisti manum dexteram meam,
et in voluntate tua deduxisti me,
et cum gloria suscepisti me.
25
Quid enim mihi est in cælo?
et a te quid volui super terram?
26
Defecit caro mea et cor meum;
Deus cordis mei, et pars mea, Deus in æternum.
27
Quia ecce qui elongant se a te peribunt;
perdidisti omnes qui fornicantur abs te.
28
Mihi autem adhærere Deo bonum est;
ponere in Domino Deo spem meam:
ut annuntiem omnes prædicationes tuas
in portis filiæ Sion.
Previous PreviousDecorationNext Next
Copyright © 2023 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT